farma leki p/zakrzepowe,trombolityczne i p/płytkowe

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. aPTT
  • czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas kaolinowo-kefalinowy
  • miara aktywności osoczowych czynników krzepnięcia XII, XI, IX i VIII (układ wewnątrzpochodny aktywacji protrombiny)
  • zależy także od czynników biorących udział w powstawaniu trombiny (protrombiny, czynnika X i V) i konwersji fibrynogenu do fibryny.
  • 26,0 do 36,0 s
  • rozpoznawanie i leczenie skaz krwotocznych
  • Kontrola APTT przy leczeniu heparyną niefrakcjonowaną. (w trakcie leczenia powinno wynosić 60-90s)
  • wydłużenie: niedobór czynników krzepnięcia: VIII (hemofilia A), IX (hemofilia B), XI (hemofilia C) oraz czynnika X i protrombiny, afibrynogenemia, hipofibrynogenemia, dysfibrynogenemia, choroba von Willebranda, leczenie heparyną niefrakcjonowaną lub czasem w czasie leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K), zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC)
 2. Czas protrombinowy (PT)
  • ocena zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia (czynnik II, czynnik V, czynnik VII, czynnik X i fibrynogenu.)
  • 13 - 17 sek., 0,9-1,3 INR (2-4 INR zakres terapeutyczny)
  • wydłużenie: wrodzone niedobory czynników II, V, VII, X, przewlekłe choroby miąższu wątroby, leczenie antagonistami witaminy K, niedobory witaminy K, doustne środki antykoagulacyjne, DIC
 3. heparyna
  • znajduje się w kom. tucznych
  • szybki początek działania
  • katalizuje hamowanie procesu krzepnięcia przez antytrombinę, syntetyzowaną przez wątrobę
  • zastosowanie: zakrzepica żylna, zatorowość płucna, niestabilna dusznica bolesna, OZW, DIC, stan po angioplastyce, zakrzepica u kobiet w ciąży (nie przechodzi przez łożysko,w przeciwieństwie do warfaryny), ale musi być odstawiony przynajmniej 24h przed porodem [badania nad drobnocząsteczkowymi nie zostały jeszcze przeprowadzone]
  • i.v.(działa bezpośrednio)i s.c.(działa po 1-2h)nie wchłania się p.o.
  • okres półtrwania krótszy przy np. zatorowości płucnej, dłuższy przy niewydolności nerek i marskości wątroby.
  • terapia musi być monitorowana mierzeniem aPTT i obserwowaniem pacjenta(w niektórych przypadkach dawka terapeutyczna może być również dawką wywołującą silne dz. n.)czas aPTT 2-2,5x wydłużony-dawka terapeutyczna
  • dz.n.: krwawienie (przy silnym należy podać dożylnie powolną infuzją siarczan protaminy,silnie wiążący heparynę) trombocytopenia(mniej niż 150k lub zmniejszenie o 50%) mniejsze przy drobnocz. <-hamowanie syntezy aldosteronu
 4. antytrombina
  hamuje zaktywowane czynniki wewnątrzpochodnego i wspólnego szlaku(w tym trombinę,Xa i IXa)
 5. heparyna drobnocząsteczkowa a niefrakcjonowana
  • drobnocząsteczkowa(ENDOKSAPARYNA,DALTEPARYNA I NADROPARYNA) ze względu na wielkość nie działa na trombinę, natomiast działająca na czynnik Xa.
  • niefrakcjonowana ma dodatkowo właściwości antyagregacyjne płytek, ale jej działanie jest mniej przewidywalne wieć jest rzadziej używana.
  • drobnocząsteczkowa ma dłuższy okres półtrwania
 6. inhibitory Xa
  • heparyna niefrakcjonowana, drobnocząsteczkowa(endoksaparyna i fondaparinux-najkrótsza heparyna,pentamer)
  • danaparoid(mieszanina niehaparynowych glikozaminoglikanów nie wydłuża aPTT i PT w dawkach leczniczych)
 7. oporność na heparynę
  • 1)st. białek wiążących heparynę(i hamujących jej wiązanie z antytrombiną) u różnych osób jest różne. przed leczeniem niskie aPTT
  • 2)zwiększony klirens spowodowany zatorowością płucną
  • 3)wrodzony niedobór antytrombiny lub nabyty: marskość wątrobyDIC, zes. nefrotyczny
 8. antykoagulanty podawane doustnie
  • warfaryna
  • acenokumarol (krótszy czas działania i półtrwania,szybciej wpływa na PT)
  • fenprokumon(dłuższy okres półtrwania niż warfaryna)
  • heparyna
 9. warfaryna
  • antagonista wit. K
  • hamuje proces odnawiania się wit. K po udziale w procesie syntezy czynników krzepnięcia (II, VII, IX, X i białka p/krzepiwe C i S) => spadek ilości czynników krążących we krwi
  • efekt działania obserwowany jest po kilku dniach(powstałe wcześniej czynniki długo utrzymują się we krwi,chociaż PT może się wydłużyć zaraz po podaniu)
  • p.o. i.v. doodbytniczo (zawsze wchanialność 100%)
  • dz.n.: krwawienia(należy koniecznie monitorować INR!) INR>5 => podawać doustnie wit K (dożylnie b. rzadko-r.anafilaktyczna) lub w krytycznych sytuacjach podawanie osocza, martwica skóry, bolesne, niebieskie przebarwienia na podeszwie
  • p/wskazania: ciąża!(uszkodzenia płodu)
 10. zastosowanie antykoagulantów doustnych
  • ostra zakrzepica żył (zapobieganie postępowi i nawrotom)
  • zatorowość płucna (po wstępnym leczeniu heparyną)
  • powikłania zatorowe po OZW
  • przewlekłe migotanie przedsionków i sztuczne zastawki
 11. INR
  wartość PT w stosunku do osocza normalnego(?) 0,8-1,2
 12. leki fibrynolityczne-przykłady
  • streptokinaza(rzadko stosowana): formuje stabilne kompleksy z plazminogenem(aktywując proces powstawania plazminy)
  • alteplaza i retelplaza: (rekombinowane t-PA,czyli tkankowe aktywatory plazminogenu)
 13. leki fibrynolityczne- dz. niepożądane
  krwotok: wskutek lizy fibryny w zakrzepach fizjologicznych w miejscach uszkodzeń naczyń i ogólnoustrojowego stanu litycznego poprzez powstawanie plazminy powodującej fibynogenolizę i niszczenie innych czyn. krzepnięcia
 14. leki fibrynolityczne -p/wskazania
  • operacja chirurgiczna w ciągu ostatnich 10dni
  • poważne krwawienie z p. pok w ostatnich 3msc
  • nadciśnienie tętniczeczynne
  • krwawienie lub zaburzenia krwotoczne
  • wcześniejszy incydent mózgowo-naczyniowy
  • tetniak rozwarstwiający aorty
  • OZW
 15. kw. aminokapronowy
  hamowanie fibrynolizy przy przedawkowaniu leków, po operacjach lub u chorych na hemofilię
 16. leki p/płytkowe
  • aspiryna
  • dipirydamol
  • tiklopidyna i klopidogrel
  • inh. glikoproteiny IIb/IIIa (abciksimab)
  • tikagrelor i prasulogrel
 17. aspiryna-mechanizm działania
  • hamowanie COX-1, biorącej udział w syntezę tromboksanu A2
  • działanie nieodwracalne,
  • trwa przez cały okres życia płytek (7-10dni)
  • małe dawki są skuteczne w terapii przewlekłej (efekt nakładania się)
 18. tiklopidyna
  • tienopirydyna
  • hamuje rec ADP(P2Y12)
  • prolek, wymaga konwersji do aktywnego metabolitu
  • poprawia wł. reologiczne krwi(elastyczność krwinek)
  • dz.n.: nudności wymioty biegunka, neutropenia!(b.niebezpieczne)
  • zastosowanie: wtórna prewencja udaru, redukcja incydentów sercowych u osob z niestabilną dusznicą, redukcja ryzyka udaru niedokrwiennego u pacjentów u których występowały objawy poprzedzające lub u osób z przebytym udarem
 19. klopidogrel
  • inhibitor rec. ADP(P2Y12)
  • efekt antyagregacyjny
  • prolek
  • bezpieczniejszy od tiklopidyny
  • stosowany często z ASA(wzmacnia działanie,charakter hiperaddycyjny)
  • poprawia wł. reologiczne krwi(elastyczność krwinek)
  • wskazania: redukcja częstości udarów, MI, zgonów po świerzym zawale serca i udarze
 20. inh. glikoproteiny IIb/IIIa
  • abciksimab (fragment fab monoklonalnych p/c), eptifibatyd
  • glikoproteina IIb/IIIa: rec. dla fibrynogenu, czyn. von Willebranda odpowiedzialny za przyleganie płytek do obcych powierzchni
  • dz.n.: krwawienie
  • p/wskazania: takie jak dla leków fibrynolitycznych
 21. lepirudyna dabigatran
  • rekombinowana pochodna hirudyny
  • inhibitor trombiny
  • leczenie trombocytopenii indukowanej heparyną
  • zapobieganie powikłaniom choroby zakrzepowo-zatorowej
  • i.v.
  • konieczna jest kontrola aPTT
  • p/wskazania: niewydolność nerek(kumulacja leku)
  • dz.n.: krwawienie
 22. tikagrelor prasulogrel
  • inh. rec ADP(p2y12) hamowanie aktywacji i agregacji płytek zależnej od ww receptorów
  • zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym przy OZW
  • dz.n.: krwawienie
 23. aspiryna- wskazania, p/wskazania i działania niepożądane
  • wsk: zawał serca, udar mózgu, TIS, niestabilna ch. wieńcowa, ch. niedokrwienna serca...
  • dz.n.: uszk. śluzówki przew. pok,(efekt dawkozależny),krwawienia z przew. pok., udary krwotoczne,niewydolność nerek(rola prostaglandyn w przepływie nerkowym), zmniejszenie skuteczności ACE-1,zaostrzenie ataków duszności w astmie
  • p/wskazania: dna moczanowa,czynna ch wrzodowa,dzieci do 12r.ż.skazy krwotoczne
Author:
Maja
ID:
254111
Card Set:
farma leki p/zakrzepowe,trombolityczne i p/płytkowe
Updated:
2013-12-22 13:31:30
Tags:
leki zakrzepowe trombolityczne płytkowe
Folders:

Description:
leki p/zakrzepowe, trombolityczne p/płytkowe
Show Answers: