farma ukł. cholinergiczny

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. karbachol
  • cholinomimetyk
  • odporny na cholinoesterazy
  • duża aktywność nikotynowa
 2. muskaryna
  wyłącznie działanie na rec. M
 3. arekolina
  • cholinomimetyk
  • rec. M i N
 4. pilokarpina
  • cholinomimetyk
  • głównie rec. M
  • zwęzanie źrenicy (okulistyka)
  • leczenie jaskry(krople)
  • obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
  • stosowana naprzemiennie ze środkami rozszerzającymi źrenicę w celu rozerwania zrostów pomiędzy tęczówką a soczewką
  • zwiększone wydzielanie śliny (leczenie suchości w j. ustnej zesp. Sjogrena i po napromieniowaniu głowy, zastąpiona przez cewimelinę)

  pobudzanie gr. potowych
 5. gdzie znajdują się receptory M1 i jakie pełnią funkcje?
  • kom. żołądka (okładzinowe)
  • OUN (kora, hipokamp)
  • zwoje jelit i autonomiczne
  • pamięć, pobudzenie OUN
  • wydzielanie HCl
  • przysp. perystaltyki
  • selektywnym antagonistą jest pirenzepina
 6. co rozkłada acetylocholinę(ACh)
  • acetylocholinoesteraza (AChE)
  • butyrylocholinoesteraza (BChE)
 7. receptory muskarynowe (sposób działania wewnątrzkomórkowego)
  • M1, M3, M5 hydroliza polifosfatydyloinozytolu -> powstawanie IP3(uwalnia zarówno wewnatrzkomórkowe zasoby wapnia jak i otwiera receptory wapniowe w błonie komórkowej prowadząc do wzrostu stężenia Ca2+ wcytoplazmie. W komórkach mięśniowych wywołuje to skurcz.) i DAG(aktywuję kinazę C wyzwalając kaskadę aktywującą szereg białek)
  • M2, M4 hamowanie cyklazy adenylanowej (Spadek cAMP powoduje zwiększenie przewodzenia przez kanały K+. Zwiększenie stężenia potasuhamuje przewodnictwo przez kanały wapniowe zależne od potencjału)
 8. działanie na ukł. krążenia ACh
  • rozszerzenie naczyń z towarzyszącą tachykardią przy małych dawkach lub bradykardią przy wyższych (bezpośrednie działanie na serce)
  • chrono (-) (wywołując w komórkach ukł. przewodzącego zwiekszenie prądu repolaryzacyjnego K+, zwalniającego proces samoistnej depolaryzacji)
  • drono (-) (szczególnie w AV i wł. Purkinjego, w przedsionkach szybkość może być nienaruszona albo nawet wzrastać! dlatego impulsacja z ukł. przywsp. może powodować utrzymanie kub zaostrzenie trzepotania/migotania przedsionków powstających w msc ektopicznym!!)
  • ino (-) (efekt pośredni: obniżenie akt. AMP i kanału Ca2+)
  • rozszerzenie nn. wieńcowych przez miejscowe wydzielanie NO (działanie mało istotne w porównaniu do miejscowej prężności O2 lub stężenia adenozyny)
 9. gdzie znajdują się rec. M2 i jakie są ich funkcje?
  • serce (przedsionki! ukł. przewodzący)
  • spadek cz. skurczówzmniejszenie rzutu serca
 10. gdzie znajdują sie rec. M3 i jakie są ich funckcje?
  • gr. egzokrynowe
  • mm. gładkie
  • pęcherz

  wzmożenie wydzielania w gruczołachrozkurcz naczyń (pośrednio poprzez pobudzanie wydzielania NO, ale gdy uszkodzony jest śródbłonek następuje skurcz naczyń poprzez bezpośrednie działanie na mm. gładkie)skurcz mm. gładkich
 11. działanie ACh na ukł. krążenia
  • małe dawki: rozszerzanie naczyń
  • duże dawki: chrono (-),drono(-),ino(-)
 12. w jaki sposób ACh rozszerza nn. wieńcowe?
  • poprzez stymulowanie syntezy NO (aktywacja rec. M3) i pośrednie hamowanie uwalniania epinefryny z zak. adrenergicznych
  • uszkodzenie śródbłonka -> aktywacja receptorów w mięśniach gładkich -> SKURCZ!
 13. wpływ ACh na serce
  • bezpośrednio: zwiększanie prądu repolaryzacyjnego k+ w ukł.przewodzącym-efekt chrono(-)
  • poprzez rec M2: zahamowanie wpływów ukł. adrenergicznego
  • ino(-) w przedsionku(szybkość przewodzenia jest zachowana) -> dz. pośrednie: obniżenie akt. cyklicznego AMP i kanału Ca2+. Takie działanie stanowi podstawę podtrzymania migotania i trzepotania przedsionków!
  • działając na węzeł AV może doprowadzić do całkowitego bloku serca
 14. działanie glikozydów naparstnicy
  • ino(+): hamowanie pompy sodowo-potasowej->zwiększenie stężenia Na i Ca w komórce
  • chrono(-) i drono(-):większenie napięcie n.błędnego->hamowanie ww. AV i SA
  • zwiększanie czułości baroreceptorów
  • zmniejszenie akt. ukł. współczulnego -> spadek oporu tętniczek (bezpośrednie działanie glikozydów jest przeciwstawne!)
 15. wpływ ACh na ukł. pokarmowy
  bezpośrednia stymulacja: wzrost napięcia i częstości skurczów i akt. wydzielniczej jelit (reakcje nieobserwowane bo słaba perfuzja do tkanek i szybka hydroliza przez BChE
 16. wpływ ACh na ukł.moczowy
  • skurcz m. wypieracza
  • wzrost ciśnienia podczas mikcji
  • nasilenie perystaltyki moczowodu(reakcje niewyraźne:działanie BChE i słaba perfuzja)
 17. metacholina
  • dłuższy czas działania i większa selektywność niż ACh
  • przewaga działania muskarynowego nad nikotynowym
  • stosowany w zwężeniach naczyń obwodowych i w spirometrii prowokacyjnej
 18. zastosowanie betnecholu
  • pooperacyna atonia ukł. pokarmowego (zastąpiony przez metoklopramid)
  • zatrzymanie moczu i niepełne opróżnianie pęcherza
 19. cewimelina
  • agonista rec. M3
  • nasilanie wydzielania śliny i łez
  • mniejsze działanie niepożądane niż przy pilokarpinie(pocenie się)
 20. zniesienie reakcji toksycznych leków cholinomimetycznych
  ciężkie reakcje ze str. ukł. krążenia lub zwężające oskrzela:epinefryna(0,3-1mg s.c./i.m) + atropina
 21. przeciwskazania do stosowania agonistów muskarynowych i dodatkowe działania niepożądane
  • astma
  • nadczynność tarczycy(migotanie przedsionków)
  • niewyd. nn. wieńcowych(wywoływanie niedociśnienia)
  • ch. wrzodowa żołądka i XIInicy

  +

  • zaczerwienienie twarzy
  • pocenie się
  • bolesne kurcze w j. brzusznej
  • odbijanie się
  • uczucie napięcia p. moczowego
  • trudności akomodacji wzroku
  • bóle głowy
  • ślinienie się
 22. atropina
  • nieselektywny antagonista rec. M
  • działanie zależne od dawki: zahamowanie pocenia się,lekka bradykardia<niewidoczna tęczówka,halucynacje,majaczenie
  • zastosowanie: premedykacja anestezjologiczna zatrucia inh.cholinoesterazy,bradykardia,stany skurczowe dr.moczowych i żółciowych,bezspośrednio uwalania histaminę z mastocytów
  • zbyt dużo efektów ubocznych
  • zatrucie: rozpalony jak piec,ślepy jak kret,suchy jak pieprz,czerwony jak burak,niespokojny jak tygrys w klatce
 23. leki cholinomimetyczne: działanie
  • bradykardia
  • rozszerzenie naczyń
  • skurcz mm. gładkich(ukł.pok, oddech. i moczowy)
  • wzrost perystaltyki p. pok.
  • pobudzenie gr. egzokrynnych(pocenie się,łzawienie,ślinienie się,sekrecja oskrzelowa)
  • zwężanie źrenicy
  • spadek ciś. środgałkowego
 24. leki cholinomimetyczne: wskazania, przeciwwskazania
  • wskazania: atonia przew. pok.hipotonia pech. moczowegojaskra(z zamkniętym kątem przesączania)zatrucie atropiną
  • przeciwskazania: astma, ch.wrzodowa, skurcz przew. pok., niedrożność dr. moczowych, ch. Parkinsona, nadczynność tarczycy(->migotanie przedsionków)
 25. leki cholinomimetyczne: działania niepożądane
  • nudności,biegunka
  • miosis,łzawienie,zab.widzenia
  • ślinotok
  • pocenie się
  • bradykardia
  • wzmożenie akt. oun
  • niestałość emocjonalna
  • zab. senne
 26. inhibitory cholinoesterazy: działanie, wskazania,przeciwskazania,dz.niepożądane
  • cholinomimetyki działające pośrednio
  • wskazania: jaskra, diagnostyka i leczenie miastenii, zatrucie cholinolitykami, odwrócenie bloku ner.-mięś., ch. Alzheimera
  • p/wskazania: jak w innych cholinomimetykach
  • dz.n.: nudności,biegunka, miosis,łzawienie,zab.widzenia, ślinotok, pocenie się, bradykardia, wzmożenie akt. oun, niestałość emocjonalna, zab. senne
  • wrazie zatrucia -> atropina + reaktywatory AChE (pralidoksym,obidoksym)
 27. fizostygmina
  • inh. AChE
  • dobrze przenika do oun
  • leczenie zatruć parasympatykolitykami
 28. neostygmina
  • inh. AChE
  • przenika przez barierę krew-mózg
  • leczenie miastenii, atonii pooperacyjnej p. pok.
  • antidotum w zat. atropiną
  • odwrócenie bloku n-m
 29. pirydostygmina
  • inh. AChE
  • długi czas działania
  • leczenie jaskry z zamkniętym kątem przesączania
 30. donepezyl
  • inh. AChE
  • przenika do oun
  • leczenie łagodnej i średniej postaci ch. Alzheimera
 31. leki cholinolityczne: działanie
  • antagoniści rec.M
  • parasypatykolityki
  • ham. wydz. gruczołów
  • kserostomia
  • tachykardia
  • rozszerzenie źrenicy i zaburzenie akomodacji
  • rozkurcz mm. gładkiej
  • ham. wydzielania żołądkowego
  • działanie na oun(atropina-pobudzenie hioscyna-hamowanie i niepamięć)
 32. leki cholinolityczne: wskazania i p/wskazania
  • wskazania: zab. rytmu serca z bradykardią,
  • wyłączenie n.błędnego i wydzielania śluzu w dr.odd. podczas sedacji ogólnej
  • diagnostyka dna oka
  • astma,
  • POChP
  • ch. Parkinsona
  • ch. wrzodowa(selektywne na rec.M1)
  • p/wskazania: jaskra
  • przerost gr. krokowego
  • niedrożność p. pok
  • ch. niedokrwienna serca
 33. leki cholinolityczne: dz. n.
  • dz. niepożądane: zatrzymanie moczu
  • zaparcia
  • światłowstręt,
  • niewyraźne widzenie
  • podwyższenie ciś. śródgałkowego
 34. hioscyna (skopolamina)
  • bardzo łatwo przechodzi przez barierę k-m
  • działanie depresyje na oun
  • dużo efektów ubocznych(jak atropina)
  • pochodna: butylobromek hioscyny nie działa na oun: stany skurczowe n.trawiennych, przygotowanie do badań
 35. tropikamid
  • cholinolityk
  • rozszerzenie źrenicy w badaniu oka i w przypadku porażenia mm. rzęskowych
 36. ipratropina
  • cholinolityk
  • pochodna atropiny
  • słabo wchłania się przez błony biologiczne
  • podawany w postaci wziewnej (ATROVENT)
  • rozszerzanie oskrzeli, zmniejszenie wydzielania śluzu
  • hamuje przede wszystkim rec. M3 ale również M2,następstwem czego może być skurcz oskrzeli po inhalacji
  • zastosowanie: POChP i astma
  • tiotropina(10x silniejsza i bardziej selektywna w stusunku do rec. M3)
 37. pirenzepina
  • selektywny antagonista M1
  • leczenie ch. wrzodowej żołądka i dwunastnicy
 38. benzatropina
  • cholinolityk
  • stosowany w ch. Parkinsona i zesp. parkinsonowskich
 39. receptory nikotynowe
  • rec. jonotropowy
  • neuronalny (Nn): zwoje autonomiczne, oun
  • mięśniowy (Nm): płytka nerwowo-mięśniowa
 40. nikotyna
  • agonista rec. Nn
  • w małych dawkach pobudza, w dużych poraża rec. Nn w zwojach wegetatywnych
 41. trimetafan
  • antagonista rec. Nn
  • obniża cisnienie tętnicze krwi(stany nagłe, nadciśnienie źłośliwe i zabiegi chirurgiczne)
  • dz.n.: hipotonia ortostatyczna, kserostomia,achloremia,rozszerzenie źrenic,zab. akomodacji
 42. tubokuraryna
  • powinowactwo do Nm bez akt. wewnętrznej(nie depolaryzują)
  • wypieranie ACh i hamowanie depolaryzacji
  • niestosowana (uwalnianie histaminy z mastocytów,skurcz oskrzeli,spadek ciśnienia krwi)
  • podanie inh. AChE cofa objawy
 43. panokuronium
  • wypiera ACh z wiązania z rec. Nm
  • brak akt. wewnętrznej
  • szybko i średnio długo działający(werukonim,rekuronium->szybciej działające)
  • podanie inh. AChE cofa objawy
 44. sukcynylocholina (suksametonium)
  • powinowactwo do Nm z aktywnością wew.(wywołuje depolaryzacje, hamuje repolaryzację)
  • jedyny stosowany teraz lek zwiotczający mm.
  • nie można odwrócić bloku podając inh. acetylocholinoesterazę (podanie pogłębia jedynie efekt)!!!
  • dz.n.: bradykardia, wzrost K+ we krwi,wzrost ciśnienia śródgałkowego,złośliwa hipertermia,
Author:
Maja
ID:
253359
Card Set:
farma ukł. cholinergiczny
Updated:
2014-01-04 13:32:54
Tags:
cholinolityki farma
Folders:

Description:
farma choliny
Show Answers: