Great Wall Chinese 3 Unit 5

The flashcards below were created by user IngaF on FreezingBlue Flashcards.

  • to post
  • fēng
  • measure word for letter
  • xìn
  • letter
 1. 平信
  • píngxìn
  • surface letter, ordinary mail
 2. 挂号信
  • guàhàoxìn
  • registered letter
 3. 邮票
  • yóupiào
  • stamp
 4. 包裹
  • bāoguǒ
  • parcel
 5. 需要
  • xūyào
  • to need
 6. 多 长 时间
  • duō cháng shíjiān
  • how long
  • cháng
  • long
 7. 特快专递
  • tèkuài zhuāndì
  • express mail
 8. 小时
  • xiǎoshí
  • hour
 9. 茶叶
  • cháyè
  • tea
  • chēng
  • to weigh
 10. 快递
  • kuàidì
  • express delivery
 11. 收件人
  • shōujiànrén
  • recipient
 12. 地址
  • dìzhǐ
  • address
  • huí
  • to go back
 13. 邮局
  • yóujú
  • post office
  • to fetch, to collect
 14. 包裹单
  • bāoguǒdān
  • parcel form
  • exclamation word
 15. 学生证
  • xuéshēngzhèng
  • student ID
 16. 驾驶证
  • jiàshǐzhèng
  • driving license
 17. 背面
  • bèimiàn
  • back side
 18. 空格
  • kònggé
  • blank
  • tián
  • to fill in
 19. 明信片
  • míngxìnpian
  • post card
Author:
IngaF
ID:
263689
Card Set:
Great Wall Chinese 3 Unit 5
Updated:
2014-02-24 20:18:51
Tags:
Chinese
Folders:

Description:
Great Wall Chinese 3 Unit 5
Show Answers: