KK CN Nyuumonshu 3-7.txt

The flashcards below were created by user Ichiro on FreezingBlue Flashcards.

 1. 人
  reN, 人
 2. 年纪
  niaNJi, 年齢
 3. 先生
  XIANsheng, Mr
 4. 小姐
  xiaojie, Ms
 5. toU, 頭
 6. lian, 顔
 7. zui, 口
 8. shou, 手
Author:
Ichiro
ID:
255308
Card Set:
KK CN Nyuumonshu 3-7.txt
Updated:
2014-01-06 12:54:57
Tags:
KK CN Nyuumonshu
Folders:
KK CN Nyuumonshu 3-7
Description:
KK CN Nyuumonshu 3-7
Show Answers: