Pronounciation

The flashcards below were created by user TroyPaladin on FreezingBlue Flashcards.

 1. chúc mừng năm mới
  chew mung num moy
 2. chúc bà ông sống lâu trăm Tuổi
  chew Ba ong some low chum toy
 3. Năm mới chúc (ba/ong/name) dồi dào sức khỏe
  num moy chewk ( ) yoee yow sook qeuah
 4. Năm mới chúc (ba/ong/name) tấn tài tấn lộc
  num moy chewk ( ) tongue ty tongue lowt
 5. Năm mới chúc (ba/ong/name) thăng quan tiến chức
  num moy chewk ( ) tang wan teen chik
 6. Năm mới chúc (ba/ong/name) toàn gia bình an
  num moy tawng ya ben an
 7. Vạn sự như ý
  van su ny ee
 8. Chúc hay ăn chóng lớn
  chewk hay an chon lung
Author:
TroyPaladin
ID:
256360
Card Set:
Pronounciation
Updated:
2014-01-16 15:43:41
Tags:
Vietnamese
Folders:
New Years
Description:
Pronunciation of common years sayings in Vietnamese
Show Answers: