Fookien

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. rat
  chi
 2. ox
  gu
 3. tiger
  ho
 4. rabbit
  toh (`)
 5. dragon
  leng
 6. snake
  zhua
 7. horse
  beh (-)`
 8. goat
  yu (:)
 9. monkey
  kaw (^)
 10. chicken
  kway
 11. dog
  kaw (`)
 12. pig
  ti (`)
 13. pork
  ti (`) ba`
 14. beef
  gu ba
 15. goat
  yu (:) ba
 16. vegetable
  • so cai
  • cai luy
 17. fruits
  ke tsi (`)
 18. spoon
  teng (-) si (^)
 19. fork
  chia (` cha) ma (/)
 20. chopsticks
  ti (`)
 21. menu
  cai tua
 22. drinks
  dim diao
 23. glass
  tsui pui (-)
 24. cup
  te pui (-)
 25. bowl
  ua
 26. bottle
  tsui kan (/)
 27. sweet
  ti (-)
 28. spicy
  dua
 29. sour
  seng
 30. bitter
  ko (`)
 31. salty
  kiam (- no air)
 32. Lasay
  chia (- teeth)
 33. order
  kio chai
 34. pineapple
  ong lai (^)
 35. juice
  tsap
 36. apple
  piang ko (/)
 37. mango
  sua na
 38. orange
  siam (^)
 39. papaya
  bok kua
 40. watermelon
  se gui
 41. coffee
  kape
 42. seafood
  • hi dui
  • hai xian
 43. shrimp
  he
 44. crab
  tsim (^)
 45. soup
  teng
 46. noodles
  mi
 47. egg
  neng (-)
 48. duck
  a
 49. vinegar
  cho (-)
 50. soy sauce
  tao yu (:)
 51. garlic
  seng tao (^)
 52. ginger
  kyu (-)
 53. breakfrast
  • cha chan
  • tsa ki
 54. lunch
  • go chan
  • ditaw
 55. dinner
  am teng (`)
 56. dessert
  • leng sit
  • ti teng
 57. seat
  ze
 58. bill
  siu tua
 59. hot
  sio
 60. cold
  • peng
  • leng
 61. ice
  seng
 62. instant noodles
  pao mi
 63. lights
  dian
 64. lugaw
  be (^)
 65. pillow
  tsim thaw
 66. blanket
  pe (-)
 67. camera
  siong ki
 68. cabinet
  tu (^)
 69. ballpen
  tsui pit
 70. pencil
  yan pit
 71. bag
  • pe pao
  • yi pao
 72. tissue
  zhua kun
 73. shirt, blouse
  teng sa
 74. short
  te koh
 75. pants
  teng koh
 76. socks
  beh (^ short)
 77. slippers
  tsian tuah
 78. shoes
  ue
 79. jacket
  kwa sa
 80. scissors
  ka qian
 81. towel
  • mo kun (- body)
  • bin (`) kun (face)
 82. handkerchief
  tsui kun
 83. computer
  dian lo
 84. cellphone
  tsui ki
 85. TV
  dian see
 86. telephone
  dian uey
 87. ref
  • ping du (^)
  • seng du (^)
 88. sala
  ke tia
 89. kitchen
  zao (`) ka (/)
 90. toothbrsh
  ki bin (-)
 91. toothpaste
  ki ko
 92. wallet
  pe bao
 93. comb
  dua a
 94. picture
  siong pi (`)
 95. desk
  sia di toh (short)
 96. toilet paper
  ce zhua
 97. electrical fan
  dian huang see
 98. paypay
  ke see
 99. stove
  zao (`)
 100. ?
  lai kho
 101. clock
  see tseng
 102. thermos
  dian kuan
 103. young
  siao diyan
 104. fat
  puy
 105. thin
  san (-)
 106. strong
  iong (-)
 107. weak
  lam (-)
 108. good (amazing)
  (ya, tsin) gaw
 109. good (buot)
  kway (-)
 110. angry
  siu ki
 111. happy
  • hua hi (-)
  • kway lok
 112. excited
  hua hi (-)
 113. sad
  • siong sim
  • pi ai
  • pi siong
 114. shy
  pay se
 115. rude
  pay si (-)
 116. lazy
  pin tua (/ nose)
 117. afraid
  • kia
  • huan ho
 118. bad
  pay
 119. tall
  • dio (` person)
  • teng (things)
 120. short
  • uwe (- person)
  • te (things)
 121. scold
  ma
 122. ear
  hi ya (/)
 123. mouth
  tsui
 124. stomach
  pak to
 125. foot
  ka (-)
 126. neck
  am kuy
 127. arm
  tsui kho
 128. hair
  tao meng
 129. head
  tao
 130. nose
  pih
 131. fingernail
  tseng ka (short)
 132. eyebrow
  bak bay (/)
 133. ulcer
  uy (/)
 134. forehead
  taw hia (short)
 135. pusod
  pak tsay
 136. upper leg
  tua thuy
 137. lower leg
  sio thuy
 138. tongue
  tsi a
 139. teeth
  tsui ki
 140. gums (body)
  ki hun
 141. finger
  cheng thaw a
 142. skin
  pe
 143. "veins" on the skin
  tsia hun
 144. of course
  tong nian
 145. month
  ge (short)
 146. everyday
  tak dit
 147. next
  • sua (lo ki)
  • chiap (lo ki)
 148. last
  zui aw
 149. last (week)
  teng (le pay)
 150. next (week)
  e (le pay)
 151. usually
  po tong
 152. drive
  hua (tsia)
 153. airplane
  huy ki
 154. boat
  zun (^)
 155. borrow
  tsio (`)
 156. hot
  • dua
  • sio
 157. cold
  leng
 158. seldom
  han xi
 159. told
  kang *person* kong
 160. mall
  siong tiu
 161. store
  tiam
 162. minute
  hun

  kiam _ hun be _ tiam
 163. hour
  • tiam seng
  • see
 164. so long
  ya ku
 165. like _
  tsiu (^) ani
 166. meaning
  yi si (- easy)
 167. cut hair
  qian tao meng
 168. baby
  eng (/) di (-)
 169. go out
  tsut ki
 170. diba
  kiam m si
 171. sky
  ti (teeth & nose)
 172. ask
  meng
 173. kulang
  kiam (`)
 174. thirsty
  tsui ta
 175. haven't
  m pat
 176. halin
  si/tan/kiak (tsut ki)
 177. dark
  am
 178. go down
  lo ki
 179. come down
  lo lai
 180. go up
  • pe ki
  • ki ki
 181. come up
  ki lai
 182. upstairs
  • teng bin
  • teng ka
 183. downstairs
  • e bin
  • e ka
 184. heart
  sim
 185. husband
  • ang
  • tiong hu
 186. wife
  • bo
  • tai tai
 187. abi ko
  yi uy
 188. I've heard
  tia ki
 189. salesgirl
  tiam po
 190. pila mlng
  bo kuy e lang (person) ni
 191. practice
  dian sip
 192. before
  teng pay
 193. measureword for legs, arm, pencil (long things)
  ki (nose)
 194. measureword for bag
  ka (-)
 195. measureword for clothes
  nia (/)
 196. measureword for slippers, shoes (pair)
  sang
 197. measureword for paper
  tiu (-)
 198. measureword for book
  pun
 199. measureword for table, chair
  te (` short)
 200. measureword for set (sala, outfit)
  hu
 201. measureword for pants
  tsi nia (/)
 202. measureword for cp
  ki
 203. measureword for people
  • ge
  • uy (respectful)
 204. right
  • yu (:)
  • tsia (common)
 205. left
  • zo (/)
  • to (` common)
 206. front
  tsui bin (`)
 207. back
  aw bin
 208. lababu
  tsui o (-)
 209. tiles
  tsenga (/)
 210. wood
  cha
 211. metal
  tih (`) e
 212. plastic
  sok ka
 213. glass
  po leh

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
269988
Filename:
Fookien
Updated:
2014-04-10 06:16:38
Tags:
fookien
Folders:

Description:
fookien
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview