Mokuna ʻEhiku 2of2

Home > Preview

The flashcards below were created by user ian_kunito on FreezingBlue Flashcards.


 1. ka hoʻomākaukau
 2. ka hoʻā
 3. Ka Makemake
 4. ka mālama
 5. ka nākiʻi
 6. ka nīnau
 7. ka pūlima
 8. ke ʻoki
 9. ka puka
 10. ka ʻākoakoa
 11. Ke kokoke
 12. Ka mae
 13. ka pāpaʻa
 14. ka makaʻu
 15. ke noi
 16. ka wehe
 17. ka hoʻomaka
 18. ka ulu

Card Set Information

Author:
ian_kunito
ID:
263116
Filename:
Mokuna ʻEhiku 2of2
Updated:
2014-02-21 10:57:09
Tags:
Haw102
Folders:

Description:
Mokuna ʻEhiku
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview