POP tenta

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Förklara

  - Organisk genes

  - Psykogenes
  Organisk genes - Förändring i hjärnans struktur eller funktion

  Psykogenes - Symtom som uppkommer som en reaktion på förhållanden i individens psykologiska och sociala miljö.
 2. Beskriv ”stress-sårbarhetsmodellen”
  Personlighets- och miljöfaktorer kompletterar varandra i olika hög grad
 3. Förklara begreppet ”YLD”
  Years lived with disease - förlorade år till följd av sjukdomen
 4. Nämn tre (3) faktorer som befrämjar god hälsa
  • - God intellektuell kapacitet
  • - hög aktivitetsnivå
  • - god impulskontroll.
 5. Vad är ICD-10 och DSM IV?
  Diagnosmanualer, klassificeringssystem
 6. Vilka personliga egenskaper bedömer Ottosson & Ottosson som absolut oundgängliga i relationen till patienten?
  • - Intresse
  • - tålamod
  • - lyhördhet
  • - empati och
  • - medkänsla
 7. Vilka två tvångslagar kan användas psykiatrin?
  • LPT
  • LRV
 8. Vilka villkor gäller för att bli intagen enl. någon av ovanstående?
  • a) patienten lider av allvarlig psykisk störning och…
  • b) är i oundgängligt behov av psykiatrisk vård och…
  • c) motsätter sig sådan vård eller…
  • d) är farlig för sin omgivning
 9. Hur går intagningsprocessen med hjälp av tvångslag till ?
  • a) kolla att patienten uppfyller kriterierna
  • b) utfärdande av vårdintyg
  • c) beslut om intagning av psykiatriker (spec.) inom 24 tim.
  • d) om vården blir aktuell längre än fyra veckor måste Förvaltningsrätten besluta om förlängning.
 10. Tvångsvård innebär bara rätt att behålla patienten på avdelningen mot sin vilja. Ytterligare tvångsvård kan efter läkarbeslut vidtagas. Ge exempel på sådan tvångsvård och hur länge den får bedrivas?
  • - tvångsinjektion, ett beslut per tillfälle.
  • - Bältesläggning, max 4 timmar, längre tid krävs beslut från Socialstyrelsen
  • - Isolering, max 8 timmar, längre tid kräver beslut från Socialstyrelsen
 11. Beskriv ett multidisciplinärt team
  • Läkare
  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast
  • kurator
  • psykolog
 12. Vad är skillnaden mellan stress och stressor?
  • Stress = reaktion
  • stressor = orsak
 13. Vad orsakas alltid ett stressrelaterat tillstånd av?
  Ett psykiskt trauma av fysisk, psykisk och/eller social natur
 14. Vad påverkar hur en person reagerar på stress?
  Personlighetens sårbarhet och traumats styrka
 15. Nämn olika faktorer som påverkar hur ett trauma upplevas och genomlevas.
  • - personlighetsdrag som ängslighet, osjälvständighet och undvikande
  • - narcissistiska drag
  • -medmänskligt stöd underlättar gynnsam prognos
  • - ensamhet leder till sämre prognos
  • - påträngande bevakning från massmedia kan förstärka traumat
  • - kvinnor utvecklar lättare stressrelaterade symtom än män
  • - barn har högre sårbarhet
  • - om ett tidigare trauma fått en god bearbetning talar det för god prognos
  • - obearbetade trauman ökar sårbarheten
 16. Vilka är ångestens olika beståndsdelar?
  • Fruktan (rädsla)
  • frustration (missräkning)
  • separation
  • skuldkänslor
 17. Vad står förkortningen PTSD för?
  Posttraumatic stress disorder
 18. Vad är PTSD?
  En psykofysiologisk reaktion på exceptionellt trauma som givit en omedelbar upplevelse av total hjälplöshet, skräck och dödsångest.
 19. Vilka symtom beskriver PTSD?
  • Återupprepande av händelse
  • distansering
  • överspändhet och/eller bedövning
  • avtrubbning.
 20. Vilka faktorer är mest avgörande för om en person ska utveckla PTSD?
  • a) kön (kvinnor oftare)
  • b) individuell sårbarhet
  • c) förhållandena som råder precis efter traumat
  • d) INGET samband med traumats svårighetsgrad
  • e) om traumat är begripligt och har en mening
 21. Vilka insatser ger störst behandlingsframgång vid PTSD?
  • Tidiga insatser
  • adekvat medicinering
  • kognitiv behandling
  • att utsättas för nya faror i behandlingssyfte med handledning.
 22. Vilka är de dominerande känslorna vid en anpassningsstörning?
  • Ångest &
  • depression
 23. Vilken är den viktigaste ingrediensen vid bemötande av en person med anpassningsstörning?
  • a) hjälpa personen att se tillgångar i vederbörandes personlighet
  • b) uppmuntra till aktivitet som bryter isolering
  • d) familje- och/eller individuell stödterapi
 24. Vad kännetecknar ett dissociativt tillstånd?
  • a) ett förändrat eller upphävt självmedvetande
  • b) både ett psykologiskt försvar och ett symtom
  • c) den kliniska bilden är dramatisk och mångskiftande.
 25. Beskriv hur dissociativ amnesi kan ta sig i uttryck
  • a) ett slags minnesförlust
  • b) akut debut
  • c) patienten har tillgång till inlärd kunskap trots minnesförlust
  • d) det uppträder öar av minnen ( ex.namn på granne medan anhörigas namn är helt förträngda)
  • e) symtomen är relaterade till den emotionella laddningen och betydelsen i personens liv.
 26. Vad är nyttan med dissociativ amnesi för patienten?
  skydd mot outhärdlig smärta
 27. Vad är absolut avgörande för när man kan börja samtal med patienten om orsakerna vid dissociativ amnesi?
  Att man har upprättat en trygg och bärande relation
 28. Beskriv kortfattat:
  A Dissociativ fugue
  B Dissociativ stupor
  C Dissociativ trans
  D Dissociativa syndrom av pseudoneurologisk typ
  • A Flyktbeteende
  • B Muskulär förstening eller excitation
  • C ofrivillig trans och upphävd identitet
  • D Kroppsliga symtom, förlamningar, känselbortfall, epilepsiliknande anfall.
 29. Hur behandlas vanligtvis dissociativa symtom?
  ALDRIG med insiktsterapi. Suggestiv behandling eller beteendeterapi.
 30. Vilka är de vanligaste symtomen på ångest?
  • a) Psykiska: Upprördhet och rädsla. Olust och/eller starkt obehag (snör åt om halsen, trångt i bröstet, tung andning, kvävningskänsla) Katastroftankar (bli tokig eller ska dö).
  • b) Kroppsliga: Muskelspänningar och värk. Obalans i autonoma nervsystemet. Tremor och palpitationer. Hjärtat slår fort och hårt. Kallsvettig, rodnad alt. blekhet. Upprörd mage. Urinträgningar.
  • c) Beteende: Spänd och sammanbiten. Ryckig och oharmonisk gång. Rastlöshet och oro. Svårt att somna och vaknar lätt.
 31. Nämn fyra förslag på hur man kan behandla ångest om inte de egna instrumenten räcker till.
  • a) Psykoterapi
  • b) Avslappning
  • c) Kognitiv terapi
  • d) Läkemedel
 32. Ångest och panikattacker har i grunden ungefär samma symtombild men vad skiljer dem åt?
  • a) Ångesten är lindrigare.
  • b) Panikattacker kännetecknas av upprepade och oväntade attacker som inte kommer i farliga eller livshotande situationer.
  • c) Panikattacker är överväldigande och intensivt obehagliga och ibland ohyggliga medan ångest oftast går att hantera.
 33. Panikattacker uppkommer oftast spontan men pga betingning blir de så småningom situationsutlösta. Vad menas med de?
  Man projicerar ångesten på den situationen som paniken uppstog i och sedan utlöser liknande situationer paniken (fobi).
 34. Vad innebär ”förväntningsångest” i sammanhanget?
  Att rädslan för att få panik gör att man får panik vilket kan leda till i stort sett kroniskt ångesttillstånd.
 35. Vad innebär ”agorafobi”?
  Rädsla för folksamlingar, köer, bussar, tåg, bio etc
 36. Vilka kan de utlösande orsakerna till ångest och panik vara?
  En genetisk sårbarhet + ängslig personlighet + fysisk, psykisk och/eller social stress.
 37. Vad är viktigt i bemötandet av en person med ångest?
  • a) Empati, förtrogenhet och lyhördhet.
  • b) besked om att ångesten är ofarlig.
  • c) meddelande om att prognosen är god
  • d) inlevelse i och kunskaper om panikens hemskheter.
  • e) berätta att panikattacker är mycket vanliga i befolkningen
  • f) förklara sambandet mellan upplevelser, tankar och beteende.
  • g) försäkra att man vare sig tappar förståndet eller dör.
 38. Vilken behandling ger bäst effekt i det akuta skedet av panikångest?
  En kombination av antidepressiva läkemedel och KBT och sjukgymnastisk behandling (avslappning).
 39. Vad måste man ovillkorligen tänka på vid behandling med benzodiazepiner?
  De ger beroendeutveckling och toleransökning (man behöver högre och högre dos för bevarande av effekt) samt abstinens vid utsättandet.
 40. Hur skiljer sig generaliserad ångest från panikångest?
  Den generaliserade ångesten saknar paniksyndromets attackvisa karraktär och är mer eller mindre ihållande. Generaliserad ångest är dubbelt så vanlig.
 41. Nämn två differentialdiagnoser till generaliserad ångest.
  Asteni och dystymi.
 42. Hur bör man bemöta en person med generaliserad ångest?
  • a) En stunds samtal. 
  • b) Reda ut ångestens karraktär.
  • c) Tänka på tonfall, kontakt och intresse för patienten.
  • d) Sakligt uppträdande.
 43. Vad är en fobi?
  Situationsbetingad ångest
 44. De flesta handskas själv med sina fobier. Ge exempel på hur:
  • a) Med hjälp av trygghetssymboler (nalle för barn t ex.)
  • b) Överkompensation (klättrar om man är höjdrädd).
 45. Hur behandlas fobier mest framgångsrikt?
  Genom exponering och träning av det farliga.
 46. Vad är utmärkande för social fobi?
  Ångest för möte med enskilda människor.
 47. Hur bör man bemöta en person med ”social fobi”?
  • a) Utsätta personen för den ångestutlösande situationen och stötta vederbörande under tiden.
  • b) Uppmuntra INTE undvikande och flykt.
  • c) Förklara meningen med att exponera sig för det farliga.
 48. Vad är utmärkande för ”tvångssyndrom”, OCD?
  • tvångstankar
  • tvångshandlingar
 49. Vad avgör om tvånget är normalt eller patologiskt?
  Graden av konsekvenser för individen och/eller omgivningen.
 50. Hur skiljer sig tvångstankar från vanföreställningar?
  Genom att vid tvångstankar har individen sjukdomsinsikt vilken saknas vid vanföreställningar.
 51. Man delar upp tvångssyndrom i fem olika områden. Vilka?
  • a) Tvivel och kontroll (spisplattor, strykjärn mm)
  • b) Smittskräck och renlighet (tvättvång)
  • c) Ordning och symmetri (sortera och räkna)
  • d) Aggressivitet (knivar, mord och barn)
  • e) Religiositet (rädd att väcka anstöt)
 52. Vad bör man tänka på i bemötandet av en person med tvångssyndrom?
  • a) Ställa upp på upprepade diskussioner om innehållet i tankar och impulser för att minska deras laddning.
  • b) Hjälpa till att skapa balans mellan det inre tvånget och de yttre kraven.
  • c) Sätta gränser för hur länge något får hålla på (tvättning, kontroll etc.)
 53. Vilken är den mest framgångsrika behandlingen vid tvångssyndrom?
  Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 54. Vad innebär somatoforma symtom?
  Psykiska besvär som tar sig i kroppsliga uttryck och som kan härledas till livsproblem, ångest och/eller depression.
 55. Vad skiljer en psykosomatisk sjukdom från en somatoform?
  Vid psykosomatisk sjukdom är sjukdomen verklig men orsakerna är till övervägande del psykologiska.
 56. Beskriv orsaken till psykosomatisk sjukdom.
  en situation av fysisk, psykisk och/eller social stress uppstår känslor av ångest och vrede eller depression vilka förträngs till ett omedvetet plan. Ligger i individen som kontinuerlig stress som påverkar hormoner och autonoma systemet och därigenom orsakar kroppslig sjukdom.
 57. Vad kännetecknar  Affektiva syndrom?
  Ändrad grundstämning,  antingen hög eller låg.
 58. Vilket är det dominerande symptomet i en depressiv episod?
  Nedstämdhet
 59. Hur ter sig en deprimerad patient?
  • Det dominerande symptomet är
  • nedstämdhet som sorgsen ,uppgiven, förtvivlad ,irritation, olustkänslor, apatisk, likgiltighet, trött, svårt att ta sig för.
  • Behöver en större ansträngning för det som vanligen går automatiskt.
  • Nedsatt minne.
  • Långsammare och fåordigt tal, svarslatens. Ältande, hypokondriska tankar.
  • Självförebråelse och skuldkänslor
  • Orimliga tankar som är omöjlig att korrigera på logisk väg.
 60. Man säger ibland att patienten är agiterad. Vad menar man med det?
  Att vederbörande är motoriskt orolig tex vankar  av och an.
 61. Vad är depressiv stupor?
  Motoriken är nästan totalt blockerad
 62. Hur kan sömnen påverkas vid en depression?
  Ofta som tidigt uppvaknande med morgonångest, men det kan visa sig som sömnsvårigheter eller ett onormalt stort behov av sömn
 63. Hur kan aptiten påverkas vid en depression?
  • Antingen som aptitlöshet med motsvarande viktnedgång eller   
  •      Motsatsen dvs tröstätande med viktuppgång..
 64. Vad är utmärkande för depressionen med melankoliska inslag?
  • Patienten uppvisar mer utpräglad apati samt anhedoni.
  • Reagerar ej  
  • på händelser som normalt väcker känslor. Depressionen går ej att avleda.
  • Känslomässig stumhet tex kan patienten vid närståendes död  reaktion)
  • Tidigt uppvaknande och lägst sinnesstämning på morgonen, förmiddag(s-risk).
  • Mår bättre på eftm.
  • Om sjukdomen fortskrider så blir det lika mörkt under hela den vakna tiden.
  • Uttalad motorisk hämning eller agitation. Viktnedgång,
  • bortfall av sexlust,
  • oregelbundna eller uteblivna menstruationer.
 65. Vilken behandling har visat sig vara mest framgångsrik vid melankoli?
  Läkemedel samt ECT.
 66. Vad måste man oundgänligen känna till som sjuksköterska i omvårdnaden om   
  patienter vilka startar behandling med antidepressiva läkemedel?
  Att den antidepressiva effekten tar flera veckor men att den hämningslösande effekten inträder snabbt vilket kan leda till att suicidplaner sätts i verket. Biverkningar kommer snabbt, patienterna behöver då uppmuntran, stöd. Utebliven stämninghöjning, otillräcklig ångestlindring och minskad hämning kan utlösa självmordshandling
 67. Vad menas med depressiva ekvivalenter?
  Andra symptom är mera framträdande än de rent depressiva som tex trötthet, huvudvärk, andningsbesvär, smärtor samt stark sjukdomskänsla. Man söker sig till somatiken för att få lindring. Fobier kan dominera.
 68. Vad skiljer ett unipolärt affektivt syndrom från ett bipolärt
  • Unipolärt är när sinnesstämningen svänger enbart upp eller enbart ned.
  • Bipolär omväxlande upp eller ner.
 69. Vad är dystymi?
  Kronisk nedstämdhet av något lindrigare art än depression.
 70. Vilka olika behandlingsformer kan patienten erbjudas vid depressiva tillstånd?
  • I första hand erbjuds psykoterapi. 
  • -Svårare depressioner svarar bäst på läkemedel samt ECT.
  • - Vinterdepressioner får ljusbehandling
  • - Kognitiv terapi.
  • - ECT
 71. Vilka symtom kan beskriva anorexi?
  • Självsvält
  • - Avsiktlig viktminskning genom att undvika kaloririk föda. 
  • - Överdrivna kroppsaktiviteter. 
  • - Kräkningar, laxeringar.
  • - BMI på högst 17,5
  • - Viktfobi
  • - Koncentrationssvårigheter
  • - Ljuskänslighet
  • - Menstruation upphör
  • - Låg mottaglighet för psykoterapi.
 72. Vad är gemensamt för alla slags psykotiska episoder?
  • - Bristande sjukdomsinsikt 
  • - Bristfällig följsamhet till ordinationer
  • - Bristande förmåga att uppfatta och relatera till omgivningen
  • - Bristande verklighetskontakt
 73. Vad är utmärkande för paranoid schizofreni?
  • -Debuterar vanligtvis i medelåldern
  • - Hörselhallucinationer
  • - Vanföreställningar (ofta bisarra)
  • - Förföljelseidéer
  • - Sinnesintryck får en abnorm betydelse
  • Kroppsliga upplevelser av att vara förgiftad eller strålad ed.
 74. Beskriv:
  Hebefren scizofreni
  • -Debut i ungdomen
  • - De dominerande symtomen är hörselhallucinationer, tankestörningar, störningar i jaguppfattningen, negativa symtom, kognitiva symtom, hypokondri.
 75. Beskriv:
  Schizoaffektivt syndrom
  • När de psykotiska symtomen kvarstår efter ett affektivt (maniskt/depressivt)  
  • skov.
 76. Beskriv:
  Schizofrent resttillstånd.
  • Många negativa symtom
  • - Kognitiva funktionsstörningar
  • - Minskade möjligheter att fungera i det dagliga livet.
  • - Går att rehabilitera.
 77. Eftersom de flesta fall av schizofreni framstår som atypiska delar man in sjukdomen i  
  Typ I och Typ II. Förklara:
  • a) Typ I: - Företrädesvis positiva symtom (ex hallucinationer)
  • - Vanföreställningar och tankestörningar.
  • - Genetiska faktorer 
  • - Kan övergå i Typ II
  •                  
  • b) Typ II: - Företrädesvis negativa symtom (apati, passivitet, affektiv avflackning)
  • - Cerebral atrofi
  • - Sämre prognos
 78. Vad menas med dubbeldiagnos?
  Psykisk funktionsnedsättning med samtidigt alkohol-narkotikaberoende/missbruk.
 79. Vilken effekt har alkohol och droger på sjukdomen och läkemedelsbehandlingen? (schizofreni)
  • - Förvärrar symtomen
  • - Ökar risken för återfall
  • - Minskar effekten av läkemedlen.
 80. Orsaken till schizofreni anses vara en kombination av flera olika faktorer. Vilka?
  • -Disposition och ärftlighet
  • - Stress och sårbarhet
 81. Ibland när en person får diagnosen schizofreni kan man titta tillbaka och se att det fanns tecken i personligheten som innan sjukdomsdebuten var svårtolkade. Ge   
  exempel:
  • - Svårigheter att upprätta och underhålla känslomässiga relationer.
  • - Andra upplever avstånd och brist på känslomässigt gensvar.
  • - Kontaktstörning med hämning alt. destruktivitet och/eller dominans.
 82. Vilka faktorer är avgörande i bemötandet av någon förstagångsinsjuknad i schizofreni för att erhålla så kort sjukhusvård som möjligt?
  • - Psykosocialt stöd till patient och närstående
  • - Information och kunskap om sjukdomen till patient och närstående.
  • - Uppbyggande av en terapeutisk allians.
  • - Identifiera utlösande faktorer och hjälpa till att hitta instrument att hantera dem.
  • -Behandla oro och sömnstörningar.
 83. Vilka egenskaper är viktiga att personalen besitter för att nå behandlingsframgång med schizofrena patienter?
  • - Förmåga att skapa nära och medmänskliga relationer.
  • - Vara snäll, göra sitt bästa och bry sig om.
  • - Vara pålitlig och förlåtande.
  • - Ha humor
 84. Vilken form av schizofreni svarar bäst på läkemedelsbehandling?
  Typ I
 85. Vilken verkan har neuroleptika?
  Reducerar vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar utan att nämnvärt påverka vakenheten.
 86. Följsamheten till läkemedelsbehandlingen är ofta dålig hos patienter med schizofreni. Vad kan det bero på?
  • - Biverkningar
  • - Negativ inställning hos patienten till lm:
  • - Missbruk
  • - Dålig sjukdomsinsikt
  • - Bristande stöd och information.
 87. Vad kan man göra för att förbättra följsamheten?
  • - Skapa god kontakt mellan personalen och patient och närstående.
  • - Individualiserade stödinsatser
  • - Utbildning och information till patient och närstående
 88. Varför är det viktigt med ett familjeperspektiv vid behandling av schizofreni?
  Familjer som får stöd och undervisning om schizofreni kan minska risken för återfall genom att skapa ett bättre emotionellt klimat i hemmet.
 89. Kognitiv terapi vid schizofreni har visat goda behandlingsresultat i olika avseenden. 
  Vilka?
  • - Förbättrar minne och uppmärksamhet
  • - Förstärker effekten av neuroleptika på positiva symtom och ger färre restsymtom.
  • - Vanföreställningar kan avta.
  • - Sjukdomsinsikten kan öka.
  • - Hörselhallucinationer kan bli mindre påträngande.
  • - Risken för återfall och återinläggning minskar.
 90. Rehabilitering är avgörande för behandlingsframgång vid schizofreni. Vad syftar 
   den till?
  Att höja den sociala funktionsförmågan, såväl praktiskt som att utveckla förmågan att  förmedla känslor och behov till andra.
 91. Vad gör ett psykosteam?
  Bistår den psykotiske patienten med stöd och hjälp för att kunna vistas hemma så länge som möjligt gm medicinkontroller, stöd och utbildning till anhöriga, stöd i rehabiliteringsprocessen.
 92. Varför är det så viktigt med tidig intervention vid schizofreni?
  De första fem åren av sjukdomen är den period då merparten av funktionsförlusterna sker. Ju tidigare behandling – desto fler bibehållna funktioner.
 93. Vad kännetecknar ett vanföreställningssyndrom?
  • -Vanföreställningar som inte är bisarra utan möjliga att förstå utifrån   människans fas i livet och sociala situation.
  • Felaktigt uppförstorade händelser om förhållanden i verkliga livet.
 94. Hur ser behandlingsframgången ut vid vanföreställningsyndrom?
  Låg eftersom symtomen inte kan korrigeras på logisk väg och patienten inte har sjukdomsinsikt. Patienten uppfattar inte vanföreställningarna som symtom utan som realitet. Motivationen till behandling är mycket låg.
 95. Vad är gemensamt för de flesta olika personlighetsstörningarna?
  • Visar sig ofta redan under senare delen av tonåren
  • Medför hög känslighet för belastningar
  • I anamnesen finns ofta ett mönster av kriser och överreaktioner på negativa livshändelser
  • ”Symtomen” uppfattas oftast av den drabbade som självklara delar av personligheten (varför vederbörande inte söker hjälp för dem
  • Nedsatt förmåga till social anpassning
  • Varaktiga svårigheter med arbete, familjeliv och relationer
  • Personlighetsstörningar har samband med tidig död pga suicid, olyckshändelse och våld
 96. Samsjukligheten, dvs att en person har mer än en psykisk sjukdom är större hos personer med personlighetsstörning. Hur förklaras det?
  Personlighetsstörningen medför en ökad känslighet för olika former av negativ påverkan från omgivningen vilket leder till ökad benägenhet att drabbas av depression, ångesttillstånd och missbruk. Dessutom befinner sig ofta dessa personer i en tillspetsad livssituation pga relationsproblem, arbetslöshet och/eller dåliga bostadsförhållanden.
 97. Hur kan orsakerna till personlighetsstörningar beskrivas?
  Multifaktoriella! Samverkan mellan genetisk sårbarhet och olika psykosociala och somatiska stressfaktorer. Övergrepp och misshandel under barnaåren ökar risken.
Author
ID
256431
Card Set
POP tenta
Description
Frågor till poptenta
Updated
Show Answers