Biyokimya

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Glukozun epimerleri nelerdir?
  • Mannoz glukozun C-2 epimeri
  • Galaktoz glukozun C-4 epimeridir
 2. Fehling (-) disakkarit hangisidir?
  Sükroz
 3. Glikojenin dallanma noktalarındaki kimyasal bağ türü hangisidir?
  α-1,6
 4. Glikozaminoglikanlardan (mukopolisakkaritlerden) hangisi amin-asit dizilimine uymaz?
  Keratan sülfat amin-galaktoz dizisine sahiptir
 5. Glikozaminoglikanlardan (mukopolisakkaritlerden) hangisi sülfatlanmamıştır?
  Hyalüronik asit
 6. Glikozaminoglikanlardan (mukopolisakkaritlerden) hangisi bir proteine kovalent bağlı değildir?
  Hyalüronik asit
 7. Glikozaminoglikanlardan (mukopolisakkaritlerden) en çok sülfatlananı hangisidir?
  Heparin
 8. α-L-iduronidaz eksikliği hangi hastalıktır?
  Hurler (MPS 1H) ve Scheie (MPS 1S)
 9. OR resesif kalıtılmayan, korneal opasite olmayan mukopolisakkaridoz hangisidir?
  Hunter (MPS 2) (X-linked)
 10. Glukozun bazal yakalanmasını sağlayan GLUT hangisidir?
  GLUT 1
 11. Glukoza afinitesi en yüksek GLUT hangisidir?
  GLUT 3
 12. İnsülinle indüklenen GLUT hangisidir?
  GLUT 4
 13. Barsaktan glukozun emilimini sağlayan transporterlar hangileridir?
  GLUT 5 ve SGLT 1
 14. Glikolizin ilk basamağında rol alan düşük Kmli düşük Vmaxlı enzim hangisidir?
  Hekzokinaz
 15. Glikolizin esas düzenleyici enzimi hangisidir?
  PFK-1
 16. PFK-1'in en güçlü aktivatörü ve inhibitörü nedir?
  • Sitrat: inhibitör
  • F-2,6-BP: aktivatör
 17. İodoasetat hangi enzimi inhibe eder?
  Gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz
 18. Glikolizde NADH çıkaran, inorganik fosfat kullanan enzim hangisidir?
  Gliseraldehit-3-fosfat dehidrojenaz (arsenik fosfatla yarışır)
 19. Glikolizin yüksek enerjili bileşikleri hangileridir?
  • 1,3-bisfosfogliserat (fosfogliserat kinaz)
  • Fosfoenol piruvat (PEP) (piruvat kinaz)
 20. Florid hangi enzimi inhibe eder?
  Enolaz
 21. Glikolizin allosterik enzimleri hangileridir?
  • Hekzokinaz (glukokinaz)
  • PFK-1
  • Piruvat kinaz
 22. Sulfonüre grubu ilaçların etki mekanizması nedir?
  ATP duyarlı K kanallarını inhibe edip insülin salgılatırlar
 23. İnsülin ve glukagon kovalent modifikasyonu nasıl yaparlar?
  • Glukagon fosforilasyonla
  • İnsülin defosforilasyonla (fosfodiesteraz, protein fosfataz, sitrat liyaz hariç)
 24. Karboksilazların kofaktörü nedir?
  Biotin
 25. Piruvat dehidrojenazın kofaktörleri nelerdir?
  Vit B1,2,3,5 ve lipoat
 26. Krebs siklusunun allosterik enzimleri hangileridir?
  • Sitrat sentaz
  • İzositrat dehidrojenaz
  • Alfaketoglutarat dehidrojenaz
 27. Fluroasetat hangi enzimi inhibe eder?
  Akonitaz
 28. Krebs'in NADH ve CO2 çıkan adımları hangileridir?
  İzositrat dehidrojenaz ve alfakeroglutarat dehidrojenaz (malat dehidrojenazda ise sadece NADH çıkar)
 29. Arsenit Krebs'in hangi enzimini inhibe eder?
  Alfaketoglutarat dehidrojenaz
 30. Substrat düzeyinde fosforilasyon yapan Krebs enzimi hangisidir?
  Süksinat tiyokinaz (süksinil-KoA sentetaz)
 31. Piruvat dehidrojenaz enzimine benzeyen Krebs enzimi hangisidir?
  Alfaketoglutarat dehidrojenaz (Vit B1,2,3,5 ve lipoat gerektirir)
 32. Tek lizozomal glikojen depo hastalığı hangisidir?
  Pompe (Tip 2)
 33. Glukoz-6-fosfataz eksikliği hangi hastalıktır?
  Von Gierke (Tip1)

  Hiperürisemi

  • Laktik asidoz
  • Doll-like (taş bebek) yüzü
  • Böbrek
 34. Piruvat kinazın ters allosterik enzimleri hangileridir?
  Piruvat karboksilaz ve PEPCK
 35. PFK-1'in ters allosterik enzimi hangisidir?
  Fruktoz-1,6-bisfosfataz
 36. Dokularla KC arasındaki laktik asit döngüsüne ne denir?
  Cori döngüsü
 37. Propiyonat üzerinden glukoneogeneze giren substratlar hangileridir?
  • Valin
  • İzolösin
  • Treonin
  • Metiyonin
  • Tek C zincirli yağ asitleri
 38. Pentoz fosfat yolunun allosterik enzimleri hangileridir?
  • G6PD
  • 6-fosfoglukonat dehidrojenaz
 39. Tiamin eksikliği tanısı nasıl konur?
  Eritrosit transketolaz aktivitesi ölçülür.
 40. Riboflavin eksikliği tanısı nasıl konur?
  Eritrosit glutatyon redüktaz aktivitesi ölçülür.
 41. NADPH'ın kullanıldığı reaksiyonlar hangileridir?
  • İndirgeyici biyosentez
  • H2O2 indirgenmesi
  • CYP sistemi
  • Lökositlerde bakterisidal etki
 42. Herediter fruktoz intoleransı etiyolojisi nedir?
  Aldolaz B enzim eksikliği
 43. Galaktokinaz eksikliği kliniği nasıldır?
  Tek bulgu katarakttır
 44. Klasik galaktozemide ne eksiktir?
  Galaktoz-1-fosfat üridil transferaz
 45. Hangi yağ asitleri insanda üretilemez
  Omega 3 ve 6
 46. Fitanik asit yıkım kusuru hangi hastalıkta görülür?
  Refsum hastalığı
 47. Yağ asidi sentezinin allosterik enzimi hangisidir?
  Asetil KoA karboksilaz
 48. Vit B5 nelerin yapısına katılır?
  ACP ve KoA
 49. Vücutta NADPH kaynakları nelerdir?
  • HMY
  • Malik enzim
  • Sitozolik izositrat dehidrojenaz
 50. Propiyonil KoA'dan süksinil KoA sentezinde hangi enzimler rol alır?
  • Propiyonil KoA karboksilaz (biotin)
  • Metilmalonil KoA mutaz (B12)
 51. Siklooksijenaz yolunun ilk enzimi ve ürünleri nedir?
  Prostaglandin H2 sentaz

  • Siklooksijenaz aktivitesiyle G2
  • Peroksidaz aktivitesiyle H2 üretir.
 52. İlk prostanoid nedir?
  PGG2
 53. Bütün prostanoidlerin öncülü hangisidir?
  PGH2
 54. NSAID'ların mide üzerindeki irritan etkisi hangi enzim blokajına bağlıdır?
  COX-1
 55. Lökotrienleri üreten enzim hangisidir?
  5-lipooksijenaz
 56. LTA4'ten LTC4 üretilirken ne kullanılır?
  Glutatyon
 57. Şilomikronun ve VLDL'nin marker proteini nedir?
  • Şilomikron: Apo B48
  • VLDL: Apo B100
 58. Yağ asidi β-oksidasyonunun hız kısıtlayıcı basamağı hangisidir?
  Karnitin açil transferaz 1
 59. Karnitin eksikliği hangi durumlarda görülebilir?
  Hemodiyalizde ve organikasidüride

  Hasta kısa-orta zincirli yağ asitleriyle beslenir, karnitin oral verilir
 60. Pompe hastalığında (tip 2 glikojenoz) hangi enzim eksiktir?
  Asit maltaz
 61. Forbes-Cori hastalığında (Tip 3 glikojenoz) eksik enzim hangisidir?
  Dal yıkan enzim
 62. Forbes-Cori hastalığında (Tip 3 glikojenoz) klinik nasıldır?
  Büyüdükçe KC iyileşir kaslar kötüleşir
 63. Anderson hastalığında (Tip 4 glikojenoz) eksik enzim hangisidir?
  Dal yapıcı enzim
 64. Hemoliz olan glikojenoz hangisidir?
  Tauri (Tip 7)
 65. SSS'de glikojen birikiminin görüldüğü glikojenoz hangisidir?
  Tip 8
 66. X'e bağlı kalıtılan glikojenoz hangisidir?
  Tip 9
 67. Yağ asidi β-oksidasyonunun ilk enzimi hangisidir?
  Açil-KoA dehidrojenaz
 68. Açil-KoA dehidrojenazın inhibitörü nedir?
  Hipoglisin. Azalmış beta oksidasyon hipoglisemiye yol açar, Jamaika kusma hastalığı görülür
 69. Karnitine gereksinim göstermeyen, çok uzun zincirli yağ asitlerinin okside edildiği organel hangisidir?
  Peroksizom
 70. Yağ asidi oksidasyon türleri ve yerleri nelerdir?
  • Beta..........mitokondri
  • Beta..........peroksizom
  • Alfa...........peroksizom
  • Omega......ER
 71. α-oksidasyonda amaç nedir?
  Dallı zincirli yağ asitlerinin yıkımı (fitanik asit başta olmak üzere)
 72. Refsum hastalığında ne birikir?
  Fitanik asit
 73. Karbon kaynağı asetil-KoA olan moleküller hangileridir?
  Yağ asitleri, keton, kolesterol ve türevleri
 74. HMG-KoA'dan keton sentezinin ilk enzimi hangisidir?
  HMG-KoA liyaz (mitokondriyaldir)
 75. HMG-KoA'dan kolesterol sentezinin ilk enzimi hangisidir?
  HMG-KoA redüktaz (sitozoliktir)
 76. Ketonların yıkımında kullanılan enzim hangisidir?
  Tiyoforaz
 77. KC'de sentez yolaklarının hangi aramaddesi karnitil-açil transferazı inh ederek yağ asidi oksidasyonunu ve keton sentezini engeller?
  Malonil-KoA
 78. Keton cismi kullanamayan hücreler hangileridir?
  KC ve eritrosit
 79. Membranların metil deposu hangi lipidlerdir? (Kolin içeriğinden dolayı)
  • Fosfatidil kolin (lesitin)
  • Sfingomyelin
 80. Sürfaktanın ana bileşeni nedir?
  Dipalmitoil lesitin
 81. Eter lipidleri (alkil fosfolipidleri) nelerdir?
  • Plazmalojenler
  • Trombosit aktive eden faktör (PAF)
 82. Kaba yüz görünümü, makroglossi, dizostozis multipleks hangi hastalıklarda görülür?
  • Hurler
  • GM1 gangliosidoz
  • Fukosidoz
 83. Niemann-Pick'te hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Sfingomyelinaz
  • Sfingomyelin
 84. GM1 gangliosidozda hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • β-galaktosidaz
  • GM1 gangliosid
 85. Tay-Sachs'ta hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Heksozaminidaz A
  • GM2 gangliosid
 86. Fabry'de hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • α-galaktosidaz
  • Sfingolipid
 87. Farber'da hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Seramidaz
  • Seramid
 88. Metakromatik lökodistrofide hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Arilsülfataz A
  • Sülfatid
 89. Gaucher'de hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Gkukoserebrosidaz
  • Glukozil seramid
 90. Krabbe'de hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Beta galaktoserebrosidaz
  • Galaktozil seramid
 91. Kolesistokininin etkileri nelerdir?
  • Oddi sfinkteri gevşer
  • Mide hareketleri yavaşlar
 92. Sekretini uyaran nedir?
  Asidik materyalin duodenuma ulaşması
 93. Enzim aktivitesi olmayan lipaz hangisidir?
  Kolipaz
 94. Keton sentezinin düzenleyici enzimi nedir?
  Hormon duyarlı lipaz
 95. Kolesterol sentezinin düzenleyici enzimi hangisidir?
  HMG-KoA redüktaz
 96. Kolesterol sentezinde ilk izopren türevi hangisidir?
  İzopentenil-pirofosfat
 97. Dolikol ve ubikinonun öncül molekülü hangisidir?
  Farnezil
 98. Kolesterol sentezinin ilk halkalı yapısı hangisidir?
  Lanosterol
 99. HMG-KoA redüktaz inhibitörleri nelerdir?
  • Mevalonat (ürünü)
  • Kolesterol (son ürün)
 100. Hücre içinde artan kolesterolün etkileri nelerdir?
  • HMG-KoA redüktaz inhibisyonu
  • ACAT indüksiyonu
  • LDL reseptör downregülasyonu
 101. Safra asit sentezinin ilk enzimi ve kofaktörü nedir?
  • Kolesterol-7α-hidroksilaz
  • Vit C
 102. Primer safra asitleri nelerdir?
  K ile başlayanlar
 103. Primer safra tuzları nelerdir?
  Gliko veya tauro ile başlayanlar
 104. Safra asitlerinin konjügasyonu hangi organelde olur?
  Peroksizomda
 105. Barsaktan emilemeyen sekonder safra asidi hangisidir?
  Litokolik asit
 106. Steroid hormon reseptörünün dizilimi nasıldır?
  Çinko parmak
 107. Elektroforezde lipoproteinlerin sırası ekim yerinden itibaren nedir?
  • Şilomikron
  • LDL (betalipoprotein)
  • VLDL (prebetalipoprotein)
  • HDL (alfalipoprotein)
 108. Apo A hangi lipoproteinde bulunur?
  HDL
 109. Apo C ve E nin özelliği nedir?
  Küçük, aktarılabilir
 110. Apo D'nin diğer adı nedir?
  CETP (kolesterol ester transport protein)
 111. Kolesterol formülü nedir? TG kaçın üzerine çıkarsa ölçüm bozulur?
  • Total kolesterol=HDL+LDL+TG/5
  • TG 400'ün üzerine çıkarsa LDL ayrıca ölçülür
 112. HDL reseptörünün ligandı, LCAT aktivatörü nedir?
  Apo A1
 113. HDL'nin görevleri nelerdir?
  • Apo C ve E'nin deposudur
  • Kolesterolü ordan oraya taşır
 114. HDL'nin kolesterol toplamasında etkili reseptörler nelerdir?
  • SR-B1
  • ABCA-1
 115. Sadece elektroforezle tanı konan tek dislipidemi hangisidir?
  Tip 3--> geniş beta bandı
 116. Sandhoff'ta hangi enzim eksiktir? Hangi madde birikir?
  • Heksozaminidaz A-B
  • GM2 gangliosid
 117. Mukopolisakkaridozlardan zekanın korunduğu hastalıklar hangileridir?
  • Tip 1-S: Scheie
  • Tip 4
  • Tip 6
 118. Tip 3 ve tip 4 mukopolisakkaridozların farkı nedir?
  • Tip3: zeka kötü kemik iyi
  • Tip4: zeka iyi kemik kötü
 119. GLUT-2'nin defektif olduğu KC ve böbreği etkileyen glikojenoz hangisidir?
  Tip11: Fanconi-Bickel
 120. Hiperakuzi hangi lipid depo hastalığında görülür?
  Tay-Sachs
 121. Orak hücreli anemi benzeri ağrılı vazooklüzyon krizleriyle giden hastalık hangisidir?
  Fabry
 122. X'e bağlı kalıtılan mukopolisakkaridoz hangisidir?
  Hunter
 123. X'e bağlı kalıtılan lipid depo hastalığı hangisidir?
  Fabry
 124. Anjiyokeratom lipid depo hastalıklarından hangilerinde görülür?
  • Fabry
  • Fukosidoz
 125. Hipotoni lipid depo hastalıklarından hangisinde görülür?
  Metakromatik lökodistrofi
 126. Hipertoni lipid depo hastalıklarından hangisinde görülür?
  Krabbe
 127. Adrenal kalsifikasyon lipid depo hastalıklarından hangisinde görülür?
  Wolman
 128. Ağrılı eklem nodülleri lipid depo hastalıklarından hangisinde görülür?
  Farber
 129. Barsak çıkışlı sindirim enzimleri hangileridir?
  • Aminopeptidazlar
  • Dipeptidazlar
  • Disakkaridazlar
  • Enteropeptidaz (enterokinaz A)
 130. Gastrin nelerin salınımını uyarır?
  HCl ve pepsinojen
 131. Hem NAD hem NADP kullanabilen tek enzim hangisidir?
  Glutamat dehidrojenaz enzimi (GDE)
 132. Transaminazı olmayan aminoasitler hangileridir?
  • Lizin
  • Treonin
  • Prolin
 133. Karbamoil fosfat sentaz 1 ve 2'nin farkları nelerdir?
  • 1: mitokondriyal, serbest amonyak kullanır, sadece KC'de var, üre sentezinde rol oynar
  • 2: sitozolik, glutamin kullanır, bütün hücrelerde var, pirimidin sentezinde rol oynar.
 134. Karbamoil fosfat sentaz 1'in en önemli allosterik aktivatörü nedir?
  N-asetilglutamat
 135. Sitrüllinemi hangi enzim eksikliğinde ortaya çıkar?
  Arjininosüksinat sentaz
 136. Arjininemi hangi enzim eksikliğinde ortaya çıkar?
  Arjininaz
 137. Orotik asidüri hangi enzim eksikliğinde ortaya çıkar?
  OTC
 138. Arjininosüksinik asidemi hangi enzim eksikliğinde ortaya çıkar?
  Arjininosüksinaz
 139. Sitrüllin miktarının düştüğü üre siklus defekti hangisidir?
  NAG veya CPS eksikliği
 140. Hiperamonyemide hangi ilaçlar kullanılabilir?
  • Benzoat: glisin bağlar
  • Fenilasetat ve fenilbütirat: glutamin bağlarlar
 141. Folat hangi nükleotidlerin sentezinde kullanılır?
  Adenin, guanin, timidin
 142. Vit B12 eksikliğinde hangi enzim çalışmadığı için kolinli membran lipidleri yapılamaz?
  Metiyonin sentaz
 143. Vit B12 eksikliğinde hangi aminoasit artar?
  Homosistein
 144. PKU'da idrara fare kokusunu veren molekül hangisidir?
  Fenilasetat
 145. FeCl3 testinde hangi molekül ölçülür?
  Fenilpiruvat
 146. Tirozinemi tip 1'de hangi enzim defektiftir?
  Fumarilasetoasetat hidrolaz
 147. Tirozinemi tip 1'in kliniğinden hangi molekül sorumludur?
  Süksinil aseton
 148. Tirozinemi tip 2 (okülokütanöz tirozinemi)'de hangi enzim defektiftir?
  Tirozin aminotransferaz
 149. Tirozinemi tip 2 (okülokütanöz tirozinemi- Richner-Hanhart sendromu)'nun 3 belirtisi nedir?
  • Mental retardasyon
  • Palmar/plantar punktat hiperkeratoz
  • Herpetiform korneal ülserasyonlar
 150. Alkaptonüride hangi enzim defekti vardır?
  Homojentisat oksidaz
 151. Alkaptonürinin kliniği nasıldır?
  • Ochronosis
  • Artrit
  • Valvulit
 152. MSUD'da defektif enzim hangisidir?
  Dallı zincirli α-ketoasit dekarboksilaz (kofaktörü tiamin, tedavide tiamin verilir)
 153. Glisinden sentezlenen bileşikler hangileridir?
  • Kreatin
  • Hem
  • Glutatyon
  • Pürinler
 154. Epinefrin sentezinde gerekli aminoasitler hangileridir?
  • Tirozin
  • Metiyonin
 155. Hem sentezinin ilk enzimi hangisidir?
  ALA sentaz
 156. Kurşun hem sentezinde hangi enzimleri inhibe eder?
  • ALA dehidrataz
  • Ferroşelataz
 157. Işığa hassasiyetin bulunmadığı porfiri türü hangisidir?
  Akut intermittan porfiri
 158. Hem katabolizmasındaki enzimler nelerdir?
  • Hem oksijenaz
  • Biliverdin redüktaz
 159. İndirekt bilirubinin konjugasyonu hangi enzimle olur?
  Glukronil transferaz
 160. Direkt-indirekt bilirubin ismini nerden almıştır?
  Diazo reaktifinden
 161. Glukronil transferaz enzimi yokluğunda hangi klinik ortaya çıkar?
  Crigler-Najjar
 162. Pürin ve pirimidinlerin UV ışığı absorbe etme nedeni nedir?
  Konjuge çift bağlar
 163. Pürin sentezinde allosterik enzimler hangileridir?
  • PRPP sentaz
  • PRPP glutamil amido transferaz
 164. İlk oluşan pürin hangisidir?
  IMP
 165. Salvage yolunun enzimleri hangileridir?
  HPGRT ve APRT
 166. Pürinlerde karbon ve azot kaynakları nelerdir?
  • Glisin
  • Glutamin
  • Aspartat
  • Folat
  • CO2
 167. Pürin sentez inhibitörleri nelerdir?
  • 6-merkaptopürin
  • Azatiopürin
  • Tioguanin
  • Fludarabin
  • Kladribin
  • Pentostatin
  • Mikofenolik asit
  • Azaserin, diazanorlösin
 168. Ribozun deoksiriboza indirgenmesinde neler kullanılır?
  • Tioredoksin
  • Tioredoksin redüktaz
  • NADPH
 169. Pürinlerin yıkımında rol oynayan enzimler nelerdir?
  • ADA
  • Nükleozidaz
  • Ksantin oksidaz
  • Guanin deaminaz
 170. Dihidrofolattan THF oluşturan enzim ve inhibitörü hangisidir?
  • Dihidrofolat redüktaz
  • Metotreksat
 171. Folat timidin sentezinin hangi adımında gerekir?
  dUMP'den dTMP yapımında rol alan timidilat sentaz
 172. Timidilat sentaz inhibitörü ajan nedir?
  5-FU
 173. Beta aminoizobütirat neyin yıkım markerıdır?
  Pirimidinlerin
 174. PRPP sentaz hiperaktivitesi hangi hastalığa yol açar?
  Gut
 175. Allopürinol ne analoğudur? Hangi enzimi inhibe eder?
  • Hipoksantin analoğu
  • Ksantin oksidaz
 176. Lesch-Nyhan'da hangi enzim eksiktir?
  HGPRT
 177. Ksantinüride hangi enzim eksiktir?
  Ksantin oksidaz
 178. SCID'da hangi enzim eksiktir?
  ADA
 179. Polimerazlar DNA zincirini hangi yönde okurlar?
  3'-5' yönünde
 180. Karışık bir RNA materyalinden mRNAlar neyle ayrılır?
  Oligodeoksitimin polimeriyle
 181. mRNA'nın ilk sentezlendiği hal nedir?
  hnRNA
 182. Ribozim örnekleri nelerdir?
  • Peptidil transferaz (ökaryotta 28S, prokaryotta 23S)
  • snRNA
  • Telomeraz
 183. mRNA'ya splicing işlemini ne yapar?
  snRNA
 184. miRNA'nın ve siRNA'nın görevi nedir?
  Gen ekspresyonunun inhibisyonu
 185. DNA'nın spesifik bir baz sekansını tanıyıp kesen enzimlere ne denir?
  Restriction endonükleazlar
 186. Nükleozom çekirdeğinde (histon oktamerinde) bulunmayan histon proteini hangisidir?
  H1
 187. Trinükleotid tekrar sendromları nelerdir?
  • Frajil X (makroorşidizm, MR)
  • Freidreich ataksisi (MR olmaz)
  • Huntington
  • Spinobulbar musküler atrofi
  • Myotonik distrofi
 188. Replikasyon çatalının önünde yer alıp burkulma gerginliğini alan enzim hangisidir?
  Topoizomeraz
 189. DNA polimeraz a'nın görevi nedir?
  Seken sarmalı sentezlemek
 190. DNA polimeraz d'nin görevi nedir?
  Öncü sarmalı sentezlemek
 191. DNA polimeraz b ve e'nin görevi nedir?
  Takip-tamir
 192. DNA polimeraz g'nin görevi nedir?
  Mitokondriyal DNA replikasyonu
 193. p53 apoptotik rolünü hangi protein inhibisyonuyla yapar?
  Siklin bağımlı kinaz
 194. Ökaryotik RNA polimeraz inhibitörü nedir?
  α-amanitin
 195. RNA polimeraz 1 ne sentezler?
  rRNA
 196. RNA polimeraz 2 ne sentezler?
  mRNA
 197. RNA polimeraz 3 ne sentezler?
  tRNA ve 5S rRNA
 198. Histon proteinlerini kodlayan mRNAları diğer mRNAlardan ayıran özellikleri nelerdir?
  • Poli (A) kuyruğa sahip değil
  • İntron içermez, splicinge uğramaz
 199. Tek kodona sahip aminoasitler hangileridir?
  • Metiyonin
  • Triptofan
 200. Riboflavin eksiklik bulguları nelerdir?
  • Göz bulguları
  • Anguler stomatit (çelozis)
  • Magenta dil
  • Seboreik dermatit
 201. Niasin hangi hiperlipidemide kullanılır?
  Tip 2 hiperlipidemi (lipolizi baskılayıp KC'de VLDL üretimini azalttığı için)
 202. Pellegranın 4 D'si nedir?
  • Dermatit
  • Diyare
  • Demans
  • Death
 203. Piridoksin eksikliği neden konvulsiyon eşiğini düşürür?
  Glutamat dekarboksilaz aktivitesi düşer, GABA üretilemez.
 204. Biyotinin emilimini ne engeller?
  Çiğ yumurtadaki avidin
 205. Kobalaminin formları nelerdir?
  • Siyanokobalamin (ticari)
  • Aquakobalamin (depo)
  • Hidrokobalamin (depo)
  • Adenosilkobalamin (aktif)
  • Metilkobalamin (aktif)
 206. Folat için karbon vericileri nelerdir?
  • Serin
  • Glisin
  • Histidin
  • Kolin
 207. A vitamininin vücutta işlevleri nelerdir?
  • Görme
  • Üreme
  • Epitel
  • Büyüme
 208. Bitot lekeleri hangi hastalıkta görülür?
  A vit eksikliğinde
 209. Vücut D vit düzeyini en iyi gösteren parametre nedir?
  25-OH vit D
 210. 1α-hidroksilaz enziminin aktivatörleri nedir?
  • Düşük Ca ve P
  • Yüksek PTH
 211. E vit eksikliği bulguları nelerdir?
  • Hemolitik anemi
  • Makrositoz
  • Yaygın ödem
Author:
Farash
ID:
259643
Card Set:
Biyokimya
Updated:
2014-07-01 21:04:20
Tags:
metabolizma
Folders:

Description:
a
Show Answers: