Matematik 2

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad kallas tal som adderas?
  termer, addender, summander. Svaret kallas för summa! Samma som för subtraktion.
 2. Vad innebär det att kommutativt?
  Att ordningsföljden inte spelar någon roll. Exempelvis är 7 + 18 samma som 18 + 7, eller 3 * x = x * 3
 3. a + b = a + c
  Vad är störst? b eller c?
  b och c är lika stora
 4. Subtraktion är inte kommutativ, alltså
  • spelar ordningen en viktig roll. Om vi har talet
  • 9 - 8 är 9 = minuend och 8 = subtrahend. Subtrahenden dras ifrån minuenden.

  Notera att 9 - 8 = 1, medan 8 - 9 = -1 . Det är detta som skiljer subtraktion från exempelvis addition och multiplikation, den är inte kommutativ.
 5. Parenteser och subtraktion
  • 3 - (4-2) = 3 - 2 = 1
  • (3 - 4) - 2 = -1 - 2 = -3
 6. Multiplikation, vad kallas temerna?
  Vid multiplikation kallas storheten som adderas till sig själv för multiplikand och storheten som anger hur många gånger multiplikanden skall adderas till sig själv kallas multiplikator. De bägge två kallas faktor (faktorer), resultatet av en multiplikation kallas produkt.
 7. Multiplikationen är kommutativ
  Multiplikation med 0 ger alltid produkten 0.
 8. a(x+y)=ax+ay
  4(2+3)=4*2 + 4*3 = 8 + 12 = 20
 9. om a*b=a*c är b=c
  yupp. Detta är viktigt att tänka på även om vi har en mer komplicerad ekvation:

  • a*y=a*(c^2+z)
  • då är (c^2+z) = y

  OBS förutsatt att a =/= 0, för då kommer multiplikatorn alltid att vara 0 oavsett storheten.
 10. Udda jämna regler:
  subtraktion eller addition mellan två jämna tal ger
  ett jämnt tal. jämn+/-jämn=jämn
 11. Udda jämna regler:
  subtraktion/addition mellan ett jämnt och ett udda tal ger
  • ett udda tal.
  • jämn+/-udda=udda
 12. Udda jämna regler:
  vid subtraktion eller addition av
  udda+/-udda ger?
  • jämn.
  • udda+/-udda=jämnt tal
 13. Udda jämna regler:
  Multiplikation av två udda tal?
  Multiplikation av två udda tal är alltid udda!
 14. Udda jämna regler:
  Multiplikation av två jämna tal är
  alltid jämn!
 15. Udda jämna regler:
  Produkten av ett udda och ett jämnt tal är
  alltid jämn!
 16. Division, termer
  Täljare/nämnare=bråk
  Dividend/divisor=kvot

  • Rest är den del som blir kvar vid en division med heltal:
  • 4/3= 1 + 1/3
  • eller i decimalform, avrundat 1,33
 17. Kort division måste övas in!
 18. Delbarhetsregler för heltal
  Det hela talet n är en delare (divisor) till det hela talet N om det finns ett heltal q,sådant att       N = q · n ; om detta gäller sägs N vara delbart med n.
  • Ett helt tal är delbart med
  • 2,
  • om sista siffran (entalet) är jämt eller 0.

  • 3,
  • om talets siffersumma är delbar med 3.

  • 4,
  • om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4.

  • 5,
  • när sista siffran är 0 eller 5.

  • 6,
  • när villkoren för 2 och 3 både är uppfyllda.

  • 7,
  • när talets tiotal minus dubbla antalet av talets ental är delbart med 7.
  • Ex.:392 är delbart med 7 (39-4=35)

  • 8,
  • när det tal, som bildas av de tre sista siffrorna är delbart med 8.

  • 9,
  • när talets siffersumma
  • är delbar med 9.

  • 10,
  • när talets sista siffra är en nolla.

  • 11,
  • när summan av varannan siffra i talet (siffror med udda
  • ordningsnummer: entalen, hundratalen, tiotusentalen osv.) minus summan
  • av de övriga siffrorna (siffror med jämn ordningsnummer) är delbar med
  • 11.

  • 12,
  • när villkoren för 3 och 4 båda är uppfyllda.

  • 13,
  • när antalet tiotal i talen plus fyra gånger sista siffran (antalet ental)
  • är delbart med 13.
  • Ex.:6409 är delbart med 13 (640+36=676 67+24=91 9+4)
 19. Delbarhetsregeln för 2
  • 2,
  • om sista siffran (entalet) är jämt eller 0.
 20. Delbarhet 3
  • 3,
  • om talets siffersumma är delbar med 3.
 21. Delbarhet 4
  • 4,
  • om det tal, som bildas av de två sista siffrorna är delbart med 4.
 22. Delbarhet 5
  • 5,
  • när sista siffran är 0 eller 5.
 23. Delbarhet 6
  • 6,
  • när villkoren för 2 och 3 både är uppfyllda.
 24. Delbarhet 7 (överkurs)
  • 7,
  • när talets tiotal minus dubbla antalet av talets ental är delbart med 7.
  • Ex.:392 är delbart med 7 (39-4=35)
 25. Delbarhet 8
  • 8,
  • när det tal, som bildas av de tre sista siffrorna är delbart med 8.
 26. Delbarhet 9
  • 9,
  • när talets siffersumma
  • är delbar med 9.
 27. Delbarhet 10
  • 10,
  • när talets sista siffra är en nolla.
 28. Primtal!
  Ett naturligt tal (a > 1), som endast är delbart med sig själv (a) och enheten (1), kallas primtal.


  Primtalen under 100 är: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 och 97.

  De är 25 stycken!
 29. Minsta gemensamma multipel
  Ett tal, som har den egenskapen, att det är jämt delbart med vart och
  ett av flera andra givna tal, kallas dessa tals gemensamma mångfald
  (multipel) eller gemensamma dividend.
  12, 24 och är jämt delbara med såväl 4 som 6 och följaktligen är 12, 24 och 36 gemensamma dividender (multiplar) till 4 och 6.

  • Den minsta gemensamma multipeln (MGM) eller minsta gemensamma dividend (LCM - least common multiple)
  • är den minsta av de gemensamma multiplerna.

  Minsta gemensamma multipel är produkten av alla primfaktorer i den högsta potens de ingår i de givna talen.


  • T.ex. LCM(16,12)=48
  •       16 = 24     12 = 3 · 22     48 = 3 · 24
 30. Associativa lagen
  • (a+b)+c=a+(b+c)
  • och
  • a*(b+c)=a*b+b*c
Author:
maskenjao
ID:
264110
Card Set:
Matematik 2
Updated:
2014-02-26 21:25:31
Tags:
Math
Folders:
Math
Description:
Math
Show Answers: