Fizika

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Coulomb törvénye
  Két pontszerű töltés között ható vonzó- vagy taszítóerő nagysága (F) egyenesen arányos a kölcsönható töltések nagyságával (Q1 és Q2), és fordítottan arányos a töltések közötti távolság négyzetével (r2). Image Upload 1
 2. Töltés (fog., jel, mért.egys.)
  A testek elektromos kölcsönható-képességének jellemzésére szolgáló fizikai mennyiség. Jele: Q. Mértékegysége: C (coulomb).
 3. Töltésmegmaradás törvénye
  Zárt rendszerben az elektromos töltések előjeles összege állandó.
 4. Elektromos térerősség (fog. ++, jel, kisz., mért.egys., pontt. el.mez.)
  • Az elektromos mező valamely pontjában a próbatöltésre ható erő (F) és a próbatöltés (q) hányadosa. A térerősség vektormennység, iránya a pozitív próbatöltésre ható erő iránya. Jele: E. Kiszámítása: Image Upload 2Image Upload 3. Mértékegysége: Image Upload 4.
  • Ponttöltés elektromos mezője: Image Upload 5
 5. Erővonalak
  Az elektromos mezőt erővonalakkal szemléltetjük. Irányuk megegyezik a térerősség irányával, sűrűségük megegyezik a térerősség nagyságával.
 6. Elektromos fluxus
  Egy felületen áthaladó összes erővonal száma. Jele: Image Upload 6. Kiszámítása: Image Upload 7, ahol Image Upload 8 a térerősség felületre merőleges összetevőjét jelenti. Mértékegysége: Image Upload 9
 7. Homogén elektromos mező
  Lemeztöltés egyik oldalán a térerősség nagyságra és irányra is megegyezik.
 8. Elektromos feszültség (fog., jel, kisz., mért.egys., 2 pont köz., +)
  Két pont között elmozduló próbatöltésen a mező által végzett munkának (W) és a próbatöltésnek (q) a hányadosa a mezőnek erre a két pontjára jellemző állandó. Jele: Image Upload 10. Kiszámítása: Image Upload 11. Mértékegysége: volt, Image Upload 12 Image Upload 13.

  Két pont között a mező munkája és a feszültség független a próbatöltés útvonalától; az elektromos mező konzervatív. Image Upload 14.

  A feszültség előjeles mennyiség. (UAB pozitív, ha A ponttól B pont felé a térerősség irányában haladunk.) Image Upload 15

  Feszültség: potenciálkülönbség. Image Upload 16
 9. Elektromos töltések, térerősség és potenciál a vezetőn
  • A vezetőre vitt töblettöltés mindig a vezető külső felületén helyezkedik el. Ok: taszítás.
  • A csúcsokon nagyobb a töltéssűrűség. Ok: taszítás.
  • Vezetőn nyugvó elektromos töltések esetén: belsejében, ill. minden vezetőfelülettel határolt térrészben a térerősség 0 (leárnyékolás), az erővonalak a felületre merőlegesek, a vezető pontjai közt nincs feszültség (ekvipotenciális felület).
 10. Kondenzátor
  Elektromos töltések felhalmozására, sűrítésére szolgáló eszköz. Síkkondenzátor: két egymástól elszigetelt, párhuzamos fémlemez (fegyverzet). Feltöltött kond. fegyv. között homogén elektromos mező van, lemezeken kívül a térerősség 0. Jellemzője a kapacitás.
 11. Kondenzátor kapacitása (fog., jel, kisz., mért.egys.)
  Az egyik lemez töltésének (Q) és a lemezek közötti feszültségnek (U) a hányadosa a kondenzátorra jellemző állandó. Jele: C. Kiszámítása: Image Upload 17. Mértékegysége: farad, Image Upload 18. Image Upload 19.

  • Egyenesen arányos a lemezek területével (A), fordítottan arányos a lemezek közötti távolsággal (d), és függ a szigetelőanyag minőségétől (εr): Image Upload 20
  • ε0 a légüres tér dielektromos állandója: Image Upload 21

  εr az anyag dielektromos állandója.
 12. Elektromos mező energiája
  A kondenzátorban lévő elektromos mező energiája, azaz a kondenzátor energiája.Image Upload 22
Author
ID
262462
Card Set
Fizika
Description
-
Updated
Show Answers