Právnická angličtina 1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. abbreviate
  zkrátit, zkracovat
 2. abbreviation
  zkratka
 3. ability
  schopnost, způsobilost
 4. academia
  vysoké školství
 5. academic senate
  senát vysoké školy
 6. academic staff
  vysokoškolští učitelé
 7. academical success
  úspěch na vysoké škole
 8. academical teaching
  vysokoškolská výuka
 9. higher academical degree
  vysokoškolský titul / diplom
 10. accessible
  přístupný
 11. take into account
  vzít v úvahu
 12. accountancy
  účetnictví
 13. accredited
  akreditovaný
 14. accuracy
  přesnost, preciznost
 15. achieve
  dosáhnout
 16. acquire
  získat, nabít, osvojit si
 17. act
  jednat, konat, fungovat
 18. action
  žaloba, úkon, čin, jednání
 19. actual
  skutečný, vlastní
 20. admission
  přijetí
 21. admit
  připustit, přijmout
 22. advantage
  výhoda, prospěch
 23. advocacy
  zastávání se čeho, obhajování
 24. advocate
  zastánce, stoupenec, obhájce
 25. advocate
  zastávat se, hájit, obhajovat
 26. be affected by st.
  být dotčen čím, ovlivnit, mít vliv
 27. affirmative
  pozitivní, kladný, potvrzující, schvalující
 28. affirmative action
  vyrovnávací akce, pozitivní diskriminace
 29. agreement
  dohoda, souhlas
 30. alumni (sg. alumnus)
  absolventi
 31. amount
  množství, rozsah, suma
 32. anticipate
  předjímat, předvídat, očekávat, předpokládat
 33. appeal
  působit na, líbit se komu
 34. appear
  objevit se
 35. append
  doplnit, dodat, připojit
 36. applicant
  žadatel, uchazeč, přihlašovatel patentu
 37. application
  přihláška
 38. apply for law school
  přihlásit se na právnickou fakultu
 39. apprentice training
  koncipientství, koncipientská praxe
 40. apprenticeship program
  koncipientská praxe
 41. approach to st.
  přístup k čemu
 42. appropriate
  příslušný, patřičný, odpovídající, řádný
 43. argue a case in / before a court
  vést spor u soudu
 44. argument
  právní diskuse, polemika
 45. arise (arose, arisen)
  vzniknout
 46. arising out of
  vyplývající z čeho
 47. aspire
  usilovat, snažit se, aspirovat
 48. assistant professor
  odborný asistent, asistent
 49. associate professor
  docent
 50. attend
  navštěvovat, účastnit se, dostavit se
 51. attorney
  zástupce, advokát
 52. prosecuting attorney
  státní zástupce
 53. attorney’s fee
  odměna advokáta, palmáre
 54. authorize
  zmocnit, oprávnit
 55. award the degree
  vydat diplom, udělit titul
 56. bachelor
  bakalář
 57. bachelor’s programme
  bakalářský studijní program
 58. LL. B.
  bakalář práva, univerzitní titul v oboru právo
 59. background
  průprava, dosavadní vzdělání, předpoklady
 60. balance
  rovnováha, vyváženost
 61. the Bar Association
  advokátní komora
 62. pass a bar exam
  složit advokátní zkoušky
 63. sit for the bar exam
  skládat advokátní zkoušky
 64. take the bar exam
  skládat advokátní zkoušky
 65. barrister
  advokát
 66. be highly prized
  být vysoce ceněn
 67. bench
  lavice, soud, soudní senát
 68. sit on the bench
  zasedat v senátu, být soudce v urč. věci
 69. benefit from
  těžit z
 70. benefit
  prospěch, zisk, výhoda
 71. binding on
  závazný pro
 72. body of rules
  soustava pravidel
 73. student body
  studentstvo, studenti
 74. branch of law
  právní odvětví
 75. break down
  rozložit na části, rozepsat
 76. business
  podnik, obchod
 77. carry out research
  provádět výzkum
 78. case
  případ, věc
 79. case law
  precedenční právo
 80. graduation ceremony
  promoce, promoční obřad
 81. challenge
  výzva
 82. challenge
  stimulovat, podnítit, napadnout, zpochybnit
 83. civil law
  občanské právo
 84. college
  VŠ poskytující pouze Bc. studium, VOŠ
 85. commence
  zahájit
 86. commercial law
  obchodní právo
 87. commit
  spáchat
 88. commit a wrong
  spáchat protiprávní čin
 89. be committed to do st.
  být odhodlán udělat co / k čemu
 90. commitment
  závazek, předsevzetí
 91. common law
  anglické obecné právo, obyčejové právo
 92. community
  společnost
 93. company law
  právo společností, korporátní právo
 94. comparative
  srovnávací
 95. comparative analysis
  srovnávací analýza
 96. compatible
  slučitelný
 97. compete
  ucházet se, soutěžit, konkurovat
 98. competence
  způsobilost, kompetence
 99. competitive
  konkurenční, soutěživý
 100. complete
  skončit, dodělat, vyplnit
 101. completion
  zakončení ukončení, splnění
 102. comprehensive
  úplný, celkový, důkladný
 103. comprise
  zahrnovat
 104. compulsory
  povinný
 105. concept
  pojem, koncepce
 106. concern
  týkat se, zabývat se
 107. be concerned with
  týkat se, zabývat se
 108. conflict of laws
  mezinárodní právo soukromé
 109. confuse
  nerozlišovat, směšovat, poplést, splést
 110. connotation
  implikace, další vedlejší význam
 111. consider
  považovat za
 112. consideration
  projednání návrhu zákona, zvážení, uvážení
 113. constitute
  zakládat
 114. constitutional law
  ústavní právo
 115. consumer
  spotřebitel
 116. continuous
  souvislý, plynulý, nepřetržitý, nepřerušený
 117. contract law
  smluvní právo
 118. counsel
  rada
 119. counsel for the defendant
  právní zástupce žalovaného
 120. counterpart
  protějšek, stejnopis
 121. course of study
  průběh studia, studium
 122. court of justice
  soudní dvůr
 123. criminal law
  trestní právo
 124. criminal procedure
  trestní právo procesní, trestní proces
 125. critical
  kritický
 126. current
  současný, nynější, nyní platný
 127. curriculum (pl. curricula)
  studijní plán, studijní program
 128. custom
  zvyk, obyčej
 129. cut-off
  oddělující čára, hranice
 130. cutting edge
  vrchol, vůdčí síla
 131. at the cutting edge
  špičkový
 132. deal with
  zacházet, jednat s, zabývat se, řešit
 133. defend
  chránit, bránit, (ob)hájit
 134. degree
  stupeň, vysokoškolský diplom
 135. demand
  požadavek, nárok
 136. denote
  označovat, znamenat
 137. department
  odbor, oddělení
 138. derivation
  odvozování, odvození, derivace
 139. design
  navrhnout, vymyslit
 140. determine
  stanovit, určit
 141. make a difference
  být rozhodující, být závažný, mít význam
 142. disadvantage
  nevýhoda
 143. distinguished
  význačný, vynikající
 144. distorted
  pokřivený, zkreslený
 145. district
  okres, obvod
 146. district court
  okresní / obvodní soud
 147. diverse
  rozšíření, rozdělování
 148. domestic
  domácí, vnitrostátní
 149. dull
  těžkopádný, hloupý, monotónní, nezajímavý
 150. elective
  výběrový, volený
 151. eminent
  vynikající, významný
 152. employee
  zaměstnanec
 153. employer
  zaměstnavatel
 154. employment
  zaměstnání, pracovní poměr
 155. enact
  uzákonit, stanovit zákonem
 156. enactment
  přijetí právního předpisu, zákon, pr. Úprava
 157. enforce
  prosazovat, vykonávat, vynutit
 158. engage
  zavázat se
 159. be engaged in
  být zapojen do, provozovat
 160. enrol
  zapsat se
 161. entirety
  celistvost, úplnost
 162. entrance
  přijetí, vstup (na univerzitu)
 163. equip
  vybavit
 164. equity
  spravedlnost, ekvita, ekvitní právo
 165. establish a career
  vybudovat si kariéru
 166. evaluate
  hodnotit
 167. evidence
  důkazy, dokazování
 168. examination
  zkouška
 169. excellence
  znamenitost, dokonalost
 170. excerpt
  výňatek
 171. expertise
  odborné znalosti
 172. exposure
  vystavení se čemu
 173. extensive
  rozsáhlý, široký
 174. extent
  rozsah, míra
 175. extracurricular
  mimoškolní, konaný ve volném čase
 176. face
  čelit, vystavit se, muset řešit
 177. face challenge
  muset řešit problém, vystavit se problému
 178. facilitate
  umožnit, usnadnit, pomoci
 179. faculty
  fakulta, akademický sbor fakulty
 180. fail
  nesplnit, propadnout
 181. favour
  prospěch
 182. in favour of
  ve prospěch koho, pro
 183. feature
  být význačným rysem, charakterizovat
 184. fee
  poplatek
 185. firm
  firma, podnik, advokátní kancelář
 186. focus
  ohnisko, centrum zájmu
 187. focus on
  soustředit se, zaměřit se na
 188. foremost
  nejpřednější, velmi významný
 189. foster
  posílit, povzbudit
 190. frame
  utvářet
 191. gain
  získat
 192. gist
  hlavní myšlenka, podstata
 193. goal
  cíl
 194. government
  vláda. Vládnutí, státní správa
 195. graduate
  absolvovat SŠ nebo VŠ
 196. graduation
  promoce, dokončení VŠ studia
 197. grounding
  základ, odůvodnění
 198. guidelines
  pravidla, pokyny
 199. handle
  zvládnout
 200. handle cases
  zabývat se případy
 201. holder
  držitel
 202. householder
  majitel / nájemce nemovitosti
 203. implement
  provádět, realizovat
 204. in fact
  fakticky, skutkově
 205. inclusive
  všeobsažný, široký, celkový, kompletní
 206. in-company lawyer
  podnikový právník
 207. indicate
  označit, naznačit, naznačovat
 208. institution of law
  právní institut
 209. instruction
  výuka, pokyn, instrukce
 210. integrated fashion
  integrovaný způsob
 211. intention
  záměr
 212. interference with
  zasahování (do práv)
 213. interim
  mezidobí, pauza
 214. internship
  stáž, praxe
 215. intricacy
  složitost, spletitost
 216. intriguing
  fascinující, úchvatný, poutavý, zajímavý
 217. investigate
  vyšetřovat, zkoumat
 218. legal issue
  právní otázka
 219. J. D. degree
  titul absolventa právnické fakulty
 220. judge
  soudce
 221. jurisdiction
  země s odlišným právním systémem
 222. jurisprudence
  právní věda, teorie práva, jurisprudence
 223. justice
  soudnictví, spravedlnost
 224. labour law
  pracovní právo
 225. land law
  pozemkové právo
 226. law school
  právnická fakulta
 227. lawyer
  právník, advokát, právní zástupce
 228. lecture
  přednášky
 229. legal issue
  právní problém / otázka
 230. legal reasoning
  právní argumentace, odůvodnění
 231. legal remedy
  náprava podle práva
 232. legal research
  vyhledávání právních informací
 233. legal rule
  právní pravidlo / norma
 234. legal scholar
  vědec v oboru právu
 235. legislative drafter
  autor návrhu zákona
 236. license
  udělit oprávnění, licenci
 237. liveliness
  živost, oživenost, oživení, čilost
 238. LL.B. degree
  bakalář práv
 239. local government
  místní samospráva
 240. maintain
  zachovávat, pokračovat, udržovat
 241. major
  hlavní obor studia
 242. mandatory
  povinný, imperativní, závazný
 243. LL.M (Master of Laws)
  titul magistra práv (nadstavba LL.B)
 244. master’s programme
  magisterský studijní program LLM
 245. matriculation
  imatrikulace
 246. matriculate
  slavnostně se zapsat na VŠ, imatrikulovat
 247. matter
  záležitost, otázka, problém
 248. meaning
  význam, smysl
 249. meaningful
  smysluplný
 250. by no means / not by any means
  v žádném případě
 251. misconception
  mylná představa, nepochopení
 252. mold
  šablona, forma
 253. moot court
  cvičný soud
 254. negotiate
  vyjednávat, dojednávat
 255. note
  vzít na vědomí, zaznamenat
 256. notify of
  úředně oznámit, sdělit co, informovat o čem
 257. objective
  cíl
 258. obligation
  závazek
 259. obligatory
  povinný, obligatorní
 260. oblige
  zavázat, učinit koho povinným
 261. obliged
  povinný
 262. obtain
  získat, obdržet
 263. obtain satisfaction
  nalézt uspokojení
 264. obvious
  zřejmý
 265. optional
  volitelný
 266. ordinance
  (obecně závazná) vyhláška
 267. ordinary
  běžný
 268. outset
  začátek
 269. outstanding
  vynikající, dosud nesplněný
 270. particular
  individuální, jednotlivý, konkrétní
 271. particularly
  zvláště, konkrétně, zejména
 272. pass
  schválit, přijmout zákon
 273. pass an examination
  uspět u zkoušky
 274. penal law
  trestní právo
 275. personalized curriculum
  individuální studijní plán
 276. persuade
  přesvědčit, přesvědčovat
 277. plead
  hájit, obhajovat
 278. practising
  mající právní praxi
 279. precision
  preciznost, přesnost
 280. preliminary
  předpoklad
 281. premier
  první, vedoucí
 282. prescribe
  stanovit, předepsat
 283. primary law degree
  první (základní) titul v oboru právo
 284. prior
  dřívější, předchozí
 285. procedural
  procesní, procedurální
 286. proceed from
  mít původ v
 287. process
  postup, průběh, proces
 288. promote
  prosazovat, podporovat
 289. property
  majetek
 290. prosecutor
  státní zástupce, státní žalobce, prokurátor
 291. prospect
  vyhlídky, šance, budoucnost
 292. prospectus
  prospekt, brožura
 293. provide
  poskytnout, zajistit, umožnit
 294. public interest lawyer
  právník jednající ve veřejném zájmu
 295. public law school
  veřejná právnická fakulta
 296. purpose
  účel, cíl
 297. pursue
  provádět, provozovat, sledovat
 298. pursue a legal degree
  studovat práva
 299. qualification
  kvalifikace, způsobilost
 300. qualified
  způsobilý, kvalifikovaný
 301. quick on one’s feet
  být schopen improvizovat
 302. quota
  kvóta, příděl, povolený počet
 303. range
  řada, rozsah, škála
 304. rather than
  nikoliv, namísto
 305. ratio
  poměr, koeficient
 306. reasoning skills
  argumentační dovednosti
 307. reasonable
  přiměřený
 308. recognize
  uznat
 309. redress
  napravit, odčinit
 310. regarding
  pokud jde o, co se týká
 311. registration
  registrace, zapsání
 312. regulation
  právní úprava, pravidlo
 313. reinforce
  posílit
 314. remedy
  náprava, odškodnění, opravný prostředek
 315. repetitive
  opakující se
 316. replicate
  nahradit
 317. require
  žádat, požadovat, vyžadovat
 318. research paper
  seminární práce
 319. research
  zkoumat
 320. resource
  pramen, zdroj
 321. respective
  příslušný
 322. responsibility
  odpovědnost za
 323. responsible for
  odpovědný za
 324. revision
  opakování, revize, kontrola
 325. rewarding career
  užitečné (vyplácející se) povolání
 326. rule
  pravidlo, norma, předpis
 327. for one’s own sake
  pro tu věc samotnout, pouze kvůli tomu
 328. scholar
  vědec
 329. scholarship
  vědecká práce
 330. score
  počet bodů, výsledek
 331. self-employed
  osoba samostatně výdělečně činná
 332. senior lecturer
  odborný asistent
 333. set a deal
  učinit dohodu
 334. share
  sdílet, podílet se
 335. shift
  posunout, přesunout
 336. simple
  jednoduchý, prostý
 337. sizeable
  velký, značný
 338. skills
  dovednosti
 339. sole practitioner
  samostatný advokát
 340. solicitor
  advokát (nižší soudy)
 341. sort out
  řešit, vyřešit
 342. speaker
  řečník, mluvčí
 343. state
  stav
 344. state of the law
  právní stav
 345. personal statement
  osobní prohlášení
 346. statute
  (psaný) zákon
 347. strengthten
  posílit, zesílit
 348. subject
  subjekt, podmět, předmět, poddaný, občan
 349. submission
  předložení, podání
 350. submit
  předložit, postoupit
 351. substantial
  podstatný, významný, značný
 352. substantially
  podstatně, podstatným způsobem
 353. sue for st.
  žalovat o
 354. sufficient
  dostatečný
 355. summary
  shrnutí
 356. support by evidence
  doložit / podpořit důkazem
 357. thereby
  tím, tímto
 358. therefor(e)
  proto, tedy, tudíž
 359. tier
  vrstva, řada
 360. topic
  téma, námět
 361. tort
  občanskoprávní delikt
 362. trading partner
  obchodní partner
 363. transcript
  opis, přepis, jednací kopie, zápis
 364. tribunal
  tribunál (kvazisoudní instance)
 365. trigger
  podnítit, povzbudit
 366. trigger the thought in mind
  způsobit, že se o věci přemýšlí
 367. trust
  svěřenectví, správa cizího majetku, důvěra
 368. trustee
  osoba spravující cizí majetek / věc, správce
 369. unlike
  na rozdíl od
 370. uphold
  udržovat, podporovat, potvrdit
 371. usage
  použití, používání
 372. walk of life
  sociální skupina, zaměstnání, vrstva
 373. waste
  plýtvání
 374. wearisome
  únavný, nudný
Author:
Anonymous
ID:
275905
Card Set:
Právnická angličtina 1
Updated:
2014-06-02 11:05:27
Tags:
english czech legal vocabulary
Folders:

Description:
English-czech vocabulary of legal english.
Show Answers: