Japanese Vocabulary

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Toshokan
  Library
 2. Dochira
  Which way
 3. Totemo
  very
 4. Donata (sama)
  Who (formal)
 5. Tonari
  neighbour
 6. Do-Nichi
  saturday/sunday
 7. Dono
  Which
 8. Donogurai
  How much
 9. Tobu
  Fly
 10. Tomemasu
  Stop
 11. Tomeru
  Stop
 12. Tomodachi
  Friend
 13. Doyoobi
  Saturday
 14. Doraibu-Shimasu
  Go for a ride
 15. Toru
  Take/Get/Reserve
 16. Doru
  Dollar
 17. Dore
  Which
 18. Tondemo Arimasu
  Not at all
 19. Donna
  What kind of
 20. Denwa
  Telephone
 21. To
  And
 22. Doa
  Door
 23. Doitsu-jin
  German
 24. Toire
  Toilet
 25. Doo
  how
 26. Doo Itashimashite
  You're Welcome
 27. Tookyoo
  Tokyo
 28. Dooshite
  How Come
 29. Doozo
  Please
 30. Doozo Osaki Ni
  After You
 31. Doozo Yoroshiku
  Nice to meet you
 32. Doo desu ka
  How is it?
 33. Tootoo
  At last
 34. Doomo
  Hi
 35. Dooro
  Street
 36. Tokidoki
  Sometimes
 37. Toku ni
  Particularly
 38. Doko
  Where
 39. Dokoka
  Somewhere
 40. Toko-ya
  Barber
 41. Tokorode
  By the way
 42. Tsukurimasu
  Make
 43. Tsutomeru
  Work in an office
 44. tsumaranai
  Boring
 45. Tsumetai
  Cold (Object)
 46. Diiviidii
  DVD
 47. Teeburu
  Table
 48. Dekimasu
  Can do
 49. Dezain
  Design
 50. Tesuto
  Test
 51. Tetsudaimasu
  Help
 52. Tenisu
  Tennis
 53. Dewa
  Well Then
 54. Temae
  On This Side
 55. Demasu ___ ni
  Attend
 56. demo
  however
 57. demo
  or something
 58. dyuaru-koa
  dual core
 59. tera (o-tera)
  Temple
 60. Deru
  Published
 61. Terebi
  Television
 62. Te'nin
  Clerk
 63. Tenki
  Weather
 64. Denki-ya
  Appliance Store
 65. Densha
  Train/Commuter
Author
ID
257770
Card Set
Japanese Vocabulary
Description
For quick memorization of japanese words.
Updated
Show Answers