farma - niewydolność serca i ch. niedokrwienna

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. ogólne klasy leków stosowanych w niewydolności serca
  • leki o działaniu ino(+)
  • inh. fosfodiesterazy t. 3(PDE3)
  • uczulacze wapniowi
  • glikozydy naparstnicy
  • nezyrytyd
  • waptany
  • inh. konwertazy angiotensyny
 2. leki o działaniu ino(+)
  • stosowane przede wszystkim w zaostrzeniach
  • DOPAMINA
  • -słaby agonista rec.b
  • -silny D1 i D2
  • -małe dawki -> akt. rec. w nerkach leczenie ostrej niewydolności nerek i w stanach zagrożenia tymże
  • -średnie dawki->stymulacja rec. b leczenie ostrej niewy. serca i we wstrząsie septycznym
  • -duże dawki-> akt. rec.a1 ogólny skurc nn. krwionośnych
  • DOBUTAMINA
  • -stym rec. b1
  • -po 72h zjawisko tachyfilaksji(spadek ilości rec. b)
  • -nie poprawia przeływu przez nerki w małych st. jak dopamina
 3. inhibitory fosfodiesterazy t. 3 (PDE3)
  • blokowanie przejścia cAMP do AMP -> fosforylacja kon. wapniowych -> wzrost napływu wapnia do komórki w trakcie repolaryzacji -> ino(+)
  • milrynon, enoksymon
  • ostra zastoinowa niewydolność serca (lek kolejnego wyboru,przy ostrej, krótkotrwającej do 48h), zab. erekcji
  • dz.n.: pojedyncze komorowe pobudzenia przedwczesne,arytmia komorowa,hipotonia,zawroty i bóle głowy,nudności,biegunka,małopłytkowość i hipokaliemia
 4. uczulacze wapniowi: działanie, przykłady
  • wzrost poziomu związanej troponiny C (TnC) z wapniem bez wpływu na stężenie wapnia w kardiomiocycie, a co za tym idzie bez zwiększenia zużycia tlenu w komórce (w przeciwieństwie do innych leków ino+)
  • PIMOBENDAN: +hamowanie produkcji cytokin zapalnych +blokowanie PDE3
  • LEWOZYMENDAN: nie hamuje PDE3 +otwira kan. potasowe->dz. naczyniorozkurczowe i kardioprotekcyjne
  • zalecany u pacjentów ze skurczową niew. serca, szczególnie z niską frakcją wyrzutową bez hipotensji
 5. glikozydy naparstnicy:działanie,przykłady
  • -działanie ino(+) (słabe): hamowanie pompy sodowo-potasowej->zwiększenie st. sodu->hamowanie wymiany Na/Ca-> wzrost st. Ca
  • -drono(-) działanie na węzeł AV:stymulacja n. błednego i hamowanie akt. współczulnej-skrócony okres refrakcji dodatkowych dróg przewodzenia migotanie przesionków z zesp. preekscytacji +glikoz.naparstnicy->przyspieszenie rytmu serca,migotanie komór!!
  • migotanie przedsionków bez zesp. preekscytacji +glikoz.naparstnicy->zwalnianie rytmu komór
  • -chrono(-):wzrost wydz. ACh
  • -batmo(+):rytm bliźniaczy,tachykardia kom.,trzepotanie komór-wąski przedział między dawką terapeutyczną a toksyczną!
  • STROFANTYNA G: tylko i.v. w stanach nagłych
  • DIGOKSYNA: ostrożne podawanie u osób z niewyd.nerek
  • b-METYLODIGOKSYNA: lepsze parametry farmakologiczne
  • DIGITOKSYNA: mniejsze obciążenie nerek
 6. glikozydy naparstnicy:wskazania i p/wskazania
  • wskazania: niewydolność krążenia poch. sercowego,migotanie/trzepotanie przedsionków z szybką akcją komór,tachykardia napadowa komorowa
  • p/wskazania: kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem dr. odpływu,zespoły preekscytacji,HIPOKALIEMIA i HIPERKALCEMIA,komorowe zab.rytmu,OZW,przed planowaną kardiowersją,bradykardia,bloki AV st. II i III,zasp. zatoki t. szyjnej
 7. zmiany w EKG po podaniu glikozydów
  • 1)spadek wychyleń QRS
  • 2)chrono(-)
  • 3)wydłużenie odcinka PQ(dromo- )
  • 4)obniżenie ST
  • 5)spłaszczenie T<odcinek ST przybiera kształt miseczkowaty(wąsy Salvadora Dalego)
 8. zatrucie glikozydami:objawy i leczenie
  • -zab. rytmu
  • -nudności,wymioty,biegunka
  • -zawroty głowy, zab.widzenia

  • leczenie: podawanie K i Mgusunięcie jonów Caleki antyarytmiczne
  • p/ciała wiążące glikozydy
 9. nezyrtyd
  • rekombinowany ludzki peptyd natriuretyczny
  • działanie moczopędne, rozkurczające naczynia
  • zmniejszenie ciś. tętniczego i SV u pacjentów z niewydolnością serca(wskazanie:III/IV NYHA)
  • i.v.
  • dz.n.: hipotensja,tachykardia,bóle głowy,wymioty,nudności
 10. waptany
  • hiponatremia skojarzona z niewyd. serca,marskościa wątroby bądź zab. wydzielania wazopresyny
  • TOLWAPTAN I KONIWAPTAN(+zmniejszenie ciś. płucnego)
  • antagoniści rec. wazopresyny (wydalanie wody bez minerałów:akwareza)
 11. leczenie niewydolności serca
  • stadium A(wysokie ryzyko bez objawów): redukcja czynników
  • st. B(strukturalna ch.serca,brak objawów): inhibitory konwertazy angiotensyny/bloker rec.angiotensynowych[EPLERENON] + b-blokery(u stabilnych hemodyn.)[KARWEDYLOL]
  • st. C(strukturalna ch.serca+objawy obecne lub przebyte): inh.konw.ang. +b-bloker u wszystkichw razie nieskuteczności leczenia:+diuretyk tiazydowy+glikozydy naparstnicy+dihydrolazyna/nitraty
 12. leczenie ostrej lewokomorowej niewydolności serca-obrzęku płuc
  • 1)pozycja orthopnoe
  • 2)tlen
  • 3)morfina(zmniejszenie hiperwentylacji,nadmiernej stymulacji adrenergicznej,zwiększenie poj. ukł. żylnego,zmniejszenie obciązenia wstępnego i następczego serca)
  • 4)FUROSEMID
  • 5)nitraty i.v.(przy normalnym lub podwyższonym ciś.)
  • 6)dobutamina i.v.
 13. leki stosowane w chorobie niedokrwiennej serca
  nitraty, ant. kan. Ca2+, b-blokery, heparyna
 14. nitraty organiczne
  • nitrogliceryna,diazotan izosorbidu,5-monoazotan izosorbidu
  • proleki- źródła NO
  • niskie stężenia działają głównie na żyły, wraz ze wzrostem rośnie wpływ na tętnice
  • zmniejszenie obciążenia wstępnego i następczego
  • małe zmiany w obwodowym oporze naczyniowym
  • HR bez zmian lub wzrasta ze względu na mały spadek ciśnienia na obwodzie
  • CO i płucny opór obwodowy nieco maleją
  • charakteryzuje je zdolność do rozszerzania epikardialnych tt. wieńcowych,a w szczególności tych bardziej narażonych na skurcz
  • ZMNIEJSZAJĄ ZAPOTRZEBOWANIE SERCA NA O2, a nie zwiększają podaż tlenu
  • szybkie wchłanianie i aktywność
  • stosowane w trakcie trwania bólu,bądź przed spodziewanym wysiłkiem
  • tolerancja na lek wzrasta wraz ze wzrostem dawki i częstotliwością podawania(przerywanie podawania na 12h zmniejsza tolerancję)
  • dz.n.: zaczerwienienie twarzy i szyi, ból głowy(przy dużych dawkach działanie odwrotne:spadek ciśnienia sk i rozk,spadek CO,bladośc,zawroty głowy,odruchowa tachykardia)
  • interakcje: stosowanie inhibitorów fosfodiesterazy(zab erekcji) może doprowadzić do ciężkiej hipotensji
  • p/wskazania: zawał prawej komory!(zmniejszanie obciązenia wstępnego), nadciśnienei(?)
  • zastosowanie: dusznica bolesna,zastoinowa niewydolność serca,zawał NONSTEMI i niestabilna dusznica bolesna,OZW(zmniejszanie obszaru objętego zawałem)(wraz z p/płytkowymi i ant. rec. beta),w dusznicy Printzmetala konieczna jest dodatkowa terapia antagonistami kanałów Ca2+
  • dawka regulujaca dusznicę:0,3mg s.l. jeśli 3 tabletki nie zmniejszyły bólu w ciągu 15min->wezwać opiekę medyczną(podejrzenie zawału)
 15. Działanie NO na naczynia
  • zwiększanie stężenia cGMP
  • ułatwianie defosforylacji lekkich łańcuchów miozyny
  • zmniejszenie st. Ca2+ w cytozolu         ROZKURCZ MIĘŚNIÓWKI GŁADKIEJ
 16. metody podania nitrogliceryny
  podjęzykowo,na śluzówkę lub dopoliczkowo(objawowo)doustnie i naskórnie(profilaktyka epizodów)
 17. antagoniści kanałów Ca2+ -> przykłady,mechanizm działania,wchłanianie metabolizm i wydalanie
  • werapamil,diltiazem,nifedypina,amlodypina,nikardypina,bepridil
  • wiązanie się z podj. alfa1 kanału Ca2+ typu L(kanał wrażliwy na napięcie)->hamowanie napływu Ca2+ do cytozolu
  • wchłanianie prawie całkowite ale silny efekt pierwsżego przejścia
  • marskość wątroby zwiększa okres działania leków
  • dz.n.: nadmierne rozszerzenie naczyń>>zawroty głowy,zaczerwienienie twarzy itp.zaparcia,kaszel,obrzęk płuc,wzrost ALAT aspat,senność,wysypki
 18. antagoniści kanałów Ca2+ wpływ na ukł. sercowo-naczyniowy
  • 1)rozkurcz mięśniówki gładkiej tętnic z niewielkim wpływem na łożysko żylne->nie wpływają istotnie na obciążenie wstępne[dihydropirydyny]
  • 2)efekt inotropowy (-) [diltiazem]
  • 3)chrono(-) [werapamil i bepridil]<>
  • 4)hamowanie rozrusznika zatokowego i efekt drono(-) [werapamil i diltiazem] << stosowany w leczeniu tachyarytmii nadkomorowej
 19. mechanizm depolaryzacji kom. mięśniowych
  • 1)kanały wrażliwe na napięcie:depolaryzacja błony->napływ Ca2+ z zewnątrz musi upłynąć czas przed ponowną aktywacją
  • 2)wypływ Ca2+ z SER w wyniku aktywacji szlaku IP3
  • 3)kanały sterowane receptorem
 20. nifedypina
  • inh. kanałów Ca2+
  • pochodna dihydropirydyny
  • selektywny rozkurcz tętnic i obniżenie ciśnienia
  • odruchowa tachykardia i ino(+)wzrost CO
  • napięcie żył bez zmian
  • dz.n.: zjawisko podkradania wieńcowego (rozszerzenie naczyń nie objętych niedokrwieniem,przy maksymalnie rozszerzonych tt. zaopatrujących obszar niedokrwienny)
 21. amlodypina
  • inh. kanału Ca2+
  • dihydropirydyna
  • powolne wchłanianie i wydłużone działanie<działanie odruchowe baroreceptorów jest niskie, więc wystepuje mało nasilona tachykardia
  • rozszerzenie tętnic
 22. dihydropirydyny
  • inh. kan. wapniowych
  • nifedypina
  • amlodypina
  • felodypina->większa specyficzność naczyniowa niż amlodypina,odruchowa tachykardia
  • nikardypina->podobnie jak nifedypina
  • isradypina->wasodylatacja obwodowa,hamujący wpływ na SA>>brak tachykardii,może być stosowana u pacjetów z blokiem AV
  • nislodypina->wysoka selektywność wobec naczyń,krótki okres półtrwania
  • nimodypina->łatwo rozpuszczalna w tłuszczach>> lek hamujący skurcz naczyń mózgowych
  • bepridil->lek zmniejszający ciśnienie krwi i częstotliwość pracy serca u pacjentów ze stabilną dusznicą wysiłkową, zwiększenie wydolności lewej komory ale licznie dz.n.
  • nieaktywne metabolity
 23. werapamil
  • inh. kanałów wapmniowych
  • słabiej rozkurcz naczyń niż dihydropirydyny ale silniejsze działanie chrono(-) (brak tachykardii) równoważony przez zmniejszenie obciążenia następczego i odruchowe pobudzenie napięcia adrenergicznego
  • zmneiszenie zapotrzebowania serca na tlen
  • p/wskazania: 1)zastoinowa niewydolność serca! >>spadek kurczliwości i ograniczenie funkcji LK
  • 2)schorzenia SA i zab. przewodnictwa AV>>bradykardia i przejściowe zatrzymanie akcji serca (przy i.v.)
  • doustne podanie>>słabsze działanie na serce
  • aktywny metabolit
 24. diltiazem
  • inh. kan. wapniowych i.v.->zmniejszony opór obwodowy i zmniejszenie ciśnienia>chwilowa tachykardia i wzrost CO>bezpośrednie działanie chrono(-)>bradykardia i spadek CO
  • podobne jak werapamil działanie na AV i SA większe działanie ino(-)
  • aktywny metabolit
 25. bepridil
  • inhibitor kanałów Ca2+
  • właściwości antyarytmiczne i wydłużanie QT(przy hipokaliemii i bradykardii szczególnie może prowadzić do arytmii>torsades de pointes)stosowany u pacjentów opornych na inne rodzaje terapii
 26. antagoniści kanałów Ca2+ - zastosowanie
  • 1)dusznica Prinzmetala
  • 2)dusznica wysiłkowa>rozszerzenie tt.wieńcowych,zmniejszenie zapotrzebowanie miokardium na O2. stosowane wraz z b-adrenolitykami m.in. w celu spotęgowania działania i zahamowania odruchowej tachykardii(dihydropirydyny,mniej werapamil i diltiazem)
  • 3)dusznica niestabilna>jako dodatkowy element terapii(ASA,nitraty,b-blokery) gdy związana ze zwężeniem naczyń.
  • 4)MI>brak dowodów na korzyści
 27. antagoniści rec. b-adrenergicznychzastosowanie, przykłady, metoda działania
  • tymolol, metoprolol, atenolol, propranolol
  • dusznica wysiłkowa,MI,dusznica niestabilna
  • p/wskazania: dusznica wynikająca ze zwężenia naczyń,pacjenci z ograniczoną rezerwą wieńcową,zależni od ukł. adrenergicznego,zagrożeni są niewydolnością lewej komory
  • zmniejszenie zużycia tlenu w spoczynku i wysiłku(chrono-,ino-,spadek ciśnienia), zwiększanie przepływu przez obszar niedokrwienny
Author:
Maja
ID:
255595
Card Set:
farma - niewydolność serca i ch. niedokrwienna
Updated:
2014-01-08 18:26:43
Tags:
FARMA niewydolność serca
Folders:

Description:
FARMA - niewydolność serca
Show Answers: