Poptenta frågor

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilka typiska symtom uppvisar en patient med akut ångest/panikångestattack?
  • Hjärtklappning
  • Svettning
  • Andnöd
  • Kvävningskänslor
  • Tryck över bröstet
  • Illamående
  • Rädsla att mista kontrollen
  • Dödsskräck
  • mm
 2. Vilka omvårdnadsåtgärder bör ssk vidta i den aktuella situationen? (akut ångest/panikångestattack)
  • Berätta att pat inte kommer dö
  • Berätta att ångest är vanligt förekommande
  • Hjälpa till med andningen
  • Berätta om den goda prognosen
  • Lämna ej pat ensam
  • Lugn och ro / värme och vila
  • Hitta alternativa sätt att hantera ångesten (hitta nya vägar)
 3. Vad utmärker positiva symtom vid schizofreni?
  • Vid positiva symtom tillkommer symtomen tex
  • hallucinationer
  • vanföreställningar
 4. Vad utmärker negativa symtom vid schizofreni?
  • Man tappar förmågor tex
  • apati
  • passivitet
 5. Vilka modeller kan förklara uppkomsten till schizofreni?
  • Biologisk/objekt relaterad modell
  • Psykosocial/subjekt relaterad modell
  • Sårbarhetsmodell
 6. Vad är viktigt att tänka på i det professionella bemötandet och omv av personer som är paranoid och har mycket vanföreställningar tex att maten är förgiftad mm?
  Presentera verkligheten och med stor försiktighet ta avstånd till vanföreställningarna. Man kan prata med pat om vanföreställningarna och fråga om det är logiskt mm
 7. Beskriv några symtom/personlighetsdrag som är utmärkande för en person med emotionell instabil personlighetsstörning (borderline)
  • Självbilden är instabil och växlande
  • Nedvärdering
  • Självförakt
  • Kan utlösa aggressiva handlingar
  • Ångestladdad nedstämdhet
  • Euforisk  upprymdhet
 8. Vilka omvårdnadsåtgärder bör du vidta vid vård  av suicidal patient?
  Stöttning?
 9. Redogör för vilka 4 kriterier som måste vara uppfyllda för att person ska kunna vårdas med tvång inom psykiatrin?
  • Lida av en allvarlig psykisk störning
  • ha ett oundgängligt behov utav vård
  • motsätta sig vård
  • vara en fara för sig själv eller andra
 10. Beskriv typiska kännetecken du ka se hos personer som drabbats av affektiva syndrom?
  Förändrad sinnesstämning, antingen är man hög eller låg
Author:
tildemason
ID:
262592
Card Set:
Poptenta frågor
Updated:
2014-02-18 15:07:22
Tags:
pop
Folders:

Description:
frågor till poptenta
Show Answers: