farma ukł oddechowy

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. podział leków
  • stosowane w astmie i pochp
  • przeciwkaszlowe
  • mukolityczne
  • wykrztuśne
 2. czym jest astma?
  • przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych
  • nadreaktywność oskrzeli
  • nawracające epizody
  • rozlana obturacja oskrzeli
 3. rozwój zapalenia alergicznego
  • kluczowe jest zab równowagi pomiędzy limf TH1 i 2
  • limf th2 są źródłem cytokin które pobudzją pprodukcję przeciwciał klasy IgE i promują rozwój zapalenia alergicznego
  • główne ognisko efektorowe reakcji alergicznej to mastocyty zdolne do wiązania IgE - aktywacja i uwolnienie mediatorów (histamina, prostaglandyny, leukotrieny, cytokiny...)
 4. leki na astmę
  • znosząc objawy:
  • krótkodziłające B2 mimetyki
  • cholinolityki
  • leki kontrolujące przebieg astmy:
  • przeciwzapalne - gksy, kromony
  • antyleukotrienowe, teofilina, przeciwciała anty-IgE
  • rozkurczające oskrzela - długodziałające B2 mimetyki, teofilina
 5. aerozoloterapia
  • istotnie zmniejsza systemowe działania niepożądane
  • wyznaczniki dostarczenia leku do płuc to wielkość cząsteczek
  • >10 mikrom osadzają się w jamie ustnej i gardle
  • 1-5 depozycja w drobnych oskrzelach - terapia najbardziej efektywna
  • <0,5 - inhalacja do pęcherzyków płucnych bez depozycji
 6. działanie gks- ów
  • zmniejszenie wykładników zapalenia w bł śluz i zmiejszenie nadreaktywności oskrzeli
  • obniżenie liczby eozynofilów
  • hamowanie napływu mastocytów i bazofili do zmienionej zapalnie bł. śluz
  • hamowanie wychwytu i prezentacji antygenów przez kom Langerhansa
  • spadek syntezy mRNA dla interleukin
  • nasilają apoptozę, hamują różnicowanie i proliferację limfocytów T
  • zmniejszenie przepuszczalności naczyń - zmniejszenie obrzęku bł. śluz naczyń
  • zmniejszenie wydzielania śluzu
  • zwiększają działanie leków B2-mimetycznych przez wzrost wrażliwości i ekspresji receptorów B2
 7. gks-y wziewne
  • zmniejszają częstość występowania zaostrzeń i redukują ciężkość objawów
  • poprawiaja jakość życia i zmniejszają ryzyko zgonu
  • beklometazon
  • budezonid
  • flutikazon
  • cyklezonid(uaktywniany w miejscu zapalenia do bardziej aktywnego metabolitu przez lokalne esterazy - mniej działań niepożądanych)
  • dz. niep:
  • zak grzybicze jamy ustnej - po inhalacji należy płukać jamę ustną
  • podrażnienie i uszkodzenie bł. śluz jamy ustnej
  • alergia kontaktowa
  • kaszel i chrypka
  • stosowane w kontroli astmy, nie do zniesienia nagłych objawów
  • z wyboru w długoterminowym leczeniu
  • astma łagodna - nie więcej niż 400 mg/dobę, w ciężkiej do 1500
 8. gks-y podawane systemowo
  • metyloprednizolon
  • prednizolon
  • prednizon
 9. rola biologiczna leukotrienów
  • LTB4:
  • chemotaksja
  • stymulacja uwalniania enzymów lizosomalnych przez neutrofile
  • zwiększenie przepuszczalności naczyń i przylegania neutrofilów do komórek śródbłonka
  • LTC, D, E:
  • kurczą drogi oddechowe
  • zwiększają reaktywność oskrzeli
  • stymulują wydzielanie śluzu w oskrzelach
  • zwiększają przepuszczalność naczyń
  • chemotaksja
 10. podział leków antyleukotrienowych
  • 1. inh. 5-LO (lipoksygenazy) - uniemożliwiają przemianę kwasu arachidonowego do leukotrienów
  • zileuton
  • 2. inh. FLAP (białko łączące 5-LO)
  • j.w.
  • 3. antagoniści receptora dla LTD4
  • blokują działanie leukotrienów na kom. docelowe mięsni gładkich oskrzeli
  • montelukast- singulair
  • zafirlukast - accolate
  • 4. antagoniści receptora dla LTB4
 11. montelukast i zafirlukast - blokery receptorów leukotrienowych
  • blokują receptory cysteinylowe - cys LT1
  • zmniejszenie obrzęku bł. śluz
  • zmniejszenie wydzielania śluzu
  • działanie rozkurczające wobec oskrzeli
  • montelukast: doustnie, biodostępność 60-70%, metabolizm CYP 3a4, 2c9, t 1/2 3-6h
  • zafirlukast: doustnie, biodostępność 90%, metabolizm CYP2C9, t1/2 10h
  • dz. niep.: podwyższenie st. enzymów wątrobowych, objawy dyspeptyczne, bóle brzucha
 12. zileuton
  • inh. 5-lipoksygenazy
  • podawany doustnie
  • metabolizm cyp3a4 - hamuje metabolizm terfenadyny, warfaryny i teofiliny. Przy stosowaniu razem z teofiliną jej stężenie wzrasta dwukrotnie
  • t1/2 2,5 h
  • dz. niep: obj dyspeptyczne, bóle brzucha, zawroty głowy i gorączka, podwyższona aktywność aspat i alat
 13. kromony
  • kwas kromoglikanowy i nedokromil
  • mechanizm działania: (przeciwzapalne- blokują reakcję na alergen)
  • stabilizują błonę komórkową i hamują uwalnianie histaminy i mediatorów zapalenia z komórek tucznych w trakcie reakcji antygen-przeciwciało
  • hamują gromadzenie się leukocytów w drogach oddechowych u chorych z astmą
  • hamują układ przywspółczulny i odruch kaszlowy
 14. kromoglikan disodowy
  • blokuje kanały wapniowy doprowadzając do zahamowania kaskady biochemicznej wywołującej uwolnienie histaminy i innych mediatorów anafilaksji
  • uszczelnia drobne naczynia krwionośne i hamuje chemotaksję neutrofili
  • wziewne i doustne
  • wydalany w formie niezmienionej z moczem i żółcią
  • t1/2   1,5h
 15. nedokromil sodowy
  • blokuje kanały wapniowy doprowadzając do zahamowania kaskady biochemicznej wywołującej uwolnienie histaminy i innych mediatorów anafilaksji
  • uszczelnia drobne naczynia krwionośne i hamuje chemotaksję eozynofilii
  • hamuje powysiłkowy skurcz oskrzeli oraz skurcz oskrzeli wywołany dwutlenkiem siarki, hiperwentylacją oraz zimnym powietrzem
  • zmniejsza nasilenie kaszlu
  • miejscowo oraz doustnie
  • wyd w formie niezmienionej
  • t1/2   5-6 minut
 16. kromony-wskazania
  • przewlekłe zapobieganie objawom alergii
  • doraźnie przed wysiłkiem fizycznym lub ekspozycją na znany alergen
  • efekt tepapeutyczny może wystąpić w ciągu 2 tygodni stosowania, ocena skuteczności leczenia może nastąpić dopiero po 4-6 tygodniach
  • dz. niep: bardzo rzadko! miejscowo mogą wystąpić podrażnienia błon śluz, możliwy kaszel przy podawaniu
 17. leki rozszerzające oskrzela
  • B2 sympatykomimetyki
  • metyloksantyny (teofilina)
  • antagoniści receptora muskarynowego
 18. metyloksantyny
  • teofilina
  • w wysokim stężeniu hamuje fosfodiesterazę rozkładającą cAMP do AMP; prowadzi do zwiększonego stężenia cAMP w komórkach, a to do rozszerzenia oskrzeli
  • blokuje receptory dla adenozyny, która powoduje skurcz oskrzeli i uwalnianie histaminy
  • rozkurcza mięśnie gładkie oskrzeli
  • hamuje skurcz oskrzeli wywołany alergenami histaminą, adenozyną...
  • obniża nadciśnienie płucne i zwiększa frakcję wyrzutową prawej komory
  • w przypadku astmy stosuje się preparaty o przedłużonym uwalnianiu, podawane doustnie
  • 5-15 mikrog/dl
  • Dz.niep:
  • zależne od dawki
  • zab OUNu (niepokój, bezsenność, nudności, bóle głowy, drgawki)
  • tachykardie i tachyarytmie
  • dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty
  • przeciwwskazania: nadwrażliwość na teofilinę
  • niedawno przebyty zawał serca
  • kardiomiopatia przerostowa
  • zab. rytmu
  • ciężkie nadciśnienie
  • nadczynność tarczycy
  • padaczka
 19. B2-mimetyki
  pobudzenie receptora B2- aktywacja cyklazy adenylowej - wzrost cAMP - aktywacja kinaz PKA i PKG
 20. B2 mimetyki - działanie na układ oddechowy
  • mięśnie gładkie:
  • rozkurcz oskrzeli
  • hamowanie proliferacji kom mięśni gł
  • nabłonek: nasilenie transportu jonowego, wydzielanie czynnika rozkurczającego oskrzela
  • gruczoły śluzowe: nasilenie wydzielania
  • przyspieszenie ruchu rzęsek
  • przysp. oczyszczania oskrzeli
  • neurony cholinergiczne: hamowanie uwalniania ach
  • naczynia krwionośne:
  • uszczelnianie śródbłonków
  • zmniejszenie przesiąkania osocza
  • pneumocyty typu I: zwiększenie resorpcji płynu
  • pneumocyty typu II: nasilenie wytwarzania surfaktantu
  • oprócz tego hamowanie uwalniania cytokin, wytwarzania przeciwciał i przekaźników zapalnych
 21. B2-mimetyki krótkodziałające
  • fenoterol, terbutalina, salbutamol
  • początek działania po 1-5 minutach
  • czas działania 4-6 h
  • lek z wyboru w przerywaniu ostrego skurczu oskrzeli
 22. B2 mimetyki długodziałające
  • formoterol, salmesterol, bambuterol
  • czas działania 10-12 godzin
  • przewlekłe zapobieganie objawom, zwłaszcza nocnym
  • nie należy ich stosować jako leków przeciwzapalnych w astmie
 23. B2-mimetyki podawane doustnie
  • bardzo ciężka duszność wywołana skurczem oskrzeli z przyspieszeniem oddechu, kiedy podanie wziewne może spowodować zaostrzenie kaszlu i skurczu oskrzeli z powodu podrażnienia
  • leczenie sporadycznego świszczącego oddechu i wirusowych infekcji u dzieci <5 rż, które nie potrafią obsługiwać inhalatorów
  • krótki czas leczenia!
 24. działania niepożądane B2-mimetyków
  • tachykardia
  • drżenie mięśni szkieletowych
  • hipokaliemia
  • wzrost stężenia kwasu mlekowego w osoczu
  • bóle głowy
  • hiperglikemia
  • wydłużenie skorygowanego odstępu QT
 25. zastosowanie B2-mimetyków
  • astma
  • pochp
  • inne choroby z obturacją
  • hiperpotasemia zagrażająca życiu (salbutamol)
 26. synergizm działania gksów i B2-mimetyków
  • gksy zwiększają działanie leków B2mimetycznych poprzez wzrost wrażliwości i ekspresji receptorów B2
  • dołączenie długodziałającego B2mim do gksu daje lepszą kontrolę niż podwojenie dawki gksów
  • w leczeniu astmy zapobeganie powysiłkowemu skurczowi oskrzeli
  • SERETIDE: FLUTIKAZON + SALMETEROL
  • SYMBICORT: BUDEZONID + FORMETEROL
 27. leki antycholinergiczne
  • działanie na receptory muskarynowe M3 w mięśniach gładkich dużych i małych oskrzeli i kom. kubkowych -> rozkurcz mięśni i zmniejszenie wydzielania śluzu
  • bromek ipratropium i tiotropium
 28. receptory muskarynowe
  • M1- zlokalizowane w zwojach przywspólłczulnych, ich blokowanie zmniejsza odruchowy skurcz mięśni gładkich
  • M2 - w części presynaptycznej; hamują uwalnianie acetylocholiny
  • M3-bich blokowanie zmniejsza skurcz mięśni gładkich oskrzeli oraz zmniejsza wydzielanie śluzu
 29. bromek ipratropium (Atrovent)
  • największe powinowactwo do receptora M3
  • stosowany w postaci wziewnej
  • po inhalacji działanie po 15 minutach
  • maksymalne działanie po 1-2 godzinach
  • zastosowanie: zapobieganie lub przerywanie stanów skurczowych oskrzeli
  • przewlekłe zap oskrzeli
  • pochp
  • lekka i średnia astma
  • w czasie zabiegów chir
 30. bromek tiotropium (Spiriva)
  • podawany wziewnie
  • działanie >24h
  • terapia pochp
 31. dziełania niep i przeciwwskazania leków antycholinergicznych
  • suchość w ustach
  • kaszel
  • paradoksalny skurcz oskrzeli
  • zatrzymanie moczu
  • zaparcia
  • wzrost ciśnienia śródgałkowego
  • zaczerwienienie skóry
  • przeciwwskazania:
  • nadwrażliwość na lek
  • jaskra
  • przerost gruczołu krokowego
 32. leki przeciwhistaminowe I generacja
  • antazolina
  • difenhydramina
  • klemastyna
  • prometazyna
  • hydroksyzyna
  • nieselektywnie blokują receptory histaminowe, powinowactwo też do serotoninergicznych, muskarynowych, dopaminergicznych przechodzą przez barierę krew-mózg
  • działania niepożądane:
  • senność,  otępienie, zaburzenia koordynacji ruchowej
  • suchość w jamie ustnej
  • zaburzenia rytmu serca
  • uszkodzenie szpiku: leukopenia, agranulocytoza, niedokrwistość szpikowa
  • drżenia mięśniowe
  • wskazania:
  • reakcje alergiczne przebiegające gwałtownie, z zagrożeniem życia
  • choroba likomocyjna, mdłości i zawroty głowy (prometazyna, difenhydramina)
  • przeciwwskazania:
  • jaskra
  • uszkodzenie szpiku
  • przerost gruczołu krokowego
  • nadwrażliwość
 33. leki przeciwhistaminowe- II generacja
  • cetiryzyna
  • loratadyna
  • ebastyna
  • wysoka selektywność do receptorów histaminowych
  • w niewielkim stopniu przechodzą przez barierę krew-mózg
  • szybki początek i długi czas działania
  • wpływ na kanały potasowe - działanie proarytmiczne (wydłużenie QT)
  • działanie antagonistyczne wobec receptora histaminowego
  • działanie pozareceptorowe: przeciwzapalne
 34. leki przeciwhisaminowe - III generacja
  • selektywne, bez wpływu na OUN
  • brak wpływu na kanały potasowe desloratadyna
  • lewocetyryzyna
 35. terapia lekami przeciwhistaminowymi
  • monoterapia przy
  • alergicznym nieżycie nosa i spojówek
  • atopowe zapalenie skóry
 36. omalizumab
  • anty IgE
  • pierwszy biologiczny lek zatwierdzony do leczenia astmy
  • wiąże się do fragmentu Fc IgE i zapobiega wiązaniu się IgE z receptorami na kom tucznych
  • podawany w postaci wstrzyknięć podskórnych co 2-4 tygodnie
  • t1/2= 26 dni
  • działąnia niepożądane: reakcje w miejscu podania leku, nowotwory, choroby autoimmunologiczne
  • wskazania: przewlekła astma, umiarkowana lub ciężka
 37. kaszel
  • reakcja odruchowa na podrażnienie zakończeń nerwowych w górnych drogach oddechowych
  • miejsca wyzwalające:brzeg nagłośni, rozwidlenie tchawicy i dużych oskrzeli...
  • bezpośrednie pobudzanie zakonczeń nerwowych typu C przez mediatory zapalne
 38. leki przeciwkaszlowe hamujące ośrodek kaszlu w OUN
  • 1. pochodne opium o działniu euforyzującym i uzależniającym: bezytramid, etylomorfina, morfina...
  • 2.pochodne opium nie wykazujące wyraźnego działania euforyzującego o słabych wł. uzelażniających: kodeina, dihydrokodeina
  • 3. pochodne opium nie wywołujące uzależnienia: folkodyna, dekstrometorfan, noskapina
  • 4. estry kwasów organicznych: okseladyna, oksolamina
  • 5.pochodne fenotiazyny: pipazetat
 39. kodeina
  • działanie przeciwkaszlowe w dawkach niejszych niż mających działanie przeciwbólowe
  • łączona często z paracetamolem, ibuprofenem...
  • dz. niep: apatia, senność, otępienie, zawroty głowy
  • reakcje alergiczne, wysypka
  • tolerancja i uzależnienie
 40. dekstrometorfan
  • aktywacja receptora ... w rdzeniu przedłużonym
  • działanie do 6 godzin
  • dobrze wchłania się z pp, met w wątrobie
  • działania niep.: senność, zawroty głowy, nudności, biegunka
  • acodin, akindex, tussal, tussidex
 41. falkodyna
  • syntetyczna pochodna kodeiny o 3-krotnie silniejszym działaniu przeciwkaszlowym
  • nie wywołuje uzależnienia
  • nie powoduje zaparć i słabiej hamuje ośrodek oddechowy niż kodeina
 42. noskapina
  • naturalny alkaloid opium
  • dz.niep: senność, nudności, zawroty głowy
Author:
Maja
ID:
253230
Card Set:
farma ukł oddechowy
Updated:
2013-12-16 21:11:39
Tags:
farma oddechowy
Folders:
farma,oddechowy
Description:
farma oddechowy
Show Answers: