KK CN Nyuumonshu 7-3.txt

Card Set Information

Author:
Ichiro
ID:
255336
Filename:
KK CN Nyuumonshu 7-3.txt
Updated:
2014-01-06 15:33:50
Tags:
KK CN Nyuumonshu
Folders:
KK CN Nyuumonshu 7-3
Description:
KK CN Nyuumonshu 7-3
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Ichiro on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. 可能
  kenenG, かな
 2. 还是
  haIshi, やはり
 3. haI, まだ
 4. You, また
 5. Zai, もう一度
 6. XIAN, 先に
 7. Geng, 更に
 8. 已经
  yiJING, すでに

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview