מילים בבא מציעא כב

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.

 1. אינן
  isn't
 2. בכי יותן
  the ability for food to become טמא
 3. כי
  when, because
 4. מאי
  what
 5. טעמא
  the reason
 6. לאו
  isn't it, is not
 7. משום
  because
 8. אמרינן
  we say
 9. כיון
  since
 10. דאיגלאי מילתא
  it was shown to us
 11. דהשתא
  that now
 12. ניחא
  pleasing
 13. ליה
  to him
 14. מעיקרא
  from the beginning
 15. שאני
  it is different
 16. התם
  over there
 17. הכא
  here
 18. דכתיב
  that it is written (in the Torah)
 19. עד
  until
 20. יד שחט דם
  יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם, מים
 21. שיתן
  he puts (the liquid on)
 22. אי
  if
 23. הכי
  so, this is
 24. רישא
  1st case, 1st part
 25. סיפא
  last case, end
 26. פפא
  a name
 27. רמי
  asks a contradiction
 28. דומיא
  compared
 29. (הא) כיצד
  how is this
 30. בעינן
  we need
 31. מה
  what
 32. לדעת
  to know about it
 33. אף
  even though
Author:
yitzym
ID:
254245
Card Set:
מילים בבא מציעא כב
Updated:
2013-12-25 17:04:50
Tags:
מילים בבא מציעא כב
Folders:

Description:
מילים בבא מציעא כב
Show Answers: