Marketing NIMA A Hoofdstuk 18

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is de definitie van produceren?
  Het vervaardigen van goederen en het verlenen van diensten
 2. Wat is het verschil tussen kostenberekeningen en kostprijsberekeningen?
  Kostprijsberekeningen zijn een onderdeel van kostenberekeningen
 3. Welke drie functies heeft de kostprijs?
  • bepalen en beoordelen verkoopprijs
  • kostenbewaking
  • op de balans waarderen van producten
 4. Wanneer is er sprake van winst?
  Als de opbrengst van een product op het moment van verkoop hoger is dan de kostprijs (op dat moment!)
 5. Onder welk kopje vermelden we de bezittingen van een bedrijf op de balans?
  debetzijde
 6. Onder welk kopje vermelden we de schulden van een onderneming op de balans?
  creditzijde
 7. Hoe noemen we producten die bij het opmaken van de balans af zijn, maar nog niet verkocht?
  Gerede producten
 8. Waar staan gerede producten op de balans?
  Aan de debetzijde
 9. Waar staan producten die tijdens het opmaken van de balans nog niet af zijn?
  De kosten die zijn gemaakt voor het deel van het product dat wel af is staat aan de debetzijde
 10. Geef de definitie van de kostprijs
  Het offer (in geld uitgedrukt) dat een onderneming moet brengen op het moment van verkoop.
 11. Welke drie methodes van kostprijsberekening kennen we?
  • integrale kostprijs
  • differentiële kostprijs
  • direct costing
 12. Hoe noemen we de kostprijs bij een standaardbezetting van de productiecapaciteit?
  standaardkostprijs
 13. Hoeveel is meestal de standaardbezetting van de totale productiecapaciteit?
  80%
 14. Welke kosten zitten in de standaardkostprijs?
  Vaste en variabele kosten
 15. Wat is het verschil tussen organische kosten en categorische kosten?
  Organische kosten zijn de kosten per organisatorische afdeling binnen een bedrijf. Categorische kosten zijn de kosten per onderdeel in het productieproces.
 16. Noem de zes onderdelen in de categorische kostenindeling
  • verbruik grond- en hulpstoffen
  • menselijke arbeidskracht
  • gebruik grond
  • gebruik duurzame goederen
  • diensten van derden
  • belastingen
 17. Wat zijn twee andere benamingen voor categorische kostenindeling?
  • kostencategorieën
  • kostensoorten
 18. Waarom is rente geen zelfstandige kostensoort?
  Omdat het onderdeel is van de andere kostensoorten
 19. Hoe noemen we het verschil tussen het noodzakelijke verbruik en het werkelijke verbruik?
  efficiency verschillen
 20. Wat zit er in de brutohoeveelheid van een product?
  Het materiaal dat werkelijk in het product zit, plus het afval en de afgekeurde delen/producten
 21. Wat zit er in de nettohoeveelheid van een product?
  Alleen het materiaal wat in het uiteindelijke product zit
 22. Gebruiken we de netto- of de brutohoeveelheid voor het berekenen van de kostprijs?
  brutohoeveelheid
 23. Waarom noemen we prijzen van arbeid, grondstoffen etc in berekeningen vaak standaardprijzen?
  Om dat ze zijn gestandaardiseerd. De werkelijke prijzen schommelen nogal
 24. Wat zit er in de vaste verrekenprijs?
  standaardprijs + toeslag voor opslagkosten, rentekosten etc. = brutohoeveelheid
 25. Hoe noemen we de standaardkosten plus opslag voor rentekosten en/of opslagkosten?
  vaste verrekenprijs
 26. Op welke theorie is de vaste verrekenprijs gebaseerd?
  vervangingswaardetheorie
 27. In welke waarde standaardiseren we arbeid in de kostprijsberekening?
  tijd, standaardtijden
 28. Uit welke drie onderdelen bestaan de kosten voor duurzame goederen?
  • afschrijvingen
  • rente
  • complementaire kosten
 29. Wat zijn afschrijvingskosten?
  De waardedaling van een duurzaam goed, uitgedrukt in geld.
 30. Noem drie voorbeelden van complementaire kosten
  • onderhoudskosten
  • reparatiekosten
  • verzekeringkosten
 31. Waarom dalen de rentekosten van een machine gedurende de tijd?
  Toekomstig geld wordt meer waard, terwijl het rente percentage gelijk blijft. Plus men lost meer af.
 32. Waarom stijgen de complementaire kosten vaak?
  Omdat er steeds meer stuk gaat, dus bvb reparaties worden duurder.
 33. Welke twee dingen moet men weten om de afschrijvingskosten te kunnen bepalen?
  restwaarde en (economische)levensduur
 34. Wat is de restwaarde?
  De opbrengst van een verkocht duurzaam goed
 35. Wat is het verschil tussen technische levensduur en economische levensduur?
  Economisch is hoelang het de meest zuinige oplossing is, technisch is wanneer het goed stuk is.
 36. Welke kosten heeft grond?
  o.a. aanschafkosten en rentekosten
 37. Waarom kun je grond niet afschrijven?
  De waarde verminderd niet
 38. Geldt bij grond ook de regel van de vervangingswaardetheorie?
  ja
 39. Welke twee soorten belastingen kennen we?
  • objectieve belastingen
  • subjectieve belastingen
 40. Welk soort belastingen zitten er op goederen, diensten, onroerend-goedbelasting, invoerrechte, accijnzen etc?
  objectieve belastingen
 41. Wat is een accijns?
  belasting die wordt geheven over de hoeveelheid product en niet over de waarde
 42. Hoe noemen we de belasting over de hoeveelheid van een product?
  accijns
 43. Noem voorbeelden van objectieve belastingen
  • goederen
  • diensten
  • onroerend-goedbelasting
  • invoerrechten
  • accijnzen
 44. Noem voorbeelden van subjectieve belastingen
  • inkomstenbelasting
  • vennootschapbelasting
 45. Waarover worden subjectieve belastingen geheven?
  winst
 46. Waarover worden objectieve belastingen geheven?
  goederen en diensten
 47. Hoe noemt men de objectieve belastingen ook wel?
  kostprijsverhogende belastingen
 48. Welk soort belasting heeft invloed op de kostprijs?
  objectieve belastingen, behalve btw, die betaalt de consument
 49. Wat is inkomensbelasting voor soort belasting?
  subjectieve belasting
 50. Hoe verrekend een producent rentekosten?
  Door ze door te rekenen in de kostprijs
 51. Zijn de btw tarieven overal in europa gelijk?
  nee
 52. Geef de definitie van constante kosten
  Kosten die niet worden beïnvloed door de productieomvang
 53. Waarom gebruikt men bij het berekenen van de constante kosten per eenheid product de normale productie en niet de werkelijke?
  Het is een voorspelling, dus moet men vooraf de productieomvang standaardiseren
 54. Hoe bereken je de constante kosten per eenheid product?
  constante kosten/normale productie
 55. Hoe ontstaan bezettingsresultaten?
  Als er in een jaar meer of minder is geproduceerd dan de normale productie
 56. Hoe noemt men het als er meer is geproduceerd dan de normale productie?
  overbezettingswinst
 57. Hoe noemt men het als er minder is geproduceerd dan de normale productie?
  onderbezettingsverlies
 58. Hoe noemen we het als er meer of minder is geproduceerd dan de normale productie?
  bezettingsgraad
 59. Wat is de formule van de bezettingsgraad?
  werkelijke productie min normale productie maal constante kosten per eenheid product
 60. Geef de definitie van variabele kosten
  Productiekosten die afhankelijk zijn van de omvang van de productie
 61. Op welke drie manieren kunnen variabele kosten reageren?
  • proportioneel
  • progressief
  • degressief
 62. Als de variabele kosten rechtevenredig veranderen met de productie, hoe noemen we dat?
  proportionele variabele kosten
 63. Wat is een andere benaming voor proportioneel variabele kosten?
  rechtevenredige variabele kosten
 64. Hoe ziet de grafiek van de proportioneel variabele kosten eruit?
  met een rechte schuine lijn
 65. Hoe noemen we het als de kosten meer stijgen dan de productieomvang?
  progressief stijgend
 66. Hoe ziet de grafiek van progressief stijgende variabele kosten eruit?
  Een bolle lijn
 67. Hoe ontstaan progressief stijgende variabele kosten?
  Bijvoorbeeld omdat de grotere hoeveelheid grondstoffen zeer duur is om te vervoeren of omdat men overwerkuren moet betalen
 68. Hoe noemen we het als de variabele kosten minder stijgen dan de productieomvang?
  degressieve variabele kosten
 69. Hoe ziet de grafiek van degressief stijgende variabele kosten eruit?
  een holle lijn
 70. Hoe ontstaan degressief stijgende variabele kosten?
  Bijvoorbeeld door kwantumkorting
 71. Gebruikt men bij berekening van de variabele kosten de normale productie?
  Nee, de werkelijke (de verwachte) productie
 72. Hoe noemt men het als men vooraf de kostprijs berekent?
  voorcalculatorische kostprijs
 73. Hoe noemt men het als men na afloop van productie de kostprijs berekent?
  nacalculatorische kostprijs
 74. Hoe noemt men de werkelijke productie ook wel?
  actuele bezetting
 75. Wat is een ander woord voor actuele bezetting?
  werkelijke productie
 76. Hoe noemen we de procentuele verhouding tussen de werkelijke bezetting en de maximale bezetting?
  bezettingsgraad
 77. Wat is de bezettingsgraad?
  De procentuele verhouding tussen de werkelijke en de maximale bezetting.
 78. Wat is de formule voor de variabele kosten per eenheid product?
  variabele kosten gedeeld door werkelijke productie
 79. Hoe veranderen de constante kosten?
  Schoksgewijs
 80. Hoe noemen we de constante kosten als ze (schoksgewijs) veranderen?
  intermitterend variabele kosten
 81. Waarom noemen we constante kosten ook wel intermitterend variabele kosten?
  Omdat ze schoksgewijs veranderen
 82. Wat is de formule voor de integrale kostprijs?
  constante kosten per eenheid product plus variabele kosten per eenheid product
 83. Wat is het verschil tussen directe en indirecte kosten?
  Directe kosten zijn direct terug te leiden naar het product, bij indirecte kosten is dat vaag
 84. Zijn directe kosten meestal constante of variabele kosten?
  variabel
 85. Zijn indirecte kosten meestal constant of variabel?
  constant
 86. Hoe bereken je de differentiële kostprijs?
  Door de kosten die men meer maakt te delen door het aantal producten dat men meer maakt.
 87. Waarvoor gebruikt men de differentiële kostprijs?
  • uitvoeren van incidentele orders
  • prijs van dumping berekenen
  • bepalen hoe lang men tijdelijke prijsverlaging kan hanteren
  • toepassen prijsdiscriminatie
 88. Hoe noemen we integrale kostencalculatie ook wel?
  absorption costing
 89. Hoe noemen we direct costing ook wel?
  variabelekostencalculatie
 90. Hoe ziet de kostenopbouw van direct costing eruit?
  • verkoopopbrengst min variabele kosten = dekkingsbijdrage
  • dekkingsbijdrage min constante kosten = winst
 91. Hoe ziet de kostenopbouw volgens de integrale kostprijscalculatie eruit?
  • verkoopopbrengst min integrale kostprijs = verkoopresultaat
  • verkoopresultaat plus positief (min negatief) bezettingsresultaat = winst
 92. Wat is een belangrijk onderdeel van budgettering?
  planning
 93. Noem de definitie van budget
  • Een financieel plan waarin de verwachte uitgaven en ontvangsten over een periode staan.
  • Alsook de taken hieromheen
  • En het dient als autorisatie om de doelen en grenzen na te leven
 94. Wat is het verschil tussen budget en begroting?
  • Een begroting is een raming van de kosten en opbrengsten
  • Het budget heeft ook een taakstellend karakter
Author
ID
270028
Card Set
Marketing NIMA A Hoofdstuk 18
Description
Marketing NIMA A Hoofdstuk 18
Updated
Show Answers