Biyokimya

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. ETZ enzimleri hangi tip enzim grubuna girer?
  Oksidoredüktazlar
 2. Sindirim enzimleri hangi tip enzim grubuna girer?
  Hidrolazlar
 3. Hangi tip enzim grubu anaboliktir?
  Ligazlar
 4. Vit B5 hangi reaksiyonlarda koenzimdir?
  Açil grupların taşınmasında ve CoA'da
 5. Vit B6 hangi reaksiyonlarda koenzimdir?
  • Transaminaz
  • Dekarboksilaz
  • ALA sentaz
 6. Vit B12 ve folat hangi reaksiyonlarda koenzimlerdir?
  Tek karbon metabolizmasında
 7. Zimojenin aktivasyonunu ne sağlar?
  Parsiyel proteoliz
 8. 340 nm'deki ışığı ne absorbe eder?
  NADH ve NADPH
 9. Mg hangi reaksiyonlarda kofaktördür?
  ATP yapım yıkımının olduğu reaksiyonlarda
 10. Zn hangi enzimlerin kofaktörüdür?
  • Karbonik anhidraz
  • Alkol dehidrogenaz
  • Karboksipeptidaz
 11. İnsanda asidik ve bazik ortamda çalışan enzimler hangileridir?
  Pepsin ve ALP
 12. Bir enzimin Km değeri ne demektir?
  1/2 Vmax'taki substrat konsantrasyonudur. Düşük Km yüksek ilgiyi gösterir
 13. Yarışmalı ve yarışmasız inhibisyonda Km ve Vmax değerleri nasıl değişir?
  • Yarışmalıda Vmax değişmez Km artar
  • Yarışmasızda Vmax azalır Km değişmez
 14. Allosterik enzimlerin önemli özellikleri nelerdir?
  • Tek yönlüdürler
  • Çoklu zincirlidirler
  • Hormonlarla düzenlenirler (kovalent modifikasyonla)
  • Eğrileri sigmoidaldir
 15. Enzimlerin kovalent modifikasyonunda en sık kullanılan aminoasitler hangileridir?
  • Serin
  • Treonin
  • Tirozin
 16. Plazma ve serum arasında farklı olmayanlar
  Kolesterol, kreatinin, bilirubin
 17. Kan tüplerinde bulunan maddeler nelerdir?
  • Heparin: AT3'ü uyarır
  • EDTA, sitrat, okzalat: Ca bağlarlar
  • Florid: glikolizi inhibe eder
 18. Plazmada fonksiyonel enzimler hangileri?
  • Psödokolinesteraz
  • Lipoprotein lipaz
  • Koagülasyon sistemi
 19. AST-ALT'den hangisi KC'e daha spesifiktir?
  • ALT spesifiktir
  • AST çizgili kasta da vardır, MI'da marker olarak kullanılır
 20. AST/ALT>1 olması hangi durumlarda gözlenir?
  • Alkolik hepatit
  • Siroz
  • KC neoplazileri
 21. ALP esas kaynakları nelerdir?
  KC, kemik ve plasenta.

  Kemikte osteoblastik aktiviteyle korelasyon gösterir

  Gebede yüksek ALP'nin anlamı yoktur.
 22. 56'Cye ısıtmakla yok olan AST izoenzimi hangi organ kaynaklıdır?
  Kemik
 23. Hepatobiliyer hastalıkların en sensitif göstergesi hangisidir?
  GGT
 24. Hepatobiliyer hastalıkların en spesifik göstergesi hangisidir?
  5'NT
 25. Kolestaz markerları nelerdir?
  • ALP
  • GGT
  • 5'NT
  • LAP
 26. Kalp kasında hangi LDH izoenzimi bulunur?
  LDH1
 27. Eritrositte hangi LDH izoenzimi bulunur?
  LDH2 (bu yüzden sağlıklı kişide en yüksek konsantrasyona LDH2 sahiptir)
 28. KC'de hangi LDH izoenzimi bulunur?
  LDH5
 29. CKBB (CK1) hangi dokuya özgüdür?
  Beyin
 30. CKMB (CK2) hangi dokuya özgüdür?
  Kalp
 31. CKMM (CK3) hangi dokuya özgüdür?
  Kas
 32. MI'da ilk yükselen marker nedir?
  Miyoglobin
 33. MI'da ilk yükselen enzim nedir?
  CKMB
 34. ACP hangi dokularda görülür?
  • Kemik (osteoklastik aktivite)
  • Prostat
 35. Psödokolinesterazın klinikte kullanımları nelerdir?
  • -KCFT olarak
  • -Organofosfat zehirlenmelerini belirlemek için
  • -Süksinil kolinle anestezi yapılacak hastada atipik kolinesteraz saptamak için
 36. Total CK'nın artması neyi gösterir?
  Çoğunluğunu CKMM oluşturduğu için kas patolojilerini gösterir
 37. Kemik yapım markerları nelerdir?
  • Osteokalsin
  • ALP
 38. Kemik yıkım markerları nelerdir?
  • İdrar Ca
  • ACP
  • OH-prolin ve OH-lizin
  • N-terminal telopeptid
  • C-terminal telopeptid
 39. Kanser taramasında kullanılan tek tümör markerı hangisidir?
  PSA
 40. ATP'deki fosfat bağlarının adı nedir?
  Asit anhidri (fosfoanhidri)
 41. Başlıca yüksek enerjili bileşikler nelerdir? (ADP'den ATP sentezleyebilenler)
  • Fosfoenolpiruvat (PEP) ve 1,3 bisfosfosgliserat-> glikoliz
  • Süksinil KoA-> Krebs
  • Kreatin fosfat (omurgasızlarda arjinin fosfat)
  • Karbamoil fosfat
 42. Substrat düzeyinde fosforilasyon hangi reaksiyonlarda görülür?
  • Kreatin fosfattan ATP sentezinde
  • PEP ve 1,3 bisfosfogliserattan ATP sentezinde
  • Süksinil-CoA'dan GTP sentezinde
 43. Oksidoredüktaz enzimlerinin alt tipleri nelerdir?
  • Oksidazlar
  • Dehidrojenazlar
  • Hidroksiperoksidazlar
  • Oksijenazlar
 44. ETZ enzimleri hangi tip enzim gruplarına aittirler?
  • Kompleks 1,2,3 dehidrojenaz grubu
  • Kompleks 4 oksidaz grubu enzimdir
 45. Monooksijenaz sistemi hangi yolaklarda kullanılır?
  • Steroid hormon hidroksilasyonu
  • KC'de detoksifikasyon ve safra asidi üretimi (7α-hidroksilaz)
  • Böbrekte Vit D üretimi (aktif form 1α, inaktif form 24α-hidroksilaz)
 46. Piruvat-H+ simportu inhibitörleri hangileridir?
  • Hidroksisinamat
  • N-etilmaleimid (P girişini de engeller)
 47. Glikolizde oluşan NADH mitokondriye nasıl taşınır?
  Malat aspartat (kompleks 1den girer) ve gliserol fosfat (kompleks 3ten girer) mekikleriyle
 48. Mitokondriyel adenin nükleotid translokaz inhibitörü nedir?
  Antraktilozid
 49. ETZ'deki tek protein dışı eleman hangisidir?
  Koenzim Q (ubikinon, hidrofobik kinon)
 50. Kompleks 1 inhibitörleri nelerdir?
  • Barbituratlar
  • Piersidin A
  • Rotenon
 51. Kompleks 2 inhibitörleri nelerdir?
  • Malonat
  • TTFA
  • Karboksin
 52. Kompleks 3 inhibitörleri nelerdir?
  • BAL (dimerkaprol)
  • Antimisin A
 53. Sitokrom bc1 hangi ETZ kompleksidir?
  Kompleks 3
 54. Sirokrom aa3 hangi ETZ kompleksidir?
  Kompleks 4
 55. Kompleks 4 inhibitörleri nelerdir?
  • CN
  • H2S
  • CO
 56. Apoptozis mitokondride hangi değişiklikle olur?
  Sitokrom c mitokondri dışına çıkarılır ETZ durur
 57. Oksidatif fosforilasyonun tek düzenleyicisi nedir?
  ADP
 58. Eşleşme ayırıcıları nelerdir?
  • Dinitrofenol
  • Termogenin (erişkinde UCP-1)
 59. İyonoforlar nelerdir?
  • Dinitrofenol
  • Valinomisin
  • Nigerisin
  • Gramisidin A
Author:
Farash
ID:
259642
Card Set:
Biyokimya
Updated:
2014-07-01 21:01:17
Tags:
enzim
Folders:

Description:
a
Show Answers: