Gruppbeslut

The flashcards below were created by user Ckalle on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är definitionen av grupp?
  Två eller fler individer som delar en gemensam definition(och värdering) av sig själva och beter sig i enighet med denna definition.
 2. Berskriv skillnaden mellan en formell grupp och en informell grupp.
  • En formell grupp har bildats medvetet för ett speciellt syfte tex som ett säljteam.
  • En informell grupp har bildats utan något speciellt syfte förutom att tillfredsställa gruppens medlämmar. De bildas av psykologiska och sociala krafter tex kompisgäng inom säljteamet.
 3. Vad menas med Minimal‐group paradigmet?
  Är man i en grupp ser man den grupp man är med i som "inne" gruppen och de andra är "utanför" gruppen. Man ser sin egna grupp överlägsen den andra vilket skapar "vi mot dem" tänk. Hockeylag.
 4. Definiera gruppidentitet.
  Individer identifierar sig med gruppen så att de känner att gruppens intresse är deras eget.
 5. Nämn några egenskaper en grupp har.
  • • Mål
  • • Storlek
  • • Struktur
  • • Ledarstil
  • • Rollfördelning
  • • Kommunikationsmönster
  • • Sammanhållning
 6. Vilka tre steg ingår i ett gruppbeslut?
  Beslutsproblem

  Gruppkommunikation

  Beslutsregel
 7. Ge exempel på alternativ i ett beslutsproblem.
  Första rutan.
  Formell/informell situation.
 8. Ge exempel på Gruppkommunikation som kan användas för att fatta beslut.
  • • Brainstorming
  • • Systematiska
  • beslutsprocedurer:
  • Delphi
  • • Djävulens advokat
  • • Socialt inflytande
  • • Kollektiva processer
  • • Grupprocesser
 9. Ge exempel på olika beslutsregeler.
  • Enkel majoritet
  • Acklamation
  • 2/3 majoritet
  • ”Truth wins”
  • Parvisa jämförelser
  • Medelvärde
 10. Hur kan man ge en beskrivning av gruppkommunikation?
  • ‐ Struktur
  • ‐ Innehåll
 11. Hur kan man ge en beskrivning av beskrivning av ett gruppbeslut?
  • ‐ Korrekthet
  • ‐ Beslutstid
  • ‐ Jämförelse med initiala individuella beslut
 12. Hur används Condorcet majoritetsregel vid Parvisa jämförelser?
  Vilket problem är kopplat till denna?
  • Vid fler än två kandidater ställs alla kandidater
  • mot varandra i parvisa röstningar.

  Intransitivitet.
 13. När och varför skall man använda Medelvärdesberäkning?
  • ‐ vid kvantitativa bedömningar
  • ‐ ger mer korrekta bedömningar än individuella bedömningar
 14. Vilka är de två olika formerna av socialt inflytande.
  • ‐ Informativt inflytande
  • ‐ Normativt inflytande
 15. Vilka är de två olika graderna av socialt inflytande?
  • ‐ Majoritetsinflytande
  • ‐ Minoritetsinflytande
 16. Vad är informativt inflytande och vad motiverar detta?
  • Man vet ej vilket beteende som är lämpligt och tar därför efter andras då man tror att de vet  vilket beteende som är "rätt".
  • Motiveras av en vilja att göra rätt.
 17. Vad är normativt socialt inflytande?
  Vad motiverar detta?
  • När man rättar sig efter andra för att de skall gilla en och bli accepterad av dem.
  • Motiveras av önskan att bli accepterad av gruppen.
 18. Vad gjorde Aschs experiment?
  • försöks mannen fick svara sist av alla på vilket sträck som var lika långt som de andra.
  • Blandning av de båda inflytandena.
 19. Ge exempel på majoritetsinflytande.
  Tre saker.
  Social Comparison Processes

  Law of large numbers ‐ ”Wisdom of the crowds”

  Konsensus‐heuristik
 20. Vad är Social Comparison Processes?
  Den beskriver hur man väljer att anitingen jämför sig mot de man anser vara bättre än sig själv eller de man anser sig vara bättre än.
 21. Vad säger Law of large numbers/ Wisdom of the crowds?
  • Att ju större sampel man har om en tex en åsikt desto större är chansen att denna representerar allmänhetens åsikt.
  • Wisdom säger att det är ger ett "bättre" svar att sammanställa svaren från en grupp än att fråga in individ ur gruppen.
 22. Konsensus ‐ heuristik vad menas med detta?
  Att man lätt kan anta att ens egna åsikter representerar de allmänna och att de är standard hos alla.
 23. Vad påverkar minoritetsinflytande ?
  • ‐ Storlek
  • ‐ Status
  • ‐ Konsistens
 24. Vad kan man säga om Majoritets‐ vs. Minoritetsinflytande? tre saker.
  • ‐ Majoriteter påverkar generellt mer än minoriteter.
  • ‐ Minoritetsinflytande är lättare att åstadkomma när
  • minoritetens åsikt finns representerad hos majoriteten.
  • ‐ Minoritetsinflytande ökar om minoriteten har ”rätt”.
 25. Vad bygger brainstorming på?
  två koncept.
  Kvantitet (stimuleringseffekten) snarare än kvalitet, ovanliga idéer och brist på kritik.

  Gruppmedlemmar spenderar för lite tid på att generera nya idéer och lösningar och för mycket tid på att evaluera och kritisera vad andra tycker.
 26. Hur går brainstorming till?
  fyra saker.
  • ‐ Varje gruppmedlem ska generera nya idéer.
  • ‐ Ingen ska ge åsikter om idéerna som genereras.
  • ‐ Tillåtet att bygga vidare på någon annans idé.
  • ‐ Gruppen ska inte bestämma vilken idé som är bäst.
 27. Vilken fråga svarar ställer man kring kollektiva processer?
  ‐ Hur påverkar andras närvaro enskilda individers beteende?
 28. Nämn fyra vanliga missuppfattningar vid problemlösning.
  • ‐ ”Fler personer = mer jobb gjort”
  • ‐ ”Fler personer = Lättare att vara objektiv”
  • ‐ ”Fler personer = fler lösningar på problem”
 29. Ge exempel på fyra Kollektiva processer.
  Social facilitering.

  Social loafing.

  Social matchning.

  Deindividualisering.
 30. Beskriv Social; facilitering, loafing, matchning och Deindividualisering.
  • 1. Andras närvaro ökar den egna
  • aktiveringsnivån

  • 2. Enskilda individers prestation minskar när
  • deras insats vägs samman med andras.

  • 3. Bättre (sämre) gruppdeltagare väljer att
  • prestera som sämre (bättre)

  • 4. Känslan av att vara enskild individ
  • förloras, samt normala hämningar upphävs.
 31. Nämn tre koncept som kan kopplas till kollektiva processer.
  • Production blocking.
  • Andra gruppmedlemmar stör enskilda personers tänkande.

  • Evaluation apprehension.
  • Låter bli att framföra idéer som befaras vara mindre populära.

  • Domineras av majoriteten.
  • Få nya idéer kommer fram, ”hidden profiles” förblir dolda.
 32. Vad är Gruppolarisering?
  Gruppmedlemmarnas ursprungliga uppfattningar blir mer extrema genom gruppdiskussion.
 33. Vad är orsakerna till Gruppolarisering?
  • ‐ Selektivt urval av argument
  • ‐ Social jämförelse/social önskvärdhet
  • ‐ Konformitet med in‐gruppsnorm
 34. Vad är Group think?
  En överdriven tendens att söka samstämmighet inom gruppen.
 35. Vilka är riskfaktorerna till Group Think?
  • ‐ stark sammanhållning
  • ‐ homogenitet
  • ‐ yttre press, stress
  • ‐ Isolering
  • ‐ styrande ledarskap
 36. Vilka är symptomen till Group think?
  • ‐ Överskattning av gruppen
  • ‐ Trångsynthet
  • ‐ Ökat krav på uniformitet
 37. Vilka är konsekveserna av Group Think?
  • ‐ Ofullständig sökning av alternativ och mål
  • ‐ Ignorerar många tänkbara alternativ
  • ‐ Undersöker inte riskerna med det valda alternativet (selektivt sökand)
  • ‐ Alternativ plan saknas
  • ‐ Bristande beslutsfattande leder till dåliga beslut
 38. Hur kan efekterna av Group Think undvikas?
  • ‐ Konsultera utomstående
  • ‐ Uppmuntra kritik
  • ‐ Undvik tidiga uttalanden om uppfattning
  • ‐ Gör individer personligen ansvariga för följder
  • ‐ Djävulens advokat
Author:
Ckalle
ID:
256604
Card Set:
Gruppbeslut
Updated:
2014-01-15 11:25:40
Tags:
Gruppbeslut
Folders:

Description:
Gruppbeslut
Show Answers: