Mokuna ʻEhiku 1of2

Home > Preview

The flashcards below were created by user ian_kunito on FreezingBlue Flashcards.


 1. ʻo Māui
 2. ʻo Maui
 3. The full name if the famous kupua Māui.
  ʻo māuiakalana
 4. ʻo Hina
 5. Ka haupia
 6. Ka ipuleo
 7. Ka hau
 8. Ka Hālau
 9. Ka Hale haʻuki
 10. Ka heʻe lūʻau
 11. Ke kalapu
 12. Ke Kaleka
 13. Ke kāmano lomi
 14. Ke kikā
 15. Ke kīkā
 16. Ke kūlolo
 17. Ke kupua
 18. Ka meaʻono
 19. ka moa laiki loloa
 20. ka monamona
 21. ka puaʻa
 22. ka puaʻa kālua
 23. ka pūlima
 24. ka pūpū
 25. ka wahī leki
 26. ka hao
 27. ka hīmeni
 28. ka paʻakai
 29. ka pua mēlia
 30. ka ʻaha ʻaina puka kula
 31. ka ʻaha ʻaina
 32. ka hoʻokani
 33. ka hoʻokū
 34. ka hoʻomaʻamaʻa
 35. ka hoʻomaʻemaʻe
 36. ke kali
 37. ke kelepona
 38. ke koekoe
 39. ke kūʻai
 40. ke lawe
 41. ka lawe mai
 42. ka lei
 43. ka hoʻoulu
 44. ka hoʻolei

Card Set Information

Author:
ian_kunito
ID:
263113
Filename:
Mokuna ʻEhiku 1of2
Updated:
2014-02-21 10:03:41
Tags:
Haw102
Folders:

Description:
Mokuna ʻEhiku
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview