Psychologie & Sociologie

The flashcards below were created by user Suen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is Psychologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens als individu.
 2. Wat is Sociale Psychologie?
  De wetenschap die de wisselwerking bestudeert tussen het individu en diens sociale omgeving.
 3. Wat is Sociologie?
  De wetenschap die zich richt op het bestuderen van menselijk gedrag binnen gemeenschappen of samenlevingsverbanden.
 4. Wat is structuralisme?
  Ook wel introspectie genoemd. Dit is het naar binnen kijken van een object
 5. Wat is functionalisme?
  Het kijken van hoe iets werkt. 
 6. Wat is de Psychoanalyse?
  Stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op het onbewuste. Het onbewuste bestaat uit seksuele en destructieve krachten. Mensen moeten leren die krachten te beheersen om met anderen te kunnen samenleven.
 7. Wat is het Behaviorisme?
  Stroming binnen de psychologie die gedrag centraal stelt. Zij is van mening dat de omgeving allesbepalend is. Alle gedrag is in principe aan te leren, mits men de goede omgeving weet te creëren. 
 8. Wat is de Humanistische psychologie?
  Stroming binnen de psychologie die de invloed van genen en andere biologische gegevenheden benadrukt.
 9. Wat is Cognitieve psychologie?
  Stroming binnen de psychologie die benadrukt dat de mens zelf zingever is, zelf betekenis geeft aan situaties door hun afwegingen en eigen keuzen.
 10. Wat is Nature?
  Het erfelijk bepaalde
 11. Wat is Nurture?
  Het aangeleerde
 12. Wat is het Functionalisme?
  Stroming binnen de sociologie die er vanuit gaat dat de samenleving organisch is.
 13. Wat is het Symbolische interactionisme?
  Stroming binnen de sociologie die interpreteren centraal heeft staan en betekenis geven aan situaties.
 14. Wat is de Conflict sociologie?
  Stroming binnen de sociologie die de maatschappelijke structuur bepalend vindt voor de menselijke cultuur en het menselijk handelen.
 15. Wat is idealisme?
  De visie dat maatschappelijke verschijnselen en sociale verandering primair worden bepaald door ideeën en opvattingen van mensen.
 16. Wat is materialisme?
  De visie dat ideeën en opvattingen slechts het product zijn van de materiële omstandigheden waaronder mensen leven.
 17. Wat is macrosociologie?
  Dat deel van de sociologie dat zich bezighoudt met grote groeperingen zoals maatschappijen.
 18. Wat is microsociologie?
  Het deel dat zich bezighoudt met zeer kleine groepen zoals gezinnen.
 19. Wat is mesosociologie?
  Hierin verricht men onderzoek naar schoolgemeenschappen of organisaties. Het geen dat niet bij macro of micro past.
Author
ID
276198
Card Set
Psychologie & Sociologie
Description
Hoofdstuk Inleiding van het boek Psychologie & Sociologie.
Updated
Show Answers