Homer Iliad 24 lines 201-339

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. οἰχονθ᾽
  they go
 2. ᾑς
  for which
 3. ἐκλε᾽
  you were famous
 4. ἀνασσεις
  you rule, are lord/master
 5. ἐσοψεται
  he should look upon
 6. ὠμηστης
  • noun nom
  • eating raw flesh
 7. ἡμενοι
  saying
 8. ἐπενησε
  she spun
 9. λινῳ
  in flax, linen, thread?
 10. ἀργιποδας
  swift-footed
 11. ἀσαι
  to satisfy, glut
 12. ἠπαρ
  liver
 13. προσφυσα
  clinging
 14. τιτα
  avenging
 15. κακιζομενον
  playing the coward
 16. κατεκτα
  he killed
 17. βαθυκολπων
  • with dress falling in deep folds,
  • deep girdled
 18. ἑσταοτ᾽
  making to stand
 19. ἀλεωρης
  escape
 20. κατερυκανε
  hold back, restrain
 21. πελευ
 22. ὀρνις
 23. ἐπιχθονιων
  • adj
  • earthly
 24. θυοσκοοι
  sacrificing priests
 25. νοσφιζοιμεθα
  we would turn back, shrink away
 26. ἐσεδρακον
  I/They looked at
 27. ἁλιον
  fruitless, idle
 28. ἀγκας
  αδv in the arms
 29. ἐπην
  after
 30. γοου
  • gen
  • weeping, mourning
 31. ἐξ ἐρον εἱην
  I had put away/satisfied my desire
 32. φωριαμων
  {gen) chests, trunks, coffers
 33. ἐπιθηματα
  garments, coverings
 34. ἀνεῳγεν
  he opened, lifted up
 35. ἁπλοιδας
  • single
  • to be worn wrapped around once
 36. ταπητας
  carpets
 37. φαρεα
  mantles, shrouds
 38. αἰθωνας
  fiery?
 39. πισυρας
  four
 40. λεβητας
  cauldrons
 41. ἐξεσιην
  embassy, mission
 42. κτερας
  possessions
 43. φεισατ᾽
  he spared
 44. αἰθουσης
 45. ἀπεεργεν
 46. ἐνισσων
  reproaching
 47. ἐρρετε
  Go, get out!
 48. λωβητηρες
 49. ἐλεγχεες
 50. γοος
  weeping, mourning
 51. κηδησοντες
  about to trouble, distress
 52. ὀνοσασθ᾽
 53. ῥηιτεροι
  easier
 54. ἐναιρεμεν
  to slay
 55. ἀλαπαζομενην
  • emptying, draining
  • being emptied
 56. κεραιζομενην
  • ravaging, plundering
  • being ravaged
 57. σκηπανιῳ
  with a stick
 58. διεπ᾽
  he was chasing away
 59. σπερχομενοιο
  hastening, moving rapidly
 60. ὁμοκλα
  he was threatening
 61. σπευσατε
  Get going!
 62. κατηφονες
  disgraces
 63. αἰθ´
  would that
 64. πεφασθαι
  to be slain
 65. παναποτμος
  ill-starred, ill-fated, unlucky
 66. ἱππιοχαρμην
  chariot fighter, he who fought from a chariot
 67. εῳκει
  he was like
 68. ελεγχεα
  disgraces
 69. ὀρχησται
  dancers
 70. χοροιτυπιῃσιν
  choral dances
 71. ἀρνων
  lambs
 72. ἐριφων
  kids
 73. ἐπιδημιοι
  among their people (adj)
 74. ἁρπακτηρες
  robbers
 75. ἀμαξαν
  wagon
 76. εφοπλισσαιτε
  you prepare
 77. ἀειραν
  they brought forth
 78. πρωτοπαγεα
  newly-made
 79. πειρινθα
  wicker basket
 80. καδ
  down(?)
 81. πασσαλοφι
  peg
 82. ζυγον
  yoke
 83. ᾑρεον
  they were grasping, taking
 84. ἡμιονειον
  of a mule
 85. πυξινον
  of boxwood
 86. ομφαλοεν
  with a nob
 87. οἰηκεσσιν
  (with) rein-rings, rings for the reins
 88. αρηρος
  fitting together
 89. ζυγοδεσμον
  yoke-bands
 90. εννεαπηχυ
  nine cubits-wide
 91. ἐυξεστῳ
  well-polished
 92. ῥυμῳ
  chariot-pole
 93. πεζῃ
  foot
 94. κρικον
  ring
 95. ἑστορι
  peg at the end of the pole
 96. ἑξειης
  in order
 97. ἑκατερθεν
  on each side
 98. γλωχινα
  end of the yoke strap
 99. εκαμψαν
  they secured
 100. ἀπηνης
  wagon (four-wheeled)
 101. νηεον
  they piled up
 102. απερεισι᾽
  countless
 103. ζευξαν
  they yoked
 104. κρατερωνυχας
  solid-hoofed
 105. εντεσιεργους
  working in the harness
 106. ατιταλλεν
  he reared
 107. φατνῃ
  manger
 108. ζευγνυσθην
  the two yoked
 109. πυκινα μηδε᾽
  close counsel
 110. ἀγχιμολον
  • adj
  • coming near
 111. τετιηοτι
  being sorrowful
 112. μελιφρονα
  sweet, delicious
 113. λειψαντε
  the two having poured forth
 114. κιοιτην
  the two went (opt)
 115. προπαροιθεν
  in front of
 116. τη
  here!
 117. σπεισον
  make/pour an offering
 118. Ιδαιῳ
  on Ida
 119. αἰτει
  ask!
 120. οἰωνον
  a bird
 121. πισυνος
  trust, rely on
 122. ιῃς
  you may go
 123. ταχυπωλων
  with fast horses
 124. ἑον
  his own
 125. εποτρυνουσα
  urging on
 126. μεμαωτα
  desiring, wishing eagerly
 127. ἐφιεμενῃ
  you urge
 128. ελεησῃ
  he might show mercy
 129. αμφιπολον
  busy
 130. ταμιην
  housekeeper
 131. ὀτρυν᾽
  he encouraged
 132. ἐπιχευαι
  to pour over
 133. ἀκηρατον
  pure
 134. χερνιβον
  a basin
 135. προχοον
  jug
 136. νιψαμενος
  having washed the hands
 137. κυπελλον
  goblet
 138. ἑρκει
  the enclosure
 139. εἰσανιδων
  having looked up to
 140. μεδεων
  ruling
 141. ἐλεεινον
  • adj
  • pitied
 142. τελειοτατον
  most perfect
 143. πετεηνων
  of birds
 144. μορφνον
  dark
 145. θηρητηρ᾽
  hunter
 146. περκνον
  black
 147. ὁσση
  as great
 148. ὑψοροφοιο
  lofty
 149. τετυκται
  is built
 150. αφνειοιο
  wealthy
 151. κληισ᾽
  bars
 152. ἀραρυια
  fitted (part.)
 153. ἑκατερθεν
  on either side
 154. ἐσαν
  they were
 155. πτερα
  wings
 156. εἰσατο
  he went
 157. αἰξας
  shooting, darting
 158. ἀστεος
  city
 159. γηθησαν
  they rejoiced
 160. ἰανθη
  were warmed, gladdened
 161. διφρου
  chariot-board
 162. προθυροιο
  door-way?
 163. αἰθουσης
  hall
 164. ἐριδουπου
  resounding
 165. δαιφρων
  sober-minded
 166. ἐφεπων
  weilding
 167. μαστιγι
  whip, lash
 168. καρπαλιμως
  swiftly
 169. ἀψορροι
  returning (adj)
 170. ἀπονεοντο
  they went away
 171. γαμβροι
  sons-in-law
 172. αἰψα
  forthwith
 173. αντιον
  directly
 174. ἑταιρισσαι
  to befriend, attend to
 175. βασκ᾽
  speed thee!
 176. κοιλας
  hollow
 177. διακτορος
  courier (339)
Author
ID
260731
Card Set
Homer Iliad 24 lines 201-339
Description
Homer Iliad vocab
Updated
Show Answers