Aias Lines 1-100

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. δεδορκα (δέρκομαι)
  I see clearly
 2. κυνηγετουντα (κυνηγετέω)
  hunting
 3. μετρουμενον (μετρέω)
  measuring
 4. τα ἰχνη
  tracks, footsteps
 5. νεοχαραχθ᾽ (ος  η  ον)
  • adj
  • newly imprinted
 6. εὐρινος  ον
  keen-scenting
 7. ἡ βασις
  • a step
  • attack
 8. σταζων (στάζω)
  dropping, letting fall
 9. τῃ ἱδρωτι
  sweat (dat)
 10. ξιφοκτονους (ος  ον)
  slaying with a sword (adj)
 11. παπταινειν (παπταίνω)
  to look about with a sharp, searching glance
 12. εννεπειν (ἐνέπω)
  to tell
 13. εἰδυιας (οἶδα)
  • knowing (fem part)
  • she/her who knows
 14. ἐθου (ἐθω)
  I think this is 'be accustomed', but it governs ἐννεπειν so it ends up being something like 'come to tell!' or just 'tell!'
 15. εὐμαθες (ης  ες)
  clearly (adj)
 16. αποπτος ον
  • adj
  • unseen
 17. του κωδωνος
  trumpet
 18. ἐπεγνως (ἐπιγιγνώσκω)
  you observed
 19. σακεσφορῳ (ος  ον)
  • adj
  • shield-bearing
 20. το πραγος
  state affair(s)
 21. περανας (περαίνω)
  accomplishing (part aor)
 22. άσκοπος  oν
  heedless,
 23. τρανες (ης  ες)
  • adj
  • clear, distinct
 24. του ᾽θελοντης
  of my own desire/accord
 25. ὑπεζυγην (ὑποζεύγνυμι)
  I was yoked/burdened/tied to
 26. ἐφθαρμενας (φθείρω)
  destroying/destroyed
 27. αρτιως
  recently
 28. τας/της λειας
  plunder
 29. κατηναρισμενας (κατεναρίζω)
  killing outright
 30. ταις ἐπισταταις
  guardians
 31. των ποιμνιων
  of the flocks
 32. ὁ ὀπτηρ
  • noun
  • one who looks/a watchman/scout
 33. πηδωντα (πηδάω)
  leaping, springing
 34. νεορραντῳ (ος  ον)
  • adj
  • newly-sprinkled/wetted
 35. κἀδηλωσεν ((ἀ)δηλοω)
  and made (in)visible
 36. ᾳσσω (αἰσσω)
  shoot, dart
 37. εκπεπληγμαι (ἐκπλήσσω)
  I am unsure, confused
 38. εφηκεις (ἐφήκω)
  you are arrived
 39. κυβερνωμαι
  I am steered
 40. τῃ κυναγιᾳ
  • noun
  • hunt, chase
 41. δυσλογιστον (ος  ον)
  • adj
  • hard to compute, senseless
 42. βαρυνθεις (βαρύνω)
  being weighed down depressed
 43. χραινεσθαι (χραίνω)
  to touch slightly
 44. εξεπραξατ᾽ (ἐκπράσσω)
  • brought about
  • achieved
 45. κατημελησ᾽ (καταμελεω)
  be inattentive
 46. ποιαισι (ποιος  α  ον)
  of what sort
 47. ταις τολμαις
  recklessnesses
 48. δολιος  α  ον
  treacherous, stealthy
 49. τα τερμ᾽
  • edges, boundaries
  • goal, aim
 50. δισσαις (ος  η  ον)
  • adj
  • twofold, double
 51. ταις στρατηγισιν
  of the general
 52. μαιμωσαν (μαιμάω)
  being very eager
 53. ἀπειργω
  I keep away from
 54. δυσφορους (ος  ον)
  heavy, hard to bear
 55. ἀνηκεστου (ος  ον)
  • adj
  • incurable, fatal
 56. τας/της χαρας
  joy(s)
 57. συμμεικτα (ος  ον)
  • adj
  • commingled, confused
 58. ἀδαστα (ος  ον)
  • adj
  • undivided
 59. των βουκολων
  herdsmen
 60. τα φρουρηματα
  that which is watched
 61. ἐκειρε (κείρω)
  he cut out/carved out?
 62. ῥαχιζων (ῥαχίζω)
  cutting through the spine
 63. ὁτε ... ἀλλοτε
  at one time...at another time
 64. εμπιτνων (ἐμπιπτω)
  falling upon (pres. part)
 65. των στρατηλατων
  commanders, generals
 66. ὠτρυνον (ὀτρύνω)
  I was encouraging
 67. τα ἑρκη
  enclosures, fences, snares
 68. ἐλωφησεν (λωφάω)
  he rested
 69. συνδετους (ος  ον)
  • adj
  • bound hand and foot
 70. αἰκιζεται
  he maltreats
 71. δειξω
  Ι shall show
 72. περιφανη (ης  ες)
  openly, clearly seen
 73. θροῃς (θροέω)
  you may cry aloud
 74. δεχου (δεχομαι)
  take!
 75. αποστροφους (ος  ον)
  • adj
  • averted
 76. τας/της αὐγας
  beams
 77. απειρξω
  I shall keep away from
 78. τας/της αἰχμαλωτιδας
  captive(s)
 79. ἀπευθυνοντα (ἀπευθύνω)
  binding back
 80. προσμολειν
  to come
 81. ἀνεξῃ (ἀνέχω)
  you will hold/lift up
 82. την δειλιαν
  cowardice
 83. αρῃ (αἴρω)
  take up, attach, gain
 84. αρκειτω (ἀρκέω)
  let him hold off
 85. τανυν
  now
 86. μεμηνοτ᾽ (μαίνομαι)
  • pf part
  • raging, being furious
 87. οκνεις (ὀκνέω)
  you are shrinking from
 88. πελας
  • adv
  • near, hard by
 89. σκοτωσω (σκοτόω)
  I shall/should darken
 90. μεντἀν
  μεντοι
 91. ἑστως (ἵστημι)
  • pf pt
  • make to stand
 92. κυρεις (κυρεω)
  you hit upon
 93. μενοιμ᾽ (μενω)
  would that/may I stay
 94. ἐκτος
  • adv
  • without/outside
 95. βαιον (ος  α  ον)
  little
 96. εντρεπῃ (ἐντρέπω)
  you turn about
 97. στεψω (στέφω)
  I put round
 98. τοις λαφυροις
  spoils
 99. ἐβαψας (βάπτω)
  you dipped
 100. το ἐγχος
  spear/lance
 101. ὁ κομπος
  a boast
 102. ἀπαρνουμαι
  I deny utterly
 103. ᾐχμασας (αἰχμάζω)
  you threw the spear
 104. ἀτιμασουσ᾽ (ἀτιμαω)
  hold in dishonour
 105. τεθνασιν (θνήσκω)
  • they are dead
  • (pf)
 106. ξυνηκ᾽ (συνίημι)
  I understand
 107. ἀφαιρεισθων (ἀφαιρέω)
  let them take away!
Author
ID
267124
Card Set
Aias Lines 1-100
Description
Aias vocab 1-100
Updated
Show Answers