Kadın doğum

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. En sık konjenital vulvar tümör nedir?
  Hemanjiyom (çilek şeklinde)
 2. Prepubertal dönemde en sık karşılaşılan jinekolojik problem nedir?
  Vulvovajinit
 3. Prepubertal dönemde vajende kronik enflamasyon sonucu oluşan patoloji nedir?
  Labial agglutinasyon (sineşi)
 4. Reprodüktif dönemde en sık vulvovajinit etkeni nedir?
  Candida
 5. Kadın dış genitalyasının ülser etkenleri nelerdir?
  • Enfeksiyöz: En sık HSV
  • Non-enfeksiyöz: Behçet, Crohn, lichen planus
 6. Vulvar kitlenin en sık nedeni nedir?
  Bartolin kisti
 7. Lichen planusun biyopsi bulgusu nedir?
  Plazma hücreli mukozit
 8. Vulvar ve vajinal epidermal kistlerin en sık nedeni nedir?
  Epizyotominin yanlış tamir edilmesi
 9. Erkekteki hidroselin kadındaki karşılığı nedir?
  Nuck kanal kisti
 10. Fox Fordyce hastalığı nedir?
  Apokrin bezlerin ağzının keratin ile tıkanması (nonenfeksiyöz)
 11. Vulvanın ince sigara kağıdı gibi göründüğü patolojisi nedir?
  Liken sklerozis
 12. Vulvada beyaz lezyonun en sık nedeni nedir?
  Liken sklerozis
 13. Vulvanın Paget hastalığının melanomdan ayrımı nasıl yapılır?
  Paget hücrelerinin musikarmin + boyanmasıyla
 14. Serviksin en sık tümörü nedir?
  Servikal polipler

  Endometrial poliplerle birlikteliği sıktır, ikisi de estrojen bağımlıdır
 15. Serviksin en sık nonneoplastik lezyonu nedir?
  Servikal inklüzyon kisti (Nabothian kisti)

  Gebeliği veya kronik servisiti takiben ortaya çıkar
 16. Servikste ve vajende anormal keratinizasyona ne denir?
  Lökoplaki (HPV ilişkilidir)
 17. Vajende normal olmayan hücreleri lugol solüsyonuyla boyanmasına göre ayırmaya ne denir?
  Schiller testi
 18. Uterin myomun kliniği nasıldır?
  • En sık asemptomatiktir
  • En sık semptomu menorajidir.
  • Menoraji en sık submüköz myomda olur.
 19. Uterin myomun en sık yerleşim yeri neresidir?
  Korpus
 20. Uterin myom hangi lokalizasyonunda bası semptomlarına en çok neden olur?
  İntraligamenter
 21. Uterin myomun neden olduğu nadir durumlar nelerdir?
  • Uterus inversiyonu
  • Abdominal asit (psödo Meigs)
  • Polisitemi
 22. Uterin myomun sekonder değişiklikleri nelerdir?
  • Hyalin: En sık
  • Kalsifik: En sık postmenopozal dönemde
  • Kırmızı (karneöz): En sık gebelikte, venöz staz ve tromboz
  • Akut nekroz: En sık saplı subseröz myomda
  • Septik: En sık vajene doğanda
 23. Uterin myomun hangi lokalizasyonunda malign transformasyon riski fazladır?
  Submüköz
 24. Gebelikteki tek myomektomi endikasyonu nedir?
  Subseröz torsiyone myom
 25. Uterin myomun cerrahi endikasyonları nelerdir?
  • Semptomatik olduğu tüm durumlarda
  • Abort ve infertiliteye neden olduğu durumlarda
 26. Benign uterin leiomyomların metastaz yaptığı durumlar nelerdir?
  • Leiomyomatozis peritonealis disseminata
  • Benign metastaz yapan myom
 27. Uterin myomun en sık semptomu nedir?
  DEA (polisitemi de yapabilir)
 28. Uterin myom tanısında en sensitif yöntem hangisidir?
  MRI
 29. Adenomyozisin kesin tanısı nasıl konur?
  Patolojiyle
 30. Uterin myoma en sık eşlik eden lezyon hangisidir?
  Adenomyozis (tersi de geçerli)
 31. Adenomyozis triadı nedir?
  • Multipar
  • Menoraji
  • Sekonder dismenore
 32. Endometrial hiperplazi riskini artıran ilaçlar nelerdir?
  • Tamoksifen
  • Estrojen preparatları
  • Dijitaller
 33. Estrojenin ve progesteronun endometrium üzerine etkileri nedir?
  • Estrojen apoptozisi azaltır
  • Progesteron artırır.
 34. Endometrial hiperplazi tedavisi nasıldır?
  • Atipisiz: Medikal tedavi, 3 ay ara ile biyopsi takibi
  • Atipili: Histerektomi, (fertilite isteği varsa yüksek doz progestin)
 35. Adneksiyal kitlelerin benign görünüm kriterleri nelerdir?
  • 8 cm'den küçük olması
  • Solid komponent bulundurmaması
  • Uniloküle, septasız, internal eko içermemesi
  • Tek taraflı, düzgün konturlu olması
  • Asit, yapışıklık, infiltrasyona neden olmaması
 36. İnfantil ve prepubertal dönemde adneksiyal kitlenin en sık 2 nedeni nedir?
  • 1) Fonksiyonel kist
  • 2) Germ hücreli tümör
 37. Adölesan ve reprodüktif dönemdeki kadında adneksiyal kitlenin en sık 2 nedeni nedir?
  • 1) Fonksiyonel kist
  • 2) Gebelik
 38. Perimenopozal ve postmenopozal kadınlarda adneksiyel kitlenin en sık nedenleri nelerdir?
  • Perimenopozal: Leiomyom
  • Postmenopozal: Ovarian tümör
 39. Prepubertal yaş grubunda uniloküler over kistlerinin tedavi yaklaşımı nasıldır?
  • Kendiliğinden geriler, cerrahi veya aspirasyon önerilmez
  • Persistans veya büyüme gösterirse tümör belirteçleri bakılır, malignite düşünülürse cerrahi yapılır.
  • Malignite şüphesinde karyotipleme yapılmalıdır.
 40. Postmenopozal ve reprodüktif dönemde adneksiyal kitlelerde malignite düşündüren boyut nedir?
  • Postmenopozal: >5 cm
  • Premenopozal: >8 cm
 41. Fonksiyonel over kistleri (nonneoplastik kistler) nelerdir?
  • Folikül kisti (en sık)
  • Korpus luteum kisti
  • Teka lutein kisti
 42. Korpus luteum persistansı (Halban sendromu) ayırıcı tanısının önemi nedir?
  • Adet gecikmesi ile başlayan progesteron kırılma kanaması ve adneksiyal kitle ile kendini göstereceğinden en sık ektopik gebelikle karışır.
  • Ayrımı HCG ölçümü ile yapılır.
 43. Teka lutein kistlerinde patofizyoloji ve eşlik ettiği durumlar nedir?
  • Aşırı HCG etkisiyle oluşurlar.
  • En sık trofoblastik hastalıklara eşlik ederler.
  • Normal gebelik, çoğul gebelikler, Rh immunizasyonu, DM ve ovulasyon indüksiyonunda da görülebilirler.
 44. Overde en sık torsiyon nedeni kist hangisidir?
  • En sık: Fonksiyonel kistler
  • Neoplastik olarak en sık: Matür kistik teratom
 45. Over torsiyonunun en önemli risk faktörü nedir?
  Ovarian kitle
 46. Normal adet kriterleri nelerdir?
  • 24-35 günlük sikluslar
  • 4-8 gün arası
  • 5-80 ml kan kaybı
 47. Adet kanamasının miktarının az olmasına ne denir? Hangi hastalıklara eşlik eder?
  Hipomenore

  • Hymenal veya servikal stenoz (kriptomenore)
  • Asherman sendromu
  • KOK kullanımı
 48. Hipermenore, menoraji, metroraji, menometroraji ne demektir?
  • Hipermenore: Artmış kanama miktarı
  • Menoraji: Kanamanın hem miktarının hem süresinin artması
  • Metroraji: Menstrüel kanama ile ilişkisiz kanama olması
  • Menometroraji: İrregüler aralıklarla gelişen süresi ve miktarı değişen kanama
 49. Metroraji nedenleri nelerdir?
  • Endometriyal-servikal polipler-kanserler
  • Klamidyal servisit (en sık enfektif neden)
  • Vajinal enfeksiyonlar (trichomonas)
  • Kronik endometrit
  • Atrofik vajinit
  • Ovulasyon kanaması
  • Servikal eversiyon
 50. limenore (<24 gün) ve oligomenore (>35 gün) hangi durumlara eşlik eder?
  • Polimenore:
  • -Luteal yetmezlik
  • -Anovulasyon
  • -Perimenopozal dönemin başlangıcında

  Oligomenore: Sıklıkla anovulasyona bağlıdır.
 51. epubertal dönemde anormal uterin kanamanın en sık nedenleri nedir?
  • 1) Vulvovajinit
  • 2) Yabancı cisim

  Meme gelişimi olmadan başlayan bütün kanamalar araştırılmalıdır.
 52. ölesan ve perimenopozal dönemde anormal uterin kanamanın en sık nedeni nedir?
  Anovulasyon
 53. Reprodüktif dönemde anormal uterin kanamanın en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) Ekzojen hormon kullanımı
  • 2) Gebelik
 54. Postmenopozal dönemde anormal uterin kanamanın en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) Endometriyal atrofi
  • 2) Endometriyal polip
 55. İnfantta vajinal kanamanın en sık nedeni nedir?
  Maternal estrojenin çekilmesi
 56. Kadında üretral prolapsus tedavisi nasıldır?
  Estrojenli pomad
 57. PKOS'ta kanamanın patofizyolojisi nedir?
  Estrojen kırılma kanamasıdır (mens değil)
 58. DUKlar içinde önceden estrojene maruz kalınması gereken tip hangisidir ve hangi durumlarda görülür?
  Progesteron çekilme kanaması olması için öncesince estrojene maruziyet şarttır.

  • Normal menstrüel kanama
  • Progesteron challenge test (PCT)
  • Korpus luteumun çıkarılması
 59. mal uterin kanamanın medikal tedavisi nasıldır?
  • Progestin: MPA ovulasyonu baskılamaz, hasta gebe kalabilir, depo MPA akut tedavide kullanılmaz
  • Estrojen + progestin: Seksüel aktif, anovulasyon kanaması olan ve gebelik istemeyenlerde
  • Estrojen: Aşırı kanamalı, endometriumu ince hastalarda akut dönemde en etkili tedavidir. Hemodinamisi bozuk hastada IV verilebilir.
  • NSAID: Patolojisi bulunmayan ovulatuar sikluslu kadında ilk tercih
  • KOK: Hem normal adeti hem menorajiyi azaltır, koagülopati varsa sürekli kullanımı önerilir.
  • Levonorgestrelli RİA: Desidualizasyonla kan kaybını endometriyal ablasyona eşit etkide azaltır.
  • Uterotoniklerin yeri yoktur.
 60. Adölesanda anormal uterin kanamanın nedeni en sık koagülopati nedir?
  vWH
 61. Ektopik gebelik risk faktörleri nelerdir?
  • Tubal düzeltici cerrahi (riski en fazla artıran)
  • Ektopik gebelik öyküsü (riski 2. en fazla artıran)
  • Pelvik enfeksiyon (en sık neden), erken yaşta cinsel ilişki, vajinal duş, illegal-rekürren abort
  • Sterilizasyon
  • Uterin-tubal anomali, salpingitis isthmica nodosa, geçirilmiş andominal cerrahi
  • Sigara
  • IVF
  • İleri anne yaşı
  • Siyah ırk
 62. Kontraseptif yöntemler içinde ektopik gebelik riskini artıran hangisidir?
  Progesteronlu RİA
 63. Kontraseptif yöntemler içinde kaçak gebelik olsa bile ektopik gebelik riskini azaltanlar hangileridir?
  • KOK
  • Bariyer yöntemler
 64. Ektopik gebeliğin en sık ve en nadir yerleşim yeri neresidir?
  • En sık: Tüpler (en sık ampulla, en az kornual (interstisyel))
  • Tüp dışı en sık: Overler
  • Termde en sık: Abdominal
  • En nadir: Histerektomi sonrası
 65. Tubal rüptürün en erken ve en sık gerçekleştiği ektopik gebelik lokalizasyonu neresidir?
  İsthmik
 66. En geç semptom veren, rüptürün en geç olduğu, uterus rüptürü de yapabildiği için histerektomiye gidebilen ektopik gebelik lokalizasyonu nedir?
  Kornual (interstisyel)
 67. Ektopik gebeliğin klasik triadı nedir?
  • Abdominal ağrı (en sık)
  • Adet rötarı
  • Vajinal kanama
 68. Serviks hareketlerinin ağrılı olması (Banki belirtisi) hangi durumlarda olabilir?
  PID veya ektopik gebelik
 69. Ektopik gebelikte HCG takibi nasıl fikir verir?
  48 saatte %66'dan az artması ektopik gebelik lehinedir (normal gebelikte 48 saatte 2'ye katlar)

  48 saatte %50'den fazla düşerse spontan abort lehinedir
 70. kte HCG piki kaçıncı haftalarda görülür?
  8-10
 71. Gebelikte progesteron seviyesi ile fetusun viabilitesi arasındaki ilişki nedir?
  • >25: viable
  • <5: nonviable
  • 5-25 arası belli değil
 72. Ektopik gebelikte nelerin kan seviyesi artar?
  • Maternal serum CK (kas hasarı)
  • CA 125
  • Maternal AFP
  • SP1=PAPP-C
 73. Ektopik gebelikte nelerin kan seviyesi normalden azdır?
  • HCG
  • CRP (enfeksiyonu ekarte ettirir)
  • Progesteron, estrojen
  • Relaksin, prorenin, renin
  • Placental growth factor
 74. TV-USG'de intrauterin gebelik kesesi HCG kaçın üzerine çıkınca görülmelidir?
  2000
 75. Ektopik gebeliğin gebelik kesesi USG'de nasıl görünür?
  Tek katlı desidual görünüm (yalancı gebelik kesesi=psödosak) şeklinde
 76. Ektopik gebelikte MTX endikasyonları nelerdir?
  • Ağrı olmaması (veya çok az olması)
  • HCG<5.000
  • Fetal kardiyak aktivite olmaması
  • Kitlenin 3,5 cm'den küçük olması
  • Rüptür, kanama olmaması
  • Cerrahi sonrası HCG değerleri azalmaması
 77. Ektopik gebelikte MTX tedavi şeması nasıldır?
  • Tek doz MTX'tan 1 hafta sonra HCG %15'ten az düşmüşse 2. bir doz yapılır.
  • 2. hafta düşüş yine azsa cerrahi endikasyonudur.
 78. Kronik ektopik gebelik ve tedavisi nedir?
  • HCG çok düşük olduğu halde tubal kitlenin persistansıdır.
  • Tedavisi salpenjektomidir
 79. Ovaryan gebeliğin bilinen tek risk faktörü nedir?
  RİA
 80. Servikal ektopik gebeliğin riski nedir?
  a. uterinaya yakın komşuluğundan dolayı şiddetli kanamaya neden olabilir, histerektomiyle sonuçlanabilir
 81. En mortal seyredebilen ektopik gebelik yerleşimi nedir?
  Abdominal
 82. Sekonder dismenorenin en sık nedeni nedir?
  Endometriyozis
 83. Endometriyoziste gebe kalınsa bile abort riskinin fazla olmasının nedeni nedir?
  Vironectinin (integrin res) olmaması
 84. Donmuş pelvis (pelviste yaygın adezyonlar) nedeni patolojiler nelerdir?
  • Endometriyozis
  • Tekrarlayan PID atakları
 85. Endometriyozisin cerrahi tedavisi nasıldır?
  • >3 cm kistektomi endikasyonudur
  • LUNA (uterosakral lig kesilmesi): ağrı tedavisi sağlar
 86. Endometriyozis hangi kanserler için risk faktörüdür?
  Overin endometrioid ve berrak hücreli kanserleri
 87. Gebeliğin en sık komplikasyonu ve tanımı nedir?
  Spontan abort: <20 hafta veya <500 olan gebeliğin sonlanması.
 88. Spontan abortun 1. ve 2. trimesterda en sık nedenleri nelerdir?
  • 1. trimesterda kromozomal anomali
  • 2. trimesterda servikal yetmezlik
 89. Spontan abortlarda en sık ve en az görülen kromozomal anomaliler nelerdir?
  • En sık anomali grubu: Trizomiler (en sık 16)
  • En sık anomali: Monozomi 45 X (Turner)
  • En az anomali grubu: Otozomal monozomiler
 90. Anembryonik gebelik hangi patolojide görülebilir?
  Polipleudi
 91. Abortus imminens ve incipiens tanımları ve tedavi yaklaşımları nelerdir?
  • İmminens (Düşük tehdidi): Servikal kanal kapalıdır, parça düşme hikayesi yoktur, gözlenir
  • İncipiens (Kaçınılmaz düşük): Kanal açılmış, serviks silinmiştir ancak henüz uterus dışına çıkmamıştır. Hemodinamik stabilite durumunda kendiliğinden abort olması beklenir.
 92. Abortus inkompletus ve missed abort tanımları ve tedavileri nedir?
  • İnkompletus: Abort gerçekleşmiş ama içerde parça kalmıştır
  • Antibiyotik + D/C

  Missed: Abort fetusun içerde birkaç hafta kalmasıdır. DİK'e neden olabileceği için D/C yapılır.
 93. Ma
 94. rtalite riskinin en çok olduğu abort tipi nedir ve tedavisi nasıldır?
  • Septik abort (en sık kriminal abortuslar sonrası olur)
  • Polimikrobiyaldir, antibiyotik baskısı sonrası D/C
 95. Habitüel (tekrarlayan) abort tanımı ve en sık ve en nadir nedenleri nelerdir?
  • 2 ya da daha fazla ardışık abort
  • En sık: İmmünolojik nedenler
  • En nadir: Enfeksiyonlar
 96. Anne-baba HLA'sı ile abort riski arasındaki ilişki nedir?
  HLA'lar benzedikçe abort riski artar
 97. Son trimesterda intrauterin ölümün en sık nedeni nedir?
  DM
 98. Antifosfolipid sendromunda abortun nedeni nedir?
  Antitrombotik etkili anneksin V'in inhibisyonu
 99. Tekrarlayan abortların nedeni uterin anomalilerden en sık ve gebelik sonucu en kötü ve tedaviyle başarı şansı en yüksek olanı hangisidir?
  Septat uterus
 100. Uterus füzyon anomalilerinden hangisinin diğer üriner anomalilerle birlikteliği yoktur?
  Septat uterus
 101. Beraberinde %40 unilateral renal agenezi görülen uterus anomalisi nedir?
  Unikornuat uterus
 102. Uterusun normalin varyantı olarak kabul edilen ve abort riskini artırmayan anomalisi hangisidir?
  Arkuat uterus
 103. T şeklinde uterin kavite nedeni nedir?
  IU DES maruziyeti
 104. Tekrarlayan aborta neden olan trombofililerden OR kalıtılan hangisidir?
  MTHFR mut (hiperhomosisteinemi)
 105. MTHFR mut (hiperhomosisteinemi) ilişkili klinik tablolar nelerdir?
  • Tromboz
  • Habitüel abort
  • NTD
  • Atheroskleroz
 106. Habitüel abort nedeni trombofililerden en nadiri hangisidir?
  AT3 eksikliği
 107. Primer dismenorede etyoloji nedir?
  Artmış PG F2α
 108. Primer ve sekonder dismenorenin kliniği nasıldır?
  • Primer: Adetten 1-2 sa önce başlayan kramp tarzında ağrı. Menarş yıllarında başlar
  • Sekonder: Ağrı adetten 1-2 hf önce başlar, başlangıcı menarştan yıllar sonradır.
 109. Kronik pelvik ağrı kliniği nasıldır?
  • >6 ay süren
  • Adet ile ilişkisi olmayan
  • Tedaviye cevap vermeyen ağrı
 110. Pelvik konjesyon sendromunun tedavisi nedir?
  Hormonal supresyon
 111. Disparoninin sık nedenlerinden biri nedir?
  Vulvar vestibulit
 112. PMS tedavisinde etkin ilaçlar nelerdir?
  • SSRI
  • Alprazolam
 113. Fizyolojik vajinal akıntıyı azaltan faktörler nelerdir?
  • KOK kullanımı
  • Anovulasyon
 114. Fizyolojik vajinal akıntıdaki hücre hakimiyeti nasıldır?
  • Reprodüktif faz: Süperfisyal (E etkisiyle)
  • Luteal faz: İntermediyer (P etkisiyle)
  • Postmenopozal ve prepubertal: Parabazal (Hormon yokluğunda)
 115. En sık vajinal enfeksiyon?
  Bakteriyel vajinozis
 116. Bakteriyel vajinozis tedavisi nasıldır?
  • Metranidazol (ilk tercih)
  • Klindamisin (gebelikte ilk tercih)
 117. Trichomonas vajinitinin kliniği nasıldır?
  • En sık asemptomatiktir
  • En sık semptomu yeşilimsi akıntıdır
  • Vajen pH'sı artmıştır
  • Çilek serviks görülür
  • Bakteriyel vajinozisleberaberliğe bağlı sıklıkla Clue cell ve Whiff testi pozitiftir
 118. Trichomonas vajiniti tedavisi nasıldır?
  • Metranidazol
  • Eş tedavisi, tedavi boyunca bariyer yöntemi
 119. Reprodüktif dönemde vulvovajinitin en sık nedeni nedir? (Genelde vajinitin 2. en sık nedeni)
  Candida
 120. Candida vajinitinin en sık semptomu nedir?
  Kaşıntı
 121. Vajen pH'sının normal olduğu vajinit etkeni nedir?
  Candida
 122. Candida vajiniti kültüründe hangi besiyerleri kullanılabilir?
  Saboraud veya Nikerson
 123. Topikal estrojen kullanılan genital hastalıklar nelerdir?
  • Atrofik vajinit
  • Sineşi
  • Üretral prolapsus
 124. Gonokok ve klamidyanın vajinal tutulumu nasıldır?
  • Gonokok sadece prepubertal dönemde vajinit yapabilir
  • Klamidya hiç yapmaz
 125. Servisitin en sık nedenleri nelerdir?
  Gonore ve klamidya
 126. Sıklıkla semptomatik seyreden genital trakt enfeksiyonu etkeni nedir?
  Gonore
 127. İnfertilite araştırılmasında ilk basamak inceleme tetkiki nedir?
  HSG
 128. HSG menstruel siklusun neresinde yapılır?
  Adetten hemen sonra (gebelik ve luteal endometriyumun yalancı görünümleri ekarte edilir
 129. HSG'nin en sık komplikasyonu nedir?
  Enfeksiyon
 130. Laparoskopinin açık cerrahiye en önemli üstünlüğü ve dezavantajı nedir?
  • Enfeksiyon riski azalır
  • Mesane ve üretere termal hasar riski artar
 131. Laparoskopinin en sık komplikasyonu nedir?
  Süperfisyal epigastrik arterin zedelenmesi
 132. Histerektominin en sık nedeni nedir?
  Myoma uteri
 133. Jinekolojik operasyon sonrası üreter zedelenmesi tanısı nasıl konur?
  IV indigo carmin ve sistoskopi
 134. Üreter oklüzyonu riski hangi operasyonda daha fazladır?
  Total prolapsus nedeni ile yapılan histerektomide
 135. Postop üreter oklüzyonu üreterin en sık hangi segmentinde görülür ve tedavisi nedir?
  Üreterovezikal bileşkede görülür, katater yerleştirilir, yerleştirilemezse cerrahi yapılır.
 136. Jinekolojik operasyonda mesane zedelenmesinde ne yapılır?
  • Primer kapatılır
  • Trigon zedelenirse üreterin reimplantasyonu gerekebilir
 137. Radikal histerektominin en sık subakut komplikasyonu nedir?
  Mesane disfonksiyonu
 138. Jinekolojik operasyonlarda en sık zedelenen sinir hangisidir?
  Femoral sinir
 139. Vajinal süspansiyon ameliyatlarında en sık zedelenen damar hangisidir?
  a. gluteus inf
 140. Uygunsuz litotomi pozisyonundan dolayı zedelenen sinir hangisidir?
  N. cutaneus femoralis lateralis
 141. Radikal histerektomide lenfadenektomide, zedelenen sinir hangisidir?
  N. obturatorius
 142. C/S ve normal doğumun en sık komplikasyonu nedir?
  İnsizyon veya epizyo hattında hematom
 143. C/S'in en sık nedeni nedir?
  • En sık: Geçirilmiş sezaryen
  • En sık primer: Distozi
 144. C/S sırasında fetusun başından tutulamıyorsa neresinden tutulur?
  Sadece femur
 145. Plasenta akkreata-inkreata ayrımı nasıl yapılır?
  MRI
 146. Jinekolojik operasyonlar sonrası gelişen fistüllerin yakkaşımı nasıldır?
  • Batın içine: hemen cerrahi onarım
  • Cilde: medikal tedavi
  • Rektovajinal: kendiliğinden kapanır
  • Vezikovajinal fistül: sonda yerinde bırakılır
 147. Klamidya servisitinde tedavi nasıldır?
  Tetrasiklin
 148. Donovan cismi hangi hastalıkta görülür?
  • Klebsiella (calymmatobacterium) granulomatis enfeksiyonunda
  • Ayrıca psödoelefantiyazise neden olabilir
 149. Herpes genitalisin inkübasyon süresi ne kadardır ve primer enfeksiyonun kliniği nasıldır?
  • 2 haftadır
  • Primer enfeksiyon genelde asemptomatiktir.
 150. Herpes genitalisli annenin bebeği nasıl doğurulur?
  Eylem sırasında lezyon veya prodromal semptomlar varsa C/S ile, yoksa normal.
 151. Primer sifiliz kliniği ve tanısı nasıldır?
  • Temastan 3 ay sonra inokulasyon sahasında endure, sert, akıntısız ve ağrısız şankr. 
  • En duyarlı yöntem karanlık alan mikroskopisi
 152. Sifilizin en bulaştırıcı olduğu dönem hangisidir?
  Sekonder
 153. Sifilizden en sık ölüm nedeni nedir?
  Kardiyovasküler sifiliz
 154. Konjenital sifilizin USG bulguları nedir?
  • 18 haftaya kadar semptom vermez
  • Polihidramniyoz ve plasentomegali tipiktir
 155. Konjenital enfeksiyon etkenlerinden riskin en yüksek vajinal doğum sırasında olanları hangileridir?
  • HSV
  • HIV
 156. HIV+ gebede yaklaşım nasıldır?
  • Zidovudin verilir
  • C/S ile doğurtulur
 157. PID en çok hangi organları tutar?
  • Üst genital traktusun enfeksiyonudur
  • Endometrit, salpenjit (en sık), peritonit
 158. PID'yi başlatan ajanlar nelerdir?
  Sıklıkla klamidya veya gonokokla başlar, polimikrobiyal karaktere bürünür. Bu yüzden tanıda kültür kullanılmaz
 159. PID için en hassas dönem ve koruyucu faktörler nelerdir?
  • En hassas dönem adölesan yaş grubudur
  • Koruyucu faktörler: Bariyer yöntemler (en koruyucu), KOK, depo MPA, tüp ligasyonu, hormonlu RİA
 160. Reprodüktif çağda kadında kasık ağrısı ne düşündürür?
  PID
 161. PID semptomları nelerdir?
  • Alt abdominal ağrı (en sık)
  • Vajinal akıntı
  • Yüksek ateş
 162. Tuboovaryan apse patolojisi nedir ve tedavisi nasıldır?
  • PID'nin son basamağıdır, geç veya yetersiz tedavi sonucu oluşur.
  • Ampirik antibiyotikle çoğunda yanıt alınır, alınmazsa cerrahi drenaj uygulanır
  • Rüptür durumunda acil laparotomi yapılır.
 163. PID komplikasyonları nelerdir?
  • Rekürrens (en sık komplikasyon)
  • İnfertilite-ektopik gebelik
  • Kronik pelvik ağrı
  • Pelviperitonit
  • Tuboovaryan apse
 164. Kadında pelvik tbc kliniği nasıldır?
  • En sık asemptomatiktir
  • En sık semptomu infertilitedir
  • Nadiren ileri evre over kanserine benzer tabloya neden olur
 165. İnfertilite açısından en kötü prognozlu tüp enfeksiyonu hangisidir?
  Tbc
 166. Tbc kadın genital sisteminde tutulumu nasıldır?
  • 1) Tüpler
  • 2) Endometriyum
 167. Toksik şok sendromundan ölümün en sık nedeni nedir?
  ARDS
Author
ID
269633
Card Set
Kadın doğum
Description
a
Updated
Show Answers