Matematik

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. Prioriteringsreglerna
  • Paranthesis
  • Multiplikation
  • Division
  • Addition
  • Subtraktion
 2. Vid omvandling från m/s till km/h multiplicerar man med faktorn 3.6, vid omvandling från km/h till m/s dividerar man med 3,6.
  yupp
 3. Naturliga talen
  0, 1, 2, 3, 4, 5
 4. Hela talen
  -2, -1, 0, 1, 2, 3
 5. Rationella talen
  Alla tal som kan skrivas i formen a/b där a och b är heltal. Ratio betyder kvot.
 6. Reella tal
  Alla tal som kan skrivas på en tallinje, även om de inte kan skrivas som ett bråk. Roten ur två, pi osv.
 7. Linjär proportionalitet
  Grafen är en rät linje genom origo (dvs den har inget m-värde), och koefficienten är konstans, dvs y/x=k är konstant.
 8. Linjär funktion
  • Allmän formel:
  • y=kx+m där k och m är konstanter. 
  • Om x=0 är y=m, dvs m anger var linjen skär y-axeln.
 9. I vilken ordning anges koordinaterna i ett koordinatsystem?
  Alltid x först. (x,y) (1,2) x=1 y=2
 10. Vad är en funktion?
  En funktion f är ett samband som för varje värde på den oberoende variabeln x ger ett värde på den beroende variabeln y .
 11. Vinkelsumman av en triangel är
  180*
 12. Vinkelsumman av en fyrhörning är
  360*
 13. Arean av en kub (dvs mantelarean)
  A=6 * s^2 där s = sidans längd. En kub består ju av 6 lika stora ytor där varje yta har arean s^2.
 14. Pyramidens volym
  V=(B*h)/3 där B = basytan och h=höjden
 15. Räkneregler för kvadratrötter!
  • rotenur(a*b)= rotenur(a)*rotenur(b)
  • rotenur(a/b)=rotenur(a)/rotenur(b)
  • rotenur(a^2n)=a^n
 16. Konens volym
  • V=(B*h)/3 där B=basarean och h=höjden.
  • Basytan i sin tur är en cirkel, som har arean A=pi*r^2 där r=radien.
 17. Parallellogrammens area
  A=b*h
 18. Triangelns area
  A=(b*h)/2
 19. Parallelltrapetsets area
  • A=h(a+b)/2
  • Den räknar alltså ut ett mellanvärde på de två bredderna och multiplicerar det med höjden för att få ut ytan.
 20. Cirkelns omkrets
  • O=pi*diametern
  • O=pi*2*radien
 21. Pythagoras sats
  katet A^2 + katet B^2 = Hypotenusan ^2

  alltså

  Rotenur(A) + rotenur (B) = rotenur (C)
 22. Klotet/sfärens volym
  V=4(*pi*r^2)/3
 23. Klotet/sfärens area
  A=4*pi*r^2
 24. Cylinderns volym
  • Samma som konens*3. Dvs
  • A=B*h där B är basytan i formen av en cirkel, med ytan pi*r^2
 25. Cylinderns area
  • A=2*pi * r * h + 2(pi*r^2)
  • Man får alltså inte glömma cylinderns lock och botten! (+ 2*pi*r^2)
 26. Volymskala=
  längdskala^3
 27. 1 kubikmeter = 1m^3 = 1000 dm^3
  dvs 1000 liter! Eftersom 1dm^3 = 1 liter
 28. 1m^3
  1dm^3
  1cm^3
  • 1000 dm^3
  • 1000 cm^3
  • 1000 mm^3

  Man kan tänka att 1 m = 10 dm. 10*10*10 = 1000, därför är 1 m^3 = 1000 dm^3, vilket är 1000000 cm^3 vilket är 1000000000mm^3.

  Detta är innebörden av att volymskalan=längdskalan^3
 29. 1 liter i dm^3
  1 dm^3 = 1 liter
 30. 1 liter i cm^3
  • 1000 cm^3 = 1 liter
  • 100 cm^3 = 1 dl. 10 dl = 1 liter, 100*10=1000, alltså är 1000 cm^3 = 1 liter.
 31. Omvandla till den enhet som står inom parentes: 0,03 m^3 (dm^3)
  30 dm^3
 32. Omvandla till den enhet som står inom parentes: 2900cm^3 (dm^3)
  2,9dm^3
 33. Omvandla till den enhet som står inom parentes: 0,00045m^3 (cm^3)
  450cm^3
 34. 560000 liter (ml)
  560000000 ml
 35. 2500 cm^3 (liter)
  • 2,5 liter
  • kom ihåg att 1000 cm^3 = 1 dm^3 = 1 liter

  • 100 cm^3 = 0,1 liter, 0,1 dm^3
  • 10cm^3   = 0,01 liter , 0,01dm^3
  • 1cm^3    = 0,001 liter, 0,001dm^3

  • 0,1 liter = 1 dl
  • 0,01 liter = 1 cl
  • 0,001 liter = 1 ml
 36. 100 cm^3 = 0,1 liter, 0,1 dm^3
  10cm^3   = 0,01 liter , 0,01dm^3
  1cm^3    = 0,001 liter, 0,001dm^3

  0,1 liter = 1 dl
  0,01 liter = 1 cl
  0,001 liter = 1 ml
  • Lägg märke till förskjutningen av kommat mellan cm^3 och dm^3. Ett konstant 1000 samband mellan dem. Detta gäller mellan alla leden, 1 cm^3 = 1000 mm^3,
  • 0,1 cm^3 = 100mm^3
  • 0,01 cm^3 = 10 mm^3
  • 0,001 cm^3 = 1 mm^3

  osv
 37. 0,038 dm^3 (cm^3)
  • 38 cm^3
  • Det är bara att ta *1000
  • 0,038*1000=38
 38. 1 liter=
  10 dl =
  100 cl = 
  1000 ml
  • 1 dl = 0,1 l
  • 1 cl = 0,01 l
  • 1 ml = 0,001 l
 39. rotenur(a) = a^1/2
  Hur kan detta förklara rotenur(a^2n)=a^n ?
  • Jo,
  • Enligt en av potenslagarna gäller att (a^n)^m = a^n*m och därmed att (a^2n)^1/2=a^2n*1/2= a^n
  • Genom att ersätta rotenur(a) med a^1/2 kan samtliga potenslagar användas!
 40. rotenur(a^4) =
  (a^4)^1/2=a^4*1/2=a^2

  Kom ihåg potenslagen och hur den definierar rotenur!
 41. Areaskalan=
  • Areaskalan=längdskalan^2
  • 1km^2=1000000m^2
  • Eftersom 1km=1000 m
  • 1000m*1000m=1 km^2
Author:
maskenjao
ID:
263934
Card Set:
Matematik
Updated:
2014-02-25 21:03:30
Tags:
math
Folders:

Description:
matte
Show Answers: