Kadın doğum

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Burch operasyonunda kullanılan ligamentin adı nedir?
  Cooper (pektineal) lig
 2. Vajinal cuff süspansiyon ameliyatlarında kullanılan ligament hangisidir?
  Sakrospinöz lig
 3. N pudendus ve a pudendalisin arkasında seyreden lig hangisidir?
  Sakrotüberöz lig
 4. Promontoryum ile symphysis pubisin üst kenarı arasındaki çap hangisidir?
  Conjugata anatomica
 5. Promontoryum ile symphysis pubisin orta noktası arasındaki çap hangisidir?
  Conjugata vera
 6. Promontoryum ile symphysis pubisin alt kenarı arasındaki çap hangisidir?
  Conjugata diagonalis
 7. Pelvik girimin en dar çapı hangisidir?
  Conjugata vera
 8. Vajinal tuşe ile ölçülebilen pelvik girim çapı hangisidir?
  Conjugata diagonalis
 9. Pelvik girimin en geniş çapı hangisidir?
  Diameter transversa
 10. Diameter obliqua hangi yapıların arasındadır?
  Eminentia iliopubica ile karşı tarafın articulatio sacroiliacası
 11. Tüm pelvisin en dar çapı hangisidir?
  İnterspinöz diameter
 12. Pelvik çıkımın en geniş çapı hangisidir?
  Diameter anteroposterior
 13. Ön-arka çapı transvers çapından uzun olan pelvis tipi hangisidir?
  Android
 14. En nadir ve doğuma en elverişsiz pelvis tipi hangisidir?
  Platypelloid pelvis
 15. Kadınlarda en sık gözlenen 2 pelvis tipi nedir?
  • 1) Gynecoid
  • 2) Miks
 16. Kadında spatium perinei profundumun içinde hangi kaslar bulunur?
  • m. transversus perinei profundus (diaphragma ürogenitalenin esas kası)
  • m. sfinkter üretra
 17. M. levator aniyi hangi sinirler inerve eder?
  Plexus pudentalisten çıkan n. rectalis inf ve S3-4 sinir lifleri
 18. Mediolateral epizyotomide kesilen kas hangisidir?
  m. bulbocavernosus
 19. Epizyotomi sırasında hangi pelvik kasın zarar görmesi riski yoktur?
  m. ischiocavernosus
 20. Mons pubisteki kıllanma paterninin ters üçgen şekline dönmesi neyi gösterir?
  Virilizasyonu
 21. Labium majustaki ter bezlerinin kronik iltihabına ne denir?
  Hidraadenitis suppurativa
 22. Labium majustaki ter bezlerinin benign tümörüne ne denir?
  Hidroadenoma
 23. Kadında rima pudendi ve vestibulum vajina nerelerdir?
  • Rima pudendi: labia majora arasındaki açıklık
  • Vestibulum vajina: labia minora arasındaki açıklık
 24. Kadında inguinal kanalda hangi yapılar bulunur?
  • Lig teres uteri (round lig)
  • n. ilioinguinalis
  • n. genitofemoralisin genital dalı
  • Oblitere processus vaginalis (Nuck kanalı)
 25. Kadında üretral katlantıdan gelişen yapı nedir?
  Labium minus
 26. Labia minoranın önde ve arkada birleşerek oluşturdukları yapılar nelerdir?
  • Önde: Frenulum clitoridis
  • Arkada: Fourchetti
 27. Vestibulum vajinaya hangi yapılar açılır?
  • Vajen
  • Eksternal üretral orifis
  • Gll vestibularis major (Bartolin) ve minörler
  • Paraüretral bezler (Skene)
 28. Bartolin bezi hangi yapının arkasında bulunur ve nereye açılır?
  • m. bulbocavernosusun arkasında bulunur?
  • Posterior vestibule açılır.
 29. Prostat bezinin kadındaki karşılığı nedir?
  Skene (paraüretral bezler): ostium üretra externumun her iki yan tarafına açılırlar.
 30. Kadında erektil olabilen yapılar nelerdir?
  • Labium minus
  • Klitoris
  • Bulbus vestibuli
  • Kolumna rugarum (vagina)
 31. Kadın genital sisteminin lenfatik drenaji hangi lenf zincirine olur?
  • İnguinal lenfatik zincire dökülür
  • (Klitorisinki pelvik lenfatik zincire)
 32. Hymenin en sık görünümü nasıldır?
  Anüler
 33. Hymen doğumdan sonraki haline ne ad verilir?
  Karunkula myrintiformis
 34. Kadın dış genital sistemini hangi damarlar besler?
  • Esas olarak a pudenda interna (a iliaca internanın dalı)
  • Mons ve labia majorayı a pudenda externa (a femoralisin dalı)
 35. Vajende kavernöz doku içeren yapı hangisidir?
  Kolumna rugarum
 36. Vajeni destekleyen yapılar nelerdir?
  • Apeks: Kardinal ve uterosakral lig
  • Orta: Paracolpium (arcus tendineusa tutunur)
  • Alt: Üretra, levator ani, perineal cisim
 37. Kuldosentez nereden yapılır?
  Fornikslerin en derini olan posterior forniksten
 38. Vajen florasını hangi bakteriler oluşturur?
  • Prepubertal: Difteroidler
  • Postpubertal: Laktobasiller
 39. Vajenin inervasyonu nasıldır?
  • Üst: Uterovajinal pleksus (Frankenhauser ganglionu)
  • Alt: N. pudendus
 40. Kadın genital sisteminin müllerian orjinli olmayan yapısı hangisidir?
  Over
 41. Endometriumun her siklusta yıkılıp atılan tabakası ve onun rejenereasyonundan sorumlu tabakası nelerdir?
  • Fonksiyonel tabaka: Her siklusta atılır
  • Stratum bazale: Rejenerasyondan sorumludur.
 42. Uterusun doğum sırasında alt-pasif segment olarak adlandırılan kısmı neresidir?
  Isthmus
 43. Uterusun en kuvvetli ligamenti hangisidir?
  Kardinal lig
 44. Uterin arteri ve üreteri içeren lig hangisidir?
  Kardinal lig
 45. Uterusun sinirlerini içeren lig hangisidir?
  Sakrouterin lig
 46. Uterusun destek görevi olamayan lig hangisidir?
  Lig. latum
 47. Lig latumun içerisinde bulunmayan genital yapılar hangileridir?
  • Over
  • Tubal fimbriyal uçlar
 48. Overin ligamentleri nelerdir?
  • Yan duvara asan: Infindibulopelvik (lig suspensarium ovarii)
  • Uterusa bağlayan: Lig ovari proprium
 49. Uterin arterin dallanması sırasıyla nasıldır?
  • Arkuat
  • Radyal
  • Bazal
  • Spiral
 50. Tuba uterinanın uterusa en yakın kısmı hangisidir?
  Isthmus tuba
 51. Tuba uterinanın ektopik gebeliğinde rüptürün en erken aşamada gerçekleştiği kısmı hangisidir?
  Isthmus
 52. Tuba uterinanın en uzun ve ektopik gebeliklerin en sık olduğu kısmı hangisidir?
  Ampulla
 53. Tuba uterinanın overe en yakın kısmı hangisidir?
  İnfindibulum
 54. Overin yerleştiği fossa overika nerede bulunur ve hangi sinirle komşudur?
  • a. iliaca communisin bifurkasyonunun altındadır.
  • n. obturatoriusla komşudur
 55. Uterusa tutunmayan tek pelvik lig hangisidir?
  Lig suspensorium ovari (infindibulopelvik lig)
 56. Kadında embryonel hayattaki gubernakulum artıkları nelerdir?
  • Lig teres uteri (round lig)
  • Lig ovari proprium
 57. Lig latum içerisindeki embryonel artıklar nelerdir?
  • Morgagni kisti: Müllerian kalıntı
  • Epoöphoron (Rosenmüller organı)
  • Paraöphoron
  • Gardner kisti
 58. Üreter kadında hangi genital yapıları çaprazlar?
  • Overi arkadan
  • a. uterinayı altından çaprazlar
 59. Üreterin cerrahiye sekonder obstrüksiyonu en sık hangi işlem sırasında gerçekleşir?
  Uterin arterin bağlanması sırasında
 60. Mesanede sempatik inerve olan ve kontinanstan sorumlu kısım hangisidir?
  Mesane tabanı (trigon ve detrusor)
 61. Mesanenin parasempatiklerle inerve olan ve miksiyondan sorumlu kısmı hangisidir?
  Mesane kubbesi
 62. Mesane boynu süspansiyon operasyonlarında hangi boşluk kullanılır?
  Prevezikal boşluk (Retzius)
 63. Paravezikal boşluğun sınırları nelerdir?
  • Önde: pubik kemik
  • Altta: endopelvik fasya
  • Üstte: lateral umbilikal lig
  • İçte: Vezikouterin lig
  • Arkada: Kardinal lig
Author:
Farash
ID:
269401
Card Set:
Kadın doğum
Updated:
2014-04-07 19:09:31
Tags:
jinekoloji anatom
Folders:

Description:
a
Show Answers: