C:2 Dugga

The flashcards below were created by user maxkaymak on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är skillnaden mellan ipsativa och normativa test?
  • Normativa:
  • - Ja/nej, rätt/fel svar på en skala
  • -svaren mäter en skala/dimension/egenskap
  • ger graderade normbaserade värden
  • känsliga för skönmålning
  • svaren kan kvantifieras o jämföras med en normgrupp, (mycket eller lite av något i förhållande till normgruppen)

  • Ipsativa test:
  • man ställer olika dimensioner/skalor/egenskaper emot varandra
  • -man blir mer av något och mindre av något annat, man tvingas välja
  • -går inte att jämföra mellan individer
  • -mindre känsliga för skönmålning
  • -kan ge samma profil på 2 mycket olika personer
 2. Hur tar man hänsyn till hur uppriktiga/sanna svaren är vid användning av självskattningsformulär? Ange två metoder för hur detta kan hantera
  • 1 korrigera för skönmålning
  • 2 slarvsvar, bristande engagemang, missförstånd av uppgift, kontrollera spridningen i svaren, ja-nej tendensen.
  • 3 humör o inställning (mäta o ta med i tolkningen)
  • 4 ipsativa test, kontrollfrågor, porjektiva test
 3. Hur påverkar en minskning av antalet items testets förmåga att diskriminera dvs beskriva skillnader mellan individer?
  • färre items = sämre diskriminering, högre SEM, 
  • -slumpmässiga fel har större påverkan
  • -kan gå åt andra hållet vid för långa test
 4. vad kan man kräva för att anse att ett test är väl standardiserat?
  • bjuds o poängsätts på exakt samma sätt varje gång
  • väl administrerat
  • klart o tydligt i manualen hur man bjuder, rättar osv
  • direkt koppling mellan fråga o numeriskt värde
  • testarens utbildning o kompetens
  • testat på de förhållanden som råder inom tex Sverige eller något annat land
 5. objektiva test, fördelar
  • direkt kvantifierbar koppling mellan svarsresultat och numeriska värden
  • högre: teknisk kvalitet, standardisering, validitet, reliabilitet osv.
  • objektivitet
 6. objektiva test, nackdelar
  • skönmålning: bristande engagemang, olika typer av attityd
  • kan ge samma profil på två mycket olika personer
 7. projektiva test: fördelar
  • insikt om personlighetsdrag omedvetna för TP
  • svårt att skönmåla: TP vet ej vad som är önskvärt 
  • inga problem med läs o språkförståelse (bilder)
  • egenskaper som inte testas med objektiva test kan observeras
 8. projektiva test: nackdelar
  • svårt med standardiseringen
  • subjektiv tolkning
  • svag eller ingen validitet
  • låg reliabilitetskoefficient
 9. Två projektiva test
  • Rorschach:
  • 10 tavlor med bläckplumpsmönster
  • "vad skulle detta kunna föreställa?"
  • en omfattande Rorschachsprotokoll. kodade enligt principer som möjliggör statistiska jämförelser
  • validitet och reliabilitet starkt ifrågasatt
  • ...............
  • TAT thematic apperception test
  • olika bilder, somliga mer suggestiva än andra med varierande innehåll presenteras
  • man antar att personen identifierar sig med huvudpersonen på bilden o att TP:s personlighet projiceras på denna
  • TP:s beskrivning av bilden kommer därför ge oss en indikation om vilken personlighet TP: kan tänkas ha
 10. varför är det viktigt med testsekretess?
  • år av arbeta kan förstöras om testmetoderna blir kända för allmänheten
  • utlämnande av känsliga uppgifter av personen man testat
  • minskad trovärdighet för testare
  • i urvalssammanhang: TP kan träna på testet, i synnerhet kognitiva test
  • det skulle förekomma tolkningar/utdömanden av lekmän
 11. metoder att beräkna ett tests reliabilitet
  • test-retest: ibland efter en dag, ibland efter månader
  • kan påverkas av inlärningseffekter
  • parallella versioner av test: kan göras omedelbart efter varandra och därmed spegla hur parallella versionerna är
  • om det görs med en tids mellanrum blir reliabilitetsmåttet en kombination av test-retest och parallell-test måtten
 12. Varför bör inte resultaten på ett personlighetstest utgöra det enda underlaget för ett utlåtande om en person?
  • test för trubbiga (låg precision)
  • för låg förmåga att predicera framtida beteende
  • biografisk data, CV o tidigare arbetsprestationer är bättre prediktorer, dessa är så kallade hard facts
  • bättre med dessa vid få sökande
 13. Vad är viktigt vid bedömning av ett test?
  • -validitet, reliabilitet
  • finns det vetenskapligt stöd
  • normerat till svenska förhållanden 
  • när o hur kan man använda det
  • syfte
  • förmåga att predicera
  • kulturell fairness 
  • standardisering
 14. beskriv två test som skulle kunna användas vid en rekryteringsprocess?
  • Big five: 5 dimensioner av personlighet
  • 16 PF: 16 faktorer
  • Gordons personlighetsinventorium A-B-C: .
  • halvt ipsativt test
  • tre delar som mäter individens karakteristika på 21 skalor
  • del A mäter viktiga personliga egenskaper som ansvar o självförtroende
  • Del B mäter sex personliga värderingar med koppling till hur individen individen handskas med problem i arbetsliv och vardag ex. praktisk sinnelag o målinriktning
  • del C mäter sex personliga värderingar relaterade till mellanmänskliga relationer ex. konformitet o ledarförmåga
  • ......
  • L Sjöberg Understanding personal potential: är på väg att få större fäste
  • 201 frågor, 32 bilder som bildar 7 alternativa moduler
  • A hela testet
  • B enbart personlighetsskalorna
  • C screeningtestet
  • D upplevelse av aktuella arbetssituationen
  • E social förmåga o emotionell kompetens
  • F jagstyrka, förkortad skala
  • G enbart de traditionella Big-five skalorna
  • -alla modulerna har korrigering för skönmålning
 15. beskriv två test som skulle kunna användas vid kliniska sammanhang i samband med diagnostik o behandlingsplanering
  • MMPI-2: 
  • ska mäta viktiga personlighetsmönster o emotionella störningar
  • Man ska ta ställning till 567 påståenden
  • lättadministrerat. kräver läsförståelse motsvarande ÅK 8
  • översatt till över 15 språk 
  • datoriserade analysprogram så man slipper räkna för hand.
Author:
maxkaymak
ID:
270074
Card Set:
C:2 Dugga
Updated:
2014-04-10 20:23:54
Tags:
Dugga
Folders:

Description:
C:2 Dugga
Show Answers: