Kadın doğum

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Primer oosit neyi takiben 1. mayozunu tamamlar?
  LH piki
 2. Oositin mayozundaki arrestler nelerdir?
  • 1. mayozun profazı
  • 2. mayozun metafazı
 3. Zona pellucidanın yapısı ve görevi nedir?
  • Aselüler glikoprotein yapısındadır
  • ZP3 sperm reseptörü
  • ZP2 zona reaksiyonuyla diğer spermlerin girmesini önler
 4. Oositin hangi saatler arasında fertilizasyona en uygun olur?
  12-24
 5. Zona pellucida tabakası ne zaman kaybolur?
  Blastokistin implantasyonuyla
 6. Embryonun implantasyonu ovulasyondan sonra kaçıncı günde başlar?
  6
 7. HCG kanda en erken ne zaman saptanabilir?
  7-9. günde
 8. Trofoblastlar hangi yüzey molekülerini taşırlar?
  • MHC 2 taşımazlar
  • MHC 1lerden sadece HLA-C,E ve G'yi taşırlar
  • Rh taşırlar
  • ABO taşımazlar
 9. HLA G'nin görüldüğü tek doku neresidir?
  Ekstravillöz trofoblastlar ile temas eden maternal dokularda
 10. Fetusun self olarak algılanmasını ve rejeksiyonun engellenmesini ne sağlar?
  HLA-G
 11. Trofoblastik invazyonun desidua bazaliste sınırlanması hangi ilişki ile olur?
  • HLA-G ile
  • Büyük granüllü lenfosit (gebe endometriyuma özgür, NK derivesi)
 12. Organogenez kaçıncı haftada biter?
  8
 13. Sinsityotrofoblastlarda sinsityum oluşumunda hangi molekül rol oynar?
  E-kaderin
 14. Preterm ve düşük doğum ağırlığı tanımlarının sınırları nedir?
  • Preterm<37 hafta
  • DDA: <2500
  • İleri derece DDA: <1500
  • Aşırı derece DDA: <1000
 15. Perinatal ölüm ne demektir?
  28. hafta ile postpartum 7. gün arası ölüm
 16. Gebelik ilişkili ölümün tanımı ve en sık nedeni nedir?
  • Gebelik ve sonrasındaki 42 gün içerisindeki ölüm
  • En sık kanama
 17. Emezis gravidarum ve hiperemezis gravidarum nedir?
  • Emezis gravidarum: 6. haftayla 12-14. hf arası B/K
  • Hiperemezis gravidarum: Aşırı emezis gravidarum + dehidratasyon + ketonüri
 18. Sekonder amenorenin en sık nedeni nedir?
  Gebelik
 19. Chadwick bulgusu nedir?
  Gebe vajeninde venöz konjesyona bağlı koyu mavi renk
 20. Gebe uterus kaçıncı haftalarda hangi seviyelerde olur?
  • 12. hf: Gerçek pelvisten (linea terminalisten) çıkar
  • 20. hf: Umbilikusta
  • 36. hf: En üstte
  • Postpartum 1. gün: Umbilikusta
  • Postpartum 2. hafta: Gerçek pelviste
 21. Hegar bulgusu nedir?
  Gebe uterusun yumuşayıp pelvik muayenede kolayca fleksiyona gelmesidir
 22. Braxton Hicks kontraksiyonları nedir?
  • Gebe uterusun düzensiz ağrısız kontraksiyonları.
  • İleri haftalarda ve geceleri artar
 23. Gestasyonel kesenin gözlenmesi ve fetus hareketlerinin hissedilmesi kaçıncı haftadan sonra mümkündür?
  • TV USG ile 5. haftada HCG>2000 olduğunda gestasyonel kese görülür
  • Fetal hareketler elle 20. haftada hissedilebilir?
 24. Karbonhidrat içeriği en fazla olan hormon nedir?
  HCG
 25. HCG'nin β subuniti hangi hormonla çok benzerdir?
  LH. Bu yüzden ovulasyonu indüklemekte HCG kullanılabilir
 26. Hangi durumlarda HCG anormal yüksek olabilir?
  • Çoğul gebelikler
  • Eritroblastozis fetalis (plasentomegali)
  • Down sendromu
  • GTN
 27. HCG gebelik boyunca en yüksek ve en düşük seviyelerini hangi haftalarda görür?
  • En yüksek: 8-10. haftalar
  • En düşük: 16. hafta
 28. Gebelik testi hangi durumda yalancı pozitif çıkar?
  • Heterofil antikorlar varlığında
  • Test kanda pozitif idrarda negatif çıkar
 29. HCG'nin görevleri nelerdir?
  • Plasental progesteron sentezi başlayana kadar korpus luteumu uyarıp luteolizi engellemek
  • Erkek fetusta Leydig hücresinden testosteron sentezletmek
  • Annede zayıf tirotrop etki oluşturmak
  • Korpus luteumdan relaksin salınımı
 30. İnsanda en yüksek miktarda (gram seviyesinde) üretilen hormon nedir?
  Human plasental laktojen (hPL) (=human koryonik somatomamotropin, hCS)
 31. hPL'nin görevi nedir?
  • GH ve Prl ile benzerlik gösterir
  • Plasentadan anne kanına sentezlenir (plasental kitle ile kan düzeyi koreledir, çoğul gebelikte artar)
  • Doğuma kadar artar, doğumda ilk sıfırlanan hormondur
 32. Relaksinin görevi nedir?
  • İnsülin ve IGF'ye benzer
  • Servikal olgunlaşmayı sağlar
  • Myometriyal kontraktiliteyi azaltır
 33. Kadında inhibin ve aktivini ne üretir?
  Granülosa hücreleri
 34. Serumda inhibin düzeyi hangi durumlarda yüksektir?
  • Granülosa hücreli tm
  • Trofoblastik hastalıklarda
  • Trizomi 21'de
 35. Plasenta progesteron üretimini ne zaman tek başına yapar?
  10. haftadan sonra
 36. Fetusta progesteron sentezi neden olmaz? Plasentadan gelen progesteron ne üretiminde kullanılır?
  • 3β-OH steroid dehidrojenaz olmadığı için
  • Plasentadan gelen de kortikosteroid sentezinde kullanılır
 37. Plasentada estrojen sentezi nasıl yapılır?
  • Plasentada 17α hidroksilaz ve 17-20 liyaz yoktur
  • Pregnenolon fetusa geçip DHEA-S'a çevrilir
  • Plasental sülfatazla DHEA'ya ve sonrasında estojenlere çevrilir
 38. Gebeliğin majör estrojeni nedir?
  Estriol: Fetal adrenal ve KC'e, ayrıca plasentaya ihtiyaç duyduğu için fetal iyilik hakkında en iyi bilgiyi veren parametredir
 39. Gebeliğin seviyesi en yüksek hormonu, steroid hormonu, estrojeni ve seviyesi en çok artan estrojeni nelerdir?
  • En yüksek hormon: hPL
  • En yüksek steroid hormon: Progesteron
  • En yüksek estrojen: Estradiol
  • En çok artan estrojen: Estriol
 40. Gebe kadında estrojen düşüklüğünün en sık nedeni nedir?
  Fetal ölüm
 41. Plasental sülfataz eksikliği belirtisi nedir?
  Postterm gebelik
 42. Down sendromunda, anensefalide ve eritroblastozis fetaliste maternal estrojen seviyesi nasıl değişir?
  • Anensefali ve Down'da adrenal gelişiminde defekte bağlı azalmış
  • Eritroblastozis fetaliste plasentomegaliye bağlı artmıştır
 43. Desidua vera nedir?
  D. paryetalis ile d. kapsülarisin birleşimi
 44. Tersiyer villusun en önemli özelliği nedir?
  Kan damarları içermesi
 45. Plasental dolaşım kaçıncı günde başlar?
  17
 46. Nitabuch tabakası nedir?
  Trofoblastların desiduaya ulaştığı yerde oluşan fibrinoid dejenerasyon zonu. İnvazyonu sınırlar
 47. Trofoblastik invazyon sonucu spiral arteriyollerde oluşan değişiklik nedir? Bu değişikliklerin eksikliğinde hangi patolojiler görülür?
  Musküler tabakaları hyalinize olur, kontraksiyon yeteneklerini kaybederler, düşük basınçlı vasküler bir yatak oluşur

  • Preeklempsi
  • IUGR
  • Plasental yetmezlik
 48. kal kord embryolojik olarak nasıl oluşur?
  Allantois ve vitellin kesesinin amniyotik zar tarafından çevrelenmesiyle oluşur
 49. Plasentanın reseptör aracılı endositozla aldığı maddeler nelerdir?
  • LDL
  • İnsülin
  • Ferrotransferin
  • IgG
 50. Fetusta vitaminlerin düzeyi nasıldır?
  • A ve C anneden yüksek
  • D anneden düşük
 51. Metallerin plasentadan geçişi nasıldır?
  • Metallotionein-1 proteini bağlar.
  • Çinko ve iyot aktif taşındığı için anneden yüksek miktarda
  • Bakır anneden düşük miktarda (kadmiyum metallotioneini indükler Cu seviyesi iyice düşer)
 52. Fetusta Cu eksikliğinin sonucu nedir?
  Erken membran rüptürü
 53. Plasentanın en sık anomalisi nedir?
  Plasenta bilobata
 54. Succenturiat plasenta nedir?
  Vasküler bağlantılı ek bir plasental lob olması. Bu parça içerde kalıp postpartum kanamaya neden olabilir
 55. Plasenta sircumvallate (ekstrakoryal plasenta) nedir?
  • Plasentanın fetal tarafının maternal taraftan küçük olmasıdır
  • Plasenta çevresinde çift tabaka amniyon ve koryondan oluşan bi ring vardır
 56. En sık plasental lezyon nedir?
  Plasental infarkt
 57. Plasentanın myometriyuma invazyon gösterdiği durumlar nelerdir? Risk faktörleri nelerdir?
  • Plasenta akkreata (en sık)
  • Plasenta inkreata
  • Plasenta perkreata

  • C/S skarı
  • Plasenta previa
 58. likal arterde ne riski artmıştır?
  KVS anomalisi riski artar
 59. Kordon prezentasyonunun en sık nedeni nedir?
  Malpresentasyon
 60. Velamentöz insersiyo ve vasa previa nedir?
  • Velamentöz insersiyo: Umbilikal damarların zarlarda seyretmesidir
  • Vasa previa: Bu damarların internal servikal osun önünden geçmesidir.
 61. Kord düğümü riski kimde artmıştır?
  Monoamniyotik ikizlerde
 62. Plasental mikroapse nedeni nedir?
  Listeria
 63. Amniyon nodozum nedir?
  Amniyonda skuamoz metaplazi olması. Oligohidramniyoz ile birliktedir
 64. Plasentanın tek benign tümörü ve bulguları nelerdir?
  Plasental koryoanjiyoma

  • AFP yüksekliği
  • Polihidramniyoz
 65. ya ve fetusa en sık metastaz yapan tümör nedir?
  Melanoma
 66. Gebeliğe maternal uyumdan primer sorumlu hormon nedir?
  Progesteron
 67. Uterus düz kasındaki gap junction sayısını artıran ve azaltan faktörler nelerdir?
  • Artıran: E, mekanik distansiyon, PG'ler
  • Azaltan: P
 68. Gebede servikste hangi değişiklik olur?
  Servikal eversiyon
 69. Vajen pH'sının en düşük olduğu fizyolojik dönem nedir?
  Gebelik (candidaya eğilim yapar)
 70. Aşırı luteinizasyon sonucunda ne gelişir ve etkisi nedir?
  • Gebelik luteoması (kistik haline hiperreaksiyo luteinalis=teka lutein kisti denir)
  • Annede virilizasyon yapar, plasental aromataz fetusun etkilenmesini engeller
 71. Gebelikte memelerdeki değişiklik nedir?
  • Kalıcı pigmentasyon olur
  • Montgomery bezlerinde hipertrofi olur
 72. Gebelikte ideal kilo alımı nedir? En çok artan nedir?
  • 12-13 kg
  • En çok sıvı yükü artar (en çok da kan volümü artar)
 73. Gebelikte kan elektrolitleri nasıl değişir?
  • Albumin azaldığı için total Ca azalır ama serbest Ca aynı kalır
  • Kompanse respiratuar alkaloz vardır
 74. Gebelikte solunum sistemi nasıl değişir?
  • Tidal volüm artar
  • FRK azalır
  • Solunum hızı değişmez
 75. Gebelikte KVS nasıl değişir?
  Kan hacmi, kalp hızı ve kardiyak output⇑⇑

  • Sistemik vasküler direnç⇓⇓
  • Pulmoner kapiller wedge basınç değişmez
 76. kardiyak oskültasyonunda ne duyulabilir?
  • S3 duyulabilir, sistolik ejeksiyon üfürümü duyulabilir
  • Diyastolik üfürüm her zaman patolojiktir
 77. Gebede hematolojik sistemde azalan parametreler nelerdir?
  • Hb-Htc
  • Antikoagülanlar-fibrinolitikler
 78. Gebede üriner sistemde hangi değişiklikler olur?
  • Renal kan akımı, böbrek boyutu, GFR 
  • BUN, kreatinin, ürat ve osmolalite ⇊
  • Glukozüri olabilir
  • Proteinüri ve hematüri patolojiktir
  • Hidroüreteronefroz olabilir
  • Üriner staza bağlı enf riski artar
 79. Gebede GİS değişiklikleri nelerdir?
  • Gingival hiperplazi ve epulis olur
  • GİS motilitesi⇓
  • Reflü⇑, peptik ülser⇓
  • Hemoroid⇑ (Venöz staz + konstipasyon)
  • Safra taşı⇑
 80. Gebelikte büyüyen organlar nelerdir?
  • Böbrek
  • Kalp
  • Hipofiz
 81. Gebelikte tiroid hormonları nasıl değişir?
  • TBG arttığı için total T3 ve T4 ⇑
  • Serbest hormonlar başta HCG etkisiyle hafif artar, sonra normalleşir
 82. Önlenebilen MR'nin, kromozomal MR'nin ve ailesel MR'nin en sık nedenleri nelerdir?
  • Önlenebilen: Hipotiroidi & iyot eksikliği
  • Kromozomal: Down
  • Ailesel: Frajil X
 83. Gebede androjenlerin düzeyi nasıl değişir?
  Artar (fizyolojik hirsutism)
 84. Gebede PTH, kalsitonin ve Vit D düzeyleri nasıl etkilenir?
  Hepsi artar
 85. Gebede gözde nasıl değişiklikler olur?
  • Göz içi basınç ⇓
  • Korneal kalınlık ve iriste pigmentasyon ⇑
 86. YD'da en sık görülen majör anomaliler nelerdir?
  • 1) Kardiyak
  • 2) NTD
 87. Hangi laboratuvar bulgusu NTD'yi düşündürür?
  AFP'nin 2,5 MOM'un üstüne çıkması (tekil gebelikte)
 88. NTD gelişimi için genetik ve çevresel risk faktörleri nelerdir?
  • Genetik: Aile öyküsü (en önemlisi), MTHFR mut,  anomaliler
  • Çevresel: DM, obezite, hipertermi, valproat, karbamazepin
 89. Gebelikte folik asit profilaksisi ne kadar verilir?
  • NTD öyküsü olana 4 mg, olmayana 400 mcg.
  • Kardiyak anomalileri de azalttığı için 3 ay verilir
 90. AFP düzeyi maternal ve fetal kanda nasıl değişir?
  • Annede hep artar
  • Fetusta artar azalır
 91. Gebelikte AFP'nin arttığı durumlar nelerdir?
  • NTD
  • Kistik higroma
  • Gebelik yaşının küçük hesaplanması
 92. Gebelikte AFP'nin azaldığı durumlar nelerdir?
  • Down ve diğer trizomiler
  • T1DM, annede kilo alımı,
  • Trofoblastik hastalık, fetal ölüm
  • Gebelik yaşının büyük hesaplanması
 93. NTD'lerin USG bulguları nedir?
  • En sık lumbosakral alandadır
  • Kafada lemon sign ve banana sign olur
 94. Canlı doğumlarda en sık kromozomal anomalileri nelerdir?
  • 1) Dengeli translokasyonlar
  • 2) Otozomal trizomiler (Down)
  • 3) Seks kromozom anomalileri
 95. İkili test ne zaman yapılır ve hangi parametreler ölçülür?
  • 11-14. haftalarda
  • Ense saydamlığı (NT)ı
  • HCG
  • Nazal kemik varlığı
  • PAPP-A

  AFP bakılmadığı için NTD'ler hakkında fikir vermez
 96. test ne zaman yapılır ve nelere bakılır?
  • 15-20. haftalarda
  • HCG
  • İnhibin A
  • AFP
  • Unkonjuge estriol
 97. Down sendromunun ikili ve üçlü test bulguları nelerdir?
  2li: NT ve HCG⇑

  Nazal kemik hipoplazisi ve PAPP-A⇓

  • 4lü: HCG ve inhibin A⇑
  • AFP ve estriol⇓
 98. zomal anomaliden başka neyin risk artışını gösterebilir?
  KVS anomalisi riski de artar, kromozomal anomali saptanmayanlarda fetal eko yapılmalıdır
 99. Kromozomal anomalilerle en ilişkili fetal anomali nedir?
  Kistik higroma: en sık Turner'da görülür
 100. Omfalosel ve gastroşizisin kromozomal anomalilere eşlik etme olasılığı nedir?
  • Omfalosel eşlik edebilir
  • Gastroşizis eşlik etmez
 101. Duodenal ve jejunal atrezilerin kromozomal anomalilere eşlik etme oranı nedir?
  • Duodenal atrezi eşlik edebilir
  • Jejunal atrezi eşlik etmez
 102. Down sendromu riskini en çok artıran sonografik özellik nedir?
  NT kalınlığının artması
 103. Kistik higromada serum HCG ve AFP düzeyleri nasıldır?
  İkisi de yüksektir
 104. Koryon villus örneklemesi (CVS) hangi haftalarda yapılabilir ve dezavantajı nedir?
  • 10-13. haftalarda yapılabilir
  • Plasental mozaisizm yanlış sonuca neden olabilir
 105. Kordosentez ne zaman yapılabilir ve en sık komplikasyonu nedir?
  • Tüm gebelik boyunca yapılabilir
  • En sık komplikasyonu umbilikal korddan kanamadır.
 106. Amniyosentez hangi haftalarda yapılabilir ve hangi tanılara yardımcı olur?
  15-20. haftalar arası genetik tanı için kullanılabilir ama sonrasında da:

  • Fetal AC matüritesi tayini
  • Bilirubin düzeyi
  • Enfektif ajanın tanısı tayin edilebilir
 107. fetal DNA (cffDNA) yöntemi nedir?
  Fetusun DNA'sının annenin kanından izole edilmesidir.
 108. Fetal anemi tespiti nasıl yapılır?
  • Kordosentez
  • Orta serebral arter doppler incelemesi
 109. KAH prenatal tedavisi nasıl yapılır?
  9. haftadan önce deksametazon başlanır, daha ileri haftalarda CVS ile cinsiyet tayini yapılır, kız çocukta doğuma kadar devam edilir
 110. Fetusta en sık aritmiler nelerdir? Tehlikeli aritmiler nelerdir?
  • En sık: Atriyal ekstrasistol
  • Tehlikeli olanlar: SVT ve AF
 111. AVSD'nin en sık nedeni nedir?
  • Down
  • Down'da en sık görülen kardiyak anomali de AVSD'dir
 112. Down'da en sık GIS anomalisi nedir?
  Duodenal atrezi
 113. Trizomi 18 (Edwards sendromu) prenatal bulguları nelerdir?
  • HCG düşüklüğü
  • Gelişme geriliği
 114. Trizomi 18 (Edwards sendromu) karakteristik özellikleri nelerdir?
  • 2 ve 5. parmaklar 3 ve 4. parmakların üstüne katlanmıştır
  • Kardiyak defektler sıktır
 115. Trizomi 13'te (Patau sendromunda) en sık görülen anomaliler nelerdir?
  • 1) Kardiyak anomaliler
  • 2) Holoprozensefali
 116. 40 yaşından önce menopoza giren kadında hangi hastalık akla gelmelidir?
  Frajil X
 117. Naegale formülü nedir?
  Son adet tarihine 7 gün ekleyip 3 ay geri gelinir tahmini doğum tarihi bulunur
 118. Gestasyonel yaş tayininde ilk 3 ay en güvenilir parametre nedir?
  CRL (baş-popo uzunluğu)
 119. Her gebede bakılması gereken lab tetkikleri nelerdir?
  • CBC, bio, TİT, idrar kx
  • Rubella IgG ve IgM
  • VDRL, HBsAg,HIV
  • TSH
  • ABO ve Rh tayini, Rh- ise indirekt Coombs testi
 120. Çoğul gebeliklerde anomali taraması nasıl yapılmaktadır?
  Tüm biyokimya parametreleri değiştiği için USG tek başına öne çıkmaktadır
 121. Gestasyonel DM taraması nasıl yapılır?
  • 24-28. haftalar arasında 50 gr yüklenir
  • 1. saatte KŞ>140 ise OGTT yapılır (100 veya 75 gr)
 122. Gebede Rh uyuşmazlığı durumunda anti D Ig ne zaman yapılır?
  28. haftadaki indirekt Coombs negatif ise yapılır
 123. Gebenin kalori ihtiyacı ne kadar artar? Hangi maddelerin replasmanı yapılmalı?
  • 300 kcal/gün artar
  • İyotlu tuz tüketmeli
  • Fe, folat ve Vit D replase edilmeli
 124. Hangi gebeler egzersizden kaçınmalı?
  • Kalp hastalığı
  • Preeklempsi
  • Çoğul gebelik
  • IUGR olanlar
 125. Fetal iyilik halinin tespitinde fetal hareket ne zaman kullanılabilir?
  28. haftadan sonra
 126. Fetal sonulum hareketleri nasıldır ve kaybolması neyi düşündürür?
  • Paradoksaldır
  • Kaybolması hipoksiyi düşündürür
 127. Fetusta taşikardi ve bradikardi tanımları nedir?
  • Taşikardi>160
  • Bradikardi<110
  • Ciddi bradikardi<90
 128. NST'de uzun dönem varyabilitenin tanımı nedir?
  1 dk içinde fetal kalp atımlarının 3-5 kez 5-15 atım/dk farklılık göstermesidir
 129. Varyabilite kaçıncı haftadan önce gözlenmeyebilir?
  32
 130. NST'de fetal hipoksi bulguları nelerdir?
  • Varyabilitenin azalması
  • Geç deselerasyon

  NST fetal hipokside ilk bozulan parametredir
 131. Va
 132. nin azaldığı durumlar nelerdir?
  • Fetal uyku (en sık neden)
  • Fetal hipoksi,asidoz; maternal asidoz
  • Prematürite
  • Narkotik, Mg, steroid kullanımı
 133. Reaktif NST ne demektir? Nonreaktif olunca ne yapılır?
  • 20 dakika içinde en az 2 fetal hareket ve buna eşlik eden akselerasyon olmasıdır.
  • Nonreaktif NST'nin en sık nedeni fetal uykudur, test uzatılır/tekrar edilir
  • Hala nonreaktifse OCT veya biyofizik profili incelemesi yapılır
 134. Fetal taşikardinin en sık nedenleri nelerdir?
  • 1) Koryoamniyonite bağlı maternal ateş
  • 2) Ritodrin, nifedipin gibi ilaçlar
 135. NST'de sinuzoidal patern ne zaman görülür?
  Fetal anemi durumunda
 136. NST'de deselerasyon tipleri nelerdir?
  • Erken: Tepe noktaları öpüşür
  • Değişken: En sık, kontraksiyondan bağımsız
  • Geç
  • Spontan: Kontraksiyondan bağımsız, CP'yi gösterebilir
 137. Değişken (variable) deselerasyon hangi durumlarda görülür?
  • En sık kordon basısına bağlı olarak görülür, oligohidramniyozda bası riski arttığı için sık görülür
  • Omuz belirtisi vardır
  • Derin ve uzun süreli düşüşler fetal hipoksiye neden olur, C/S yapılır
 138. NST'de geç deselerasyon görülürse ne yapılır?
  • Hasta sola döndürülür, oksijenizasyon ve hidrasyon sağlanır
  • Devam ederse C/S ile gebeliğe son verilir
 139. Çıkım bradikardisi nedir?
  Doğum sırasında kafaya bası nedeniyle bradikardi olur, uzun sürerse vakum/forseps veya C/S düşünülür
 140. Oksitosin challange test (OCT) hangi durumda pozitiftir?
  • 10 dakikada 3 kasılma olması ve kasılmaların yarısından çoğuna geç deselerasyonun eşlik etmesi durumunda test pozitiftir
  • Uteroplasental yetmezliği gösterir
 141. OCT'nin güvenilirliği ne kadardır ve hangi durumlarda yapılmaz?
  • 1 haftadır
  • Eylem indüksiyonunun göze alınamadığı durumlarda kontrekdikedir
 142. Biyofizik profilinin komponentleri nelerdir?
  • NST (hipokside ilk bozulan)
  • Fetal solunum
  • Fetal hareket
  • Fetal tonus
  • Amniyotik sıvı volümü (hipokside son bozulan)
 143. Modifiye biyofizik profilinde hangi parametreler kullanılır?
  NST ve amniyotik sıvı volümü (ilk ve son bozulan)
 144. Umbilikal arter doppleri bulguları ve anlamı nedir?
  • Hem sistol hem diastolde akım devam etmelidir
  • Diastolik akm azalmışsa: plasental direnç ve yetmezlik
  • Diastolik akım durmuşsa/ters dönmüşse: ciddi plasental yetmezlik ve fetal hipoksi vardır
 145. Maternal uterin arter doppleri bulgusu ve anlamı nedir?
  24. haftadan sonra diastolik çentiklenme olması preeklempsi veya IUGR riskinin arttığını gösterir
 146. Fetal MCA doppleri bulguları nelerdir?
  • Fetal asfikside: diastolik akım artar
  • Fetal anemide: tepe sistolik akımı artar
 147. Fetal ductus venosus doppler incelemesinde patolojik dalga formu ne düşündürür?
  • Erken gebelikte: Down sendromu
  • İleri gebelikte: Hipoksi
 148. Fetal AC matürite tayin yöntemleri nelerdir?
  • Lesitin/sfingomyelin oranı: >2 olması RDS gelişmeyeceğini gösterir.
  • Fosfatidil gliserol düzeyi: Kan, mekonyum, DM durumunda en güvenilir testtir
  • Lamellar body sayımı: TC'de en sık
 149. Fetal alkol sendromu bulguları nelerdir?
  • Beyin, spinal kord, kalp defektleri
  • MR, büyümenin kısıtlanması
  • Kraniyofasyal defektler
 150. Warfarinin tipik teratojenik etkisi nedir?
  • Nazal hipoplaziye neden olur
  • Mekanik kalp kapağı durumunda ilk 3 ay ve doğuma yakın heparine geçilir
 151. NSAIDler teratojen midir?
  Değildir ama PDA ve amniyon miktarında azalmaya neden olabileceği için 32. haftadan sonra kullanılması önerilmez
 152. ACEi teratojenik etkileri nelerdir?
  • IUGR
  • Hipokalvaria
  • Oligohidramniyoz
  • YD'da anüri
 153. Gebenin kokain kullanması ne riskini artırır?
  Abruptio plasenta
 154. Sigaranın en sık teratojenik etkisi nedir?
  IUGR
 155. MPA'nın fetus üzerine etkileri nelerdir?
  Fetal ve neonatal ölüm riskini artırır
 156. Siklofosfamidin fetus üzerinde etkisi nedir?
  Ekstremite ucu amputasyonu
 157. Gebelikte radyasyonun etkisi ve güvenli dozu nedir?
  • Güvenli doz: 5 rad
  • Tipik etkileri: Mikrosefali ve MR
  • PTE tanısında V/P sintigrafisi kullanılabilir
 158. Narkotik analjeziklerin fetusta etkileri nedir?
  • Teratojen değildir
  • YD'da çekilme semptomları yapabilirler
 159. Migren preparatlarının gebelikte kullanımı nasıldır?
  • Ergotamin kontrendikedir
  • Sumatriptan zorda kalınırsa verilebilir
 160. Gebede en güvenli kortikosteroid nedir?
  Betametazon
 161. İsotretinoinin ve etretinatın fetusa etkileri nedir?
  • Hidrosefali, yarık damak-dudak, mikroti-anoti, kardiyak anomali, timik aplazi
  • Bu yüzden kullanımı boyunca kontrasepsiyon şarttır
  • İsotretinoinin yarı ömrü kısadır, etretinoinin uzundur, bıraktıktan 2 yıl sonraya kadar kontrasepsiyon gereklidir
 162. Gebelerde önerilen aşılar nelerdir?
  Toksoidler ve influenza
 163. Fetal situs, presentasyon ve habitus ne demektir?
  • Situs: Longitudinal eksenin anne ile olan ilişkisi (longitudinal, oblik, transvers)
  • Prezentasyon: Önde gelen kısım
  • Habitus: Fleksiyon-ekstansiyon
 164. Sefalik prezentasyonun tipleri nelerdir?
  • Oksiput (verteks)
  • Sinsiput: Büyük fontanel tuşelenir, pretermlerde sıktır
  • Alın
  • Yüz

  Alın ve sinsiput genelde ara formlardır genelde bir diğer pozisyona ilerlerler
 165. Kordon prezentasyonu risk faktörleri nelerdir?
  Başın angaje olamadığı veya duruş anomalilerinde sık görülür
 166. Fetusun pozisyonunu belirlemede kullanılan noktalar nelerdir?
  • Baş: Oksiput
  • Yüz: Çene
  • Makat: Sakrum
  • Transvers: Akromion
 167. Başın yandan bakınca doğum için en elverişli ve en elverişsiz çapları nelerdir?
  • En elverişli: Suboksipitobregmatik
  • El elverişsiz: Oksipitomental
 168. Fetusun başının transvers çaplarından en büyük ve en küçüğü nedir?
  • En büyük: Biparietal
  • En küçük: Bitemporal
 169. Fetusun en az rastlanan prezentazyon şekli nedir?
  Alın
 170. Kompound gelişin en sık şekli ve nedeni nedir?
  Elin baş ile gelmesidir, prematürite ile ilişkilidşr, sıklıkla fetus elini çeker
 171. Doğumda angajman nedir ve fetusun hangi pozisyondadır?
  • Biparietal çapın linea terminalis hizasına inmesidir.
  • Başın en alt noktası bu sırada spina ischiadikalar düzeyindedir
  • Baş fleksiyona gelir
 172. Doğumun ana hareketleri nelerdir?
  • Angajman
  • İniş
  • Fleksiyon
  • İç rotasyon
  • Ekstansiyon
  • Dış rotasyon
  • Atılım
 173. Sinklitizm nedir?
  Sagittal sütürün symphysis pubisle promontoryuma eşit uzaklıkta olmasıdır
 174. Doğumda fetal başta neler gözlenir?
  • Kaput suksadenum: Sütürü geçer
  • Molding: Kemiklerin üst üste binmesidir, normaldir
  • Sefal hematom: Sütürü geçmez, saatler içinde ortaya çıkar, hiperbilirubinemi yapabilir
 175. Gerçek doğum eylemi yalancı eylemden nasıl ayırt edilir?
  • Kasılmalar düzenlidir, sıklaşır, şiddeti artar
  • Serviks dilate olur (tek kesin bulgu)
  • Sedasyonla ağrı geçmez
 176. Doğum sırasında serviksteki değişiklikler nedir ve neyin etkisiyle olur?
  • PGE2 ve PGF2α etkisiyle
  • -Kollojen yıkılır ve yeniden düzenlenir
  • -Hyaluronik asit artar dermatan sülfat azalır
 177. Doğumun evreleri nelerdir?
  • 1. Evre
  • -Latent faz: Kontraksiyonların başlamasından serviksin 3-4 cm silinmesine kadar
  • -Aktif faz: 3-4 cm silinmeden tam (10) cm silinmeye kadar
  • 2. Evre: Tam silinmeden doğuma kadar
  • 3. Evre: Plasentanın çıktığı dönem
  • 4. Evre: Plasenta çıktıktan sonraki ilk 1 saat. Atoniye bağlı kanamanın en sık görüldüğü dönemdir
 178. Doğumun latent ve aktif fazında uzamaya en uygun yaklaşım nedir?
  • Gözlemlenir ve dinlendirilir
  • Oksitosin verilebilir
 179. Doğumun aktif fazı kaça ayrılır?
  • Akselerasyon
  • Maksimum dilatasyon ve iniş (başın en çok indiği dönem)
  • Deselerasyon fazı
 180. Doğumun aktif fazına girdikten sonra kaç saat içerisinde doğum olmalıdır?
  • 3-10 saat arası
  • <3 saat: Partus presipitatus denir.
 181. Nitrazin testi hangi durumda yapılır?
  Membran rüptürü şüphesi varsa
 182. Epizyotomi hangi doğumlarda rutin açılır?
  Preterem doğum olursa rutin açılır
 183. Doğum kanalı laserasyonları nasıl sınıflandırılır?
  • 1. derece: Deri ve müköz membran
  • 2. derece: Fasya ve kas laserasyonu (epizyo)
  • 3. derece: Anal sfinkter zedelenmesi
  • 4. derece: Rektum mukozasının açılması
 184. Uterin inversiyonun en sık nedeni nedir?
  Plasentanın çekilmesi
 185. Plasenta doğumdan sonra kaç dakika içinde ayrılır ve ayrılmazsa ne yapılır?
  • Genelde 5 dk içinde ayrılır
  • 30 dk içinde ayrılmazsa anestezi altında elle çıkarılır, bu dönemde uterin kanama myometriyal kontraksiyon uyarılarak durdurulur
 186. Doğumun evrelerindeki ağrının primer nedenleri nedir? Hangi sinirlerle taşınırlar?
  • 1. Evre: Servikal dilatasyon, T10-12 ile taşınır
  • 2. Evre: Perinenin gerilmesi, n. pudendus (S2-4) ile taşınır
 187. Doğum öncesi spinal blok ve epidural anestezi hangi seviyelerden yapılır? Hangisinde katater konulup sürekli infüzyon şeklinde verilebilir?
  • Normal doğum: T10
  • Sezaryen: T4

  Epiduralde katater yardımıyla infüzyon yapılabilir
 188. Spinal ve epidural anestezi en önemli komplikasyonları ve kontrendikasyonları nelerdir?
  İkisinin de en önemli komplikasyonu ve kontrendikasyonu hipotansiyondur
 189. Doğumda spinal blok ve epidural anestezi ne zaman yapılır?
  • Aktif faza girildiğinde (seviks 3-4 cm silindiğinde) verilir
  • Aktif fazın süresini uzatabilir ama C/S oranını artırmaz
 190. Makat doğumun en sık nedeni nedir?
  Preterm doğum
 191. En sık görülen prezentasyon anomalisi ve tipleri nelerdir?
  • Makat prezentasyonu
  • -Saf makat (en sık)
  • -Tam
  • -İnkomplet
 192. Makat gelişte doğum nasıl yaptırılır?
  • Umbilikus doğana kadar müdahale edilmez
  • Piper forsepsi takılabilir
 193. Montevideo üniti nedir?
  10 dakikada meydana gelen uterin kontraksiyonları gösteren yöntemdir
 194. Uterin kasılma en yüksek basınca en yüksek hangi evrede ulaşır?
  3. evre
 195. Distosi tipleri arasında farklar nelerdir?
  • Hipertonik: Bazal tonus⇑, latent fazda görülür, analjezi ve sedasyon sağlanır
  • Hipotonik: Sık, bazal tonus normaldir, aktif fazda görülür, oksitosin ve amniyotomi (amniyon zarı açılmadıysa)
 196. Hipotonik distosi risk faktörleri nelerdir?
  Enerji açığı ve CPD yapabilen herşey
 197. Conduplicato corpore nedir?
  Transver gelişteki bebeğin ikiye katlanarak pelvise girmesidir. Doğum imkansızdır
 198. Transvers duruş risk faktörleri nelerdir?
  • Multiparite, polihidramniyoz, uterin anomali, preterm fetus
  • Plasente previa, pelvik darlık
 199. Yüz geliş etyolojisinde hangi faktörler vardır?
  • Dar ve kontrakte pelvis, makrozomi
  • Multiparite
  • Anensefali
 200. Yüz gelişte hangi durumlarda vajinal doğum gerçekleşebilir?
  • Mentum anteriorda gerçekleşebilir
  • Mentum posteriorda kendiliğinden anteriora dönebilir, dönmezse imkansızdır
 201. Oksiput posteriorda doğum nasıl olur?
  Çoğu oksiput anteriora döner, dönmese bile vajinal doğum olabilir
 202. Persiste transvers duruş nedir ve yaklaşımı nasıldır?
  • İnternal rotasyon gerçekleştirilemez
  • CPD'de olur 
  • C/S endikasyonudur
 203. Omuz distosisi risk faktörleri nelerdir?
  • Makrozomi, DM, obezite, postterm
  • Multiparite
  • Uzamış 2. evre
  • Omuz distosisi hikayesi
 204. Omuz distosisinde hangi manevralar yapılır? Ne kontrendikedir?
  • McRoberts manevrası
  • Woods
  • Rubin
  • Zavanelli

  Fundustan basılmaz, uterus rüptürü olur
 205. Doğum travmalarından en sık görüleni hangisidir?
  Yumuşak doku zedelenmesi ve cilt laserasyonu (sıklıkla iatrojenik)
 206. Doğumda en sık zedelenen kemik ve kas nelerdir?
  • En sık kemik: Klavikula
  • En sık kas: SCM
 207. Uterusun doğum sonrası subinvolusyonunun en sık nedenleri nelerdir?
  • Plasental retansiyon
  • Pelvik infeksiyon
 208. Doğum sonrası endometriumun rejenerasyonu ne zaman tamamlanır?
  3. hafta
 209. Puerperiumdaki löşinin aşamaları nelerdir?
  • Löşi rubra
  • Löşi seroza
  • Löşi alba
 210. Emzirmeyen hasta doğumdan kaç hafta sonra adet görür?
  • 6-8 hafta sonra adet görür
  • Adet görmeden ovulasyon olabilir
 211. Gebelikte tutulan fazla sıvı doğumdan sonra nasıl atılır?
  ANP ile
 212. Puerperiumda hematolojik bulgular nasıldır?
  Lökositoz ve trombositoz normal kabul edilir
 213. Puerperiumda ateşe yaklaşım nasıldır? En olası enfeksiyon yeri neresidir?
  • Ateş aksi kanıtlanana kadar endeksiyon bulgusudur
  • Sadece doğumdan 1-2 gün sonra 24 saatten az süt ateşi olabilir
  • Persiste ateşin en sık nedeni genital trakt enfeksiyonlarıdır
  • Antibiyoterapiyle ateş düşmezse pelvik flegmon-apse gelişimi veya septik pelvik tromboflebit düşünülür
 214. Doğumdan sonra laktasyonun başlaması nasıldır?
  Progesteronun çekilmesi ile prolaktin meme üzerinde baskın hale gelir ve α-laktalbumin sentezlenmeye başlar
 215. Anne sütünde hangi viraminler düşük seviyededir
  D ve K
 216. Kolostrumun matür sütten farkı nedir ve ne zaman yerini matür süte bırakır?
  • Daha çok IgA ve mineral, daha az yağ ve glukoz içerir
  • 4-5. günde yerini matür süte bırakır
 217. Doğumdan sonra kontrasepsiyon için en uygun yöntem nedir?
  Sadece progestin
 218. Laktasyon hangi durumlarda kontrendikedir?
  • HIV, HTLV, aktif tbc, prematürde CMV, tifo, septisemi
  • Annede alkolizm, ağır psikoz
  • Meme apsesi ve herpetik lezyonda o memede
 219. Laktasyonun inhibisyonu nasıl sağlanır?
  • Kabergolin
  • Memenin boşaltılmaması, sıkı bandaj, soğuk uygulama,
 220. Puerperal dönemde mastit etkeni nedir? Yaklaşımı nasıldır?
  • Dooğumdan sonra 3. haftada ateş, myalji, memede ağrı olur.
  • Etken S. aureustur, kaynak YD'dır.
  • Emzirmeye devam edilir, apse oluşursa o memede emzirilmez.
  • Antibiyotik tedavisi verilir
 221. Obstetrik nöropati en sık hangi sinirde görülür?
  N. cutaneus femoralis lat
 222. Doğumdan sonra Rh uygunsuzluğu varsa anti D Ig ne zaman yapılır? Ne kadar kanamayı nötralize eder?
  • İlk 72 saatte yapılır
  • 30 ml kanamayı nötralize eder
 223. Postpartum endometrit risk faktörleri nelerdir?
  • C/S ile doğum, uzamış eylem
  • Genç, nullipar, anemik, obez anne
  • Koryoamniyonit, mekonyum varlığı
  • Çoğul gebelik
  • Çok kurcalanması
 224. Postpartum endometritin en önemli etkenleri nelerdir?
  • Genelde polimikrobiyaldir
  • GBS (agalactiae): İlk 24 saat
  • Enterokok: 3.-4. günler
  • Klamidya: Geç ve kokusuz endometrit
 225. Septik pelvik tromboflebit kliniği ve tanısı nasıldır?
  • Hastada klinik düzelmeye rağmen ateş düşmez
  • Tanı BT veya MR ile konur
  • En sık myometriyal venler tutulur, sonra ovaryan venlere geçer
  • Sıklıkla unilateraldir ve sağ ovaryan ven tutulur
 226. Epizyotomi açılmasının (tamirden sonra) en sık nedeni nedir? Yaklaşım nasıldır?
  • En sık nedeni pelvik enfeksiyonlardır
  • Yara tamamen açılır ve sekonder iyileşmeye bırakılır
 227. Doğum sonrası kanama ne zaman anormal kabul edilir?
  • Normal doğumdan sonra 500 ml'den
  • C/S sonrası 1000 ml'den fazla olursa veya
  • Hct %10'dan fazla düşerse anormal kabul edilir.
 228. Postpartum kanamanın erken ve geç dönem en sık nedenleri nelerdir?
  • Erken: 1) Uterin atoni 2) servikal vajinal laserasyon
  • Geç: Plasenta ve zar retansiyonu
 229. Uterin atoni tedavisi nasıldır?
  • Uterin masaj
  • Uterotonikler
  • Cerrahi: uterin arter ve hipogastrik arter ligasyonu, B-LYNC sütürü, son çare histerektomi
 230. Uterin rüptürün en sık nedeni, lokalizasyonu ve bulgusu nedir?
  • En sık nedeni önceki C/S skarının ayrılmasıdır
  • En sık yeri alt segmenttir
  • En sık bulgu şiddetli fetal bradikardidir
 231. C/S kesilerinden hangisinde gelecekte uterin rüptür riski en azdır?
  Alt transvers kesi
 232. Amniyotik sıvı embolisinin en sık bulgusu nedir?
  • Ani başlayan hipotansiyon en sık belirtidir
  • Maternal mortalite yüksektir
 233. Plasenta retansiyonuna bağlı geç postpartum kanama durumunda ne yapılır?
  • USG'de genelde plasental doku gözlenmez, bu durumda küretaj yapılmaz uterotonik verilir
  • Küretaj sadece parça görülürse yapılır
 234. Obstetride DİK'in en sık nedeni nedir?
  En sık varolan hemorajiye sekonder gelişir
 235. Obstetrik nedenli DİK tedavisi nasıldır?
  • Amaç Plt>50 bin, fibrinojen>100 tutmaktır
  • 1) Yeterli sıvı replasmanı yapılır: 1 kayba 3 sıvı verilecek şekilde kristaloid (veya kolloid)
  • 2) Kan replasmanı:
  • -ES: 1 ünitesi Hb'i 1, Htc'yi %3 artırır, sıvı yüklemesi yapmaması tam kana göre en büyük avantajıdır
  • -TS: 1 ünitesi 7.500 artırır. Normal doğum sonrası <20 bin, C/S sonrası <50 bin olursa verilir
  • -TDP: ES'in 2 katı verilir, 1 ünitesi fibrinojeni 5-10 artırır

  ES'in tam kana, kriyopresipitatın TDP'ye en önemli üstünlükleri volüm yüklemesi yapmamaları
 236. Gebede pulmoner ödem nedenleri nedir?
  • Preeklempsi
  • Sepsis
  • Hemoraji
  • Tokolitik tdv

  Genç hasta olduğundan kardiyojenik nedenler geri planda kalır
 237. Gebede sepsisin en sık nedeni ve etkeni nedir?
  • En sık neden: Pyelonefrit
  • En sık etken: E. coli
 238. Preterm doğumun tanımı nedir ve en sık nedenleri nelerdir?
  <37 hafta. (34-37 hf: geç preterm doğum)

  • En sık neden: idiyopatiktir (spontan preterm doğum)
  • 2. en sık neden: Membran rüptürü
  • Hastalığa sekonder en sık neden: Preeklempsi
 239. Preterm eylem riskini en çok artıran faktör nedir?
  Koryoamniyonit: En sık mycoplasma ve ureaplasma
 240. Koryoamniyonit tanısında en sensitif ve spesifik testler nelerdir?
  • Enfeksiyonun tanısında en sensitif: Amniyosentez sıvı kültürü
  • Kültür dışında:
  • -Bakteri varlığına en spesifik test: Gram boyama
  • -Enfeksiyon varlığına en sensitif test: Amniyonda IL-6 yüksekliği (YD sepsisinin öngörülmesinde de yararlıdır)
 241. Vajeninde GBS (agalactiae) saptanan gebelere yaklaşım nasıldır?
  Eradike edilemeyeceği için eylem sırasında profilaksi verilir
 242. Preterm eylem öyküsü olan gebeye yaklaşım nasıldır?
  Progesteronla profilaksi yapılır
Author
ID
270500
Card Set
Kadın doğum
Description
A
Updated
Show Answers