NIMA Marketing A Hoofdstuk 21

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hoe noemen we de ruilhandel van goederen?
  bartering
 2. Wordt bartering nu nog toegepast?
  ja
 3. Welke drie keuzes moeten we maken wb de distributie?
  • lang of kort kanaal
  • welke distributie intensiteit
  • welk type wederverkopers
 4. Welke aspecten spelen mee bij de keuze tussen een lang en kort kanaal?
  • type product
  • grootte assortiment
  • gewenste distributie intensiteit
  • bestelfrequentie afnemers
  • financiële aspect
  • mate gewenste afzetbeheersing
 5. Welke producten lenen zich goed voor het korte kanaal?
  • producten die bederfelijk zijn
  • technisch gecompliceerde producten
  • in grote hoeveelheden geleverde producten
  • producten die een hoge waarde per eenheid hebben
 6. Voor welk kanaal kiest men bij bederfelijke producten?
  kort
 7. Voor welk kanaal kiest men bij technisch gecompliceerde producten?
  kort
 8. Voor welk kanaal kiest men bij producten die in grote hoeveelheden geleverd worden?
  kort
 9. Voor welk kanaal kiest men als producten een hoge waarde per eenheid product hebben?
  kort
 10. Voor welk kanaal kiest men als de producent een afzetverwant assortiment voert?
  kort
 11. Voor welk kanaal kiest men als men maar een of enkele producten in het assortiment heeft?
  lang
 12. Welk kanaal kiest men als men intensieve distributie wil?
  lang
 13. Welk kanaal kiest men als men selectieve of exclusieve distributie wil?
  kort
 14. Waarom is het bij een hoge bestelfrequentie met lage gemiddelde ordergroottes beter een grossier in te schakelen?
  De constante orderkosten komen anders niet boven de gemiddelde orderwinst uit.
 15. Wat gebeurt er met de conjunctuurgevoeligheid van een onderneming als de constante kosten toenemen?
  Die neemt toe
 16. Bij welk kanaal heeft men de meeste afzetbeheersing?
  kort
 17. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een geconcentreerde markt?
  directe distributie
 18. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij de industriële markt?
  directe distributie
 19. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een grote potentiële afzet?
  directe distributie
 20. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een technisch gecompliceerd product?
  directe distributie
 21. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een verspreide markt?
  indirecte distributie
 22. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een consumentenmarkt?
  indirecte distributie
 23. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een grote marge tussen kostprijs en verkoopprijs?
  directe distributie
 24. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij kleine marge tussen kostprijs en verkoopprijs?
  indirecte distributie
 25. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij shopping goods?
  directe distributie
 26. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij convenience goods?
  indirecte distributie
 27. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij staple goods?
  indirecte ditributie
 28. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een bedrijf met een sterke marketing afdeling?
  directe distributie
 29. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een bedrijf dat weinig behoefte heeft aan afzetbeheersing?
  indirecte distributie
 30. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een bedrijf met een zwakke financiële positie?
  indirecte distributie
 31. Welke vorm van distributie heeft de voorkeur bij een bedrijf dat niet zeker is of er voldoende ROI zal zijn?
  indirecte distributie
 32. Op welke twee manieren onderscheiden grossiers zich?
  • de omvang van het deel van de detaillisten of andere afnemers dat wordt bereikt
  • de mate van service van de grossier
 33. Hoe noemen we het als een fabrikant van meerdere kanalen gebruik maakt voor een product?
  multiple distribution of multikanaalstrategie
 34. Wat is een ander woord voor multiple distribution?
  multikanaalstrategie
 35. Wat is een ander woord voor multikanaalstrategie?
  multiple ditribution
 36. Hoe noemen we het als een productent van twee distributiekanalen gebruik maakt voor de distributie van een product?
  dual distribution
 37. Wat is een brievenbusgrossier?
  Een grossier die weinig service verleent en alleen de fysieke distributie en orderafhandeling verzorgt.
 38. Hoe noemen we de verkoopadviseur die namens de producent naast de grossier een bezoek doet aan de detaillist?
  missionary salesman of merchandiser
 39. Wat is een missionary salesman?
  Een verkoopadviseur die namens de fabriek de detaillist probeert te overtuigen van de kwaliteit van het product, een betere plek in het schap, klachten behandelt, speurt naar nieuwe orders en displays installeert.
 40. Wat zijn de taken van de missionary salesman?
  • betere plek in het schap verkrijgen
  • klachten behandelen
  • nieuwe orders/afnemers zoeken
  • displays plaatsen
 41. Wat zijn de drie maten van distributie intensiteit?
  • intensieve distributie
  • selectieve distributie
  • exclusieve distributie
 42. Welke twee factoren spelen een rol bij de keuze voor de mate van distributie intensiteit?
  • koopgedrag consument
  • mate gewenste afzetbeheersing
 43. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij convenience goods?
  intensieve distributie
 44. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij shopping goods?
  selectieve distributie
 45. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij specialty goods?
  exclusieve distributie
 46. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een gewenste hoge distributie?
  intensieve distributie
 47. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een lage of zeer lage gewenste distributiespreiding?
  respectievelijk selectieve en exclusieve distributie
 48. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een lage gewenste selectie indicator?
  intensieve distributie
 49. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een iets hoger gewenste selectie indicator?
  selectieve distributie
 50. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een gewenste hoge selectie indicator?
  exclusieve distributie
 51. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een relatief laag gewenst omzetaandeel?
  intensieve distributie
 52. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een relatief hoog gewenst omzetaandeel?
  selectieve distributie
 53. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een hoog gewenst omzetaandeel?
  exclusieve distributie
 54. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij een lang kanaal?
  intensieve distributie
 55. Voor welke distributie intensiteit kiezen we bij kort kanaal?
  selectieve of exclusieve distributie
 56. Wat is het uitgangspunt om te bepalen met welke wederverkopers een producent in zee gaat?
  wie de finale afnemers zijn en waar en hoe ze hun waar willen kopen
 57. Kan een producent altijd kiezen met welke wederverkoper hij zaken doet?
  nee, soms moet hij gekozen worden
 58. Wat bedoelen we met kiezen of gekozen worden?
  Degene in de bedrijfskolom met de meeste macht kiest met wie hij zaken doet. Schakels met minder macht hebben minder keuze.
 59. Hoe noemen we de strijd om de positie van channel captain?
  verticale concurrentie
 60. Wat is verticale concurrentie?
  De strijd om de positie van channel captain
 61. Noem een voorbeeld van verticale concurrentie
  battle of brands
 62. Hoe ontstaat interkanaalconcurrentie?
  Als (door dual distribution) twee schakels met hetzelfde product dezelfde groep afnemers als doelgroep heeft.
 63. Wat is een ander woord voor interkanaalconcurrentie?
  kanaaloverlapping
 64. Wat is een ander woord voor kanaaloverlapping?
  interkanaalconcurrentie
 65. Hoe noemen we de concurrentie tussen schakels op hetzelfde niveau in de bedrijfskolom?
  horizontale concurrentie
 66. Op welke twee manieren bestaat horizontale concurrentie?
  • door branchevervaging
  • door kanaaloverlapping
 67. Om welke twee redenen vindt branchevervaging steeds meer plaats?
  • de behoefte van de consument aan one-stop-shopping
  • de behoefte van de detaillist om producten met een hoge aankoopfrequentie aan het assortiment toe te voegen
 68. Wat is het gevolg van horizontale concurrentie tussen detaillisten voor de fabrikant?
  • eerst kan het voordelen opleveren zoals meer promotionele acties door de detaillisten en daardoor hogere afzet
  • uiteindelijk zullen de detaillisten het product afstoten
 69. Wat bedoelen we met de twee-doelgroepenbenadering?
  de fabrikant heeft zowel de detaillist als consument als afnemers
 70. Hoe noemen we de benadering waarbij de fabrikant zich niet alleen op de tussenschakel(s), maar ook op de finale afnemer richt?
  twee-doelgroepenbenadering
 71. Welke twee strategieën kennen we binnen de twee-doelgroepenbenadering?
  • pull strategie
  • push strategie
 72. Wat bedoelen we met de pull-strategie?
  de fabrikant richt zich op de finale vraag, waardoor de vraag van de tussenschakels in de bedrijfskolom ontstaat
 73. Wat bedoelen we met de push-strategie?
  De fabrikant richt zich op het creëren/versterken van de vraag van de volgende schakel in de bedrijfskolom, en probeert zo de vraag voort te duwen tot aan de finale afnemer.
 74. Op welke vier manieren ontwikkelt de bedrijfskolom?
  • integratie
  • differentiatie
  • specialisatie
  • differentiatie
 75. Hoe noemen we het als een detaillist de grossiers functie overneemt?
  achterwaartse integratie
 76. Hoe noemen we het als de fabrikant de grossiers functie overneemt?
  voorwaartse integratie
 77. Hoe noemen we het als een fabrikant die voorheen zijn eigen orderafhandeling en transport regelde, een grossier inschakelt?
  differentiatie
 78. Hoe noemen we het als een detaillist inplaats van drogisterij, parfumerie wordt?
  specialisatie
 79. Hoe noemen we het als een schoenmaker ook sleutels gaat kopiëren?
  parallellisatie, of specifieker: diversificatie
 80. Hoe noemen we het als een schoenmaker ook veters gaat verkopen?
  parallellisatie, specifieker: distributie verwante parallellisatie
 81. Hoe noemen we het als een schoenmaker ook tassen gaat maken?
  parallellisatie, specifieker: productie verwante parallellisatie
 82. Wat is intergratie in de bedrijfskolom?
  Een schakel neemt de volgende of vorige schakel over
 83. Wat is differentiatie binnen de bedrijfskolom?
  Er komt een schakel bij
 84. Noem een voorbeeld van differentiatie
  bemiddelingsbureaus
 85. Wat is specialisatie binnen de bedrijfskolom?
  een deel van de kolom wordt smaller omdat men zich op minder productgroepen concentreert
 86. Wat is parallellisatie binnen de bedrijfskolom?
  Een deel van de bedrijfskolom wordt breder omdat men meer productgroepen aan het assortiment toevoegt.
 87. Wat is het verschil tussen productie- en distributie verwante parallellisatie?
  Bij productie verwant gaat het om overeenkomsten tussen hoe het product gemaakt wordt, bij distributie verwant gaat het om overeenkomsten van de reden waarom men naar die detaillist/grossier gaat.
 88. Van welke twee factoren is de omzet in distributietermen afhankelijk?
  • aantal detaillisten dat het product voert
  • de afzet die elk van de detaillisten in ons product realiseert
 89. Welke vijf distributiekengetallen kennen we?
  • ongewogen distributie
  • gewogen distributie
  • selectie-indicator
  • omzetaandeel
  • marktaandeel
 90. Wat zijn drie andere namen voor ongewogen distributie?
  • distributie-spreiding
  • marktspreiding
  • numerieke distributie
 91. Wat zijn drie andere benamingen voor distributie-spreiding?
  • ongewogen distributie
  • marktspreiding
  • numerieke distributie
 92. Wat zijn drie andere namen voor marktspreiding?
  • ongewogen distributie
  • distributie-spreiding
  • numerieke distributie
 93. Wat zijn drie andere namen voor numerieke distributie?
  • distributie-spreiding
  • ongewogen distributie
  • marktspreiding
 94. Wat is de formule voor ongewogen distributie?
  (aantal winkels dat ons merk verkoopt : aantal winkels dat het product verkoopt) x 100%
 95. Wat is de formule voor de marktspreiding?
  (aantal winkels dat ons merk verkoopt : aantal winkels dat product verkoopt) x 100%
 96. Wat is de formule van numerieke distributie?
  (aantal winkels dat ons merk verkoopt : aantal winkels dat het product verkoopt) x 100%
 97. Wat is de formule voor de distributie spreiding?
  (aantal winkels dat ons merk verkoopt : aantal winkels dat het product verkoopt) x 100%
 98. Wat zijn twee andere namen voor gewogen distributie?
  • marktbereik
  • effectieve distributie
 99. Wat zijn twee andere namen voor marktbereik?
  • gewogen distributie
  • effectieve distributie
 100. Wat zijn twee andere namen voor effectieve distributie?
  • gewogen distributie
  • marktbereik
 101. Wat is de formule voor het marktbereik?
  (omzet in product van winkel die ons merk verkopen : omzet van product) x 100%
 102. Wat is de formule voor de gewogen distributie?
  (omzet product van winkels die ons merk verkopen : omzet product) x 100%
 103. Wat is de formule van de effectieve distributie?
  (omzet product bij winkels die ons merk verkopen : omzet product) x 100%
 104. Wat is een ander woord voor omzetaandeel?
  winkelaandeel
 105. Wat zijn twee andere namen voor winkelaandeel?
  omzetaandeel
 106. Wat is de formule voor het omzetaandeel?
  (omzet ons merk : omzet product bij winkels die ons merk verkopen) x 100%
 107. Wat is de formule voor het winkelaandeel?
  (omzet ons merk : omzet product van winkels die ons merk verkopen) x 100%
 108. Wat zijn twee andere namen voor selectie indicator?
  • relatief marktbereik
  • grootte-indicator
 109. Wat zijn twee andere namen voor relatief marktbereik?
  • selectie indicator
  • grootte-indicator
 110. Wat zijn twee andere namen voor grootte indicator?
  • selectie indicator
  • relatief marktbereik
 111. Wat is de formule van de selectie indicator?
  (gemiddelde omzet product winkels die ons merk verkopen : gemiddelde omzet product van winkels die product verkopen) x 100%
 112. Wat is de formule voor het relatieve marktbereik?
  (gemiddelde omzet product winkels die ons merk verkopen : gemiddelde omzet product van winkels die product verkopen) x 100
 113. Wat is de formule voor de grootte indicator?
  (gemiddelde omzet product winkels die ons merk verkopen : gemiddelde omzet product van winkels die product verkopen) x 100
 114. Wat is de versimpelde formule van de SI?
  gewogen distributie : ongewogen distributie
 115. Wat betekent een SI van > 100%?
  men heeft veel belangrijke verkooppunten
 116. Noem twee manieren waarop we het marktbereik kunnen berekenen
  • ongewogen distributie x SI x omzetaandeel
  • of
  • gewogen distributie x omzetaandeel
 117. Hoe korten we de distributiekengetallen af?
  • ongewogen distributie = OD
  • gewogen distributie = GD
  • omzetaandeel = OA
  • selectie indicator = SI
  • marktaandeel = MA
Author:
Sophie1984
ID:
273214
Card Set:
NIMA Marketing A Hoofdstuk 21
Updated:
2014-05-05 10:49:40
Tags:
NIMA Marketing Hoofdstuk 21
Folders:
NIMA Marketing A Hoofdstuk 21
Description:
NIMA Marketing A Hoofdstuk 21
Show Answers: