przeciwdrgawkowe

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. rodzaje napadów padaczkowych
  • częściowe (ogniskowe) ok 60% - obejmują tylko jedną półkulę. Proste - bez utraty świadomości, złożone - ze zmianami świadomości oraz zachowania
  • uogólnione ok 40% - obejmują obie półkule; pierwotnie lub w wyniku wtórnego uogólnienia. Towarzyszy im całkowita utrata świadomości. Mogą być napadami toniczno-klonicznymi (kilkusekundowa faza zwiększonego napięcia mięśniowego -tonus, po czym naprzemienne skurcze i relaksacja mięśni -klonus) bądź napadami nieświadomości.
 2. stan padaczkowy
  Przedłużające się, powtarzające się serie napadów toniczno-klonicznych. Są groźne dla życia pacjenta, bo mogą prowadzić do niewydolności oddechowej i niedotlenienia mózgu.
 3. Działanie leków przeciwpadaczkowych
  • Mają za zadanie zapobiegać tworzeniu się i rozprzestrzenianiu nieprawidłowych impulsów elektrycznych w mózgu. Mogą:
  • hamować dokomórkowy napływ kationów, co zmniejsza depolaryzację neuronów
  • zwiększać transmisję hamującym szlakiem GABA-ergicznym
  • zmniejszać transmisjęstymulującym szlakiem glutaminergicznym
  • albo miks tychże
  • leki pozwalają na kontrolę drgawek u około 80% pacjentów
 4. Leki hamujące dokomórkowy napływ kationów
  • etosuksymid
  • fenytoina
  • karbamazepina i okskarbazepina
  • lamotrygina
  • zonisamid
  • lakozamid
  • o działaniu mieszanym:
  • kwas walproinowy
  • topiramat
  • felbamat
  • gabapentyna
  • pregabalina
  • lewetyracetam
  • fenobarbital
 5. typy kanałów
  • sodowe:
  • otwierane pod wpływem przyłączenia liganda do receptora połączonego z kanałem
  • otwierane pod wpływem zmiany potencjału błonowego
  • wapniowe:
  • sterowane ligandem
  • sterowane potencjałem błonowym
  •  
  • typu L (długotrwałe)
  • P/Q w kom Purkinjego w móżdżku
  • N neuronalne
  • R resztkowe
  • T przejściowe
  • kanały T są stymulowane niewielką zmianą potencjału, pozostałe potrzebują silnej depolaryzacji
  • leki p/padaczkowe działające na kanały wapniowe dzieli się na oddziałujące na kanały T i na inne kanały
 6. blokowanie kanałów sodowych (wg Szyndlera):
  • fenytoina
  • karbamazepina
  • okskarbazepina
 7. nasilenie aktywności GABA-ergicznej:
  • fenobarbital
  • benzodiazepiny
  • tiagabina
  • wigabatryna

 8. blokowanie kanałów wapniowych:

  • etosuksymib
  • pregabalina
 9. hamowanie transmisji glutaminergicznej:
  • kwas walproinowy
  • felbamat
  • topiramat
  • lamotrygina
  • levetyracetam
  • lekozamid
 10. etosuksymib
  • hamuje przewodnictwo przez kanały T we wzgórzu
  • pierwszego rzutu w nadadach typu nieświadomości
  • nie działa w napadach toniczno-klonicznych
  • dz.n.: senność, ataksja, zab. żołądkowo-jelitowe
 11. fenytoina
  • -hamuje napięciowo zależne kanały sodowe w fazie inaktywacji
  • -ZŁOTY STANDARD DO PRZERWANIA NAPADU
  • -w napadach częściowych i w uogólnionych toniczno-klonicznych
  • -może pogarszać przebieg napadów typu nieświadomości!
  • -indukuje enzymy cyt 450 - zmniejsza st, innych leków; jej stosowanie utrudnia politerapię padaczki
  • -ma nieliniową kinetykę - należy sprawdzać jej stężenie we krwi
  • -silnie wiąże się z białkami osocza (problem z lekami przeciwkrzepliwymi
  • -jest niesedatywna
  • -dz.n.:
  • hirsutyzm,
  • zaburza metabolizm kolagenu (przerost dziąseł),
  • zab. metabolizm folianów (niedokrwistość megaloblastyczna) - suplementacja w każdym leku przeciwpadaczkowym!
  • dział teratogennie
  • zab. rytmu serca
 12. karbamazepina
  • ZŁOTY STANDARD
  • hamuje napięciowo zależne kanały sodowe
  • w napadach częściowych i wtórnie uogólnionych
  • może zaostrzać napady pierwotnie uogólnione (typu absence też)
  • w niewielkim stopniu wpływa na funkcje poznawcze, zdolność uczenia się itd.
  • indukuje enzymy wątrobowe
  • Dz.n.: dwojenie, zawroty głowy, anemia aplastyczna
  • obniżenia poziomu sodu, retencja płynów, zab rytmu serca (brady u kobiet po 60 r.ż.)
 13. okskarbazepina
  • pochodna karbamazepiny
  • jest prolekiem
  • nie indukuje enzymów mikrosomalnych
  • może powodować hiponatremię (blokuje kanały Na)
  • skuteczność mniejsza, ale bezpieczniejsza
 14. fenobarbital (luminal)
  • należy do barbituranów
  • najstarszy stosowany obecnie lek przeciwpadaczkowy
  • wydłuża czas otwarcia kanału chlorkowego
  • bardzo długi T1/2
  • znaczna sedacja
  • u noworodków i niemowląt
  • silnie działa z alkoholem
 15. benzodiazepiny
  • w doraźnym leczeniu, do przerywania napadu (t-k)
  • nie przewlwkle
  •  
  • wyj. klonazepam -  ma zdolność do hamowania kanałów Ca, także w napadach typu nieświadomości
 16. tiagabina
  • inhibitor wychwytu zwrotnego GABA przez neurony i kom. gleju
  • w terapii dodanej (z innymi lekami) np. z kwasem walproinowym
  • w napadach częściowych
 17. wigabatryna
  • jest analogiem GABA, lecz nie oddziałuje z jego receptorem, a jedynie hamuje rozkład GABA poprzez nieodwracalne zahamowanie transaminazy GABA (na wykładzie - inhibitor GABA)
  • w skojsrzeniu z innymi lekami do terapii napadów częściowych, opornych na leczenie
  • w napadach zgięciowych u niemowląt (zespół Westa)
  • dz.n: zab. widzenia (najpierw barwy niebieskiej) i ubytek pola - nieodwracalne
 18. pregabalina
  • analog GABA, wiąże się z napięciowo zależnym kanałem Ca - skutkiem jest jego zahamowanie
  • ból neuropatyczny
  • padaczka w leczeniu skojarzonym
  • przeciwlękowo
 19. kwas walproinowy
  • ZŁOTY STANDARD
  • blokowanie kanałów sodowych i kanałów Ca typu T, hamowanie enzymów rozkładających GABA
  • ma najszerszy zakres działania wsród leków przeciwpadaczkowych
  • w napadach to-k i nieświadomości
  • stosowany także do przerywania napadów
  • Dz.n: wzrost wagi, wypadanie włosów, działanie teratogenne, uszkodzenie trzustki i wątroby (należy oznaczać enzymy wątrobowe)
  • dożylnie, tabletki, syrop, granulki...
 20. felbamat
  • blokuje rec. NMDA zapobiegając ich aktywacji
  • blokuje kanały Na i Ca typu L
  • bardzo skuteczny w napadach toniczno-klonicznych (trzeciego rzutu)
  • nie wykazuje działania nasennego i zmian w zachowaniu często spotykanych po środkach działających na rec NMDA
  • dz.n: niedokrwistość aplastyczna, ostra niewydolność wątroby
 21. topiramat
  • pochodna D-fruktozy
  • blokuje rec AMPA dla aminokwasów pobudzających
  • dz.n: ciężka jaskra
 22. lamotrygina
  • blokuje kanał Na i Ca typu L
  • hamuje uwalnianie aminokw. pobudzających
  • dobra w apadach częściowych
  • Dz.niep.: Zespół Stevensa Johnsona - często w połączeniu z kwasem walproinowym
 23. lewetyracetam
  • hamuje uwalnianie neuroprzekaźników
  • w terapii dodanej
  • robi zaburzenia zachowania
 24. lakozamid
  • wpływa na kanały Na - nasila wolną inaktywację (hamuje)
  • wiąże się z białkiem CR MP-Z
  • w napadach częściowych
 25. zasady leczenia napadów padaczkowych
  • najpierw monoterapia w stopniowo wzrastającej dawce
  • jeżeli lek zmniejsza częstość napadów, ale ich nie eliminuje, dodaje się kolejny lek
  • jeżeli częstość napadów po podaniu maksymalnej dawki pierwszego leku się nie zmienia zmienia się go na inny
  • zmiany wprowadza się stopniowo, żeby pacjent rozwinął tolerancję na działania niepożądane ze strony OUNu
 26. leczenie napadów częściowych oraz uogólnionych toniczno-klonicznych
  • pierwszy rzut - karbamazepina, fenytoina lub kwas walproinowy
  • drugi rzut - fenobarbital i prymidon
  • dodatkowo z ww lekami lamotrygina lub topiramat
 27. leczenie napadów uogólnionych typu nieświadomości
  • u dzieci - etosuksymib
  • u dorosłych i w przypadku różnych napadów u tego samego pacjenta - kwas walproinowy
 28. leczenie napadów uogólnionych mioklonicnych oraz atonicznych
  kwas walproinowy
 29. leczenie stanu padaczkowego
  • dożylnie benzodiazepina (diazepam lub lorazepam)
  • następnie fosfenytoina lub fenobarbital w celu ochrony przed drgawkami
 30. nowe leki AED
  • po 1990 r
  • Felbamat 1993
  • • Gabapentyna 1994
  • • Lamotrygina 1995
  • • Topiramat 1996
  • • Tiagabina 1998
  • • Lewetiracetam 1999
  • • Okskarbamazepina 2000
  • • Zonisamid 2000
  • • Pregabalina 2005
 31. dieta ketogenna
  • Przy deficycie glukozy, spalane są tłuszcze
  • wytwarzając ciała ketonowe: aceton,
  • acetylooctan, maślan betawodorotlenowy
  • → supresja drgawek
 32. ☀☁☂♚☻♮♯♪♩♨☎☃
  ♒♛☼☔☕☕☕☘♞♫♬
Author:
Maja
ID:
271481
Card Set:
przeciwdrgawkowe
Updated:
2014-05-06 20:37:17
Tags:
przeciwdrgawkowe
Folders:
farma
Description:
przeciwdrgawkowe
Show Answers: