farma leki nasenne i uspokajające

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. benzodiazepiny - mechanizm działania
  • nasilanie wiązania GABA z rec. GABAa, działającego hamująco na OUN
  • działanie zależne od obecności GABA, stąd ich względne bezpieczeństwo
  • szybki początek działania
 2. benzodiazepiny - działanie farmakologiczne
  • działanie ośrodkowe:sedacja
  • działanie nasenne
  • zmniejszanie lęku
  • rozluźnienie mięśni
  • niepamięć wsteczna
  • aktywność p/drgawkowa
  • działanie obwodowe:
  • rozszerzenie naczyń wieńcowych (po podaniu i.v.)
  • blokada złącza nerwowo-mięśniowego
 3. antagonista benzodiazepin
  • flumazenil, współzawodniczy o wiązanie z rec. GABAa, podaje się serię wstrzyknięć o małej objętości
  • ma aktywność wewnętrzna
 4. benzodiazepiny - tolerancja na lek
  • efekt senność ustępuje po 3-4 tyg od rozpoczęciu stosowania
  • efekt anksjolityczny nie zmniejsza się
  • problem stanowi psychiczne uzależnienie(powiązanie dobrego samopoczucia z zażywanym lekiem)
 5. benzodiazepiny - przykłady
  • klonazepam
  • diazepam
  • lorazepam
  • triazolam (najlepsza specyfika jeśli chodzi o leczenie bezsenności)
  • flumazenil(odwrotny agonista)
 6. benzodiazepiny - wpływ na EEG i stadia snu
  • w stanie czuwania dochodzi do osłabienia czynności alfa i wzmożenia niskonapięciowej czynności szybkiej (na reakcje te rozwija się tolerancja)
  • stadium snu:
  • -skraca czas do wystąpienia snu-zmniejsza liczbę wybudzeń
  • -skrócenia stadium 1(narastającej senności) i znacznego skrócenia stadium 3 i 4(snu wolnofalowego)
  • -skrócenie i zwiększenie ilości cykli REM
  • -ogólne wydłużenie snu poprzez wydłużenie stadium 2 (składowego fazy non-REM)
 7. benzodiazepiny - odstawienie leku
  nagłe odstaiwnie leku może spowodować efekt odbicia - zwiększenie ilości i intensywności snu REM, zwykle bez zaostrzenia bezsenności (ale też może być!)
 8. benzodiazepiny - wpływ na oddychanie
  w dawkach leczniczych nie wywołują upośledzenia oddychania, ale rozluźniają mięśniówkę(w tym mm. górnych dróg oddechowych)  co może prowadzić do bezdechu nocnego lub pogłebiać ten stan
 9. benzodiazepiny - wpływ na układ krążenia
  • niewielki wpływw dawkach sedacyjnych
  • obniżają ciśnienie i powodują wzrost HR
  • w przypadku diazepamu: związane to jest ze zmniejszeniem obciązenia komory lewej i obj. wyrzutowej serca. powoduje on równiez zwiększony przepływ przez nacz. wieńcowe(prawdopodobnie zw. ze zwiększonym st. adenozyny)
  • midazolam: w dużych dawkach zmniejsza przepływ mózgowy i przyswajanie tlenu
 10. benzodiazepiny - czas działania
  • 1) bardzo krótki: midazolam (i.v. premedykacja anestezjologiczna przy krótkich zabiegach)
  • 2) krótki (do 6h): triazolam(nasenne)
  • 3) średni czas działania (6-24h)- temazepam, estazolam
  • 4) długodziałające (>24h)- flurazepam, diazepam, kwazepam, chlordiazepoksyd. zastosowanie:detoksyfikacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, zapobieganie drgawkom, leczenie nadmiernej spastyczności mięśni, zbyt długie działanie by były stosowane jako l. nasenne
 11. benzodiazepiny - wł. farmakokinetyczne
  • metabolizowane orzez CYP3A4 i 2C19 (którego inh. są erytromycyna, klarytromycyna,rytonawir,itrakonazol,sok grejfrutowy)
  • wszystkie b. wchłaniane są całkowicie (oprócz klorazepamu- wchłania się dopiero jego matabolit-nordazepam)
  • aktywne są też metabolity niektorych b. i mają one bardzo długi czas półtrwania
 12. benzodiazepiny - dz.n.
  • zawroty głowy
  • uczucie zmęczenia
  • wydłużenie czasu reakcji
  • zaburzenie czynności intelektualnej
  • splątanie
  • niepamięć wsteczna
  • niezborność ruchowa
  • osłabienie
  • bóle głowy
  • nudności i wymioty
  • biegunka
  • mogą wywołać objawy paradoksalne: koszmary senne, gadatliwość, lęk, drażliwość, tachykardię
  • łagodne uzależnienie (przy odstawieniu pojawiają sie lekko nasilone objawy, które poprzednio spowodowały stosowanie leku)
  • nie wolno prowadzić samochodu po b.
 13. benzodiazepiny - przykłady stosowane w zab. lękowych
  • alprazolam (xanax)
  • klorazepat
  • diazepam
  • oksazepam
 14. benzodiazepiny stosowane w  bezsenności
  • estazolam
  • flurazepam
  • kwazepam
  • triazolam
 15. benzodiazepiny stosowane w napadach drgawkowych
  • klonazepam (też w leczeniu ostrej manii)
  • klorazepat
  • diazepam
 16. nowi agoniści rec. benzodiazepinowego
  • zopiklon
  • zolpidem(bezsenność)
  • zaleplon(bezsenność)
  • czas trwania 8h, brak efektu z odbicia, mało dz.n.
  • indiplon
 17. barbiturany - mech. działania
  • powodują preferencyjnie zahamowanie reakcji polisynaptycznych.
  • 1)hamują postsynaptycznie przekaźnictwo poprzez indukowanie przez GABA prądu chlorkowego(aktywacja rec. GABAa) wydłużając okresy otwarcia kanału (benzodiazepiny zwiększają częstotliwość otwierania się tychże) związane z podj alfa i beta (benzodiazepiny z podj. alfa i gamma?)
  • 2)zmniejszają depolaryzację wywołaną przez glutaminian (działają hamująco na podtypy AMPA rec.) mała selektywność + niski indeks terapeutyczny = liczne dz.n. zw. z ogólną sedacją OUN
 18. barbiturany - wpływ na ból
  w małych dawkach nasilają reakcję na ból = nie należy ich podawać w celach wywołania sedacji lub snu przy nawet umiarkowanym nasileniu bólu
 19. barbiturany - wpływ na sen
  • wydłużanie całkowitego czasu snu
  • zmniejszanie latencji snu
  • skrócenie REM oraz snu wolnofalowego
  • po kilku dniach stasowania obserwuje się wzrost tolerancji na lek (i na inne środki działające depresyjnie na OUN w tym etanol)
  • odstawienie leku powoduje efekt z odbicia
 20. barbiturany - wpływ na obwodowy układ nerwowy
  zmniejszają przekaźnictwo w zwojach autonomicznych hamują pobudzenie rec. nikotynowych
 21. barbiturany - wpływ na ukł. oddechowy
  • hamują czynnośc oddechową i jego automatyzm
  • dawki powyżej terapeutycznych powodują zmniejszenie czynności neurogennej i hamują napęd hipoksyjny
 22. barbiturany - wpływ na ukł. krwionośny
  • niewielke, prawie nieistotne obniżenie ciśnienia krwi i spowolnienia akcji serca
  • u osób z zastoinową niewydolności serca lub wstrząsem hipowolemicznym, w wyniku hamowania odruchów sercowo-naczyniowych, dochodzi do nadmiernego spadku ciśnienia
  • zmniejszenie przepływu mózgowego i nerkowego po sedacji przy użyciu tiopentalu
 23. barbiturany - przykłady
  • amobarbital (bezsenność,doraźnie w drgawkach, premedykacja anestezjologiczna)
  • butabarbital (bezsenność, premedykacja anestezjologiczna)
  • mefobarbital
  • pentobarbital (bezsenność,doraźnie w drgawkach, premedykacja anestezjologiczna)
  • fenobarbital (powolny początek, długie działanie -> zapobiegnie napadom padaczkowym, premedykacja anestezjologiczna, uspokojenie w ciągu dnia)
  • tiopental (infukcja lub utrzymanie znieczulenia, premedykacja anestezjologiczna, opanowanie ataków drgawkowych)
 24. anksjolityki bez działania nasennego
  • propranolol (lęk sceniczny)
  • buspiron (oddziałowuje na co może: serotoninergiczny z katalepsją, aktywnym składnikiem jest kwas g-hydroksymasłowy)
 25. zopiklon - mechanizm działania
  wybiórczy, wiąże się tylko z podjednostką alfa1 rec. GABAa
 26. barbiturany a benzodiazepiny - różnica w działaniu
  barbiturany wiążąc się z rec. GABA wywołują przepływ jonów Cl- nawet przy braku obecniści GABA
 27. barbiturany - dz.n.
  • uogólnione zahamowanie funkcji OUN
  • depresja ośrodka oddechowego
  • nie wolno stosować z alkoholem!
  • wywołują uzależnienie (objawy odstawienne- wzmożona drażliwość,bezsenność)
  • indukowanie cytochromów p450(zwiększony metabolizm innych środków)
 28. benzodiazepiny - metabolizm
  ulegają dwufazowemu metabolizmowi w wątrobie(po pierwszym powstają aktywne metabolity)metabolity wydzielane są z żółcia i mogą być wchłaniane zwrotnie w jelitach (sprzyja temu tłusty posiłek)
 29. antyhistaminiki - mech. działania
  • antagoniści rec. H1 -> zmniejszenie uwalniania acetyloholiny w ukł. siatkowatym -> obniżenie świadomości i wywołanie sennościa
  • przechodzą przez barierę krew-mózg
  • nie wywołują tolerancji i uzależnienia
  • słabsze od barbituranów i benzodiazepin
 30. antyhistaminiki - przykłady
  • difenhydramina
  • hydroksyzyna
 31. antyhistaminiki - zastosowanie
  lek uspakający, zmniejszają lęk i napięcie przed planowaną operacją
 32. leki działające na pozasynaptyczne rec. GABAa - przykłady agonistów
  • gaboksadol
  • izoguawacyna
  • etomidat(środek znieczulający ogólnie)
 33. leki działające na pozasynaptyczne rec. GABAa  - mechanizm działania
  • wydłuża fazę snu głębokiego bez wpływu na REM
  • nie wiadomo czy jest toksyczny
  • działa na tonicznie aktywowane pozasynaptyczne rec. Gaba zlokalizowane w OUN(mają inną budowę niż tradycyjne rec. zamiast podj. delta jest podj. sigma,nie działają na nie benzodiazepiny, ale działa np tauryna)
 34. leki działające wybiórczo na podj. alfa 1 rec. GABA-przykłady
  • zolpidem
  • zaleplon
  • zolpiklon
 35. leki działające wybiórczo na podj. alfa 1 rec. GABA - właściwości, dz.n.
  • nie są metabolizowane do aktywnych metabolitów = krótki czas działania, brak objawów sedacji następnego dnia(najkrótszy -> zaleplon, zalecany osobom które zasypiają prawidłowo, a budzą sie wciągu nocy)
  • nie wpływają na fazy snu
  • dz.n.: gorzki smak w ustach, bóle głowy, zmiany skórne, reakcje alergiczne, przy dłuższym stosowaniu toleracja i uzależnienie
 36. pagoklon i ocynaplon
  • agoniści rec. alfa2 i 3
  • ankjolityki
 37. agoniści rec. melatoninowych-przykłady
  melatonina i ramelteon
 38. agoniści rec. melatoninowych typu 1 i 2
  • wywołują sen
  • nie uzależniają
  • nie powodują efektu z odbicia
 39. agomelatyna
  • agonista rec. melatoninowych i antagonista rec. 5-HT2c
  • lek ułatwiający zasypianie i przede wszystkim antydepresant
 40. faramkoterapia zab. lękowych
  lęk uogólniony- krótkotrwale: buspiron/benzodiazep., przewlekle: antydepres.atak paniki- krótko: benzod. +antyd. przewlekle: antyd.fobia społeczna, trema - krótko: bemzod./b-bloker, przew: antyd.zesp. obsesyjno-kompluswyne - krótko i długo: SSRIzesp. stresu pourazowego - krótko: benzod., długo: antyd.
 41. leki stosowane w terapii ataków paniki
  alprazolamSSRI: fluoksetyna, paroksetyna, sertralinatrójpierścieniowe
Author
ID
269568
Card Set
farma leki nasenne i uspokajające
Description
leki anksjolityczne
Updated
Show Answers