מילים דף כב ב''מ

Home > Preview

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.


 1. דאיירי
  that it is talking about
 2. משום
  because, in the name of
 3. מנין
  how do I know
 4. לאבידה
  to a lost object
 5. ששטפה
  that flooded
 6. שהיא
  that it is
 7. יהוצדק
  a name
 8. לשמלתו
  to his clothing
 9. אחיך
  your brother
 10. תאבד
  you lost
 11. דומיא
  similar, compared,
 12. דהתירא
  that is allowed
 13. שאבודה
  that is lost
 14. תיובתא
  a solid strong question
 15. שרא
  permitted, allowed
 16. והלכתא
  and the Halacha is...
 17. כוותיה
  like him

Card Set Information

Author:
yitzym
ID:
254632
Filename:
מילים דף כב ב''מ
Updated:
2013-12-31 17:03:16
Tags:
מילים דף כב ב מ
Folders:

Description:
מילים דף כב ב''מ
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview