Mandarin New

The flashcards below were created by user jaden on FreezingBlue Flashcards.

 1. Talk / speak
  shuō
 2. Sandwich
  sán míng zhǐ
 3. Hairdressers (lit tidy hair shop)
  lǐ fà diàn
 4. New
  xīn
 5. Lesson
 6. Up
  shàng
 7. Down
  xìa
 8. How about you (in answer to a question)
  nǐ ne
 9. I haven't decided (lit. I haven't think finish)
  wǒ méi xiǎng hǎo
 10. Before
  qián
 11. After
  hòu
 12. Oven
  kǎo xiāng
 13. Key
  yào shi
 14. Back (as in go back)
  húi
 15. Don't know
  bù zhī dào
 16. Butter
  huáng yóu
 17. Open
  kāi
 18. Internet
  wǎng
 19. Feel / think
  jué de
 20. Come
  lái
 21. Sleep
  shuì jiāo
 22. Get up
  qǐ chuáng
 23. Because
  yīn wèi
 24. Now
  xiàn zài
 25. Make (as in make tea)
  pào
 26. I read a book
  wǒ kan shū
 27. Friend
  péng you
 28. Subway
  di tiě
 29. Car / bus / lorry
  chē
 30. First time
  dì yī cì
 31. To do/make/cook/sit
  zuò
 32. Day before yesterday
  qiántiān
 33. Day after tomorrow
  hòutiān
 34. Look for
  zhǎo
 35. Surname
  xìng
 36. Short while / add for politeness
  yíxiàr
 37. Please
  qǐng
 38. Wait
  děng
 39. Free time
  kòngr
 40. To look
  kàn
 41. Cinema
  diànyǐngyuàn
 42. Film
  diànyǐng
 43. Play / enjoy
  wán
 44. Park (lit. public garden)
  gōngyuán
 45. Idea
  zhǔyi
 46. But
  kěshi
 47. Always
  zǒngshì
 48. Next week
  xià gè xīngqī
 49. Date / number
  hào
 50. Go on business trip
  chūchāi
 51. Then / in that case
 52. Expressing moderate tone
  ba
 53. Road
 54. Front / ahead
  qiánmian
 55. Turn (put after direction)
  guǎi
 56. Left
  zuǒ
 57. Right
  yòu
 58. To arrive
  dào
 59. Past tense
  le
 60. Stop
  tíng
 61. Receipt
  fāpiào
 62. Now
  xiànzài
 63. Would like / miss
  xiǎng
 64. straight
  yìzhí
 65. To go / walk (after direction)
  zǒu
 66. Can
  kěyǐ
 67. Here
  zhèli
Author:
jaden
ID:
272075
Card Set:
Mandarin New
Updated:
2014-04-27 11:49:15
Tags:
Mandarin
Folders:

Description:
New Mandarin words
Show Answers: