Vietnamese Phrases

The flashcards below were created by user bbdoug22 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Xin chào
  (sin chow)
  hello
 2. Cảm ơn
  (cahm unn)
  thank you
 3. Không
  (kohng)
  No
 4. Xin hỏi
  (sin hoy)
  excuse me (ask a question)
 5. Xin lỗi
  (sin loi'i)
  • sorry or
  • excuse me (order food, squeeze by)
 6. Xin...giúp tôi
  (sin....zopp toi)
  please
 7. ... ở đâu?
  (o dough)
  where is...?
 8. Tất nhiên rồi
  (taat nien zoi)
  sure, yes
 9. Khỏe không?
  (kweh kohng?)
  How are  you?
 10. Khoẻ, cảm ơn.
  (kweh, kuhm uhhn)
  Fine, thank you
 11. Tôi tên là
  (Toy ten la)
  my name is
 12. Vâng
  (vuhng)
  yes
 13. Tạm biệt
  (tam byet)
  goodbye
 14. Tôi muốn
  I want (ordering)
 15. Thanh toán tiền
  check please
Author:
bbdoug22
ID:
261021
Card Set:
Vietnamese Phrases
Updated:
2014-02-09 17:52:15
Tags:
Vietnamese Phrases
Folders:

Description:
Vietnamese Phrases
Show Answers: