La hidrosfera i l'almosfera

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què és la hidrosfera?
  És la capa formada per tota l'aigua de la Terra (meins el vapor d'aigua de l'atmosfera). Cobrix tres quartes parts del planeta.
 2. Tipus d'aigües de la hidrosfera:
  • Les aigües oceàniques, que formen els oceans i els mars.
  • Les aigües continentals, que cobrixent una part dels continents (rius, llacs, masses de gel...) o estan davall de la superfície (aigües subterrànies).
 3. Com es mou la hidrosfera?
  • Les aigües dels rius i dels torrents: fluïsen fins que desemboquen en el mar.
  • Les aigües dels oceans i dels mars: es mouen per tres motius, les ones, els corrents marins i les marees.
 4. Què són les ones?
  Són ondulacions de la superfície del mar originades pel vent.
 5. Què són els corrents marins?
  Són masses d'aigua que es mouen d'un lloc a un altre dins dels oceans.
 6. Què són les marees?
  Són moviments de descents i d'ascens del nivell del mar que es produïxen cada six hores.
 7. Per què és important la hidrosfera:
  • Proporciona l'aigua que necesiten els éssers vius per beure i viure.
  • Les persones usem l'aigua per beure, regar, netejar, cuinar, banyar-nos, navegar, pescar, transportar mercancies...
 8. Què és l'atmosfera?
  És la capa d'aire que envolta la geosfera i la hidrosfera. Té un grossor de 1000 km.
 9. Quins gasos componen l'atmosfera?
  Nitrogen (78%), Oxigen (21%) i altres gasos (1%) com el diòxid de carboni, el vapor d'aigua, l'ozó...
 10. Capes de l'atmosfera:
  La troposfera, l'estratosfera, la mesosfera, la termosfera i l'exosfera.
 11. Què és la troposfera?
  És la capa de l'atmosfera que ocupa els primers 12 km. Ací és formen els núvols i les precipitacions.
 12. Què és la l'estratosfera:
  És la capa de l'atmosfera que es troba entre els 12 y els 50 km d'altura. Ací hi ha poc oxigen, en la part més alta es troba la cap d'ozó (ens protegix de les radiacions solars).
 13. Característiques de les capes superiors (mesosfera, termosfera y exosfera):
  • Són molt fredes i amb pocos gasos.
  • Ací es forman diversos fenòmens com les estreles fugaces.
 14. Què són els fenòmens atmosfèrics?
  Són els canvis que es produïxen a l'atmosfera, com el vent, les precipitacions, els núvols...
 15. Per què és important l'atmosfera:
  • Filtra radiacions solars perjudicials (capa d'ozó).
  • Manté la calor del planeta.
  • Conté gasos per a la fotosíntesi i la respiració dels éssers vius.
 16. Què és el temps atmosfèric?
  És l'estat de l'atmosfera d'una zona en un moment determinat.
 17. Què és el clima?
  És el conjunt de condicions atmosfèriques d'una zona durant diversos anys.
 18. El clima d'una zona depén de:
  • La latitud, o distància a l'ecuador i als pols. A les regions equatorials fa més calor que a les zones polars.
  • L'altitud, o altura respecte al nivell del mar. A les regions muntanyoses fa més fred que al nivell del mar.
  • La proximitat al mar. A les regions costaneres les temperatures són més suaus que a l'interior.
 19. Què és la meteorologia?
  És la ciencia que estudia l'atmosfera, els seus canvis i fa prediccions del temps atmosfèric.
 20. Què és una estació meteorològica?
  És un conjunt d'instruments (termòmetre, baròmetre, pluviòmetre i anemòmetre) per recollir dades i fer mapes meteorològics i climogrames.
 21. Què és un mapa meteorològic?
  És un mapa que informa del temps atmosfèric i trata de fer previsions per dies o setmanes.
 22. Què són els climogrames?
  Són gràfics de temperatures mitjanes i precipitacions d'un lloc en un any.
Author
ID
259548
Card Set
La hidrosfera i l'almosfera
Description
La hidrosfera i l'almosfera.
Updated
Show Answers