Flodesanalys

The flashcards below were created by user blablablabla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Reducering av produktionstekniska lager?
  Målet är att uppnå en jämn och hög beläggning avproduktionsprocesserna

  Man kan inte belägga alla operationer till 100%, dåuppstår lager

  Uppnå kapacitetsutjämning mellan operationer

  •  - Höj kapaciteten i operationer som är  
  •  - flaskhalsar

  Reducera kapacitet i operationer som inte är flaskhalsar,genom lägre hastighet eller medvetna avbrott

  Planera produktionen efter behovet och anpassamaskinutnyttjandet efter det
 2. Reducering av planeringstekniska lager
  • Lager för att gardera mot maskinhaverier
  •  - Underhåll maskiner
  •  - Undersök orsaker till haverier och rätta till dem

  • Lager för att gardera mot kassationer
  •  - Acceptera inte kassationer (informativ inspektion)

  • Lager pga. långa verktygsbyten
  •  - Reducera ställtider

  • Lager som skydd mot ändrade produktionsplaner
  •  - Var flexibel – korta ställtider och genomloppstider
 3. Reducering av psykologiska lager
  Vill känna sig säker på att klara av situationen, om något oförutsett skulle inträffa

  Eliminera först behoven av lager(kassation, maskinhaverier, planering etc.)

  • Gå sedan över till lagerlös produktion via ettreservlagersystem
  •  - Skapa ett lager som förseglas och endast används vidonormala behov
  •  - Efter användning skall man genast lägga tillbaks det somtogs därifrån
 4. Reducering av lager pga. seriestorlekar
  Stora seriestorlekar innebär automatiskt att man får storalager mellan operationer, eftersom detaljerna endast kanbearbetas en i taget

  Detta löses genom enstycksflöden - varje enhet överförstill nästa operation så snart den är klar i den föregående

  Lösning - ändra maskinernas placering och installeralämpliga transportanordningar mellan dem

  Lösning – reducera ställtider
 5. Vad var grejen med Taylor, och vad ville han?
  lade grunden till systematiska arbetsmätningar på 1920-talet.

  Ville bygga upp tidsunderlag för alla arbetsoperationer.

  Lade grunden till MTM-systemet (senare MTM2, MTM3, som var grövre och enklare)
 6. Vad innefattar systemförluster?
  • Kontrollanter
  • Justerare
  • Obelagda ersättare
  • Personlig fördelningstid
 7. Vad är balanseringstid och balanseringsförlust?
  Balanseringstid är tid belagt med arbete. Förlusten är förlusten av detta. Typ mellan stationer på en lina.
 8. Vad är nettomonteringstid och hanteringsförlust?
  Icke-värdeadderande tid är hanteringsförlust, typ ta upp verktyg, flytta på saker osv.

  Det andra säger sig självt.
 9. Vad är totalförlust?
  Balanseringsförlust + Hanteringsförlust + Systemförlust
 10. Produktionens prestationsmål, vilka är det?
  Kvalitet, hastighet, tillförlitlighet, flexibilitet och kostnad
Author:
blablablabla
ID:
265615
Card Set:
Flodesanalys
Updated:
2014-03-09 15:50:40
Tags:
flödesanalys
Folders:

Description:
första
Show Answers: