Chapter17.txt

The flashcards below were created by user ch537837 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 尤其
  yóu qí
 2. bǎi
 3. 乐队
  lè duì
 4. 吹奏
  chuī zòu
 5. 优厚
  yōu hòu
 6. 混进
  hún jìn
 7. 卖力
  mài lì
 8. 单独
  dān dú
 9. 必定
  bì dìng
 10. 担心
  dān xīn
 11. 骗子
  piàn zǐ
 12. shā
 13. yuè
 14. 害怕
  hài pà
 15. 注意
  zhù yì
 16. 悦耳
  yuè ěr
 17. 随时
  suí shí
 18. 假扮
  jiǎ bàn
 19. 演出
  yǎn chū
 20. 装作
  zhuāng zuò
 21. 去世
  qù shì
 22. 露出马脚
  lù chū mǎ jiǎo
 23. 一但
  yī dàn
 24. 南 郭 先 生 越 想 越 害 怕,于 是 趁 别 人 不 注 意 时, 偷 偷 地 溜 走 了。
  Nánguō xiān shēng yuè xiǎng yuè hài pà ,yú shì chèn bié rén bù zhù yì shí ,tōu tōu de liū zǒu le 。
Author:
ch537837
ID:
269050
Card Set:
Chapter17.txt
Updated:
2014-04-03 06:57:00
Tags:

Folders:

Description:
1
Show Answers: