Les roques i els minerals.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què són les roques?
  Són els materials que formen l'escorça i el mantell de la geosfera. Estan compostes per grans de minerals.
 2. Quines són les característiques que ens permetem diferenciar les roques entre si?
  • La varietat de minerals que les formen.
  • La grandaria que tenen els grans dels minerals que les componen.
  • La duresa.
 3. Les roques canvien?
  Les roques es deformen, es destruïxen i canvien de posició contínuament a l'escorça terrestre.
 4. Descriu el cicle de desgaste de les roques:
  • Les roques es trenquen i es desgasten per causes diverses, com la pluja, l'aire...
  • Els fragments de roques poden ser transportats d'un lloc a un altre, com per les aigües dels rius cap al fons del mar.
  • Els fragments de roques depositats (sediments) s'acumulen formant capes i noves roques.
 5. Què és l'erosió?
  És l'acció per la que el relleu es va fent més pla pel desgaste de les roques de la superficie terrestre.
 6. Com es transformen els sediments en roques?
  El depòsit de fragments de roques durant milers d'anys forma moltes capes de sediments que s'unixen entre si i es convertixen en roques sedimentàries, com l'argila.
 7. Què pot provocar la calor de l'interior de la Terra?
  Pot fondre algunes roques i formar volcans i terratrèmols.
 8. Com es forma un volcà?
  • Les roques foses de l'interior de la Terra (magmes) ascendixen i ixen per les escletxes de l'escorça.
  • Aquesta lava es refreda i se solidifica formant roques com el basalt.
  • Junt al magma ixen també cendres i gasos (erupció volcànica).
 9. Què són els terratrèmols?
  Són tremolors que ocorren a la superfície terrestre a causa de l'energia de l'interior de la Terra.
 10. Com canvien el relleu els volcans i els terratrèmols?
  • En les erupcions volcàniques, la lava i la cendra cobrixen el terreny formant el con volcànic.
  • En el terratrèmols, s'enfonsen i s'eleven els terrenys, es desprenen roques i poden canviar els cursos dels rius.
 11. Com utilitzem les roques i els minerals:
  • Com a materials de construcció, amb roques com el granit, calcària o argila.
  • Com a materials de decoració i joieria, amb roques com el marbre, els diamants o els robins (gemmes).
  • Per obtindre materials, com el ferro, el coure, l'alumini i el vidre.
 12. Com poden ser els jaciments on extraiem les roques i els minerals?
  • Pedreres o mines a cel obert, són talls en el terreny per extraure les roques o els minerals de la superfície.
  • Les mines subterrànies, són túnels que utilitzen per  extraure les roques o els minerals de les zones profundes.
 13. Com influïx l'extracció de les roques en les persones:
  • Proporciona llocs de treball i millora l'economia.
  • Destruïx el paisatge i genera sorolls i pols.
Author
ID
257885
Card Set
Les roques i els minerals.txt
Description
Les roques i els minerals
Updated
Show Answers