6

The flashcards below were created by user sefee on FreezingBlue Flashcards.

 1. 日历
  • Rìlì
  • day calendar
 2. 年历
  • Niánlì
  • year calendar
 3. 校历
  • Xiào lì
  • school calendar
 4. 学年
  • Xuénián
  • school year
 5. 开始
  • Kāishǐ
  • start
 6. 结束
  • Jiéshù
  • end
 7. 过去
  • Guòqù
  • pass, be over
 8. 开学
  • Kāixué
  • school starts
 9. 放假
  • Fàngjià
  • day off
 10. 寒假
  • Hánjià
  • winter vacation
 11. 春假
  • Chūnjià
  • spring vacation
 12. 暑假
  • Shǔjià
  • summer vacation
 13. 度假
  • Dùjià
  • take vacation
 14. 放寒假
  • Fàng hánjià
  • have winter vacation
 15. 放两天假
  • Fàng liǎng tiān jiǎ
  • have two days off
  • Jiǔ
  • long (time)
 16. 感恩节
  • Gǎn'ēn jié
  • Thanksgiving
 17. 圣诞节
  • Shèngdàn jié
  • Christmas
 18. 学期
  • Xuéqí
  • semester
 19. 学生手册
  • Xuéshēng shǒucè
  • student handbook
 20. 作业
  • Zuòyè
  • homework
  • be afraid
 21. 宁可
  • Nìngkě
  • would rather
 22. 厉害
  • Lìhài
  • sharp
 23. 计划
  • Jìhuà
  • plain
 24. 也许
  • Yěxǔ
  • perhaps
 25. 不过
  • Bùguò
  • but
 26. 校园
  • Xiàoyuán
  • school campus
 27. 设备
  • Shèbèi
  • facility
 28. 教室
  • Jiàoshì
  • classroom
 29. 走廊
  • Zǒuláng
  • hallway
 30. 置物柜
  • Zhìwù guì
  • locker
 31. 外边
  • Wàibian
  • outside
 32. 电脑室
  • Diànnǎo shì
  • computer room
 33. 办公室
  • Bàngōngshì
  • office
 34. 校长室
  • Xiàozhǎng shì
  • principal's office
 35. 医务室
  • Yīwù shì
  • nurse's office
 36. 大礼堂
  • Dà lǐtáng
  • auditorium
 37. 剧场
  • Jùchǎng
  • theater
 38. 食堂
  • Shítáng
  • cafeteria
 39. 学生中心
  • Xuéshēng zhōngxīn
  • student center
 40. 写作中心
  • Xiězuò zhōngxīn
  • writing center
 41. 连。。。也
  • Lián... Yě
  • ..even
 42. 没想到
  • Méi xiǎngdào
  • did not expect
 43. 搬家
  • Bānjiā
  • Move
  • Shì
  • matter
 44. 回来
  • Huílái
  • come back
  • Wèi
  • m.w for people (respectful)
 45. 想念
  • Xiǎngniàn
  • miss
 46. 一草一木
  • Yī cǎo yī mù
  • everything (on campus)
 47. 继续
  • Jìxù
  • continue
 48. 体育馆
  • Tǐyùguǎn
  • gymnasium
 49. 更衣间
  • Gēngyī jiān
  • locker room
 50. 健身房
  • Jiànshēnfáng
  • exercise room
 51. 篮球场
  • Lánqiú chǎng
  • basketball court
 52. 足球场
  • Zúqiú chǎng
  • football court
 53. 运动场
  • Yùndòngchǎng
  • football court
 54. 附近
  • Fùjìn
  • nearby
 55. 室内
  • Shìnèi
  • indoor
 56. 游泳池
  • Yóuyǒngchí
  • swimming pool
 57. 停车场
  • Tíngchē chǎng
  • parking lot
 58. 草地
  • Cǎodì
  • lawn
 59. 花园
  • Huāyuán
  • garden
 60. 池塘
  • Chítáng
  • pond
 61. 凉亭
  • Liángtíng
  • pavilliion, gazebo
  • Shù
  • tree
 62. 什么都有
  • Shénme dōu yǒu
  • have everything
 63. 连。。。也有
  • Lián... Yěyǒu
  • even have
 64. 给。。。 用
  • Gěi... Yòng
  • for... to use
Author:
sefee
ID:
266757
Card Set:
6
Updated:
2014-03-17 16:46:15
Tags:

Folders:
language
Description:
6
Show Answers: