2014-02-21 + frazy

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. statt
  anstatt
  • namiesto
  • miesto aby
 2. (an)statt dass
  (an)statt daß
  miesto aby
 3. statt desen
  • miesto toho
  • namiesto toho
 4. weder ... noch
  ani ... ani
 5. Die Mutter hat weder aufgeräumt, noch gewachsen.
  Mama ani neupratovala, ani neprala.
 6. angesichts
  vzhľadom na (4p)
 7. falls
  • v prípade že
  • keď
  • keby
 8. entweder ... oder
  buď ... alebo
 9. einerseits ... anderseits
  na jednej strane ... na druhej strane
 10. nicht nur ... sondern auch
  nielen ... ale aj
 11. sowohl ... als auch
  • ako ... tak i
  • tak ... ako aj
 12. erstens
  zweitens
  drittens
  • poprvé
  • podruhé
  • potretie
 13. zuerst / zunächts
  naprjv / predovšetkým
 14. dazu kommt noch
  ešte k tomu
 15. außerdem
  okrem toho
 16. schließlich
  • konečne
  • nakoniec
 17. Entweder fahren wir nach Deutschland, oder wir bleiben zu Hause.
  Buď pôjdeme do Nemecka, alebo zstaneme doma.
 18. Falls du nicht fließig lernst, bekommst du schlechte Noten.
  V prípade že sa nebudeš usilovne učiť, dostaneš zlé známky.
 19. Einerseits will er studieren, anderseits lernt er nicht.
  Na jednej strane chce študovať, na druhej sa neučí.
 20. Hamburg ist sowohl eine Stadt, als auch ein Bundesland.
  Hamburg je tak mesto, ako aj spolková krajina.
 21. aus diesem Grund ...
  z tohoto dôvodu ...
 22. der Vorteil ist ...
  • prednosťou je ...
  • výhodou je ...
 23. als Beweis / als Beleg / als Begründung dafür ...
  ako dôkaz / doklad / dôvod pre to ...
 24. dafür spricht ...
  • tomu napovedá ...
  • pre to hovorí ...
 25. Das wird klar.
  To je jasné.
 26. deutlich aus ...
  zrejmé z ...
 27. Ein wichtiges Argument dafür ist ...
  Dôležitým argumentom za je ...
 28. Ein wichtiges Argument dagegen ist ...
  Dôležitým argumentom proti je ...
 29. hervor-heben
  • zdôrazniť
  • zvýrazniť
  • vyznačiť
 30. Ich möchte hervorheben ...
  Chcel by som zdôrazniť ...
 31. Ich bin der Meinung, das...
  • Som tej mienky, že ...
  • Myslím si, že ...
 32. Ich bin der Ansicht, das ...
  Som toho názoru, že ...
 33. Ich bin der Überzeugung, dass ...
  Som presvedčený, že ...
 34. Ich glaube / meine / finde / bin überzeugt ...
  Verím / Myslím / Považujem / Som presvedčený ...
 35. Mein Standpunkt ist ...
  • Moje stanovisko je ...
  • Z môjho hľadiska je ...
 36. Ich stehe auf meinem Standpunkt.
  Trvám na svojom stanovisku.
 37. Es steht fest, dass ...
  Je isté, že ...
 38. Es ist klar ...
  • Je zrejmé ...
  • Je isté ...
 39. Wenn man mich fragt ...
  Keď sa ma niekto spýta ...
 40. Ich bin für / gegen.
  Som za / proti.
 41. ab-hängen von
  záležať od
 42. Das hängt von mehreren Dinegn ab.
  To záleží od viacerých vecí.
 43. e Angelegenheit, en
  záležitosť
Author:
balu_1
ID:
265445
Card Set:
2014-02-21 + frazy
Updated:
2014-03-07 17:08:40
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
German Vorter
Show Answers: