How To Work With Dropbox Evernote And Trello?

The flashcards below were created by user MargaritaVasileva on FreezingBlue Flashcards.

 1. Какво се изписва в края на създадения от автора файл в Dropbox?
  Г) само личното име на автора му и броя на думите без интервалите в създадения текст
 2. Как се създава паралелен файл в Dropbox?
  В) след като се отвори текстовият редактор и файлът се запише с определено име, то се копира и в същата папка се създава нов файл със същото име и долна черта преди разширението .txt;
 3. Как НЕ се създава линк към текст от Dropbox към Trello?
  А) открива се в Dropbox файла с текста, към който ще се създава линк, отваря му се менюто с настройки и се копира линка от подменюто Location;
 4. С какъв цвят се редактира съдържанието на текстови файл, отворен на следващия ден след създаването на информацията в него?
  Б) с червен;
 5. Могат ли да се свалят качените на Trello учебни материали?
  А) да;
 6. Как НЕ се сортират папките в Dropbox?
  Г) по тематиката на файловете вътре в папката.
 7. Какъв трябва да е форматът на файловете, прикачвани в Trello?
  Г) всички файлови формати.
 8. Как трябва да бъде изписано името на новосъздаден файл в Dropbox?
  В) на латиница, слято, като всяка дума започва с главни букви;
 9. Могат ли да се прикачват много файлове в една бележка в Trello?
  А) да;
 10. В коя папка в Dropbox се работи?
  Б) Projects;
 11. Кое от изброените НЕ Е предимство на програмата Trello?
  Г) могат да се водят онлайн уроци чрез качените материали.
 12. Как се създава копие на текст от Dropbox в Trello?
  В) като се създаде нова дъска, нова бележка, въведе се текстът и се избере папката с документи в Dropbox, за да се добавят учебните материали;
 13. Кое от изброените НЕ Е последица от създаването на линкове в Dropbox?
  В) информацията не се променя от оригиналния към паралелния файл;
 14. Какво се прави в края на деня, когато служителят е приключил работата си върху конкретния файл?
  А) копира съдържанието на оригиналния файл и го пейства и записва в паралелния файл, като след това затваря и двата файла
 15. С коя команда се създава копие на файл в Dropbox?
  Б) Make Link;
 16. В коя папка се поставят създадените от всекиго в ,,Нови хоризонти" документи?
  Б) в папката Author;
 17. Какво НЕ съдържа името на паралелния файл в Dropbox, на който е направен линк?
  В) думите ,,Link to";
 18. Когато се кликне в списъка на файловете в папката, с която работим в Dropbox, върху командата Modified, се:
  Б) появява на първо място последният създаден файл от последната ни работа на компютъра;
 19. В какъв цвят трябва да бъде съдържанието на файл, качен на Dropbox, когато е създадено същия ден?
  В) зелен;
 20. Какво разширение трябва да притежава паралелният файл?
  В) разширение .txt и долна черта след името;
 21. Какво НЕ Е характерно за паралелния файл?
  А) това е файл, който е подобен по съдържанието си на друг конкретен файл;
 22. Как се трие текст във файл на Dropbox?
  В) не се трие веднага, текстът, който трябва да се изтрие, се маркира в червено и целият текст се копира и отваря в паралелен файл;
 23. Как се копира текст от съдържание на файлове, трудни за копиране, като текст от таблица в Excel или презентация на Power Point?
  В) чрез командата Export As PDF текстът се записва в нов файл, който се отваря, а информацията от него се копира и пейства там, където е необходимо;
 24. С каква цел се използва програмата Evernote?
  Г) за да записваме и сортираме данни за кандидат-клиенти и кандидат-служители.
 25. В колко групи е представена информацията в Evernote?
  Б) 2;
 26. Как се нарича групата с информация за кандидат-служителите?
  Г) Evernote 2.
 27. Как се нарича групата с информация за кандидат-клиентите?
  В) novihorizonti-spravka;
 28. От колко части се състои бележката за кандидат-клиентите в Evernote?
  В) 7;
 29. Съвпада ли заглавието на бележката с първата й част?
  А) да;
 30. Каква информация присъства в първата част на бележката за кандидат-клиентите?
  А) дата за насрочване на разговор по телефона с клиента за уточняване на ден и час на следващ разговор;
 31. На колко групи могат да се разделят кандидат-клиентите?
  В) 4;
 32. Хората, които са изявили желание да се обучават в учебния център и са дошли сами на място, се класифицират в...
  Б) група Кандидат-клиенти 2;
 33. Хората, на които се провежда телефонен маркетинг, се класифицират в...
  Б) група Кандидат-клиенти 1;
 34. Фирмите, с които работи учебният център, се класифицират в...
  В) група Кандидат-клиенти 3;
 35. Какво означава бележката ,,Неактивен", поставена до името на клиента?
  Б) отказал се е за участие в конкретния курс;
 36. Какво означава думата ,,Активен" към информацията за клиента?
  Б) клиентът предстои да бъде включен в курс;
 37. Какво означава думата ,,Действащ" към информацията за клиента?
  Г) включен е в стартиращ курс и е участвал активно в намирането на четирима приятели/ съученици/ колеги.
 38. Какво означава бележката ,,Приключил" към информацията за клиента?
  В) курсът му вече е приключил, но клиентът е изявил желание да доведе четирима приятели/ съученици/ колеги за записване на нов курс;
 39. Как се поставя непрекъсната линия в бележката в Evernote?
  Б) чрез едновременното натискане на клавишите Ctrl, Shift и знака ,, -";
 40. Какво съдържа третата част на бележката в Evernote?
  А) данни за курса на кандидат-клиента - номер на курса, име на курса, предмет и профил, местоположение за провеждане на курса;
 41. Кое от изброените НЕ Е профил на курс?
  Г) хуманитарен.
 42. Какво се случва, ако курсистът доведе четирима приятели/ колеги/ съученици?
  В) учи безплатно в този курс;
 43. Кога се поставя оценка 0 на разговора с кандидат-клиента?
  Г) когато не е проведен.
 44. Как се отбелязва фактът, че кандидатът ще води четирима колеги/ приятели/ съученици?
  А) като към имената на хората, които е довел, се изписва на латиница Dov слято с датата, на която ги е довел;
 45. В коя част на бележката се въвежда информация за удобното време на кандидат-клиента за посещение на курса?
  В) пета;
 46. Как се въвежда информацията за свободното време на кандидат-клиента за посещение на курса?
  Б) като от шаблона за часовете през деня и за дните от седмицата се изтриват тези, които са излишни;
 47. Какъв е форматът, използван в Evernote, за изписване на дати?
  Б) година - месец - ден;
 48. Кога в бележката се поставя таг за дата?
  Г) когато е преназначена нова дата за разговор с кандидат-клиента/ кандидат-служителя.
 49. В коя част на бележката се поставя тагът за дата?
  В) в заглавието;
 50. С какво се отделя всяка част на бележката от останалите части в Evernote?
  Г) с права линия.
 51. Защо се поставя тази линия в Evernote?
  Б) за да отдели проведените разговори с кандидат-клиента от следващите;
 52. След колко време трябва да се обадим на кандидат-клиента, ако първоначалната оценка, която сме поставили след разговора, е от 0 до 2?
  Г) след месец.
 53. След колко време трябва да се обадим на кандидат-клиента, ако първоначалната оценка, която сме поставили след разговора с него, е от 3 до 5?
  В) след 20 дни;
 54. След колко време трябва да се обадим на кандидат-клиента, ако първоначалната оценка, която сме поставили след разговора с него, е от 5 до 8?
  Б) след 10 дни;
 55. След колко време трябва да се обадим на кандидат-клиента, ако първоначалната оценка, която сме поставили след разговора с него, е над 8?
  Г) между 1 и 5 дни.
 56. Как се изписва информацията в Evernote?
  В) на методиевица;
 57. Как се въвежда информацията за кандидат-клиентите/ кандидат-служителите в базата данни на Evernote?
  А) използва се готов шаблон, като се изтрива излишното;
 58. Как от бележката може да се разбере дали кандидат-клиентът/ кандидат-служителят е довел четирима приятели/ колеги/ съученици?
  В) като към имената на четиримата, които е довел, се поставя означение ,,Dov" и се добавя датата, на която се е случило това;
 59. Как се изписва форматът на часа, в който е насрочен разговорът с кандидат-клиента/ кандидат-служителя?
  Г) като цифрите се изписват в 24-часов формат слято с буквата ,,i".
 60. Клиентите, дошли от сайтовете за колективно пазаруване, се класифицират в...
  Г) група Кандидат-клиенти 4.
 61. Кое от изброените НЕ представя възможност за обучение, предлагана на кандидат-клиентите от ,,Нови хоризонти"?
  Г) посещение в училище.
 62. Какво съдържа втората част на бележката в Evernote?
  А) данни за участието на кандидат-клиента в курс и статуса му - активен/ неактивен, действащ или приключил;
 63. За кого е предназначено безплатното обучение в ,,Нови хоризонти"?
  А) за кандидат-клиента, довел четирима приятели/ колеги/ съученици;
 64. В коя част на бележката се уточнява, че кандидат-клиентът ще води четирима души, за да се запишат за участие в курс?
  Г) в петата.
 65. Как се отбелязва фактът, че кандидат-клиентът ще води четирима души, за да се запишат за курс?
  А) добавя се ,,Ще води" и след него слято се изписва датата, до която се очаква да доведе четирима души;
 66. Коя е базата данни в Evernote, в която се записва информацията за кандидат-служителите?
  А) Novihorizonti2;
 67. Как се въвежда информацията за кандидат-служителите в Evernote?
  Б) като информацията за тях и курса им се въвежда чрез шаблон с Copy/ Paste;
 68. Какво означава бележката ,,Активен" в информацията за кандидат-служителя в Evernote?
  Г) кандидатства за работата и се е явил на интервю;
 69. Какво означава бележката ,,Неактивен" в информацията за кандидат-служителя в Evernote?
  Г) отказал е работата, но може да бъде потърсен по-късно.
 70. Ако кандидат-служителят стане служител в учебния център, в коя база данни ще се прехвърли информацията за него?
  В) Novihorizonti - education;
 71. Къде в бележката се поставя тагът ,,Служители", ако кандидат-служителят приеме работата?
  В) в заглавието;
 72. Каква информация се въвежда в заглавието на бележката за служителя?
  Б) датата на постъпване на работа;
 73. В коя част на бележката се въвежда информацията за курса, който служителят ще води?
  Б) в третата;
 74. Как се изписват имената на предметите към думата ,,предмет" в базата данни за служителя?
  А) слято на методиевица;
 75. Как се изписва информацията за предмета, ако един преподавател преподава едновременно по няколко предмета?
  А) добавя се втори предмет под основния с данните за курса - предмет, профил, ниво;
 76. В коя част на бележката за служителя присъства информацията за свободното време, в което може да води курса?
  Г) в четвъртата.
 77. В коя част на бележката се въвежда личната информация за служителя?
  Б) в петата;
 78. Каква лична информация за служителя се изписва в базата данни на Evernote?
  В) име, телефон, имейл, програми за комуникация, ЕГН и данни по лична карта;
 79. Какво се пише в шестата част на бележката за служителя и неговата работа?
  Б) създават се линкове към всички написани от служителя документи в Dropbox-a;
 80. Какво съдържа седмата част на бележката с данните на кандидат-служителя?
  Б) данни за разговора с кандидат-служителя и оценка в цифри за впечатленията на интервюиращия;
 81. Какво означава цифрата 1 като оценка на интервюиращия след разговора с кандидат-служителя?
  Б) най-ниски впечатления;
 82. Какво означава цифрата 10 като оценка на интервюиращия след разговора с кандидат-служителя?
  Г) най-високи впечатления;
 83. Кога се преназначава разговор с кандидат-служител?
  В) когато е избран за работата, за която кандидатства;
 84. Как се осигурява достъпа до папката с документи на служителя?
  Г) като се копира адресът на папката и след това линкът се пейства в Evernote чрез браузъра nautilus.
 85. Кое от изброените НЕ Е профил на курс?
  Г) архитектурен.
 86. Как се изписва форматът на часа, в който е насрочено интервю с кандидат-служителя?
  Г) като цифрите се изписват в 24-формат слято с буквата ,,i".
 87. Как се въвежда информацията за свободното време на преподавателя, в което той може да води курса си?
  Б) като върху шаблона за часовете през деня и за дните от седмицата се изтриват тези, които са излишни;
 88. Кое НЕ може да бъде местоположение, свързано с преподавателската работа на служителя?
  Г) в училище.
 89. За кого е предназначено безплатното обучение в ,,Нови хоризонти"?
  В) и за кандидат-клиенти, и за кандидат-служители, довели четирима души за участие в курс;
 90. Къде се съхранява копие от трудовия договор на служителя?
  Б) като файл в папката на служителя на Dropbox;
 91. От колко части се състои бележката с данните за кандидат-служителя в Evernote?
  В) 7;
 92. Какво се случва, когато кандидат-служителят доведе четирима души за участие в курс?
  В) учи безплатно в този курс;
 93. Може ли служителят на ,,Нови хоризонти" да подари курс на свой приятел или роднина?
  А) да;
 94. Какъв е форматът за изписване на дати в Evernote?
  в) година - месец - ден;
Author:
MargaritaVasileva
ID:
257649
Card Set:
How To Work With Dropbox Evernote And Trello?
Updated:
2014-01-24 13:54:02
Tags:
Dropbox work files links Evernote Trello дропбокс работа файлове линкове кандидат клиенти служители
Folders:
Folder Projects in Dropbox
Description:
Работа с файлове в папка Projects в Dropbox, Evernote и Trello
Show Answers: