farma - leki p/depresyjne i stabilizujące nastrój

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. głowne grup leków stosowanych w depresji
  I inhibitory wychwytu monoamin

  • - trójcykliczne antydepresanty
  • - wybiórcze inh. wychwytu zwrotnego serotoniny
  • - wybiórcze inh. wychwytu zwortnego noradrenaliny
  • - inh. wychwytu serotoniny i noradr.
  • - noradrenergiczne i specyficznie serotoninergiczne leki p/depresyjne
  • - inh. wychwytu noradrenaliny i dopaminy
  • - leki zwiększające wychwyt serotoniny
  • - agoniści melatonergiczni
  • II inh. rozkładu monoamin
  • - inh. MAO
 2. przykłądy leków trójpierścieniowych
  • imipramina
  • dezipramina
  • trimipramina
  • klomipramina (najdłuższe t1/2)
  • opipramol
  • amitryptylina
 3. działanie trójpierścieniowych leków p/depresyjnych
  • -hamowanie wychwytu NOR (nortryptylina, dezypramina) i SER (amitryptylina, klomipralina)
  • -efekt antycholinergiczny (hamowanie rec. muskarynowych)
  • -hamowanie rec. alfa1
  • -blokowanie rec. H1 (efekt antyhistaminowy -> wzrost masy ciała, senność)
  • -opipramol nie działa na wychwyt NOR ani SER, działa na rec. sigma i D2
  • -działanie antydepresyjne po 2-3 tygodniach, antycholinergiczne i antyadrenergiczne b. szybko
 4. trójpierścieniowe - farmakokinetyka
  • wchłaniane szybko i dobrze
  • lipofilne
  • wydalane z moczem
 5. trójpierścieniowe - dz.n.
  • -kserostomia
  • -zab. akomodacji
  • -zaparcia
  • -utrudnienia mikcji
  • -zab. sercowo-naczyniowe: hipotensja,tachykardia, zab przewodnictwa przed-kom. (blokada kanałów Na) -> zab. rytmu serca -> samobójstwa! (odtrudka - fizostygmina pod kontrolą EKG)
  • -stany pobudzenia i splątania-tremor (nadmierne drżenie mięśniowe) (odtrudka - diazepam)
  • -zwiększenie apetytu = masy ciała
  • -nadmierne zmęczenie
  • -zab. funkcji wątroby
  • -zab. funkcji płciowych (opóźniony wytrysk...)
 6. trójpierścieniowe - p/wskazania
  • stany majaczeniowe
  • zatrucia alkoholem, lekami nasennymi
  • jaskra i utrudnienia mikcji
  • zab. rytmu serca
  • ch. niedokrwienna serca
  • nadczynność tarczycy
 7. trójpierścienowe - interakcje
  • nasilone działanie alkoholu i substancji sympatykomimetycznych i antycholinergicznych
  • hamowanie akt. CYP2D6
 8. czterocykliczne leki p/depresyjne - przykłady i sposób działania
  • maprotylina - podobnie do trójpierścieniowych, ale hamowany głównie wychwyt NA
  • mianseryna - hamowanie presynaptycznych rec. alfa2 -> nasilenie wyrzutu NA i SER, blok rec. 5-HT2 i 3 oraz H1,mitrazapina - blokowanie presynaptycznych rec. alfa2 i 5-HT3, brak hamowania zychwytu zwrotnego serotoniny i słaby antagonizm H1
 9. czterocykliczne leki p/depresyjne - zastosowanie
  depresja z lękiem i pobudzeniem (dzięki efektowi tłumiącemu)
 10. czterocykliczne leki p/depresyjne - dz.n.
  • mniej niż trójpierścieniowe, bez efektów na ukła. cholinergiczny
  • mianseryna- agranulocytoza i anemia aplastyczna
  • maprotylina - obniżenie progu drgawkowego
 11. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego SER/NOR (SNRI) - przykłady
  • wenlafaksyna
  • duloksetyna
 12. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego SER/NOR (SNRI) - mech. działania
  • vide nazwa
  • bez efektów na układ adren. , cholin. czy histam.
  • efekt działania szybciej niż w trójcyklicznych
 13. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego SER/NOR (SNRI) - metabolizm
  • wenlafaksyna - CYP2D6
  • duloksetyna - 2D6 + 1A2
 14. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego SER/NOR (SNRI) - dz.n.
  • nudności,
  • zawroty głowy
  • bezsenność
  • nadmierna nerwowość
  • zaparcia
  • zwiększone pocenie się
  • zab. wytrysku
  • przeciwskazane zażywanie inh. MAO!! (zesp. serotoninowy?)
 15. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - przykłądy
  • citalopram
  • fluoksetyna (najczęściej stosowany lek p/depresyjny, zmniejsza apetyt)
  • norfluwoksamina (najdłuższe t1/2)
  • fluwoksamina
  • paroksetyna(może dawać sedację, często zaparcia)
  • sertralina
 16. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - mech. działania
  • działanie p/depresyjne
  • pozbawione nadmiernego działania uspokajającego
 17. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - dz.n.
  • zab. snu
  • zawroty głowy
  • drżenie mięśniowe
  • nadmierne pocenie się
  • zmiana fazy na maniakalną (rzadko)
  • zab. żołądkowo-jelitowe
  • zab. związane z ukł. sercowo-naczyniowym - rzadkie w porównaniu z trójcyklicznymi
  • paroksetyna - zab. wątroby?
 18. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - interakcje
  • podwyższają stężenie w osoczu: trójpierścienowych, haloperidolu, fenytoiny, diazepamu i soli litu
  • możliwy negatywny wpływ na funkcje psychoseksualne (wydłużenie ejakulacji, anorgazmia)
  • bezsnność
  • migreny
  • wystąpienie zespołu serotoninowego przy stosowani razem z : IMAO, tryptofanem, litu, dektrometorfanu(l. p/kaszlowy)
 19. selektywne inh. wych. zwrot. NOR (NRI) - przykłady
  • reboksetyna
  • tamoksetyna (zespół niedoboru noradrenaliny:depresje z zab. kognitywnymi,męcziwością,osłabienie pamięci)
 20. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - zastosowanie
  depresja z zahamowaniem psychoruchowym
 21. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - metabolizm
  CYP3A4
 22. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - działania
  • bezsenność
  • zawroty głowy
  • kserostomia
  • nadmierne pocenie się
  • tachykardia
  • problemy z oddawaniem moczu
  • zaburzenia potencji
 23. selektywne inh. wych. zwrot. SER (SSRI) - p/wskazania
  zażywanie razem z lekami antyarytmicznymi, trójcyklicznymi i z inh. MAO
 24. inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - mechanizm działania
  • hamują proces degradacji monoamin, wskutek czego wzrasta stężenie amin katecholowych
  • metabolizowane przez CYP2C19, hamuje CYP1A2, i 2D6
 25. inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - przykłady
  • tranylcypromina - hamuje nieodwracalnie MAO A i B
  • klorgilina - selektywna, nieodwracalna MAO A
  • moklobemid - selektywny odwracalny inhibitor MAO A
  • selegilina - selektywna, nieodwracalny wobec MAO B (stosowana w leczeniu ch. Parkinsona)
 26. inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - dz.n.
  • zab. snu
  • nudności bóle głowy
  • tranylcypromina + pokarm bogaty w tyraminę (ser, czerwone wino) = wzrost ciśnienia, kryza hipotoniczna, wypieranie leku z wiązania z MAO A+ omamy, drgawki, zap. wątroby, zab. obrazu krwitranylcypromina + amfetamina = zab. rytmu serca, kryzy hiper- i hipotoniczne
  • moklobemid - kserostomia, nie wymagana specjalna dietaprzy stosowaniu nieselektywnych IMAO zalecana ograniczona dieta(bez serów,salami,wedzonych ryb,fasoli,awokado,czekolady,kawy,piwa,wina,szczególnie Chianti)
 27. inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - wskazania
  • depresja z zahamowaniem i fobie społeczne
  • oporność na leczenie trójcyklicznymi
 28. inhibitory monoaminooksydazy (MAO) - p/wskazania
  • zagrożenie próbą samobójczą
  • ostre stany splątaniowe
  • pheochromocytoma
  • tyreotoksykoza
 29. trazodon
  • selektywny, słabo działający inh. wychwytu zwrotnego SER
  • blokuje rec. 5-HT2
  • działanie uspokajające
  • wydalany przez nerki
  • wskazanie: zesp. lękowo-depresyjne
  • dz.n.: uczucie zmęczenia, bóle głowy, zab. ortostatyczne, drgawki, priapizm(długotrwały wzwód)
  • p/wskazania: ostre zatrucie alkoholem/l. psychotropowe, zdekompensowana niewyd. serca
 30. dziurawiec
  • niewyjaśnione działanie p/depresyjne
  • indukcja CYP3A4 -> osłabienie działania l. p/zakrzepowe, inne leki p/depresyjne, cyklosporyna, digoksyna, inhibitory proteaz
 31. etiopatogeneza depresji
  koncepcja monoaminowa

  • - niedobór przekaźnictwa monoaminericznego
  • - dysfunkcja ukł. receptorowego
  • - hipoteza ekspresji genów
  • inne koncepcje
  • - dysfunkcja ukł. cholinergicznego
  • - dysfunkcja układu GABA
  • - hipoteza neurokinowa
 32. recetory serotoninergiczne
  • 5HT-1A: odgrywają rolę w depresji/lęku
  • 5HT-1D: odgrywają rolę w migrenie
  • 5HT-2: kontrola różnych reakcji behawioralnych + funkcja w układzie krążenia, antagoniści wykazują nieznaczne działanie anksjolityczne i p/depresyjne
  • 5HT-3: istotne z punktu widzenia nudności i wymiotów
 33. leki mogące wywoływać objawy depresji
  • p/nadciśnieniowe: propranolol, rezerpina, hydralazyna
  • inne l.ukł. kr.: glikozydy, l. moczopędne, lidokaina
  • l. sterydowe: GKS, progestageny
  • l. p/bólowe: narkotyczne, indometacyna
  • benzodiazepiny
  • l. p/bakteryjne, neuroleptyki, alkohol, chemioterapia
 34. trójpierścieniowe - zastosowanie
  • depresje o różnej etiologii
  • dystymia (przewlekłe obniżenie nastroju)
  • lęk napadowy
  • moczenie nocne
  • zesp. netręctw
  • zesp. bólowe (ból psychogeny)
  • ADHD
  • nerwice pourazowe
 35. zespół serotoninowy
  • nadmierne gromadzenie serotoniny w mózgu:
  • ból głowy,
  • halucynacje,
  • podwyższona temp. ciała
  • nadmierne pocenie się
  • myślotok
  • nudności
  • niepokój,
  • zagubienie,
  • mioklonie
 36. moklobenid
  • MAO-I, selektywny do MAO A
  • nie posiada powinowactwa do ukł.receptorowych
  • nie hamuje wychwytu zwrotnego monoamin
  • silny efekt pierwszego przejscia
 37. blokery wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy(NDRI)
  • bupropion (słabo hamuje też wychwyt 5HT)
  • w Polsce stosowany w leczeniu uzależnienia od nikotyny
  • p/wskazania: zab. odżywiania, padaczka,uszkodzenia narządów miąższowych,niewydolność krążenia, nie stosować z MAOi
 38. leki głównie działające receptorowo na ukł. NOR i SER(NaSSA)
  • mitrazapina
  • silny lek p/depresyjny(antagonista wobec alfa2,5HT2a,5HT2c,5HT3,H1 i 5HT1a)
  • dz.n.: zab. obrazu krwi(leukopenia, granulocytopenia, trombocytopenia, napady drgawkowe, obrzęk stawów
  • p/wskazania: okres ciąży i karmienia
 39. antagoniści rec. 5HT2a oraz wychwytu zwrotnego serotoniny (SARI)
  • nefazodon, trazodon
  • hamowanie wychwytu zwrotnego 5HT,
  • blokada 5HT2a -> wzrost transmisji SER
  • brzez rec. 5HT1a (działanie p/depresyjne)
 40. lit
  • modyfikuje przekaźnictwo wewnątrzkomórkowe, wąskie okno terapeutyczne
  • dz.n.: zab. ruchowe(drżenia, niezborność ruchowa)zab. gruczołu tarczowego(niedoczynność), usakodzenie nerek i szpiku
 41. l. p/padaczkowe stosowane w leczeniu depresji
  karbamazepina (lek stabilizujący błonowe kanały Na w stanie inaktywacji, dz.n.:agranulocytoza)kw. walproinowy (wpływa na transmisję GABA, dz.n.:hepatotoksyczne i torbielowatość jajników)
Author:
Maja
ID:
270465
Card Set:
farma - leki p/depresyjne i stabilizujące nastrój
Updated:
2014-04-30 09:23:45
Tags:
farma przeciwdepresyjne
Folders:

Description:
farma - leki p/depresyjne i stabilizujące nastrój
Show Answers: