pashto alphbet.txt

Card Set Information

Author:
mrahimi
ID:
274887
Filename:
pashto alphbet.txt
Updated:
2014-05-20 09:01:06
Tags:
pashto alphbet
Folders:

Description:
pahsto alphbet
Show Answers:

 1. 
 2. Pashto Alphabet
  English Sound
 3. آ ,ا
 4. ā / ʾ
  as in apple
 5. بb
  as in boat
 6. پp
  as in pool
 7. تt
  as in time
 8. ټṭ
  (or 'tt')as in tower
 9. ثs
  as in smile
 10. جǰ
  as in pleasure
 11. ځj
  (or 'dz') / zas in sad zebra
 12. چč
  as in cheer
 13. څc
  (or 'ts')as in cats
 14. حh
  as in home
 15. خx
  as in the scottish loch
 16. دd
  as in day
 17. ډḍ
  (or 'dd')as in midday
 18. ﺫz
  'th' as in this
 19. ﺭr
  as in room
 20. ړṛ
  (or 'rr')as in sparrow
 21. ﺯz
  as in zebra
 22. ژž
  as in leisure
 23. ږẓ̌
  watch video below
 24. سs
  as in smile
 25. شš
  as in shine
 26. ښṣ̌
  as in sheet
 27. صs
  as in sold
 28. ضz,
  d 'th' as in that
 29. طt
  as in toy
 30. ظz
  'th' as in this
 31. عʻ
  watch video below
 32. غγ
  watch video below
 33. فf
  as in fine
 34. قq
  as in queue
 35. كk
  as in kid
 36. ګg
  as in gold
 37. لl
  as in life
 38. مm
  as in moon
 39. نn
  as in now
 40. ڼṇ
  (or 'nn')
 41. وw, u, o
  as in wind, moon
 42. هh, a, ə/ë
  as in have
 43. ۀə (or 'ë')
  as in meet
 44. يy, i
  as in year
 45. ېe
  as in elephant
 46. ىai, y
  as in hi
 47. ۍəi (or 'ëi')
  as in hay
 48. ئəi (or 'ëi')
  as in hay