farma NLPZ

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Czym jest zapalenie?
  • zespół zjawisk patologicznych pojawiających się na skutek uszkodzenia tkanek. Zjawiska te prowadzą do aktywacji lub zahamowania wielu układów enzymatycznych, wtórnych przekaźników i elementów układu immunologicznego, których zadaniem jest eliminacja czynników szkodliwych i „naprawa uszkodzonej tkanki.
  • 1. krótkotrwały skurcz naczyń mikrokrążenia a następnie ich rozkurcz (zaczerwienienie) i przesięk osocza
  • 2. w następnym dochodzi do nacieku leukocytów i makrofagów. Zaczyna się proces fagocytozy uszkodzonej tkanki, czynników egzogennych i innych czynników wywołujących proces zapalny. Jeśli wszystko przebiega prawidłowo i zmiany są niewielkie, to proces zapalny się kończy. Jeśli uszkodzenie było znaczne lub doszło do jakich kolwiek nieprawidłowości leukocyty ulegają uszkodzeniu, a uwolnione enzymy proteolityczne rozkładają zdrową tkankę – zapalenie się rozszerza, czyli występuje stan podostry lub przewlekły.
  • Uszkodzona tkanka wyzwala procesy reparacyjne – wytwarzane są duże ilości włókien kolagenu i tkanki podstawowej - jeśli są trawione przez enzymy to tworzy się ziarniak. Jeśli proces wygasa tworzy się blizna.
  • Przez cały czas trwania zapalenia występuje ból i ewentualnie gorączka.
  • Związki i substancje uczestniczące w procesie zapalnym nazywamy mediatorami odczynu zapalnego, najważniejsze to prostaglandyny
  • Prostaglandyny powstają z kwasu arachidonowego przy udziale cuklooksygenaz prostaglandynowych.
 2. rola prostaglandyn
  • obniżają próg bólowy
  • indukują proces zapalny
  • podwyższają temperaturę ciała
  • zmniejszają lepkość krwi
  • zmniejszają wydzielanie śluzu bł śluz żołądka
  • nasilają diurezę
 3. COX wg krząścika
  • powodują powstanie prostaglandyn z kwasu arachidonowego
  • COX1 - żołądek, nerki
  • COX3 - OUN
  • COX2 konstytutywna - nerki, macica, rdzeń kręgowy
  • COX2 indukcyjna - wszystkie tkanki
 4. rodzaje bólów
  • nocyceptywny: (drażnienie nocyceptorów,niuszkodzone drogi czucia bolów,wrażliwy na opioidy)
  • neuropatyczny: (uszkodzone drogi przewodzenia bólu,oporny na działanie opioidów)

  pobudzenie receptorów -> sensytyzacja! dlatego lek podawać wcześnie
 5. leczenie słabego bólu
  • ASA
  • paracetamol
  • NLPZ
  • leki wspomagające
 6. leczenie bólu umiarkowanego
  • ASA/kodeina
  • ASA/hydrokodon
  • ASA/dihydroksykodeina
  • tramadol
  • l. wspomagające
 7. leczenie silnego bólu
  • morfina
  • metadon
  • leworfanol
  • buprenorfina
  • fentanyl
  • l. wspomagające
 8. NLPZ (NSAIDs)
  • hamują cyklooksygenzę(COX)
  • mają różne powinowactwo do COX I i II
  • podobne wskazania terapeutyczne
  • podobny efekt (p/zapalny, p/bólowy, p/gorączkowy)
  • stosowane również w: leczeniu objawów dny, profilaktyce incydentów sercowo-naczyniowych, profilaktyce raka j. grubego, leczenie ch. Alzheimera
  • efekt pułapowy - po przekroczeniu pewnej dawki działanie lecznicze nie zwiększa się
 9. cyklooksygenaza
  • enzymy biorące udział w syntezie prostaglandyny H2 z kw. arachidynowego, który w dalszych procesach zamienia się w PGE2, PGI2, PGD2, PGF2, TXA2
  • COX-1: konstytutywna - przede wszystkim bierze udział w homeostazie p. pokarmowego, płytek krwi i funkcji nerek
  • hamowanie jej działania przez NLPZ prowadzi do: zniesienia działania cytoprotekcyjnego prostaglandyn w żołądku, zmniejszenia przepływu krwi przez nerki i zaburzenia działania trombocytów
  • COX-2: enzym indukowany - głównie aktywowana przez mediatory zapalenia w kom. pro-zapalnych
  • COX-3: odkryty niedawno w OUN, rola w st. zapalnych,blokowana przez paracetamol
 10. funkcja PGE2
  • wazodylatacja<zaczerwienienie)
  • efekt pro-zapalny,
  • protekcja bł. śluzowej żołądka,
  • hamowanie agregacji płytek,
  • gorączka
  • utrzymywanie drożnego p. Botalla (hamowanie jest przez to b. szkodliwe dla płodów)
 11. funkcja TXA2
  • agregacja płytek,
  • wazokonstrykcja
 12. funkcja PGI2 (prostacyklina)
  • wazodylatacja(zaczerwienienie)
  • hiperalgezja!!(sentyzacja zakończeń bólowych na działanie bradykininy, histaminy i subst. P)
  • efekt pro-zapalny
  • hamowanie agregacji płytek
 13. mechanizm uszkadzania błony śluzowej żołądka przez NLPZ
  hamowanie PGI2 -> brak czynnika hamującego stymulowaną przez LTB2, adhezję aktywowanych neutrofili do śródbłonka -> spadek przepływu przez naczynia włosowate, aktywacja proteaz i wolnych rodników -> uszkodzenie śluzówki -> owrzodzeniehamowania PGE2 i PGI2 -> wzrost sekrecji soku żołądkowgo i zmniejszenie efektu cytoprotekcyjnego
 14. selektywni inh. COX-2
  • koksiby: celekoksib->jedyny który nadal jest stosowany
  • Nimesulid
 15. pochodne kw. propionowego(przykłady)
  • fenoprofen,
  • ibuprofen, po przekroczeniu 1g bardzo duże działania niepożądane
  • ketoprofen,
  • naproksen, - może przrywać napady dny moczanowej
 16. pochodne fenylopirazolonu
  • fenylobutazon - w maści
  • metamizol (pyralgina)- najsilniejsze działanie przeciwbólowe wśród NLPZ; w kolce wątrobowej, jelitowej, nerkowej - bo działa spazmolitycznie; zmniejsza zap. na morfinę
 17. kwas mefenamowy
  skuteczność w zabiegach stomatologicznych, raczej się nie stosuje bo toksyczny
 18. poch. kw. octowego (przykłady)
  • diklofenak, - działanie spazmolityczne, zmniejsza zap. na morfinę (jak pyralgina)
  • indometacyna,
 19. poch. kw. fenamowego (przykłady)
  • meklofenamat,
  • kw. meklofenamowy
 20. poch. naftylobutanonu (przykłady)
  nabumeton
 21. oksykamy (przykłady)
  • piroksykam,
  • meloksykam
  • b. dużo działań niepożądanych
 22. poch. kw. salicylowego
  • kw. acetylosalicylowy (ASA),
  • difiunisal
 23. leki o zdecydowanie większym powinowactwie do COX-1 niż COX-2
  • pirokykam(250x),
  • aspiryna (166x większe),
  • ibuprofen (15x)
 24. leki o mniejszym powinowactwie do COX-1 niż do COX-2
  • meloksykam,
  • naproxen,
  • diclofenac
 25. pozbawione grupy karboksylowej
  • nimesulid
  • tebufelon
  • etodolak
  • blokują bardziej COX-2
  • najmniej działań niep.
 26. efekty farmakologiczne NLPZ
  • analgezja (ośrodkowo i obwodowo) -> redukcja st. zapalnego, hamowanie syntezy prostaglandyn będących bezpośrednimi mediatorami bólu.
  • spadek temp. ciała (efekt ośrodkowy) (endotoksyny stymulują makrofagi do wydzielenia IL-1 -> stymulacja wytwarzania PGE2 w podwzgórzu (ten etap jest hamowany) -> podniesienie set-point temperatury, tylko jeżeli temperatura jest wyższa niż fizjologiczna
  • działanie p/zapalne ->(hamowanie prostaglandyn,mediatorów st. zapalnego) (z wyjątkiem paracetamolu!)nasilenie wydzielania kw. moczowego z moczem (dobre działanie w dnie moczanowej)
 27. kw. acetylosalicylowy
  • szybka absorbcja z żołądka i górnej części p. pokarmowego (pułapka jonowa!)
  • blokuje NIEODWRACALNIE COX-1,
  • modyfikuje aktywność enzymatyczną COX-2 (zmodyfikowany produkuje lipoksyny, które mają działanie p/zapalne)
  • COX-1 jest stale odnawialny w kom. śródbłonka ale trombocyty nie mają takich zdolności (czas życia tromocyt. ->7dni) ==> leczenie zakrzepów i profilaktyka zakrzepicy
  • w surowicy i tkankach metabolizowany do aktywnego metabloitu - salicylanu( wiąże się z białkami surowicy, wysycając go
  • gdy st. >600mg, przy kolejnym podaniu stężenie frakcji niezwiązanej/aktywnej nieproporcjonalnie rośnie
 28. pułapka jonowa
  większość NLPZ I generacji to słabe kwasy z grupą karboksylową, co powoduje (ze względu na zasadowe środowisko komórki)  jonizację leku we wnętrzu komórki – to z kolei sprawia, że na pewien czas lek jest kumulowany w komórce (pułapka jonowa),  osiągając potencjalnie szkodliwe stężenia
 29. ASA - wskazania terapeutyczne
  • p/gorączkowo,
  • p/bólowo,
  • gorączka reumatyczna
  • , zap. stawów,
  • inne schorzenia reumatoidalne(wysokie dawki),
  • ch. wieńcowa,
  • zawał serca,
  • zakrzepica żż. głębokich,
  • stnan przed-rzucawkowy i nadcinienie tt. w ciąży (nadmiar TXA2?)
  • zależność efektu od dawki:
  • 50-100 mg- kardioprotekcyjnie
  • 300-500 -p/bólowo i p/gorączkowo
  • >500 p/zapalnie, ale liczne działania niep., więc podaje się inne leki
  • nie da się zrobić iniekcji i czopków, bo to zbyt silny kwas
 30. ASA- dz. n.
  • dysfunkcja płytek krwi (krwawienia),
  • owrzodzenia,
  • stany zapalne śluzówki bł. śluzowej żołądka,
  • nasilenie obj. niewydolności nerek,
  • retencja soli + wody = obrzęki,
  • śródmiąższowe zap. nerek (nefropatia analgetyczna),
  • przedłużenie ciąży i hamowanie porodu,
  • nadwrażliwość (astma aspirynowa!!)
  • uszkodzenie wątroby (dawkozależne)
  • zesp. Reye'a
 31. astma aspirynowa
  blokada COX -> hamowanie syntezy PG -> nasilona synteza leukotrienów -> skurcz oskrzeli
 32. zatrucie aspiryną - salicylizm
  • 1)ból głowy, szum w uszach, oszołomienie
  • 2)dezorientacja, senność
  • 3)pocenie się, hiperwentylacja
  • 4)nudności, wymioty
  • 5)zab. równowagi kw.-zas. -> kwasica, alkaloza
  • 6)gorączka
  • 7)odwodnienie
  • 8)zapaść sercowo-naczyniowa i oddechowa, śpiączka i śmierć
  • dawka śmiertelna to 20g
  • zgon po 6-8 godzinach - zatrzymanie akcji oddechowej bądź serca
 33. wpływ ASA na oddychanie
  • małe dawki: rozprzężeni fosforylacj -> wzrost st. CO2 -> pobudzenie oś. oddechowego
  • wyższe dawki: bezp. pobudzenie ośr. oddechowego -> hiperwentylacja -> alkaloza oddechowa -> wydalanie dwuwęglanów przez nerki
  • dawki toksyczne: depresja ośr. oddechowego i naczynioruchowego -> hipotensja, kw. oddechowa, brak kompensacji -> kw. metaboliczna
 34. leczenie zatrucia ASA
  • węgiel leczniczy,
  • środki prowymiotne,
  • płukanie żołądka,
  • hemodializa,
  • diuretyki,
  • płyny,
  • obniżenie temperatury,
  • elektrolity,
  • dwuwęglany,
  • glukoza
 35. zespół Reye'a
  • po podaniu ASA dzieciom zakażonych wirusami(podczas grypy...)
  • uszkodzenie mitochondriów,
  • stłuszczeniowe zap. wątroby
  • encefalopatia wątrobowa
 36. interakcje NLPZ
  • nie łączymy dwóch NLPZ!
  • można z narkotycznymi, Gksami, a najlepiej z paracetamolem
  • antykoagulanty: wyperanie/addycia -> nasilenie efektu p/krzepliwego i hamowania agregacji płytek krwi ->niebezpieczeństwo krwotoków
  • lit: hamowanie eliminacji litu przez nerki -> wzr. st. w osoczu
  • leki hipotensyjne: retencja soli i wody, obrzęki -> osłabienie efektu hipotensyjnego
  • leki p/cukrzycowe - wypieranie NLPZ z połączeń z białkami -> hipo i hiperglikemia, bo lek się zużywa
  • Antacida (lek zobojętniający kw. solny w żołądku) - nie, bo zmienia kinetykę wchłaniania NLPZ w żołądku ->drażnienie w jelicie
  • antybiotyki - synergizm w zakresie działań niep - cefalosporyny i aminoglikozydy
 37. ibuprofen
  • poch. kw. propionowego
  • podobna skuteczność jak ASA,
  • mniej dz. n.(mneijsze ryzyko owrzodzeń i zapalenia żołądka),
  • słabszy efekt na PLT, wyskoka biodostępność
  • podobne leki: naproksen, ketoprofen
  • stosowany w ch. reumatoidalnych
 38. paracetamol
  • acetaminofen
  • słaby inhibitor COX- 1i2 na obwodzie (dr Krząścik twierdzi, że działą tylko ośrodkowo na COX3, dlatego nie ma działania p/zapalnego, nie zmniejsza lepkości krwi i nie ma szumu w uszach)
  • słaby efekt p/zapalny
  • preferowany lek p/gorączkowy u dzieci
  • duży efekt pierwszego przejścia
  • nie działa drażniąco na p. pokarmowy
 39. mechanizm toksyczny acetaminofenu
  • w dawkach toksycznych(10-15g) wysyca cytochromy P450 prowadząc do zaburzenia ich działania, a to daje w rezultacie toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek
  • ??????????????????????????????????????
  • P450 metabolizuje zdezaktywowany przez wątrobę metabolit paracetamolu,zmieniając go w formę aktywną będącą silnie hepatotoksyczną
  • ODTRUTKA: N-acetylocysteina, podać do 24 godzin
  • Krząścik:
  • za działanie toksyczne jest odpowiedzialny metabolit inaktywowany przez glutation
  • u osób po przekroczeniu dawki, z chorobami wątroby, alkoholików
  • dawka śmiertelna to 15g - uspokojenie, przymulenie, zgon w wyniku niewydolności wątroby
 40. zatrucie acetaminofenem
  • •    W pierwszej dobie od czasu ekspozycji znaczna część pacjentów pozostaje bezobjawowa lub skąpoobjawowa.
  • •    W początkowej fazie zatrucia dominują przede wszystkim objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, biegunka i bóle brzucha.
  • •    Po 24 h można zaobserwować wzrost poziomu transaminaz, który może być umiarkowany lub znaczny, często powyżej 10 000 U/l.
  • •    Szczyt stężenia transaminaz obserwuje się od 48 h do 72 h od czasu zatrucia.
  • •    W ciężkich przypadkach intoksykacji występuje ostra niewydolność wątroby z koagulopatią i encefalopatią, którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.
  • •    Opisywano przypadki śpiączki z towarzyszącą hiperglikemią i kwasicą mleczanową w pierwszej dobie od czasu ekspozycji u pacjentów bez cech toksycznego uszkodzenia wątroby ale z bardzo wysokim stężeniem paracetamolu w surowicy krwi > 800 mg/L (5 000 umol/L).
 41. koksyby
  • rofekoksib, etodolak, meloksykam, celekoksyb
  • mają większe powinowactwo do COX2 niż do COX1
  • prawdobodobnie zwiększają ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego
 42. celekoksyb
  • hamuje nieodwracalnie COX2 znajdujący się fizjologicznie w nerkach i mózgu oraz powstajacy w dużych ilościach w urazach, stanach zapalnych, drgawkach, niedokrwieniu i stresie oksydacyjnym
  • słabe działanie p/bólowe w ostrym bólu metabolizowany w wątrobie
 43. działania niepożądane - wrzody
  • wszystkie NLPZ powodują chorobę wrzodową żołądka niezależnie od drogi podania
  • gdyż i tak z krwią lek dostanie się do śluzówki żołądka i spowoduje wytwarzanie mniejszej ilości śluzu
  • przy podaniu tabletek dojelitowych nie wywiera działania miejscowo drażniącego na żołądek, ale działa tak na jelito, a poza tym przy takim podaniu dawka musi być większa, więc do żołądka i tak z krwią dociera więcej
  • zapobieganie: podawanie z mizoprostolem (ale powoduje biegunkę),podawanie w postaci tabletek musujących
  • karygodny błąd! - podanie i nie popicie
 44. inne działania niepożądane
  • zab czynności nerek - upośledzenie przepływu i krystalizacja w kanalikach - martwica brodawek
  • zab. wątroby - nie związane z COX
  • zab czynności ukł. oddechowego: zahamowanie syntezy prostaglandyn, więcej leukotrienów-> skurcz oskrzeli
  • zab. krzepliwości - ale! ibuprofen nie zmniejsza lepkości krwi i hamuje działanie ASA na płytki (można zamienić ASA na klopidogrel); nie daje się aspiryny po zabiegach chirurgicznych
  • zab. układu sercowo-naczyniowego - indometacyna, ibuprofen, diklofenak, pirydoksykam, ale najczęściej koksyby; ASA nie zapobiega tym powikłaniom, naproksen tego nie powoduje
  • zab. ośrodkowe (ból głowy)
  • szum w uszach - bezpośrednie działanie na ślimak
  • nie u kobiet w ciąży (w I trym mogą być teratogenne, w okresie okołoporodowym mogą hamować skurcze)
  • nie u karmiących i ostrożnie u starszych
Author
ID
254110
Card Set
farma NLPZ
Description
farma NLPZ
Updated
Show Answers