פסחים דף ד

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.

 1. והשתא
  and now
 2. דקיימא לן
  that we established
 3. אורתא
  night
 4. ונבדוק
  so let us check
 5. מצפרא
  in the morning
 6. זריזים
  enthusiastic
 7. הקדמה
  presidence
 8. פ''ה
  RASHI explains
 9. בטול
  nullify
 10. צריכא
  we need, it is needed
 11. מכדי
  let us see
 12. כדאשכחן
  like we find
 13. מחשיך
  darkens
 14. צורבא מרבנן
  young תלמוד חכם
 15. תליסר
  13
 16. לפתח בעידניה
  start learning
 17. דנגהי ארבסר
  that becomes the day of the 14th
 18. נגהי
  night, day
 19. משכא לה שמעתתא
  he will get involved in his learning
 20. ואתי
  and he will come
 21. לאומנויה
  to hold back, prevent, stop
 22. יתחיל
  start
 23. הגירסא
  the סוגיא
 24. קבע עת
  a set time
 25. להתעסק
  to get involved
 26. כניסה
  enter
 27. יציאה
  exit
 28. נץ החמה
  sunrise
 29. מכל מקום
  nevertheless
 30. כולי האי
  so much
 31. לתרוצי
  to answer
 32. דבשלמא
  very well
 33. ביעור
  destroy
 34. ביאור
  burn
 35. איכא
  there is
 36. ליכא
  there isn't
 37. הכא
  here
 38. התם
  there
 39. דאפליגו
  that argue
 40. בהרחקה
  in a distancing
 41. לאורייתא
  for the תורה
 42. What is the conclusion regarding the word אור ?
  it is night
 43. Why do we do בדיקת חמץ according to רש''י?
  • 1. beginning - not to be עובר בל יראה בל ימצא
  • 2. conclusion - so you won't come to eat it.
 44. Why do we do בדיקת חמץ according to תוס?
  won't come to eat it.
 45. What is the Gemara's question about בדיקת חמץ?
  let us do it in the day (beginning of the 6th hour)
 46. Why is this only a question if אור is night?
  since if it meant day then the Gemara can say that the Mishna is also talking about the day - even the 6th hour
 47. What is the  ר''י ר''מ מחלוקת regarding ערב פסח?
  when is the last time one can eat Chometz on Erev Pesach
 48. What are  ר''י ר''מ arguing about?
  How long a person will make a mistake in time.
 49. What do ר''י ר''מ both agree about?
  that Chometz is forbidden from the end of the 6th hour and on.
 50. How do I know that חמץ is אסור from
  the end of the 6th hour on ערב
  פסח?  (1st answer)
  we have a סתירה between 2 פסוקים.

  שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם

  אך ביום הראשון תשביתו

  • so we see that it must be ערב פסח
  • and אך splits the day that part is allowed and part not.
 51. How do I know that חמץ is אסור from
  the end of the 6th hour on ערב
  פסח?  (2nd answer)
  • the Torah says
  • לא תשחט על חמץ דם זבחי
  • you can't shecht the Korban Pesach while you still have Chometz in your house.
 52. What CAN I do during the 5th
  hour?
  • have הנאה
  • Sell it
  • Feed it to animals
 53. Where do we learn זריזין מקדימין למצות from?
  from עקידת יצחק
 54. Doesn't that  פסוק teach
  us that a תלמוד חכם may not go out alone at night?
  וישכם אברהם בבוקר בסדום
 55. Why do I need to use the light of a candle?
  משנה - אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר
 56. What does אביי  teach us?
  a young תלמוד חכם shouldn't start learning the night of Bedikas Chometz a new topic
Author:
yitzym
ID:
254124
Card Set:
פסחים דף ד
Updated:
2013-12-22 16:13:45
Tags:
פסחים
Folders:

Description:
מילים על פסחים דף ד
Show Answers: