Psychologie & Sociologie

The flashcards below were created by user Suen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is Structureel functionalisme?
  Een sociologische stroming met een idealistische theorie. Sociale ongelijkheid wordt als onvermijdelijk gezien. De samenleving is een organisch systeem met subsystemen waarin functies zitten zowel manifeste als latente (onbewuste) functies. Pas wanneer alle subsystemen goed samenwerken is de samenleving als gezond te beschouwen. 
 2. Wat is de Conflictsociologie?
  Een sociologische stroming met een materialistische theorie. Men kijkt vooral naar de economische verhoudingen (i.d.z.v:arbeid + kapitaal). ook wijst men op de tegenstellingen die er bestaan binnen sociale structuren (ongelijke posities). De zogenoemde klassenstrijd (Marx: twee klassen, middenklasse bestaat niet) wordt door neo-marxisten vervangen door elites (statusgroeperingen). Zo zijn er niet alleen economische elites, maar ook politieke en o.b.v. levensstijl.
 3. Wat is Symbolische interactionisme?
  Een sociologische stroming met een idealistische theorie. Deze stroming wordt ook wel de interpretatieve sociologie (weber) genoemd. Centraal staat het interpreteren, het betekenis geven aan situaties. Het wederzijdse sociale handelen wordt benadrukt. men gaat op een betekenisvolle (symbolische) manier met elkaar om.
 4. Wat is de Self-fulfilling prophecy?
  De zichzelf waarmakende voorspelling.
 5. Wat is de Self-destroying prophecy?
  De niet waarmakende voorspelling.
Author:
Suen
ID:
276310
Card Set:
Psychologie & Sociologie
Updated:
2014-06-07 11:09:30
Tags:
HRM HRMPSY01V1
Folders:

Description:
Hoofdstuk 12.5
Show Answers: