מילים דף כב ב''מ

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user yitzym on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. דאיירי
  that it is talking about
 2. משום
  because, in the name of
 3. מנין
  how do I know
 4. לאבידה
  to a lost object
 5. ששטפה
  that flooded
 6. שהיא
  that it is
 7. יהוצדק
  a name
 8. לשמלתו
  to his clothing
 9. אחיך
  your brother
 10. תאבד
  you lost
 11. דומיא
  similar, compared,
 12. דהתירא
  that is allowed
 13. שאבודה
  that is lost
 14. תיובתא
  a solid strong question
 15. שרא
  permitted, allowed
 16. והלכתא
  and the Halacha is...
 17. כוותיה
  like him

Card Set Information

Author:
yitzym
ID:
254632
Filename:
מילים דף כב ב''מ
Updated:
2013-12-31 17:03:16
Tags:
מילים דף כב ב מ
Folders:

Description:
מילים דף כב ב''מ
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview