ECM

The flashcards below were created by user penkis on FreezingBlue Flashcards.

 1. Epidermis
  Överhuden. Består av lager av döda celler. Hålls ihop av keratin.
 2. Dermis
  Här  finns lös bindväv  bestående  av   fibroblaster,  kollagenfibrer  och  andra  celltyper  som  ex.  vita blodkroppar som söker efter bakterier.
 3. Hypodermis
  Längst ner i huden, består av fettvävnad.
 4. Kollagen
  • 25 %  av  vår  totala  proteinmassa  består av  kollagen  
  • Kollagen är de främsta proteinerna  i  extracellulärt matrix  i  normal  vävnad  
  • Finns olika kollagener  i  olika vävnader  
  • Kollagen  ger  sträck-styrka  
  • Kollagen  är  en  s.k.  Kemoattraktant  för  fibroblaster  -  lockar  till sig dem  
  • Kollagen  kan  förändra funktionen  &  fenotypen  hos många olika  celltyper     (?)  
  • Kollagen  hindrar  vidare  kollagen-produktion  
  • Kollagen  ger ett handtag för  kontraktion  
  • Kollagen finns framför allt i stödjevävnad som ben, hud, senor och blodkärlsväggar.   
  • Proteinet 
  • kollagen  består av tre peptidkedjor snurrade runt varandra, i
  • trippelhelixform som ger den både styrka och formbarhet
  • Om
  • inte hydroxyleringen till hydroxilysin och hydroxiprolin sker, kan inte
  • kollagenet bilda fibriller på korrekt sätt. Felaktig struktur på
  • kollagen ger svag vävnad med blödningar som följd (svaga blodkärl).
  • Detta är den sjukdom som uppkommer vid C-vitaminbrist, och kallas
  • skörbjugg.
 5. Extracellulärt  matrix funktioner:
  • Ger  mekaniskt  stöd  till vävnader
  • Organiserar  celler  till/i  vävnader Instruerar cellerna om var  de  är  &  vad  de  ska  göra 
  • Fungerar  som  en  reservoar  för  extracellulära  signalmolekyler  
  • ECM  är  komposerat  av  polymeriska  nätverk  av  olika typer  av  makromolekyler. 
  • Dessa sekreteras  av  olika sorters  bindvävsceller  som  t.ex.  Fibroblaster  &  Kondrocyter   (den celltyp som finns till största delen i brosk)
 6. Proteoglykaner
  • består  av: 
  • En  protein-kärna,  dvs en peptidkedja 
  • Länkade  polysackarid-sidokedjor   -    O-länkade   
  • Proteoglykaner  har  en speciell sorts  polysackarid bunden  -  dessa  kallas  GAG's  -  glykosaminoglykaner. 
  • Dessa  GAGs  är  uppbyggda  av  repeterade   disackarider  som  innehåller  en  hexosamin  -  dvs  glukos-/galaktosamin 
  • Och  ett annat  socker   -  vanligtvis  en  hexuronsyra,  men ibland  en vanlig  hexos GAGs  har  negativt laddade grupper,  det  finns alltid  negativt laddade  karboxylgrupper,  men ibland också  sulfatgrupper  
  •  Dessa negativa laddningar hos sackaridkedjorna  attraherar  katjoner  & 
  • vatten,  vilket ger  ECM  egenskapen  att stå emot  kompression  & 
  • att det kan  återgå  till sin normala  form
  • Proteoglykaner  kan  forma  stora  aggregat  på  en  polysackarid  som  kallas   hyaluronan     (som är en GAG)  Hyaluronan
  • har stötdämpande funktion vilket gör det till en av de viktigaste
  • komponenterna i broskväv. Detta genom att dess många negativa laddningar
  • attraherar katjoner som natriumjoner, vilka i sin tur attraherar
  • vatten.  
  • Proteoglykanerna  är  länkade  med  linkerproteiner  till den gemensamma  polysackariden  -  hyalronan Dessa aggregat  har  väldigt hög  chock-absorberande  kapacitet  (stötar)  &  finns mkt  i brosk
 7. Elastin
  Där  ECM  är  väldigt  flexibelt  ex.  I  hud,  lungor  &  blodkärlsväggar  är  lite av kollagenet  utbytt  mot  elastin  Krosslänkade elastiner  liknar  gummiband,  men är mkt mer töjbara
 8. Normal  bindvävnad
  Består  ofta  av  fibroblaster  &  kollagen/elastin/proteoglykaner  som  de  sekreterar
 9. Broskvävnad
  består  av  kondrocyter  +  kollagen &  proteoglykaner  som  de  producerar
 10. Benvävnad
  består  av  osteoblaster  &  osteoid  -  kollagen  som  mineraliseras  med kalciumfosfat,  vilket dessa producerar
 11. Fibronektin
  finns  i  all  ECM  &   är  en  primär  hög-affinitets-ligand  för  fokala  adhesioner  (integriner  mellan epitelceller  &  basal lamina, kopplade till aktinfilament i cellerna)
 12. Laminin
 13. finns  på  basal lamina  som  epitelceller  är  bundet  till  (ECM 
  som  sekreterats av epitelcellerna)  &  är  liganden  för                      hemidesmosomer  (integriner  mellan  basal laminan & intermediära filament)
 14. Hur Epitelceller uppnår styrka
  • Dels 
  • är  de  förbundna  till varandra  med  cell-cell adhesioner   (bl.a. 
  • desmosomer  -  intermediärfilament  & adherens junctions  - 
  • aktinfilament) Dels  är  de förbundna  till  basal lamina som  är  ECM  som  de  sekreterat  
  • Undern basal laminan  finns  bindväv  -  mest ECM, och detta är  resistent mot
  • mekanisk stress, men det är inte cellerna själva där   
  • Epitelvävnad: 
  • de  intermediära filamenten hos cellerna själva, länkade från cell till
  • cell via desmosomer,  ger dem mekanisk styrka.   Hemidesmosomer 
  • (integrin som binder till laminin)  finns  bara  i  epitelceller  som 
  • är  länkade  till basal lamina. 
  • Dessa är i sin tur länkade till
  • intermediära filament  (ex. keratin)  i  cellerna.  
  • Bindvävnad: 
  • ECM  ger den mekaniska styrkan, den enda rollen för cellerna där
  • (fibroblasterna)  är  att producera  ECM-komponenter. Dessa celler kan
  • röra sig  &  migrera  t.ex. till en vävnadsskada.
 15. Angiogenes
  När blodkärl bildas av redan existerande blodkärl
 16. MMP
  Matrixmetalloproteaser.


  • *  kan
  • delas upp i fyra subgrupper:-

  -  collagenases

  -  gelatinase

  -  stromelysins

  • -  membran-MMP
  • (MT-MMP)

  • *  har
  • över 25 sorter

  • *  syntetiseras
  • som inaktiva zymogener (precis som plasminogen)

  *  behöver Zn och Ca2+?

  • *  MMPs
  • aktiveras genom proteolytisk klyvning av andra proteaser som tex plasmin eller
  • andra MMPs

  • *  TIMP:s
  • (tissue inhibitor’s of matrix metalloproteinases) , proteasspecifika
  • inhibitorer som blockerar enzymets aktivitet genom att binda tätt till active
  • site.
 17. Glykosaminoglykaner
  • -  polysackaridkedjor
  • (väldigt negativt laddad) som är kovalent bundna till protein och formar
  • proteoglykaner

  • -  ger
  • ECM en grundsubstans där fiberproteinerna ligger

  • -  blir
  • som en gel som kan stå emot mekaniskt tryck och låter nutrienter, metaboliter
  • och hormoner passera genom, mellan blod och vävnadsceller
 18. Tight junctions:
  • saknar
  • mekanisk hållfasthet

  • skiljer
  • den kemiska miljön mellan sidorna

  • består
  • av rader av transmembranproteiner i intilliggande celler

  • förhindrar
  • passage (mellan celler och i membran)
 19. Adherens junctions
  • (zonula
  • adherens)

  • cell
  • till cell med aktinfilament (aktin omsätts snabbt)

  • skikt
  • runt cellen som håller den fast i kringliggande celler

  • består
  • av transmembranproteinet cadherin som stabiliserar epitelet och ger dess celler
  • förmåga att synkronisera sina rörelser genom att ansluta till cytoskelettets
  • aktinfilament.

  • bindningen
  • är beroende av Ca2+
 20. Desmosomer
  • påminner
  • om adherens junctions

  • cell
  • till cell med intermediär filament

  • bindningen
  • är beroende av Ca2+

  superstarka

  • finns
  • om det måste hållas ihop jättehårt!
 21. PA-systemet: (plasminogen
  activator)
  • 1.  tPA
  • och uPA aktiveras lokalt av hormoner (skickas ur cellen efter signal från
  • signalmolekyler)

  • 2.  tPA
  • och uPA aktiverar plasminogen (vilket är ett zymogen, icke aktivt protein)
  • genom att klyva den så att ett serin kommer fram i active site, och det blir
  • plasmin (ett aktivt proteas, bryter ner ECM)

  • 3.  plasmins
  • bildning kan inhiberas av PAI1, PAI2 och 


  • 4.  plasmin
  • kan inhiberas av alfa2-antiplasmin 
  • (antiplasmin är snabbaste som finns!)

  • 5.  plasmin
  • kan, tillsammans med andra enzymer, bryta ner de flesta ECM-molekylerna.

  • *  reglering
  • av plasminformationen är nivån av syntes och aktivitet av PAs.

  Funktion:

  • *  nyckelfaktor
  • i fibrinolys

  • *  jobbar
  • med andra proteaser för att bryta ner ECM

  • *  involverad
  • i fysiologiska och pateologiska vävnadsombildning, som :

  -  cellmigrering


  • -  ovulering
  • fysiologisk

  • -  inflammation
  • patiologisk

  • -  sårläkning
  • patiologisk

  • -  artrit
  • patiologisk

  • -  angiogenes
  • fysiologisk
 22. Sårläkning:
  • 1.  efter
  • en skada så blockeras snabbt huden av fibrin och blodplättar

  • 2.  fibrin
  • och blodplättarna fungerar som en signal (genom att utsöndra cytokiner och
  • tillväxthormoner) för att rekrytera neutrofiler (sorts vita blodkroppar) och
  • makrofager för inflammatoriska reaktioner

  • 3.  keratinocyterna
  • börjar dela sig under koaglet

  • 4.  cytokiner
  • och tillväxthormonerna stimulerar formationen av granulationsvävnad (den
  • provisoriska vävnaden, fungerar som ett lock tills riktig vävnad hunnit växa
  • vilket kan ta ett år), genom att fibroblaster, blodkärl och kollagen bildas...
  • Detta är den sk vävnadsremodellerings-processen

  • 5.  keratinocyter
  • penetrerar ”fibrinansamlingen” och täcker nu såret

  • 6.  fibrin
  • släpper senare från såret (sårskorpan lossnar?)
  • Plasminogens
  • roll i sårläkning:

  • *  plasminogenkoncentrationerna
  • vid såret (lokalt) ökar vid den inflammatoriska fasen av sårläkning

  • *  är
  • en nyckelsignal som promotar den ”goda inflammationen” under sårläkning

  • -
  • även en signalmolekyl, den ackumuleras i såret och startar då sårläkningen.

  • - behövs för läkning av
  • sår, utan plasminogen läker det ytligt men inte alls under...
 23. Metastasering
  • 1.  celler
  • växer som en godartad tumör (ofta i celler som delar sig ofta)

  • 2.  proteaser
  • utsöndras som bryter ner membranet så att man får ett ”hål” i laminan, man
  • måste även bryta bindningar med närliggande celler.

  • 3.  tumörcellerna
  • färdas genom blodomloppet (1 på 1000 överlever)

  • 4.  tumörcellerna
  • fäster sig på blodkärlsväggar in i något annat organ

  • 5.  blodutgjutning:
  • ”flykt” från blodkärl

  • 6.  tumörcellerna
  • prolifererar så det metastaseras

   

  • Proteaser
  • ska tugga sönder laminan så tumörcellen tar sig ut i blodkärl/lymfan

  • Tumörcellerna
  • måste på något sätt tugga sig in i nytt område

  • Tumörcellerna
  • måste få blodkärl att växa kring sig
 24. TIMP:s
  • *  (tissue
  • inhibitor’s of matrix metalloproteinases) , proteasspecifika inhibitorer som
  • blockerar enzymets aktivitet genom att binda tätt till active site.
 25. basalmembran
  *  =  basallamina + retukulära lagret (som barafinns i epitelceller)
 26. Basallamina
  • *  byggs
  • upp av integriner, laminin och typ IV-kollagen och proteoglykaner.

  •                         - gränsar mot
  • epitelcellerna
 27. Retikulära lagret
  • *  -
  • byggs upp av fibrer, främst typ III-kollagen

  - gränsar mot den underliggande vävnaden
 28. Fiberproteiner:
  • -
  • kollagen, elastin, fibronektin och laminin

  •             - har strukturella och adhesiva
  • funktioner

              - kollagen:       * har som funktion att styrka och organisera matrix

  •                                     * utgör 25%
  • av proteinet i däggdjur

  •                                     *
  • huvudtyperna av kollagen i bindväv är I, II, III, V och XI = kollagen fibriller

  •                                     * typ I är
  • den vanligaste, finns i skinn och ben

  •                                     * typ IX och
  • XII binder på ytan av kollagen fibriller för att binda ihop dessa till                                          varandra och till andra komponenter i ECM =
  • fibrilassocierade kollagener

  • *  typ
  • IV och VII bildar nätverk och är en viktig del i basal lamina och för att knyta
  • ihop denna med underliggande bindväv

  • *  typ
  • XVII finns i hemidesmosomer

  • *  typ
  • XVIII finns i basal lamina i blodkärl

              - elastin:           * ger spänst och elasticitet

  •                                     * har minst
  • fem gånger mer extensivitet än ett gummiband

  • *  hindras
  • av kollagen från att sträckas för långt och från att få vävnaden att dras isär

  • *  ett
  • hydrofobiskt protein som är rikt på glycin och prolin (ej glykosylerat)

  • *  tillverkas
  • som vattenlösligt tropoelastin i cellen och skickas ut till ECM där det bildar
  • fibrer och ett nätverk nära plasmamebranet

  • -  fibronektin:   * fungerar som bindningssite för andra matrix
  • makromolekyler och receptorer

                                         på cellytor

  •                                     * hjälper
  • till att organisera matrix samt att binda det till celler

  •                                     * typ III
  • binder till integriner och är en av de viktigaste typerna
Author:
penkis
ID:
253588
Card Set:
ECM
Updated:
2013-12-17 15:39:49
Tags:
ECM
Folders:
ECM
Description:
ECM
Show Answers: