Ka Papa Olelo #4

The flashcards below were created by user gabehano on FreezingBlue Flashcards.

 1. God
  Ke akua
 2. Hole in ground to kalua
  Ka imu
 3. Caucasian
  Ka Haole
 4. Work
  Ka hana
 5. Song
  Ka h[i]meni
 6. Weekend
  Ka hopena pule
 7. Morning
  Ka kakahiaka
 8. Candy
  Ke kanak[e]
 9. Excrement
  Ke k[u]kae
 10. Birthday
  Ka l[a] h[a]nau
 11. Laulau
  Ka laulau
 12. Holiday
  Ka l[a] nui
 13. Dirt
  Ka lepo
 14. Pit, hole
  Ka lua
 15. Grandchild
  Ka mo'opuna
 16. Mu'umu'u
  Ka mu'umu'u
 17. Chili pepper
  Ka n[i]oi
 18. Refrigerator
  Ka pahuhau
 19. Hat
  Ka p[a]pale
 20. Head
  Ke po'o
 21. Cube sized chunks
  Ka poke
 22. Rock, stone
  Ka p[o]haku
 23. Pig
  Ka pua'a
 24. Door, entrance, hole
  Ka puka
 25. Foot, leg
  Ka w[a]wae
 26. Rear end, buttocks
  Ka '[e]lemu
 27. Family, relative
  Ka 'ohana
 28. buttocks
  Ka '[o]kole
 29. 'ukulele
  Ka 'ukulele
 30. Carry, lift
  Ka h[a]pai
 31. To turn over
  Ka ho'ohuli
 32. To turn off, extinguish
  Ka ho'opio
 33. To cook in an imu
  Ke k[a]lua
 34. Pray
  Ka pule
 35. Unfasten, open
  Ka wehe
 36. Ride around or walk around for fun
  Ka holoholo
 37. Turn a corner, face a different direction
  Ka huli
 38. Shower, bathe, swim in the water
  Ka 'au'au
 39. Pregnant
  Ka h[a]pai
 40. Loose, unfastened
  Ka hemo
 41. Stink, smelly
  Ka hohono
 42. Forbidden, taboo
  Ke kapu
 43. Sloppy, poorly done
  Ke k[a]pulu
 44. Rascal
  Ke kolohe
 45. Dumb
  Ka l[o]l[o]
 46. Used up, over, end
  Ka pau
 47. Out as a light or fire
  Ka pio
 48. Terribly stink
  Ka pilau
 49. In trouble
  Ka pilikia
 50. Correct
  Ka pololei
 51. Crazy
  Ka pupule
 52. Angry
  Ka huh[u]
 53. Ask many questions
  Ka n[i]ele
Author
ID
26096
Card Set
Ka Papa Olelo #4
Description
Vocabulary #4
Updated
Show Answers