מילים דף כב ב''מ

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards.

 1. דאיירי
  that it is talking about
 2. משום
  because, in the name of
 3. מנין
  how do I know
 4. לאבידה
  to a lost object
 5. ששטפה
  that flooded
 6. שהיא
  that it is
 7. יהוצדק
  a name
 8. לשמלתו
  to his clothing
 9. אחיך
  your brother
 10. תאבד
  you lost
 11. דומיא
  similar, compared,
 12. דהתירא
  that is allowed
 13. שאבודה
  that is lost
 14. תיובתא
  a solid strong question
 15. שרא
  permitted, allowed
 16. והלכתא
  and the Halacha is...
 17. כוותיה
  like him
Author:
yitzym
ID:
254632
Card Set:
מילים דף כב ב''מ
Updated:
2013-12-31 17:03:16
Tags:
מילים דף כב ב מ
Folders:

Description:
מילים דף כב ב''מ
Show Answers: